Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumburiyet 30 Nisan 1C35 HACI BEKİR Zade ALi MUHiDDiN Merkezi: Ankara, Karaköy, Eeyojlu, Pangaltr, Kadıköy, Kahre, Iskende ' e Şubeleri: BAHÇEKAPI ISTANBUL Çkofota Fondan Pasta Kek Karacabey Merinos Yetîştîrme Ciftlîği Müdürlü^ünden: Karaeabey Merinos Yetiştirme Çiftlifci ibtiyacı için almacak bir aded «30» luk telefon'santralı, yedi aded telefon ile muhtelif telefon malzemesine 11 nisan 935 tarihinde verilen fiatler haddi lâyık görülm«H?inden uzatılarak ihale 4 mayıs 935 tarihine musadif cumartesi günü saat «15» e talik edilmiştir. îstekliİerin ihale gününde Karacabey harasmda Merinos Yetiştirme ÇiftişH Müdürlüeüne müracaatleri ilân o l u m ı t . ( 2 2 0 9 ) VAKİTSiZ İHTiYARLIYANLARI FORTESTiN Genclestirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bet gevşekliğine emsalsiz bir ilâçtır. I Kadıköy ikinci hukuk hâkinJiğin den: Kadıköyünde Söğüdlüçeşme caddesinde 19 numarah odun ve kömür dc posu sahibi olup ahiren ölen ve te rekesinin tasfiyesine karar verilcn Ekrem Muhtara aid ve hâlen Üskü darda kalafatçı Ahmed ustanrn ka lafat mahalline çekilmiş olan 2, 3 nu maralı motörler 30 mayıs 935 per şembe günü saat 10 da dosyasında mevcud, şartnamesinde yazılı şerait dairesinde açık arttırma suretile ay n ayn satılacağından talib olanlann 3 numaralı motörün kıymeti o!an 3000 ve 2 numaralı motörün kıymeti olan 3500 liranm yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesini ve yahud millî bir bankanm taahhüdünü havi mektubla yevm ve saati mezkurda Üskü darda kalafatçı Ahmed ustanm ka lafat mahallinde bulunmalan ve a lenî müzayede neticesinde kıymeti muhammenelerinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en fazla bedel veren zatın üstüne bırakılacağı ve bu meblâğı bulmadığı surette en son arttırmanın taahhüdü üzerinde ba ki kalmak şartile müzayede (15) giın temdid olunarak 15 haziran 935 cu • martesi günü saat 14 te en fazla be del verenin uhdesine ihale kılınaca • ğı ve ipotek sahibi alacaklılarla di ğer alâkadarlann gayrimenkul üze rindeki haklarının, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde mah kememize bildirmeleri ve aksi tak dirde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedellerinden hariç ka^ lacaklardır. Ve bu mecburiyetin irti ^ait, hak, sahiblerine de şanjiJ. ftlac? a ilân olunur. (1097u) I Dev'et Demiryolları vc ümanarı işletme Umum Idaresi ilânlan I Muhammen bedeli 747 lira 35 kurus olan 8506 Kg. muhtelif eb'adda yuvarlak demir ve 500 Kg. lâma demirile l aded demir levha 4/5/935 cumartesi günü saat 10 da Haydarpasa gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 56 liralık muvakkat teminatı Haydarpasa veznesine yarırarak alacaklan vezne makbuzunu ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanununun 4 üncü maddesi mucibince bu işe girmeğe mânii kanuni bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar komisyon reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpasa gar binası dabilindeki komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1988) MÜe$$e$elerîwdeN çelew bAYA^İArA MAhsıs zeııgÎN JAPKA (esîHepİKÎ MAÇJAZîSINI ZİYAreK BUYIK [Sabırsızlıkla açılmasım beklediğ*niz| 15 Ntsandan it baren açılmıştır. JNisan ve Mayıs ayı zarfında geleceklere Utel ve Banyo fiatlerinden % 40 tenzilât yapılır. Yalnız 24 saat ka(m*k Uz«re geleceklere, MÜJDE! ZÜMRÜT YALOVA KAPLICALARI edınlzl [ Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek] sokagt Cadct. J/:3*O dahil tenzilâth karneler. Karneler Köprö, Adalar bilct gişesile Yataklı Vagonlar gişelerinde salılır. Jstiklal klisası karftstnda nanevra. TAYYARE PİYANGOSU Şimdiye kadar bin'erce kişiyi zengin etmiştir Yeni tertib plânını gorünüz. BU •• I inci kesidesi II mayıs 1935 fledfr. Büyük ikramivesi: 25,000 liradır. Btyofluı.'da Mis sokaîmda Hüseyin aga caddesinde her tarafi giineş görür mutlagı, kuyusu, te kos ve elektnk tcsısannı havi taıaçalı ve 4 odalı kuila n'ş'ı bır ev kelepir fıatine sattlıkıir Talthletin Tiinel civatında Karanhl so^afınaa 30 No. ya müracaatien. Telrlon : 4iO58 KELLPİR EV ARAYANLARA Sıhhat ve Içtimaî Muavenel Vekâletinden: 4^6/932 tarib ve 2n00 nnmaralı kanunun muvakkat maddesi muci bince yapmakla mükellef olduğu bir senelik mecburî hizmeti yapmak üzere tayin kılındığı Pınarbaşı kazası Hükumet tababetine gitmekten yani mecburî hizmetini yapmaktan çekinen Italyanm Raciye Universitesi Tıb Fakültesi 926 senesi mezunlanndan tstanbulda 1317 yılında doğmuş Boğos oğlu Dr. Nobar Celâlyanm adı geçen kanun maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ve 24/3/935 tarihinden «âyılmak üzere ikt'sene rriuîdetle tababet yapmaktan menolundugu ilân olunur. (2233) . Dr. CEMS'in ^ NASIR İLÂCI ÇOCUK HAFTASI • KUMBA RA HAFTASI KEMAL I IK |D No. Semti ve maballeei 855 Be/oğln Yenigehir İLÂCI cTot En eski nasirlari bîle pek kisa bir zamanda tamamen ve kökünden çıka* nr. UMUMl DEPOSU: Injiliz KANZUK eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddî ve miiessir bir nasir Dâddır. I Sokağı Emlâk JNo. istonbul Cayrîmübadiller Komisyonundan: Cinsi ve hissesi Y. 83 Kerestecilcr E. 28 Y.24 £. Yağkapam Efki ve yeni 14 Dercboytı Kârgir dukkânm 1/2 hissesi 1075 Ahşab hanenin 423 açık n 4/12 hissesi »rttıraıa Üstiinde odasi oîan 375 . 1346 Galafa Arabcamii iârgir dükkâmn 3/20 bissesi E. Yağakin E. 14 1755 ÜbLüdar Kefyedede Abşab iki kuliihe 100 Y. Yağcı Y. 1818/1* ve çiçek baiçesmin çıkmazı ie/2 9/288 ve 14/128 hi^sen n tekrar 9/144 his. 2127 Yenimahalle 93100 43 metre arsa 85 4036 fioğaziçi ÇeDgelköy E. Çengelköy E.35 Kârgir dcpoııun 5056 Kapalı deresi Y. Kulelİ Y. 48/1 ]/4 hissesi zatf ca.Mesi 48/248/3 4659 Ist. Büvuksargı E. 123 125 Kârgir dükknn de 870 Açık Y. J25 rununda mustakar arüırma olurakcı gediğinın 3/6 bissesile Kuvumcu gedi«inin tamamı 5501 GaTata Kemankej E Î22T2I Üstünde odaları olan 2800 caJdesîoJe ve Y. 112 114 dükkân ve Hoval çıkozaıf Karaköy ulas lata fabrikasının 114 No k lu mahallinin 126/1920 bissesi ve Iİ2 ^»lo. Ju mahal ile H6No. lu dnkkan havasımn 128/1920 bıs. 5627 Boğazîçi Çengelkoy 126 Açık E. Çengflloy E. 1618 Kıbtırnlı arsanın 1/6 i'kelesı Y. hissesi metıesı 94 Kuleli cad. 5804 Galata Arabcamii Makaracılar E. 56 Üslünde odası olan dük 232 Y. 52 kânın2/20 hıssesı Ynkarıda evsafı yazılı garrimpnkuller on gün müddetle saiişa çiKarılmıstır. llıalelfri 11/5 935 taribine lesadüf eden cumartesi günü saat on dörttedir. £ ratış munbasıran cavritniibHdil bonosiledir. Hisseve göre mnhammen K. 2040 kapalı zaıf Zlz de 3ravrunuza U Bankasından bir kumbara alınlz. Gelecek sene bu hafta çocuğunuzun birikmiş birçok parası olacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog