Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

* 30 Nisan 1935 Büyük süpriz: ikramiyeli satış mmmmm SU ANK Yüzlerce liralık eşyayı beş para vermeden alabilirsiniz • t «*' **? lmayısı bekleyiniz! Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarî yalnız İstanbul, Beyoğlu ve Galata mağazaîarma ve üç aylık bir müddete münhasır olmak üzere ikramiyeli bir satış hazırlamıştır. Bu üç ay zarfında Yerli Mallar Pazarlarmdan alış veriş eden müşterüere her mubayaa içîn kupon veriîecektir. Her ay sonunda o aya aid bir gün tesbit ve ilân edilecektir. Bu güne tesadüf eden satış bedelleri ibraz edilecek kupon mukabili müşteriye yüzde yüz nisbetinde bedava mal verilmek suretile iade edilecektir. Üç aylık müddet 1 M ayısta başl^acaktır. Fırsattan istifade ediniz. ANKARA, İSTANBUL, BEYOGLU, Yerli allar Pazarları HASRETLETAH/SıYOLETTIGIN GALATA, IZMIR, SAMSUN, HASAN HSTIK ÖZÜ YAĞI Zayıf ve cıliz olanlara fazla gıda lâzımdır. İşte Hasan Fıstık Özü yağı, gıdaî mevaddı ve bil hassa vitamini ve kalorisi çok bol olduğundan bilhassa çok za yıf olanlarla vereme istidadı o lanlara az zaman zarfında kat'î tesirini gösterir. Hasan Fıstık 0zü yağınm bir kilosu 100 kilo zeytînyağına muadildir. Mideyi rahatsız etmediği gibi iştihayı tezyid eder ve bir kilo Fıstık özü yağı için zayıflar, bilhassa çocuklar lâakal 1 2 kilo kazanır lar. Hasan Fıstık Özü yağı kış ve yaz içilir. Çocuklara ve genç lere, solgun genç kızlara ve hayattan zevki azalan ihtiyar'ara çok biîvük faydalar temin eder. GIDAİ KUVVET Nafıa Vekâletinden: 10 7 4/!935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Afyon Antafva hattınm Baladız Burdur arasmdaki 24,5 kilometroluk 7 inci kısmının inşaatına talib zuhur etmediğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatı, inşaat müddeti ve ehliyeti fenniye şartlarından bazıları değiştirilmek su retıle ve kapalı zarf usulıle yeniden eksiltmeye konulmuştur. Muhammen ihale bedeli «370,000» liradan ve muvakkat teminatı da «18,550» liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi 6/ 5 y 935 pazartesi günü öğleden sonra saat 15 te Ankarada Bakanlık bi nasında, Demiryol İnşaat Reisliği Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yaz'lı diğer evrakı 6/5/935 tarihinde öğleden sonra saat 14 e kadar İnşaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacak lan fennî ehliyet vesikasım teklif mektublarına iliştirmeîeri iktiza evle diği ve şartname ve mukavelenin değişen maddelerini ihtiva eden vara kayı tedarık etmek istiyenler «9» lira ve münekasa evrakmm heyeti u mumiyesini < 18,50» lira bedel mukabilinde Bakanlık Demiryollar In ? şaat Reisliginden alabilecekleri ilân olunur. (2008) BUNU • TEMIN • EDER, Ankara Sehri İcme Su Komisyonundan: "Ademi iktıdarı giderır. Eczanelerde bulunur. Fıati İstanbulda 150 kuruştur. Adres: Ga lata posta kutusu 1255. Anknraya 30 kPometro mesafede Elmadae; Çankaya su isale battı üzerinde Kehlis ve Seki pınarlar arasında 261 2 metro uzunluğunda su boKASAN DEPOSU: Ankara, rusu döşeme işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstanbul, Beyoâlu. Şişesi 75, orta Ekstllme 7/5/935 tarihine raslıyan salı günü Ankarada Iş han 4 ün125, büyük 200 kuruştur. cü katta tçme Su Komisyonu dairesinde yapılacaktır. 801 1 lira 60 kuruş keşif bedelli olan boru döseme işine aid kesif ev rakı, fennî ve eksiltme şartnnmeleri ve proieler Ankara tçme Su KomısSahtp ve Batmuharriri Yunua Nad't yonundcsn görülebilecektir. Teklif mektubları kanunun tarif ettiği »e ümumt nefripatt tdart eden Fa« kilde olmak Ü7ere ve 7/5/935 tarihine raslıyan salı günü saat on dörde Uüdürü: Hıkmet Münif kadar Ankara Iş han 4 ünrü kata îcme Su Komisvonuna veriîecektir. Eksiltmeye girebilmek için 600 lira 87 kurus muvakkat teminat ile bu gibi Matba'acütk ve Nemvat TOrk Anontm işleri yaptıklarına dair fennî vesikalan ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalan Komisvona vereceHerdir. Fazla malumat almak istiyenler An $trua . htanbui karada Içme Şu Komisyonu Fen Heyetine müracaat odebilirler. (2009) Zayi Galata Gümrüğünün 14236 No. h 5/2/935 tarihli beyannamesinm bir nüshası zayi oldu§undan yenisini çıkartacağımızdan eskısının hnkmü yoktur. (494) OJOZINC Bolu Belediye Başkanlığından: î Bolu Belediyesi îçin şakulî iki silindirli 20 25 beygir kuvvetinde bir aded motorpomp pazarlık suretile almacaktır. 2 Şartnamesi İstanbulda İstanbul Belediyesi Ba§kanlrğ\ndâ ve Boluda Be'ediye Muhasebesinde her zaman görülebilir. 3 Pazarlık 1 1 mayıs 935 cumartesi günü saat 16 da Böluda Beîe • dive Encümeni Daimisi huzurunda }'apılacağından isteklilerin bu günde teklifnameleri, Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminatile birlikte Bolu Belediyeainde bulunmalan. ^2213^ Doktor Nimet Ankara raddesı zorlu apartmanı J\o. 21 Cumadan maada hergün saat 2 6 Tıa«talannı kabul ed r. Operatör
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog