Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet. 30 Nisan 1935 w Etfebi büyük roman t 73 Ookyuzu Yazant Reşad Nurl Gttntekia = 1 { Şehir ve Memleket Haberleri Izmir yolcuları On beş bin göçmen Lise, orta ve ilk mekteb imtihanları evi yapılacak muşkulat goruyor Bütün vekâletler bu me Bu sene yeni talimatnasele ile meşgul oluyorlar me mucibince yapılacak Kültür Bakanlığınm, lise ve orta mekteb imtihanlan hakkında yeni bir > ta1imatr>3"" yaparak alâkadarlara dağıttığı malumdur. Bu seneki yoklama ve son smrf imtihanlan bu talimatnameye uygun olarak yapılacaktır. Talimatnameye göre, lise ve ortamekteblerde tahrirî son yoklamalara, on mayısta başla nacak, otuz mayısa kadar sonu alı nacaktır. Beş haziranda ayni smıf lann şifahî imtihanları yapılacaktır. Lise ve ortamekteblerin son sınıf lannda bulunan talebenin imtihan lan da bir haziranda yapılacaktır. Ba gencler, imtihanlarda muvaffak olsalar bile alacaklan diplornalarla Üniversiteye giremiyecekler, Üniver siteye girmek için ikinci bir imtihan geçirmeğe mecbur tutulacaklardır. îlkmekrteb son sınıf imtihanlanna da bir haziranda başlanacak, on üç haziranda nihayet verilecektir. tlk mekteblerin diğer smıf!an yalnız sene ortasında aldıkları notlar ve veri lecek kanaat notlarının vasatilerile smıf geçecekler ve ayrıca imthiana tâbi tutulmıyacaklardır. Yabancı ve azlık mekteblerinde haziranın ilk haftasında kntihanlara başlanacaktn". Bu mekteblerde türk çe, tarih, coğrafya ve yurd bilgisi dersleri, Kultör Çevirgenliğî tarafından gönderilecek mümeyyizlerin huzurile yapılacaktır. Siyasî icmal Almanya denizde de silâhlanryor ersay muahedesfle silâhlarin > dan tecrid ve yenilerini tedarikten menedilen Ahnanya, 3 şubatta Londrada yapılan anlaşmada kendisinin bir derece silâhlanmsı için verilecek müsaadeye nrakabil siyasî cihetten eîini ayağını bağlıyacak gayet sıkı ve agır kayidler konulacağım öğrenir öğrenmez galib devletlere sor maksızm kendiliğindea cilâhluunağa karar vermişb. Bu karardan sonra evveîâ askerî hava kuvvetlerini tedarik etbgini Berisndeki Fransız ataşemiliterine bildirmek suretile Versay muahedesini çiğnemişti. O Versay muahedesi ki Ahnanyanm askerî ve bahrî tek bir tayyare ve hatta tayyarelere karşı yerden müda faa için en kücük çapta tayyare topunu bulundurmasını sureti mutlaka ve kat'iyyede menediyordu. Almanya hükumeti bununla da kalnuyarak 16 martta mecburi askerlik usulünü yeniden vazetmek ve oıda * sunu 36 hrkalı 12 kolorduya fblâg edeceğini galib devletlere bildirmek 5Ureble muahedeyi ikinci defa hiçe saymıştL Gene bu muahede Almanyaya efradı gönüUü olmak üzere ancak yüt bin kişilik bir ordu bulundurmağa izin Teriyordu. Yeni teşkilât ise Almanvanm yalnız hazari ordusunun mevcudunu 600,000 kişiye çıkanyoT. Almanya hükumeti îki gün evvel her biri bin tondan fazla hacimde 12 tahtelbahir insasma başladı^ım lm?ilterenin Berlindeki ataşenavaline bildirmek suretile Versay muahedesinin sarih maddelerini üçüncü defa parçaladı. Halbuki Versay muahedesi Alman yayı hatta müdafaaya mahsus en küçük hacimde tek bir tahtelbahir bil« bulundurmaktan menebniştL < Almanyamn bu son karan IngîîteTede hayret ve endi«e uyandırmıs. gibi go» rünüyor. Çünkü îngiltere daha bhkaç gün evveî Almanya hükumctim bahrî inşaat işleri hakkmda îhzari mahî yette görüşmege davet ebnişti. Anîa • ş^lan Hitler hükumeti bu müzakereîerde uzun pazarlıklarda bulunmaga mec bur kalmamak için şhndiden bir emri vakt yapmıçbr. ,• j, ,ıLL^, .^ Asude bacı sıntü: • Sen Bamedunenin masahnı isti yorsun galiba... Söyliyeyun kızun, de d" 3 u Bamedune kelimesi dikkatimi celbettiği içü bea <Je dınleraeğe baş îad'm: Asude bacınm memleketinde bir kadm varmış. Bu kadın her gece Allaha dua ederek bir çocuk istermiş. Bir ge ce röyasında ooa aksakaÜı bir derriş £?ş « Senin bir çocuğun olacak.. Adını Bamedune koyacaksm... Sakm ol mıya ki bu adı kknseye söyleyesin... Başkalan duyarsa Bameduneyi öl müs bil* demiş. Dervişin dediği gibi kadının dokuz o» ay sonra bir çocuğn doğmuş (Asude bacı lstanbulda öğreodiği bir teşbün kullanarak zenci çocuğuna «altm topu gibi bir çocuk» dryordu.) Gel zaman, gh zaman Bamedune bü yümüş, kocaman bir delikanh olmuş Arkadaşlan onunla cadsız» diye eğ lenirlermiş, çocuk da bundan müte essir olarak ağlarmış. rCadm oğlunun ısrarlanna dayanamamış: <Senin a dn> Bamedunedir ama bunu kimseye söyleme. Sonra ölürsün» demiş, Ogünden sonra çocuk kendisile eğlenen lere: «Benim de ismim var ama Irimse bümez» dermiş. Nihayet bir gün btknem nasü olmuş, çocuklar Bame dunenin admı öğrenmişler ve sokakda başhra bağıra tekrar etmeğe başla mıslar. Bamedune fena halde arlannuş. Hemen eve dönerek yeni elbiselerini giymiş, babasmdan kalan bir ata binerek çölün yolunu rutmuş... Gidiş o gidiş... Çocuk bilmem kaç gün gıt tikteo sonra bir yerde durmuş. Yüzuaü güneşten tarafa çevirmiş ve kendi di linde bir şarkı okuyarak halinden şi kâyete baslamış... Şarkının her tekrannda atın ayaklan bir parça kuma gömülürmüş... rCnm denizi eTveiâ Bamedunenin dizkapaklanna çıkmış. sonra yavaş ya vas, kalçalanna, beline, göğsüne yük sdmiş... Nihayet dudaklannı, göz lerini kapatmış. Çocuk anndan yere babp <irîigi halde kumlarm alhodan $es gelir. geceleri çölden geçen ker vanîar hâlâ hâlâ bu sesi ışitirlenmy..» , Masal bitince çocuklar: Hadi, Asude baa şiındi de Bamedunenin sarkısmı söyle dedıler. Baa ağır ağıı başladı: «Saz afayı malko çido Garbia veyyarave meygalin Sakkalebi netefi annayı Sunana Bamedune» Sevim sarkmın bir kete daha tek rarmı istedi ve bu defa Asude baa ile beraber kendi de söylemeğe başladı. Ben oturdugum yerde bayretten dona kahmştua. Sevimin bastalık gecelerinde konuştuğu barbar dil meğer rocukluğunda Asude baadan dinle yip öğreodiği tnasal tekerlemesmden baska birşey değilmiş. Ben bunu o uzun sıkınb ve ümit sizlik geceleTİnde züuıirade süs leyip püslemişim; Bursadaki evde beklediğimiz ruhlarla, damdan düşen ley ' lekle, hastalık esnasmda sevîmin ge ' Iskeuderiye postalannı yapan De çircbği daiguılıklar ve daha başka şeynizyollan idaresi vapurlannın dönüş lerle bunun arasmda korokunç münaseferlerinde gümrük muayenelerinm Izmirde yapıhnası için bir karaT verilsebetler kurmuş ve o gizli kuvvet mişti. Bir müddettenberi tatbik olunan lerle konuşraa hftâyesini uydurmuşum. bu karar ilk zamaolarda ryi neticeler Birkaç gun sonTa gene bir tesa düf tavandan kaybolan çngelli çivi oıu vermiş, Iskenderiye postalannı yapan vapurlarU gküp gelen Istanbul Izmir ammasını da halledjyordn: yolculan bu suretle füzuii bİT gümrük TavanaTasmda birşey aramaga çıkmuayenesinden kurtulmuşlardı. mışftm. Bir köşede kırık iskemleler, Fakat son zamanlarda yapılan bazı tozlu resim çerçeveleri arasmda ma yanlışlıklar yeniden şikâyetleri mucib hnd yeni dünya gözüme iHşti. Baktnn. olmoştur. Bu şikâyedere göre: Istatı Sevunin düştüğâ geceye kadar tavaubuldan Iskenderiye postalannı yapan da gördüğümü zannettiğim çengelli çivapurlarla Izmire gidecek yolcular lüvi hâlâ ucunda durayar. Dem«k ha» zumsuz bir kontrola tâbi rurulmaki;a tanm o gece kendmi tavana asmağa dır. Yolculann Izmirde aileleri veya kalkıştığı hikâyesmi de g«ne kendinı tanıdıklan tarafından vapura gelerek uydurmuşum. karşılamalanna da müsaade edilme mektedir. Hatta, fsm garibi karşılayı Ortada arhk şaşılacak birşey ka! cılann Izmir limanında kayiklara bi mryor. Hatta benim en gönüüü •« kuvnerek vapunra cnraTmdaB yolculanm vetli zannettiğim bir kanaatimde sen selâmlamalarma bile mtiuade edilme • delememi de tabiî gönnek lâzımdır. mektedir. Herkes mtiyarlar: her ıhn'yarlryan Lüzumsuz olan kontrol usulü kaldırılmaİKİır Uamumî MSfettiş tbraJıim Talİ Trakya Müfettişi Umumisi Ibrahnn Tali Iç Işler Bakanhğı fle temasta bulunduktan sonra şehrimize gelmiştir. Bu akşara Trakyaya gidecektir. Bu sene memlekebmize gelecek ve Trakyada iskân edilecek göçmenîerm nakline yakmda başlanacaktrr. Trakyaya iskân edilecekler 60 ile 70 bin arasmdadır. Bunlann muntazaman nakli, iskânı ve süratle müstahsfl bir hale ko nulmalarile hemen bütün vekâletler alâkadar olmaktadır. Göçmenler için Trakyada 15,000 ev yapılacak her aile beş nüfus ibbar edilerek evlere ayn ayn yerlesürikceklercfir. Ekonomi, Baymdırlık Bakanîıklan bunlann nakilleri, Ziraat Bakanhğı kendilerine tohum ve çift hayvanab ile alâb ziraiye tevzii işlerini görmektedirler. Yapılacak göçmen evleri için lâzım gelen keresteler tedarik edümekte<ir. Bu evler taş, kerpiç ve krremid den yapılacak, inşaat işlerinde kendisi de çahşacakür. Binalar yapıldiktan sonra borclandırma suretile köylüye maledilecektrr. Şkndiye kadar bazı köyler yapılmış ve bunlar matluba muvafık bulunmuştur. Bu defa göçmen 15leri evvelki seneJere "nazaran darıa muntazam bîr 5Urette cereyan edecekrır. sendeler ve düşer. Kahraman asker ihtiyoTİıyoT; ge • celeri yatağmda rüzgâr seslerinden, kapı, penccre tıkrrdıl anndan korkup trtremeğe başlryor, büyük pehlivan ih riyarlryor, elleri artık kaşığt tutamıyor. • Bu insanlara ilismemeli. Onlar vereceklerini vermiş, devirleTİni bitinniş hür mete lâyık mütekaidlerdir. Fikir adamlan için de böyle bir tekaüdlük hakkım neye kabul etmemeli? Çocuklukla beraber hayal ve ma sal devrini kapıyomız; harafeler, boş itikatlaT bacalanmızda yuva rutmuş leylekler gibi kanatlanıp kanatlanıp biliranez brr yerlere dogru uçuyorlar. O yajta, bir gün ortasında gibi, her §ey açık ve aydınlıktır. Ne yapabilmemiz mukaddene onu yapiyor, ryi kötü bir iş meydana koyuyoruz. Nihayet ihtiyarlık yani ikinci çocukluk geliyor. Vücud kuvvetten düşüyoT; damarlar sertleşiyor, fikir ler titriyor. bulanıyor. Işte o zaman Gökyüzü bizi tekrar kendine doğru çekmeğe. kulağomıza j^zlî sesleTmî du • yurmağa ve ezelî masaîîle, vehimlerile, boş ümiüerile bizi büyük nykuya rıa ^ zırlamağa başlryor. Leylekler kanadlanıp gittikleri yerlerden birer birer donerek bacamızda. gene eski yuvalannı tutuyorlar. Onlarm gitmeleri gibi gelmeleri de sadece bir mevsim meselesidir. Ne çıkar biz artık rollerini biü'rmiş. cemiyete vereceğini vermiş mütekaid leriz. Kemal yaşmdayken ne yapabildikse ancak onlan saymak lâzımdır. Ellverir ki yanm eserlerimizi devara ettirenler bulunsun; arkada boraktı ğımız yerler bos kalmasın. Bu sebeble Istanbulla Izmir arasmda daima gidip gelen yolcdardan çoğu bu müşküiâb düşünerek seyahaderini Iskenderiye postalanle yapmamaktadırlar. Devlet Denfzyollan idaresi içîn varidat noktasmdan düsüaülecek bir nokta olan bu i? alâkadarlana da oazan dikkabni celbebnişbr. Izmir Istanbul yolculanuıa diğer posta vapurlanmızla olduğu gibi Iskenderiye vapmlarile de serbestçe, kontrolstrz ve takyidat siz bir şekilde seyahat etmeleri için bugün konulan usulün kaldınlması alâ kadar makamlar nezdinde temenni e dilmiştir. ÎNHÎSARLARDA Bizden afyon almıyanlar için Uyuşturucu Maddeler Inhisan ya pılan neşriyat üzerine memlekebmiz den afyon almamakta ısrar eden Av rupa uyuşturacu maddeler fabnkalan Karteli mamulâtının memlekete sokul maması etrafında tetkikat yapmışbr. Dün bu hususta kendisile görüşen bir muharririmize Uyuşturucu Maddeler Inhisan müdürü Ali Sami demis. tir ki: c Bu husosta tettikat yaphk ve bu mesele hakkmdaki düşüncelerimizi bağh bulunduğumuz Ekonomi Bakanlığ^na yazmış bulunuyoruz. Vakıâ gazetelerin yazdığı şekü bî zim için ticaret bakınundan çok fay dalı müessir bir tatbik vasıtasıdır. Ancak bu usulün tatbikı mualece işindc alâkadar olan Sıhhat Bakanlığınm sa lâhryeti dahiline girer.» MÜTEFERRth Sadeddin Ankaradan geldl Harice ısmarlanacak yeni posta vapurlan işi üzerinde hükumetle temaslarda bulunmak üzere Ankaraya git miş olan Denizyollan müdürü Sadeddin şehrimize donmüştür. Kamutayın kabul ett$i ön milyonluk krtdî Üe Bmarlanacak olan bu vapurlarm tonaj ve ersaflarunn tesbitine başlanmışnr. Kabotaj hadanmızm mtiyaçlarma göre tesbit edilen bu esas plânlan Denizyollan müdürü Avrupaya gotürecek tir. Denizyollan müdÜTÜnün Avrupaya ne zaman gideceği henüz bslli de ğildir Ankaraya gitmiş olan Vapur culuk çirketi heyeti de şehrimize dönmüştür. ECNEB/ MEHAFtLDE tngiliz Kralının 25 inci cüius senesi Mayıun albsı Ingiliz Kralının cülusunun 25 inci senesine musadif ol duğundan sefarette bir gardenparti verilecektir. Kıyaf et kanunu Yeni kryafet talîmatnamesi Bakanlar Heyetinden çıkmış ve alâkadar bütün makamlara tebliğ edilmiştir. Bu talimatnamede meslekleri tayin edil mij olan bütün resmî memurlar tali maoiamenm çıktığı tarihten ibbarea resmî uniforma veya dbiseleri giymek mecburiyebadedirler. Bu arada kaptan, çarkçı, ve diğer denizcilik mesleği mensublan kendileri için haznianmış olan resmî kryafetleri taşryacaklardrr. Valimîz Avrupaya gidîyor Istanbul Valisi ve Belediye Reisi Muhittin Ustündağ Iç Işleri Bakan lıgmdan aldtğı mezuniyeti kullanmak üzere bugün Avrupaya gidecektir. Muhitbne mezun bulunduğu müd detçe Vilâyet işlerine muavin vekili, Belediye işlerine de Hâmid vekâlet edeceklerdir. ADLtYEDE Arkadaşını yarahyan talebe tevkif edildi Geçen gün Hayriye lisesinde iki arkadaş arasmda çıkan bir kavga so nunda bunlardan onuncu sınıf talebesinden Ali; Mustafayı yaralamiştı. Bu hâdise hakkında adliyece tahkikat yapılmakta olup müddeiumumiliğin gösterdiği lüzum üzerine Ali tevkif edilmiştir. Sir Con Saymon Berîmcle İken M. HrÖeT Aîmanyan'.n vücude getireceğî" yeni bahrî kuvvetin Ingiliz imparatorluğu deniz kuvvetlerinin üçte birini geçmemesi tasavvurunda bulunduğunu ve lâkin Fransız ve Sovyet deniz knvvetlerinin de bu miktarm dununda kal» ması şart olduğunu habsr vermışti. Versay muahedesi Aîmanyanm de« niz kuvvetlerini onar bin tonluk alb zırhh, albşar bin tonluk alh hafif kruvazör, her biri 800 tonluk 12 muhrib ve her brri 200 tonluk 12 torpido olarak tahdid ebnişri. • Almanya hükumeti yeni bahrî siyaseti için Fransız ve Sovyet deniz kuvvetlerinin meemuunu rmkyas tutuyor. Fransa ise daha geçenlerde yeni yaptıracağı zrrhlılann otuz beşer bin toa olmasma karar vermişti. Bu orhlılar • dan İkisi için Fransa meb'osan meclisi şimdiden tahsisat vermiş ve birinin derhal inşssma başlanmışnr. Fransa îtalyaya mukabele için bunu yapmışb. Şimdi Almanya Fransaya mukabele edecektir. Yeni Alman donanması hava kuvvetleri gibi asri ve en mütekâmil bp teki gemilerden mürekkeb oîacağın dan kemmiyet itibarile Ingiliz, Ame • rikan ve Japon donanmalannm dununda kalsa bile keyfryet cihetinden dün. yanm en kuvvetli donanmalarmdan biri olacak tir. Almanyanıa bahrî satvetini yeniden elde etmesi siyasî cihetten dahi çok büyük ehemmiyeb haizdir. S ON Kadm Birliği Kongrede fesih işi goru&ulecek Kadınlar Birliği cuma günü fevkalâde bir içtima yapacakttr. Bu müna sebetle dün Birlikte bir toplantı ya pılmış, fevkalide içtima hakkında görüşülmüştür. Birlik reisi Lâtife Be kir, toplanbdan sonra bir muharririmize şunlan söylemiştrr: « Teşkilâtı esasiye kanununun tadüile Türk kadınına verilen müsavi baktan dolayı Birliğimizin lâğvı dü şünülmüşse de, bundan bir sene evvel Uluslararası Kadm Biriiğinin 12 nci Beynelmilel rCadmhk kongresinin hükumetimizin müsaadesile şehrimizde toplanması takarrür etmiştL Haddi zatmda Birliğimiz Uluslararası Kadm ceroiyetmin tabiî bir azası olduğu, binaenaleyh onun lâğvı demek Beynel milel Kadmlar kurumunun ilgası de mek olacağmdan, bu hareketten vaz geçilmişti. Beynelmilel kongrenm hüsnüsuretle t>ibnesinden sonra bu mesele Birliğimizin en yakm bir tarihte yapacağı kongrede tekrar göruşülecektİT.» Bızim Büiiğin beynelmilel teşekkül* Ie alâkası isminden ibaret kabnış olsa gerektir. Çünkü esas dava olan kadm hukuku bizde filen halledılmiş bulu nuyor. Işin alt tarafı siyasi olmıyan bir teşekkiilün devamını hiç te lüzumlu göstermez! • mwm ı . Gümrüklerde Yeniden kolaylık çarelerî aranıyor Gümrükler Umum Müdürlüğü Tetkikat müdürü Mustafa Nnri düa Gürarükler Bakanlığmdan verilen yeni bir vazife ile şehrimize gelmiştir. Bir ta raftan da gümrüklerde yapJan servis değişıkliğinden elde edilea neticeleri tetkik edecek olan Mustafa Nuri gümrüklerde muamelâtm azaltılması ve bu suretle bir mal için verilen beyanna menin mümkün mertebe az yere uğrayarak bİT an evvel bitirümesi için alıoması icab eden tedbirleri tetkika me mur edilmiştir. Bundan başka gümrüklerde mükeîleflerle gümrük idaresi arasmda dai • ma çıkan ihblâflann süratle halli me selesi ve muhabere usullerinin basitle$tiriJmesi işi de tetkik edilecektir. Seyyahlara ve umumiyetle yolculara kolaylık gösterilmesi çareleri tetkik edilecek ba§lıca mevzuu teşkil etmektedir. Gümrükler Tetkik müdürü bu hu sustaki etüdleri neticesinde Bakanlığa bir rapor verecek, ondan sonra güm rüklerde kat*î ıslahat başlryacaktır. Mustafa Nuri dün ogleden evvel Haydarpaşa gümrüklerinde tetkikatta buîunmuş ve öğleden sonra Istanbul Gümrükleri Başmüdürii ile uzun rcüddet konaşmuştuT. Bursa Liselerinde yetişenler Bursa Kız ve Erkek lisesınden ye rişenler kurumunua fahrî başkanlığıoı kabul eden Ziraat Bakanı Muhlis Erkmen, Bu riyaseti kabul ettiğini kuruma telgrafla bildirmişbr. Ruraen ve Finlandiya Elçileri Ankaraya gitti Yeni Romanya Elçisi M. Fflotî dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmişbr. Yeni EJçi mayısm onunda Bükreşte toplanacak olan Balkan Hariciye Nazırlan konferansmda hanr bulunmak üzere Dış Işleri Bakanımızla beraber Bükreşe gidecektir. Finlandiyanm Ankara EJçisi M. Talas la dün akşam Ankaraya gıbnışbr. Sarıyer cinayeti tahkikatı Birkaç gün evvel Sanyerde bir cinayet olmuş; Elmasyan isminde zen gin bir kadm öldürülmüştü. Bu cina yet hakkında müddeiumumilikçe tahkikata devam edîlmektedir. Evvelki gün cinayet olan evin bahçesinde yapılan araşbrma nebcesinde bir lâz bıçağı bulunmuş; şüphe üzerine Enver; bahçıvan Receb ve Halid isimlerinde üç kişi tevkif olanmuştur. ŞEHÎR ÎŞLERİ Belediye memurları Yardım Sandığı Kaza ve vefat vukuunda memurlara yardnn etmek üzere «Belediye memurlan Yardım Sandığı» adile bir yardım sandığı kurulmuştu. Saadığm sermayesi. memurlann maaslanndan ayda ikişer lira kesilmek suretile teşkil edilecektir. Ikiyüz liradan fazla maaş alanlar da ayda ikişer liradan fazia sandığa yardımda bulunmıyacaklann dan bu gibilere yapılacak yardunın da ikiyüz lira üzerinden yapılmasına ka rar verilmiştir. Vefat vukuunda memurlara üç maaş nisbetinde, yangın ve sair kazalar vukuunda ikişer maaş nisbetinde yar djmda bulundacaktn*. Arkadaşımız Zarayı dün gömdük Maharrem F*yzi TOCAY KÜLTÜR İŞLERİ Mekteplilere verilen çelenklet jimnastik şenliklerini muvaffakiyetla başaran kız ve erkek mekteblerinia yekdigerlerine çelenk verdiği havadiâ idman şenliğini muvaffakryetle basara^ kız ve erkek mekteblerine Kadıköy C H. Fukasınca çelenk verilmesinden galâttır. Ajle mnhakemesi] Bize deTdîerinizi, geçimsizlik îerinizi, ve müşküllerinizi yaızı nız. «Aile Mulıakemeai Muhar riri» miz «izinle meşgul olacak ve içinde bulunduğunuz zorluklardan kurtulmanıza yardım edecektir. Mektublar gazetede «Aile Muhakemesi Muharriri» ne yol lanmahdır. Kosa bir hastalığı müteakıb evvelki gün vefat eden gazetemizm rransızca nüshasmm Yazı Müdürü M. Hîldler dö Zaranın cenazesi dün sabah saat 11 de Beyoğlunda Santa Maria kili sesinden kaldınlmış ve Feriköy Lâtin mezarlığına gömülmüştür. Bu acıkh merasime zavalh arkadaşımızın ailesi efradı, gazetemiz mensublan ve bir j çok dostlan iştirak etmişlercSr. Cumhuriye tgazetesi, aramızdan aynlan Hildler dö Zaraya kabrinde rahat uyumasını temenni eder ve kederli aüesine bir kere daha taziyetlerini sunar. Yukandfki resim arkadaşımız Zaranın cenaze merasimini göstennek tedir. Cumhuriyet 1 Ntuhası 5 Koruftnr Tüberküloz cemiyetinm içtimaı Istanbul Tüberküloz cemiyeti, mu tad ayhk toplantjsuu 1 mayıs 1935 çarşamba günü saat 18,30 da Cağal oğlunda Etıbba Odası »alonuada ya * pacakbr. Sahibsiz eşya satışı Istanbul gümrüklermde bulunan sahibsiz eşya ile kaçak olarak rutulan eşya yanndan itibaren tek bir merkezde sablmağa başlıyacakbr. Yeni gümrük sabş salonunun tesisab henüz ikmal edilmediğinden salonun açılışı bir müddet gecikecektir. İTörkiy* . tfcriç j 1400 Kr. Senelik 7S0 Alh aytık 4001 Oç ayhk 150 Bir aylık şcraffi» 1700 Kr. 1450 yoktar 800
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog