Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

J'8 Cumhurivet 30 Nisan 1935 ASKERLİK BAHİSLERİ Küçük Fantoma it Yirmi yedi hırsızlık yapan 10 yaşında bir mekteb talebesi yakalandı Son senelerde çok tekemmül eden bu silâh yarınki harblerde nasıl bir rol oynıyacak? Denizaltı gemileri Cumhuriyet,, in müsabakası Tarihin meşhur simaları Büyük müsabakamızın tafsîlâh Karilerimize manen faydalı ve maddeten istifadeli olacak bir müsabaka tertib ettik. Bunun için 1500 lira hediye veriyoruz. Müsabakamızın esası şudur: 12 Meşhur kumandan 12 Meşhur devlet adamı , 12 Meşhur kadın 12 Meşhur kâşif 12 Meşhur iş adarm nın hayat ve muvaffakiyetierîni sırasile ve grup halinde neşrediyoruz. Makaleler salâhiyettar kalemler tarafından yazılmıştır. Her makalenin içinde bir de rey vara kası vardır. Karilerüniz bunlan grup sırasile doldurup bıze yollı yacaklardır. Yani 12 kumandan dan, 12 iş adamı veya kadından her birine beğenışlerine göre 1 inci. 2 nci, 3 üncü, ilâ.... numara vereceklerdir. Bu suretle 60 meşhur şahsiyet hakkındaki fikirlerını tesbit etmiş olacaklar ve 60 rey varakası do I lunca «Cumhuriyet Müsabaka memurluğuna» göndereceklerdir. Beş seri neşrolunup reyler tamamen bıze yollandıktan sonra tas A nif işine başlanacak ve rey vara kalanndaki isimler sıraya konula caktır. Her grubda en çok numara alan büyük adamlara rey verenler veya bu intihaba yaklaşanlar ara sında 500 kariimize 1500 liralık mükâfat verilecektir. Müsabakaya iştırak için şcyle hareket edeceksiniz: Rey varaka larını kesip saklamak; her seri bittikçe 1 inci, 2 nci, 3 üncü ilâ... Numara koymak ve 5 seri tamam o lunca hepsini bize yollamak. Bu 60 meşhur simaya aid reylerir.iz tasnif olunacak ve çok rey kazan mış olanlara seçen okurlarımız birinci sahifede ilân ettiğimiz 1500 liralık mükâfat ve hediyeleri ka zanacaklardır. *#* Müsabakada rey puslast dol • durabilmek için gazeteleri eksik olanlar, bu eksik sayıları matbaamızdan yalnız beş karaslak be deli ile tedarik edebilirler. Karilerimlzut bu ihtiyaclart ihtimali dünüshalarından kâfi mihtarda ay rıca okuyaculartmız için »aklat • tırılmıştır ve taklattırıltnaktadır. Napoîyon Bonapart Amerika Cum hur reis lerin den Birinci Ruzvelt, işten çekildik ten sonra uzun bir geziş yapmış ve Parıse de uğra mıştı. Panteönü gezerken Napol yonun mezan ö nünde durdu, bi raz düşündü ve yanında bulunan lara dönerek şu sözleri söyledi: Hısımına, akrabasına çok düşkün olmasay dı eşsiz bir bü yük sayılırdı! Ruzvelt bu bi ricık cümle için de Napolyonun ruhunu canlandır mış gibidir. Çunkü bütün Avru payı yıllarca alt üst eden Napol yon müsbet bir akıde yapmak, in" sanî bir düşün ceyi milletlere a şılamak, güzel bir meşaleyi ülkeden ülkeye dolaştırmak için değil, bir aile saltanatı kurup İtalyanları, İspanyollan, Almanlan, Avusturyalılan, Holandalıları, Felemenkleri, Ruslan, Lehleri, tsveçlileri bu saltanata hiz metkâr yapmak için kan döküyordu. Onu yükselten bu yaman ihtirası idi, düşüren de gene odur. Napoîyon, ihtilâhn doğurduğu bir harb yıldızıdır. Bizzat ihtilâl bu yıl dızın yer yüzünde yarattığı zelzele içinde boğuldu. Hürriyet istiyen ve her milleti hürriyet istemeğe davet eden Fransa, Napolyonu lider tanıdıktan sonra davasım kaybetti ve yıllarca esir yaşadı. Napolyonu, Fransanın bağrmdan söküp atan yabancı ordular, hakikatte Fransayı yenmiş olmadı lar, belki kurtardılar. Çünkü Napol Ç p yöft* y ş y TrânsM£ fc "cumhuri yaş^sayffi' TrânsM£ fc "cumhuri y yet kurulamazdı 've bugünün hur Fransızları vücude geîemezdi. * Bununla beraber Napoîyon tarihin eşsiz simalarından biridir. O, Tulo nu İngilizlere karşı müdafaa ederek zeki bir topçu zabiti olduğunu gös terdi ve 1795 te millet meclısine hu cum eden kırk bin ihtilâlciyi topa tutarak çü yavrusu gibi dağıttığı ıçın de ihtilâlden daha kuvvetli tanıJdı, yirmi yedi yaşında general oldu. Napoîyon, Viyanaya îtalyadan pok kolay gidileceğıni keşfeden zeki as kerdir. Yarı aç, yan çıplak bir ordu ile Alplan aşıp İtalyada üç Avustur ya ordusunu eriten, Tirol yoîile A vusturyaya geçip Viyanaya diz çök türten dâhi kumandan gene odur. Napolyonun tahakkuk eden deha sında Fransızlar pek büyük ve pek şerefli bir istikbal seziyorlardı. Fran sayı cumhuriyet namına idare eden dire!ctuvar ise onun kazandığı şöhretten kuşkulanıyordu. Bu sebeble kendisine Mısın işgal etmek vazifesi verildi ve Nil kıyılanna gönderildi. Mısır, Türklerindi. Fakat Hindistan yolunda olduğu için İngilizleri sars mak fikrile Fransızlar tarafından zaptolunmak isteniliyordu!.. Napoîyon bu işi de başardı, ehramlar önünde Fransa bandırasını dolaştırdı. Bir a ralık Suriyeye bile geçti, lâkin Akkâda Cezzar Ahmed Pa;aya yenilip geri döndü ve öz yurdunda daha büyük işler göreceğini düşünerek gizlice Mı sırdan savuştu, Parise ka\ruçtu. Onun Fransada yaptığı ilk iş direktuvar idaresini yıkmak, yeni bir sistem kurup kendini birinci konsül ilân ettırmek oldu. Sonra kış ortasmda Alp ları geçti, Marengo meydan muha rebesinde Avusturyalıları yendi, i kinci defa olarak Viyanayı tehdid etti ve Alman İmparatoru ünvanını taşıyan Habsburglara bir muahede imzalatarak İtalyayı Avusturya boyun duruğundan kurtardı, Fransa için de Rayin nehrin^ park sırın yaptı. Napoîyon (1804) te İmparator oldu ve tam on bir yıl süren kanlı bir saltanat devri açtı. Bu devrin hemen her Büyük kumandanlar: 8 Amerikantn Mon yaptırdtğt muazzam Denizalb gemisi { şimdi donanmala j nn mühim bir kıs j Alman deniz mmı teskil ediyor. ' Kontr En çok denizalb gemisi olan devlet Fransadır. (hazır V^ ve derdesti insa Fransız denizalb ge rri'erinin adedi 109 u buluyor). Bü yük deniz devletlerinden denizalb gemisi en az olanlar Ingiltere ile Italyadır. Her birinin mevcud ve derdesb inşa denizalb gemileri 68 dir. Denizalb gemileri en küçük devlet Italya OIUD bunlann vasatî hacimleri 700 tonu bulmaktadır. En büyük denizalb gemileri, yani denizlab kruva zörleri Simalî Amerika devletindedir. ^ u devletin donanmasmda her biri 2000 tondan büyük alb aded denız alb kruvazörü vardır. Japonyada denizalb gemileri büyük devletler ara sındadır. Japon denizalb gemilerinin hacimleri 1200 tondur. Harb zamanında denizalb gemileri ne gibi işler yapabilirler? Bu gemiler dalmak kabiliyeb sayesinde istenildiği zaman düşmana görünmez olduklanndan acık denizlerde üzerlerine hücum e dilmesi güçtür. Binaenaleyh denizalb gemileri aded, hacim ve silâh itibarile faik denizüstü gemilerile karşılasmak tan korkmazlar. Çünkü dalmak su retile bunlann hatlanndan geçebilir ve arkalannda birdenbire meydana çı • karlar. Dalmak hassası denizalb yemnVrine düşmana baskın vermek kudretini temin etmektedir. Fakat bu esash me ziyetlerin mühim mahzuTİan da var dır. Yeni harb gemüerinin sürati yük sek olup takriben saatte 25 deniz mili, yani 45 kilometrodur. Kruvazörlerle muhriblerin süratleri 40 mili, yani 75 kilometroyu buluyor. Denizalb ge milerinin denız sathında süratleri saatte 18, denizaltmda ise 10 mildir. Bu sürati de ancak kısa bir zaman (vani bir saat) için muhafaza edebilirler. Devamlı sürat, 4 ile 8 mil arasındadır. Denizalb gemilerinin mühim bir n>ahzuru da kolayca hasara uğrama landır. Bu gemiler dalma tertibah, suyun üzerinde ve altında sefere mahsus çifte makineleri itibarile tekniğin bir harikası nazik şeylerdir. Her hangi bir isabet bunlann kuvveti ve dalma ka biliyeti için felâketli neticeler vereb'lir. Işte bu mahzurlar denizalb gemilerinin istimal kabiliyetini ehemmiyetli surette tahdid ediyor. Ayni zamanda deniz üzerinde ve bilhassa seri gemilerle yakmdan muharebe kabiliyetlerini sıhra indiriyor. Buna mukabil denizaîb gemileri donanmaların önünde bir Yazan: Lützov gemilerinden biri denbire zuhur e derek düşman gemilerine torpille rini atmağa ve isabet etbrmeğe kolayhkla fırsat buluyorlar. Bil hassa deniz muharebelerinde sakat Ianan düşman gemileri denizalb ge müeri için mükemmel hedef teşkil et mektedir. Binaenalevh donanma muharebeleri için tahtelbahir mühim bir muavin silâhbr, denilebilir. Denizalh gemileri keşif hizmetinde de mükemmel iş göriirler. Düşmanın tarassud dairesi içine, sevahile, harb limanlannın önüne sokulabilirler ve uzun müddet kalarak düşman kuvvetlerinin hareket ve kuvvetlerini tarassud edio telsizle bildiriler. Denîzalb gemilerinin bir faydası da düşman bcareti bahriye filolanna büyük hasarlar ika edebilmeleridir. Çünkü ticarî sefaine karşı harekâtta bu lunmak için su sathında 18 mil sür'at kâfi gelir. Denizalb gemilerinin tertibatı bu muhtelif vazifelere göre uydurulmuş, tur. Hemen bütün devletlerin donanmaîannda mevcud denizalb gemilerinin silâhlan torpido, mayin ve bir iki h«îif toptan mürekkebdir. Maahaza denizalb gemilerinin müessır olmasında başlıca âmil sürattır. Dünyanm en seri denizlab gemileri Japonyada olduğundan bunlar do nanmanın harb kudretini ehemmiyetli surette yükseltmektedirler. Fakat Ja • pon denizalb gemileri uzun mesafelere jridemediklerinden bcareti bahriyeye karşı pek kullanılamazlar. Amerikan tahtilbahirlerine • gelince bunlar bilâkis uzun mesafeler için yapılmışlardır. lkişer bin tonluk Ameri kan denizalh kruvazörleri yeni mah rukat almaksızın 20,000 mil mesa fe katedebilmektedirler. denîzaltt Inegöl (Hususî muhabirimizden) İnegölde son zamanlarda garib hır sızhk vak'aları oluyordu. Bu hırsız lıklann şekil ve mahiyeti ve çalman eşyanm cinsi zabıtayı ve alâkadar ları hayrete düşürüyor fail bir türlü bulunamıyordu. Yapılan uzun tet kıkat ve araştırmalar bu hırsız hkları yapanm on yaşında bir ilk mekteb talebesi olduğunu meydana çıkardı. İlkmektebin ikinci smıfın da okuvan bu çocuğun ismi İsmail Hakkıdır. Esmer, uzun yüzlü, sivri burunlu, parlak siyah gözlüdür. Bu çocuğun şimdiye kadar tam 27 hır sızlık vak'ası tesbit edilmiştir. Tesbitine imkân bulunamıyan kim bilir daha nekadar vak'alar vardır. Bu yaşı kücük, fakat hüneri büvük olan hırsız, Fantomaya taş çıkarta cak bir zekâya maliktir. Mektebinde sınıfta arasıra ufak tefek paralar kayboluyor, kitablar, kalemler, çalınıvor. Muallim işin farkına varıyor, terti bat alıyor, bunlann İsmail tarafm dan yapıldığı anlaşıbyor. Bu, tsma ilin ilk hırsızlığıdır. Kendisme nasihat edılıyor, smıf yardım sandığın • dan yardım yapıhvor. Artık herkes İsmaıli uslanmış biliyor. Birinci Napoîyon Gümüşhanede öldürülen Konya ovasını kuraklktan kurtaracak baraj zararlı hayvanlar Gümüşane (Hususî) ötedenberi Vilâyetimiz mahsulâtmı tahrib etmekte olan vaban domuzlarının öldürülmesi için bu sene muntazam bir program dahilinde vilâyetce yapılan mücadele ve halka yaptınlan mün ferid avlarla yüzlerce yaban domuzu, kurt ve emsali zararlı hayvanlar öldürülmüştür. Bundan başka şubat ayında kazanm çok mühim savılan Karamustafa ve Yeniköy kollannda sürek avı mücadelesinde doksanı mutecaviz yaban domuzu, kurt ve nısan ayında da ayni program dahilinde bu kollarla Torul kazasının Nıvene ımntakası kolunda yapılan sürek avı mücadelesi ve ayni zamanda zehir tatbik edilmek suretıle 160 a yakın do muz, kurt, ayı, tilki gibi zararlı hayvanlar öldürülmüştür. Bir taraftan bu öldürülen domuz leşlerine konulan zehirler tesirini kaybedinciye kadar bunlan yiyecek daha birçok kurt tilki ölüleri beklenmektedir. Yaban domuzlarının barındığı dağlann hiçbir vilâyete benzemiyecek derecedc çok yüksek, arızalı, uçurumlu, kayalık, çok zor ve tehlikeli olması na rağmen insanca bir kaza olmaksı zm arazi vaziyetine göre tatbik edi len bu program dairesinde yapılan mücadeledeki muvaffakiyet vilâvet ekonomisi üzerinde yaptığı rol dola yısile umumun sevincini arttırmıştır. Fakat bir gece şehrin en işlek caddesi üzerindeki dükkânlardan biri soyuluyor. Çalman paranın azlığına mukabil birçok çikolâta çalınması hırsızlann çocuk olması ihtimalim kuvvetlendiriyor. Tahkıkat neticesinde bu işin İsmail tarafından yapıldığı anlaşıhyor. Hem de yanına bir arkadaş bulmuş, bera berce dükkâm sovmuşlar!. Bir sabah muallim erken mektebe geldiği vakit mekteb kooperatifinm camlan kınlarak para ve çikolâta lann yerinde yeller estiçini görüyor. Yapılan araştırmalarda İsmail mey îtalyan tahtelbahirleri Akdeniz mudana çıkıyor. hareb'eri için yapıldığmdan küçüktürAradan biraz zaman geçiyor, bir geler. Fransız donanması, harb zama ce mekteb hademesi camide iken meknında zenci kıtalanmn Afrikadan Avtebin arka duvan deliniyor, mekteb rupaya naklini temin edecek surette kooperatifi tekrar soyuluyor ve ora yapılmıştır. dan ikinci sınıfa giriliyor, çocukların Binaenaleyh bu işte denizalh ge tasarruf kumbarası çalınıvor. Mek miîeri müessir bir rol oynıyamazlar. teb idaresi, keyfiyeti jandarmaya haber veriyor. Vak'anm faili olarak geBu sebebden Fransız denizalb gemi leri daha fazla düsmanmricaretibah ne İsmaü meydana çıkıyor. Hem bu sefer yalnız başına bu işleri becermiş! riyesini tahrib maksadile inşa olun Bir gün şehirde bir hırsızlık yaparmuşlardır. Meselâ Sourcoul denizalb ken İsmaili jandarmalar yakalıvor, gemisi ticareti bahriyeyi muhafazaya karakolda evinin, babasınm, anasınm memur her hangi bir harb gemisile adresini yanlış vererek jandarmaıun muharebe edebilir. Bu gemi her biri elinden kurtulmağa muvaffak oluyor. 20,3 sanbmetrelik iki topla müceh İsmail bir pazar günü buradan Ye hezdir. nişehire gidivor, bir adamın dükkâ nından üç beşibirlik çalıyor, bunlau toprağa gömüyor, dördüncü beşibir liği almak için geldiği vakit yakayı ele veriyor. Konya (Hususî muhabirimizden) Şehrin dış mahallelerindeki elek Konyanm münbit bir arazı parçası trik ampullerinin arasıra çalmdığı görülüyor. Bunlarm da İsmaü tarafınüsrtünde bulunan Karaman kazasında dan aşırılıp satıldığı anlaşıhyor. da bir baraj yaptırılması takarrür etmiştir. İsmail, sınıfın en tenbel bir tale Yanlannda Vilâvet Nafıa Başmü besidir. Fakat hırsızlık işlerinde ha rikulâde zekâsı vardır. Hırsızlığa aid hendisi Adli Pelin ve su mühendisi bütün suallere doğru cevab vermek Şimit olduğu halde Karaman ve tedir. Bu sayede çalman şeyler kolaySille barajları hakkında tetkıkat yaphkla bulunmaktadır. Halbuki bu çomak üzere gitmiş olan Vali Ccmal cuğun büyük kardeşi gayet terbiyeli Bardakeı Konyaya dondü. Tetkikleri ve çalışkandır. Bütün İnegöl halkı bu hakkında dedi ki: küçük hırsızı tanıyor. Daha on yaşın« Karam, • baraiı kasaba yakı > da bacak kadar bir çocuk olduğu halnında yapılacak . Bu baraj otaz mil de menfi yollarda kendisıne bir şöhyon metro mikâb. *ı toplıyacak ka ret temm etmiştir. biliyette oîacak ve burada toplaran su ile yüz bin dönümlük arazi sula Makdonaldm îngiliz nacaktır. gazetelerine hücumu Ekim vazivetine göre bu baraj m Londra 29 (A.A.) M. MakKaraman kasabası yakınında olması donald, «ulusal bir polibkaya doğru» icab ediyor. Kurak gidecek senelerde admı taşıyan bir kitaba yazdığı mu ellerimizi havaya açmaktan kurtula • kaddemede diyor ki: rak baraj ımızın su yollarmı açıp ovayı «Gizli diplomasi bir fenalık olmuş sulayacağız, Bu baraj 50 bin liraya tur. Fakat trajlannı arttırmak istiyen mal olacaktır. gazete diplomasisi ile müntehib ara Sılle barajı da Sille yakınında ola yan parti diplomasisi daha büyük bir cak ve burada tabiatten istifade edeferalıkhr. rek kar ve yağmur sulannı oldu&u giPartiler, daima harb heyulâsmdan bi baraj a akıtıp muhafaza eyliyece bahsetmekte ve taraftar kazanmak için ğiz. Ne vakıt muhtaç kalırsak o vaüıt bunu bir silâh olarak kullanmaktadır lar. kullanacağız. yılı bir zaferle süslenmiştir. Napol • yon durmadan taclar, tahtlar deviri j yordu, her yıl bir milleti Fransanın j esiri derekesine düşürüyordu. 1805 te Avusturj'a Rusya ordularını Aus terlitzde yendi, 1806 da Prusyayı îe r nada, Rusyayı Ej lau ve Friclandda tarümar eyliyerek bütün Prusyayı çığnedi. 1807 de İspanya ile Portekizi zaptetti. 1809 da gene Almanyaya geçerek Essling ve Wagram muharebelerini kazandı, Viyanaya girdi, Al manya İmparatorluğunu lâğvetti, Habsburglara yahıız Avusturya îm paratoru adını kullanmak hakkını bıraktL Bir aralık Papayı da Fransada hapsedip Romaya Fransız bayrağı dikti. 1810 da Napoîyon Frapgızların îm paratoru, İtalya Kralı, İsviçre ve Rayin birleşık hükumetlerinin hâmisi ünvanını taşryordu. Büyük kardeşi Jozef İspanya, küçük kardeşi Lui Holanda, en küçuk kardeşi Jerome Vestefalya, eniştesi Murad Napoli Krah idi. Diğer iki eniştesi İtalyada bırer dukalık idare ediyorlardı. Övey oğ lu Eugene Visruva ünvanile Roma da oturuyordu. Generallerinden b'ri İllirya hâkimi ve biri İsveç veliahdı idi. Kendisi ilk karısını boşayıp A vusturya tmparatorunun kızmı almıştı, bu suretle de yükselmiçti. İngiltereden başka bütün Avrupa Napolyonun emri altında gıbiydi. Rusya imparatoru bu tahakkümü çeke mediğinden harb ejderi 1812 de Moskovayı hedef tutarak Paristen yola çıktı. Bu sefer için silâh altına top ladığı asker (800) bin kişiyi bulu yordu. Bunlarm yansını muhtelif yeılerde bıraktı, üç yüz yirmi beş bin seçme askerle Nıyemen ırmağmı geçti. Avusturya İmparatoru; Prusya, Bavyera, Saksonya, Vestefalya ve Napoli Kralları Almanya ortalanna kadar gelerek kendisini selâmlamışlar dı. Napoîyon, Ruslan kolayhkla yen di, Moskovaya girdi. Lâkin mağlub Ruslar, bütün köylerı ve şehirleri yakarak geri çeküdikleri, kış te gelip çattığı için Napoîyon orduları ban nacak yer bulamadı, müşkül bir va ziyette ve geri ddnmek mecburiye tinde kaldı. Bu sebeble de Moskova zaferi, Napoîyon için bir hezimet oldu. Dokuz yıldanberi yenilmez bir harb şampiyonu olarak Avrupanın dört yanına yumruk sallayan, tahtlar devi rip tahtlar bağışlayan Napolyonun yıldızı artık sönüyordu. İsveç, Prusya, Avusturya. Bavyera Kralları, Alman prensleri, Rusya İmparatoru birlesip Fransaya harb açmışlardı. Napoljon hâkimiyeti İspanyada yıkılmıştı ve İtalyada yıkılmak üzere bulunuyor du. Denizleri elinde tutan İngiltere ise Napolyonu ortadan kaldırmak i çin her tarafa altm saçıyordu. Harb ejderi, 1813 yılmı bu düşman kütlelerine saldırışla geçırdi, dünya Yerli kükürtîer piyasaya çıktı Sümer ve Iş Bankalanmn müştereken tesis etbkleri Keçiborlu kükürtleri T . A. Ş. bu seneden itibaren istihsale başladığı yerli kükürtlerini Istanbul mmtakasına arzetmiş, ve sahş mera simi dün öğleden sonra üçte Tütün Gümrüğünde Doğruluk Ticarelevin de kutlulanmışbr. Merasimde Türkofis müdürü, Sa nayi müfettişi ve Ticaret Odasının, Belediyenin, Merkez, Sümer. Iş, Doyce Bank, Ziraat Imar Bankalanmn mümessilleri ve daha birçok tüccar hazır bulunmuşlardır. Müessesenin sahibi Bahri Dogan konuklan ağırlamış ve yerli kükürtie rin evsaf ve hassalannı izah etmiş, Cumhuriyet idaresinin memlekette herşeyi yetiştiren kuvvetli yürüyüşünü Keçiborlu şirketi müdürü Şahabın arka daşlarile beraber geceli gündüzlü mesaisini şükranla anmışbr. Konuklar hazırlanan büfede izaz edilmişler ve merasim bibniştir. ya parmak ısırtan askerî harikalar gösterdi, birçok zafer kazandı, Fran saya tek bir düşman askeri sokmadı. Fakat Lâyipziğ önünde yapılan ve üç gün süren harbi kaybedince iş de ğişti, müttefik ordular Fransaya gir di, 1814 nisanında Paris elden çıktı ve imparatorluktan istifa eden Napol yon Elbe adasma sürüldü. Harb ejderi, Fransaya yakın bir adada rhiskin miskin oturabilecek bir yaratılışta değildi. Orada on bir ay ancak durdu ve bir yolunu bulup kaçtı, Fransaya girdi, alkışlarla karşı • landı, Parise vardı, müttefik dev letler tarafından tahta oturtulan On Sekizinci Luiyi kaçırdı, imparator * luğunu ele aldı. Lâkin başta İngiltere olmak üzpre bütün A\Tupa bu dönüşe göz yummadı, yeniden ordular hazırlandı, Fransaya hücum edildi ve Napoîyon «18 haziran 1815» te Vaterloda mağlub edilerek Sentelen adasma yollandı, ölünceye kadar orada bırakıldı. Napoîyon bütün Avrupayı yenmiş ve gene ona yenilmiş bir adamdır. Koca bir küreyi tek başına mağlub eden bir kumandamn yıllar geçtik • ten sonra gene o küreye, hem de tr rs bir tesadüfün tesirile, yenilmesi el bette küçüklük teşkil etmez. Bu ba kımdan Napolyonu yenilmez bir as ker tanımak doğru olur: Akkâda Türklere mağlub oluşunu hesaba kat Bu rey varakasını kesib saklayınız «•••ft«f*tl»«t•••••»•••• Cumhuriyetin 8 Jnci müsabakası Kumandanlar Serisi Rey Pusiası isım ve adres mamak şartile!... M, Turhan TAN.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog