Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet Gksürenlere: KAJRAN HAKKI EKREM PAMUK ve NEBATİ YAGLAR SANAY1İ T. A. Ş1RKET1NDEN: Fevkalâde fceyetî «muMİy* iç» timaı için birinci davet sirke • timizîn esas SBukavdeoamesİBm S 3 v e ticaret kanununun 3 8 5 v e 386 ncı maddelerine tevfikan Pa * Hiuk va Neb*Ü Yağlar Saaajriî T. A . firketi husedarları 6 nisan 1935 tari kine musadif cumartesi günü saat on da fevkalâde olarak içtima* davflt c <Ulmi;lerdL 6 nisan 1935 tarifali içti snada esas nizamname üe ticaret ka aununnn 386 ncı maddesînd* mac? y«n nisabı ekseriyet bâsil olamadığm daa biasedariar 20 mmjH 1935 tarilâ* musadif pazartesi günü taat on için fevkalâde beyeti umumiye içtimataa yeniden davet olunurlar. MÜZAKERE RUZNAMESİ 1 Şirketin bilihtiy v fedh w tas • fiyesL 2 Tasfiye «euunbuinia UyiaL 3 Tasfiye memurîttraua salâİMyetIerlnin tayini r e hn mtjtadm menkol ve gayrimenkul bücömle firket malla • rmm toptan ve pazarldda satişi v« i cabinda firket maDartan şirketin berçlarni iltizam «decek olaa Ur şabsa devri salâhiyeÜBJa tasfiyc mcarariarm verilroesL 4 Tasfiye memgUrtnin Bcrette * rinin tesbkL 5 Tasfiye için bir Monlob tayim ve ücretnm tesbitL Ticaret lutramn 3 8 6 » d maddcsi mucibince bo Sânci içtjma içîn muay • yen nsabı «kseriyet firk«i »ermayesi • nin nuh elac*k, v e «vni kantman 3 8 5 ve esat muksvcUnİB S5 iaci «eddeti mncîbtnce her hissedar, yabrtı bir MBseye maiik ol»a hile fevkalâde heycti nnumiyede fcaanr balnnabiVecck ve M> hibi bahndağa bisse adedince nratiak surette ve bllakayid vc swt rey smhibi olacaktır. Her hissedar, diğer bir Imcedar rm> rifetile temsil edilmek hakkmı hairdîr. tçlimada asaleten veya vefealeten hazir bulnnmak Utiyenicr sabibi bn • lnndıüari bisseieri Ktimadaa bir fcaf ta evvel şirketin merkezine tevdi eyley Mali muesseseler tarafkıdn verilco ievdi veukalari, buseleria sirkete tevdii makamma kaina olacak ve o kâkânode tntoUcaktir. , 9 nisaa 1935 Beşiktaş ikind hufcuk tnahkemçsin 1 den: Mahcor Kemaleddinle Beşiklaş Köyiçi Çelebi sokak 20 sayıda oturan 10/4/935 tarihinde raünakasaya çıkanlmıj olan Afyon Antalya hatvasısi Sabıhanm miişterekeD muta • ÎSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ samf bulunduklan Fatih Kırmasü tınm Bozanönü Isparta arası 1 3,8 kilometroîuk mükerrer yedinci kıs mahaliesi Tetümmeler sokağında bemının inşaatma taltb rahvr etmediginden mezkur kısım inşaat ve ray her metro murabbaı bir buçuk lıra GÎDİŞ GELİŞ PROGR.\M1 ferîiyatı, inşaat möddeti ve ehiiyeti fenniye şartlanndan bazılan degiş dan tamamına 65 lira 25 kuruş kry ınet takdir edılen 16 sayılı 43 buçuk 1935 yılının 1 mayutan sonra tirilmek suretile ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuçtur. HV Setı metro murabbaı ve Fatihte Mimar MuKammen ihale bedeli «300,000» liradan ve muvakkat teminat» da Ka'kış No. Smır Ara kaikif »onş sinan mahallesinde Dıbek sokağında hâlen bir tarafı emanet malı arsa, di«15,750» liradan îbaret bulunan bu inşaat ve amelîyatın eksfltmesi 6/5/, Saat Saat ğer tarafı Asım arsası, arkası Asım Şlsllden TOnele 3'5' 5 40 23 40 935 pazartesi günii öğleden sonra saat 16 da Ankarada Bakanlık bintthane ve bahçesi, cepbjeei Dibek soka10 ŞİŞLİ TUNEL Ttoeiden Şlşlijr» 9' 6,00 2400 sında Djemiryol İnşaat Reisliği Eksîltme Komîsyonunda yapılacaktır. Btt ğile mahdud beher metro murabbaı 12' 6,20 28 30 Şlçllden Bej'azıda na 4 Mradan tamamına 179 Jira 36 işc ginııek i*tiyenlerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yaI ! ?iş!i • Ityazıt 26' 1,02 24,12 kuruş kıymet takdir edilen 44,86 metzılı diğer evrakı 6/5/935 tarihinde öğieden sonra saat 1 5 e kadar İnşaat Harblyeden Fatihe 5 T 6,30 24,00 ro murabbaındaki arsaların satılma12 HARBİYE FATİH 23 20 9' 5 46 sı karargır okluğundan 1 ay müd ReUliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazun feldiği v« münaFatihten Harblyeye detle açık arttırmaya konulmuşlar kasa şartnamesinde yazıîı olduğu veçhile münakasa gününden en az bir HarWy«!!en Aksarava î r i T 6.40 12 A Harbiye Aksaray atsaraytlan Harblyeye 28* 6.C0 StSO dır. hafta evvel Nafw Bakanlığma istida ile müracaat ederek alacakian fenratslrnden Sirkeciye 5* 7,15 1910 TeHâliye ve ihale pul resîmleri ve nî ehliyet vesikasinı tekîif mektublanna iliştirmeleri iktiza eylediği v« 15TAKSİM SİRKEGİ Sirkeciden Taksime 7.35 19,30 müterakim sair vergiler müşterisme &id olmak üzere talib olanlarm ta «artname ve mukavllenm degişen maddelerini ihtiva eden varakayı t# • Maçkadan Beyazıda 5*8' 6,15 23.20 I8MAÇKABEYAZIT manılarına takdir olnnan kıyroetlerin BeyaTntlan Maçkaya n> 6,55 24,00 darik etmek Utiyenler 9 lira ve münakaaa evrakırun heyeti mnuroiyeşiyüzde yedi buçuğu nisbetinde pey Şişliflen . Eminönöne T 610 ni 15 lira bedel Tnnkabilinde Bakanlık Demiryollar Inşaat Reisliğindea akçelerile beraber 30 mayıs 935 tari Maçkadan Eralnonüne 14' 740 20 J0 16 A MAÇW EMİNÖNÜ Emtnonünden Maçkaya 6 40 20,15 rıine tesadüf eden peTşembe günü sa alabilecekleri ilân olunur. (2007) at 14 ten 16 ya kadar Beşıktaş ikinci Şl»l'dcn Slrkeciye 8' 6,25 20,00 sulh hukuk hâMmliği mahkeme ka • 17 ŞİŞÜ SİRKEGİ Sirkeciden Şişliye 12' 6,55 2050 lemine SS5/1Û3 sayıh dosyaya mü Meddty«köy Emînönöne 6,45 9,40 racaat eylemeleri ve muhammen kıyEmlnönündenMecıdlyeköy 21* 747 10U2 metlerinin % 75 ini bulmad^ğı tai SURETiLE SiZiN 17 A Mec«fiyekoy>EminönU MecldiyekoyündeEnıinönti 14^8 1 M 5 dirde en son arttrranm taahhüdü ba ki kalraak üzere satış 15 gun daha Eminönünden . Mecidiyeköy 15,00 1945 temdid edüerek 15 haziran S35 tari Kurtnluştan Beyanda 6.00 2340 19 KURTULÖŞ BEYAZIT Beyasıttan Knrtalnşa 6'9' 6,45 23^5 hinde, cumartesi günü ayni saatte ır kat'î ihalesi icra kılmacağı ve mez Şişllden • Itain5nöne 6,05 kur gayrimeTikullerin ipotek ve di Kurtuluştan T 7.05 20,10 UUSUSÎ ŞAPTLAP1M12 19 A »IRTULUŞ EM9İÖNDEminönündea Eminönüne 15* 6Â55 20,40 ğer hak sahiblermtn masraf ve faıze Kurtutaşa CiŞELEBiMİZDEN MALÛMAT AL1N»Z dair iddialannı evrakı müsbitelerile Besiktaştan Bebeğe 5 25 işbu tarihten bilitibar 20 gün sonra Beş'ktaştan . Eraindnfine 6* 5,35 bildirmelerı, aksi halde hakları iapu. Bebekten Bndnönüae 10 5,45 23,40 siciilerile sabit olmadıkça paylaşma 22 BEBEK EMİRONU Eminönünden Bebeğe 20' 5,55 24,20 bedelinden hariç kalacaklan ve 20 Bebekten . Beçiktaça U)0 gün sonra arttırma şartnamesmin mahkeme divanhanesine talik olu 8' 23 9RTAKÖY AtCSARAY Ortaköyden Aksaraya 15' 5,50 20,50 nacağı ve daha fazla malumat istt Afcsaraydan Ortaköye 6.35 2130 yenlerin mahkeme kalemine gelme BîçilrtaştaTj . Fatihe V 8.30 20,40 leri ilân ohınur. (10990) 34 UEŞİKTAŞ FATİH Nafıa Bakanlığından: PABANIZ TAİZ t a CALISIH 3 Faihten • BeşikUsa 14' 740 2120 3 2 TOPKAPI SİRKEGİ 33 YEDİKDLESİRKEGİ 37 EOİRNEKAP! SİRKEGİ Aksaraydan . Toptcapıya Tcpfcapıdan Sirkeciye Sirkeciden Topkapıya Topkap:dan Aksaraya Aksaraydan Yedlkuleye yedîkuleden Slrkeciye Sîrfceciden Yedikuleye Yedikuleden Aksaraya Aksaraydan • Edirnekapiya EdlrnekapKÎan Sirtcedye StrkecldenEdlmekapıya BdlrnekapKİan • Aksarayt 5' 5,25 r 5,40 23,30 16' 6.12 24J)0 21,35 6' 5,30 10" 5.45 23,35 18' 6,17 24,05 24.40 51 5 25 10' 5,45 23,25 15' 6,14 23.55 24^5 DOKTOR (Viîian Serafettin CağalogıJ Nuraosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20S93 Muayene zamanı curaadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahiR sari hastahklar matehaMisı UOLANT^E: iSTANfeUL PALAS ALALEMCi WAN ldareMediri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog