Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Ü=S 30 Ni«n 1935 Cumhuriya* Göz ve yüz bakımı Paris, nisan (Hususî muhabirimiz den) Burada her sene olduğu gibi bahann güzel günleri için moda mü • tehassıslan birçok orijinal şapka, elbi • se, tayyör ve saire modclleri vücude getirdiler. Bunlann bu mevsimde kır lann iç çeken yeşillikleri, çiçeklenn yüreğe ferahlık veren tatlılıklanndan ilham alınarak yapıldığına şüphe yoL Size birkaç nümune ile bunlara aid ızahatı gönderiyorum. Bu sene baharda düz renkli kostüm tayyörlerle en fazla emprime bülüzler giyilecektir. Maamafih bazısı da taftadan da yapılıyor. «Murabba Kadrile» desenli taftadan.. Fakat pike bülüzler daha ziyade rağbettedir. Çün kü insanı daha genc gösteriyor ve hıç şüphesiz bahann güzel günlerilc daha mükemmel bir ahenk vücude gtiriyorlar. Diğer taraftan satrançlı elbiseler de çok giyilecek. Modelini yolladığım siyah beyaz satrançlı elbise şık değil mi> Beli deri bir kemer süslüyor; bununla siyah hasırdan beyaz kordeîâh şapkanın çok iyi gideceği muhakkaL Koyu kurşunî ve mavi satrançlı el bise de hiç fena değil. Modelde bunun yalnız etek kısmı görünüyor. Çünkü üzerine hakikatte olduğu gibi siyah Italyan keteninden empcrmeabl bir caket giydirilmiştir. Şiyaparellinin bu güzel modeli Pariste şımdiden pek büyuk bir muvaffakiyet kazandı. Bu sene giyilen tayyörlere gelince işte ondan da bir nümune. Bu güzel Robtayör deniz mavisi krepdenc$r. Göğüs ve kol kapaklan beyaz tafta dan tezyinatlıdır. Bu kostümle mo delden gördüğünüz gibi beyaz şapka, beyaz eldiven, beyaz çanta çok iyi gıdiyor. Oğleden sonralan için giyile cek siyah taftadan bir çay elbisesi.. Yakasında pike tezyinat ve bu baştanbaşa vücudü kaplıyan sıyahlığa gayet derin bir mana veren beyaz organdiden küçük bir kravat vardır. Ayni kravat, gene siyah pike taftadan yapılmış gü zel şapkanın üstüne de ılâve edılmektedir. Ayni renkte kumaşlardan şapka ve kravat yahud ayni desende deriden eldiven, ayakkabı, çanta bu sene pek EJbisenin kumaşmdan küçük kap lar, yahud bu kış pek fazla muvaffa • kiyet kazanmış olan kürk kaplar elbise ve ansambllerin üzerine pek iyi gidi yor. Fakat bunlan tabiatile oldukça serin günlerde giymek icab eder. Mektubuma nihayet vermeden ev vel Parisin maruf moda yaratıcısı Jean Patounun gayet şık şapka modelıne de gözünüzü çekmek isterim. Bu modelde gördüğünüz veçhile, mavi üze rine beyaz desenli grogrendendir. Nemiye Sıhhat ve tuvalet Ne bilmeli? Mobilyaları boyamak Beyaz alelâde tahtadan yapılmış mobilyalara ceviz veya maun rengini verebilmek için size kolay bir usul. Permangnate de Potasse denüen maddeyi ılık suda tamamile halloluncuya kadar bırakın. Sonra mobilyalann ü zerine bir fırça ile sürün! Alelâde beyaz tahtadan olan mobilyalar beş on dakıkada istediğiniz rengi alırlar. Bundan sonra o eşyayı bol suda yıkayın bu suretle yapılan ameliye ile armud ve elma ağaçlarından yapılmış mobıl yalar derhal renklenirler. Fakat çam ağacından yapılmış olanlar recjncleıı dolayısile biraz geç boyanırlar. Bu suretle boyanma ameliyesı şu suretle ızah olunmaktadır. Permanpnate de Potasse bu ağaçlarm lıflerine nütuı eder. Potas açıkta kalır. manganesın rengi oralarda yerleşir kalır. Ekseri kumaşlar da bu mahlulle boyanır. Ev kadını Kanaryalara bakmak Yavru meydana getirmeğe yarayacaklan için eve kanarye alırken bıl hassa dişilerini tercih etmek lâzımdır. Kanaryeyi satın alırken şu noktalara dikkat etmek lâzımdır: Tüylen muntazam ve yatkın, hareketlen sen ve kuvvetli, gözleri kâfi derecede açık, boyu biraz uzun, sesi temiz, tannan ve madenî olmalıdır. Iki ve üç yasındaki kanaryeler iyidir. Onlara gıda olarak daima yeşillik ve haftada bir de bir kaşık çayın içerisine kuş yemi koyup vermelidir. Hernevi kuşlarda olduğu gibi ka naryelerde de kafesin temizliğı mü him bir rol oynar. Onlan dikkatlr temizleyiniz. Kafesin içine tuzlu veya kurutulmuş bir et parçası koyunuz. Göreceksiniz onu ne zevkle yiyeceklerdır. Hin^lllHtllMlltllllllllMIIIMMIIMinillllllllMIIIIIIMMMIIMMIMMIIIMMHMtlllllll : fukarıda: Deniz maviri krepten rob • tayyor. Sağda şık İ bir satrançlı elbise, Aşağıda: Siyah taftadan çay elbiseK. Asağıda tağda: Crogren bir şapka. En asağıda $ağda: Satrançlı bir elbise ve üzerinde İtalyan keteninden ceket j Kan lekeleri Olur ya insanın bir yeri çızilir, eli kesilir, kan elbisesinin üzerine dam lar, bulaşır. Bu kan lekeleri alelâde yıkanmakla çıkmaz. Ne yapmalı?.. Gayet kolay. Bir litre ılık su içine iki ıkahve asid tartarik koymalı, lekeli 5eyi bunun içinde iyice yıkadıktan sonira kurumaya bırakmalı, sonra tekrar îtemiz bir sudan geçirmelidîr. Yıkama 'ameliyesinde kat'iyyen sabun kullanîmamahdır. Renkli kumaşlar için ise evvelâ küIçük bir parçayı bu mahlul içinde yı'kayıp bozulup bozulmadığına bak malı, sonra büyük parça hakkında ayni ameliyeyi tatbik etmelidir. Eğer bozuluyor, rengini kaybediyorsa te mizlenmek üzere boyacıya vermek başka çare yoktur. Havanm temizlenmesi Kapalı kalmış odalann havasmın temizlenmesi için bir tabağa trebenün koyarak odada on iki saat bırakmız. Havanm bütün fena kokulardan le mizlendiğini görürsünüz. Kışın tre'^entin tabağını soğumak üzere olan sobanın üstüne yerleştirmek daha muva fıktır. Hastalann odasına da aynı a meliyeyi tatbik etmek kolay ve iyi bir usuldür. Çünkü trebentin havayı te mizlediği derecede onun içindeki mu zır mikroblan da öldürür. Fakat gene münasib zamanlarda pencereleri açarak havayı yenilemeği de ihmal etmeraelidir Son moda elbiseler, şapkalar, tayyörleı Parisie, ilkbahar mevsiminde giyilen şık ve zarif modeller Hiçbir kusuru olmadan annesinden çok güzel doğan çocuk pek nadırdir. Hele bunlardan hem kiıçüklüklerinde, hera de büyüdükleri zaman ayni gu zellıği muhafaza edebilenler hemen yok gibidir. Bu vaziyete erkek çocuk lar üzerinde belki fazla ehemmiyet verilmiyebilir. Çünkü erkeğın fazia mce bir güzelliğe sahib olmasına pek bakıl maz. Onun nefret edilmiyecek kaöar muntazam hatlara malik olması kâfi dir. Fakat mesele kızlarda ve kadın larda hiç te böyle değildir. O halde kadının ta çocukluktan güzelliğine ıtina edilmesi lâzımdır. Birçok genc kızlar vardır ki güzel liklerinin kendilerinde ebedıyen baki kalacağmı zannederek işi bakımsız lığa vurmuşlar fakat aradan çok geçmeden tanınmaz bir hale gelmışler, o tuz yaşına basmadan vakitsiz solan çiçekler gibi bütün cazibelenni kaytet mişlerdır. Buna mukabil alelâde bir vücude, bir yüze sahib olan nıce akıllı kadınlar vardır ki kendilenne iyı bakmalan teticesi aynı güzellik ve tazelıği seneierce muhafaza etmışlerdir. O halde he/ zamanki gibi size sıhhat ve güzelliğı nızı muhafaza edebilmek hususunda bazi tavsiyelerde bulunalım. Saç bakımı Saçlan her on günde bir zeytinyağile masaj yapmak, bundan sonra şampuanla yıkamak, daha sonra da içine limon sıkılmış ılık sudan üç defa ge çirmek onlann hıfzıssıhhası için çok iyidir. Her akşam yatarken küçük bir pülverizatörle saçlara kokusuz ve yağsız briyantin sıkmak, üzerlerini güzel bir file ile sıkıp yatmak onlann ondüle vaziyetlerini uzun zaman muhaîaza etmeğe yarar. Keza evde kaldığmız, iş gördüğünüz, kıtab okuduğunuz, u zanıp yattığınız zamanlarda başınız • dan fileyi eksik etmeyiniz. Onlann, uzun zaman muntazam ve dalgaiı duxmasını temın etmış olursunuz. vel, diğerini sonra kullanmalıdır. Bir de her yemekten sonra dişlenn arasını kürdan veya ince bir telle kanştırarak yemekten kalmış olan şeyleri çıkar mak, sonra ağzı bol su ile çalkalamak onlann çürümemesini ve güzel kaltnalannı temin edecek vasıtalardan biri dir. Makiyaj Makiyajm yüzü harab ettiğine da ir uzun zamandanberi şayiaîar devam etmektedir. Bu şayialann bir kısmı doğrudur. Fena makiyaj, hususile âkşam yatarken yüzdeki fazialıklann krem veya ılık su ile çıkarılmaması çehreyi harab eder. Fakat iyi ve hafif bir makiyaj, akşamlan daima bunu çıkarmak hususuna riayet etmek şartıle yüz için bir fenalık değil, bilâkis bir iyiliktir. Onun için adeta bir jimnastiktir. Makiyaj için daima iyi maddeler den imal olunmuşunu kullanmak lâ • zundır. Bunu arasıra tazelemek için de bir kadınm çantasmda bulunması lâ zıra olan şeyler şunlardır: Bir tüp krem, pudra, kunı ruj, bir tüp dudak boyası.. Makiyaj meselesi mevzuu bahsolurken bir de şunu söyliyeyim ki, pudra sürmek için kullanılan pompon veya bezleri sık sık değiştirmek lâzımdır. Her defa yüzünüzdeki yağ ve toz ta bakasını alan bunlar pek çabuk kirlenirler ve kirlendikleri zaman da yüz için müthiş bir tehlike teşkit ederler. Göz bakımı Gözlerin ifadesini daima kirpikler değiştirir. Koyu, uzun ve kıvnk kır pikli gözler daima güzel görünürler. iyi cins bir kozmatık bunu temin edebilir. Fakat bazı kadınlar kozmatik kullanamazlar. Küçük fırçamn gdzlerine yaklaşması onlan sınırlendirir ve tabiatile istenüen netice elde edilemez. Bu gibileri rimelerini sürerlerken ağızlannı açık tutmayı tecrübe etsınier, gözle ağ;z adaleleri arasında mühim bir münasebet mevcud olduğuna go're bazılannda bu tecrübe çok iyı netice ler vermektedir. Rimel sürerken en ziyade dikkat edılecek nokta bu ameliyeyi alelâcele yapmaya çahşmamak, yavaş yavaş dikkat ve ihtimamla yapmaktır. Yoksa beş on kirpik bir ysre gelerek hepsi deste deste olur çıkar. Bugünkü modaya göre kaşlann almması da kirpikleri uzun gosteren âınillerden biridir. Diş bakımı Kadın da erkek te güldüğü zaman en ziyade göze çarpan noktalan hıç şüphesiz dişleridir. Dişleri muntazam ve temiz olmıyan bir erkek hiç iyi tesir yapmazsa da bu hal kadında muhakkak ki yüz veya bin misli daha fe na tesir yapar. Dişlenn hıfzıssıhhasında en ziyade temizlik ve diş macunlan rol oynar. Dişleri temizliyen macunlarla, diş et lerine renk veren macunlan birbirinc kanşürmamalıdır. Bunlann birisini ev
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog