Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

30 Nisan 1935 Cumhnriyef Gunön bulmacası 1 8 4 5 1 2 2 4 • 1 • •1 1 U I B| 1 n • • * t tst. Levazım Amirlıği Satın Alma Komisyonu ilânları Gülhane hastanesi için taah • hüdünü yapamıyan müteahhid nam ve hesabına bir aded bula • şık yıkama makinesi 16/5/935 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeli 3200 liradır. Şartname • sini göreceklerin hergün ve ek siltmeye gireceklerin belli saa tinde 240 Iira teminatlarile Tophanede Satınalma Komisyonu • na gelmeleri. (1640) Yüz bin kutu et konservesi 7/5/ 935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarfla ahnacaktır. Tahmin be deli beher kutu 45 kuruştur. Şart namesi 225 kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. Teminatı 3375 liradır. Eksiltmesine gireceklerin belli günde ve saat 14,30 a kadar tekliflerini şartnamesinde yazıl dığı veçhile Tophanede Satınalma Komisyonuna vermeleri. (1992) *** Müteahrıid nam ve hesabına 400 aded hastabakıct gömleği 7/5/935 salı günü saat 14 te açık eksiltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeli 600 liradır. fsteklilerin şartname ve nümunesini görmek üzere hergün ve eksiltmesi icin de 45 Iira ilk temi natlari'e b**'Ii saatinde Tophanede Sitmalma Komisyonuna geimrte Önümüzdeki cuma günü Kabataşta Setüstünd* Çürüksulu Mahmad Paşa apartımanında bu'unon nadide «syalar Pek Mtthim Saüh ve Sason AGAC FIÇI F A H R İ K A S I VAPURGULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Îstanbul Acentalıgı Liman han, Telefon: 22925 e 6 1 f 0 • | • •! • •1 | !••! !• İBİ 1 I !• 1 !• 1 I • 1 1 I 1 !• 1 1 Müzayede suretile satılacaktır Bu hrsatı kaç rmamanız.ı tavsiye ederz. Tafsilât iç'n Bevoğlunda TR«BZON YOLU A K S U vapuru 30 nisan SALI saat 20 de Rizeye kadar. Mobilya mağazasına müroeaal. Telı 43249 •• Soldan sağa: 1 İçinde temsil verilen yer, o turduğumuz, yattığımız yer. 2 Aç maktan emir, evren. 3 Görmekten ortada olmıyan adama emir, orlada görünmiyen tek adam. 4 Birlikte doğan iki çocuk, kapah değil. 5 Koyu mavi, koyu kırmızı, çocukların oynadığı"yuvarlak şey. 6Tramvayı, otomobili durduran şey, fiillere gelen soru edatı. 7 Sol elle iş gören, bir çağırma edatı. 8 Mükemmel, yemeğin haz molduğu yer. 9 Temiz, yere inmiş bulut. 10 Baştanbaşa şarkılı oyun. Yukandan aşağı: 1 Ekzersis, sada. 2 Dış değil, hep bir ağızdan şarkı söyliyen heyet, zaman. 3 Girmekten emir, boş lâ kırdı. 4 Özü beyaz, Çingenelerin istikbali keşif için baktıklan şey. 5 İran dilinde dokunan bezin uzunla masına atılmış ipliklerine verilen i sim, sırt. 6 Küçük kitab, bir soru edatı. 7 Uğursuz sayılan rakam, isim. 8 Öz türkçe abide, hristiyanların peygamberi. 9 Vücudün adale kıs mı, hem gülünc, hem de hissi piyes. 10 Ortada görünmiyen tek adam, liyatroda ovnanan oyun. Diinkü bulmacnnm haUednmiş fekli v îstanbul Ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: îstanbul Gümrüğü için dort aded itfaîye merdiveni ile keza iki aded dernir merdiven ve iki balyoz balta ve kanca münakasa ve ihalât kanununun 46 mcı maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla münaka saya konulduğundan talib olanlann pey akçesile münakasaya girebile • cek şeraiti havi vesaiki yedine alarak 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 14 te tstanbul Ithalât Gümrüğünde müteşekkil Komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (2077) İZMİR SÖRAT YOLU Meşe a£acindan zevr'nva'h. wvtîn ve şarao fiçılan. SA I İŞ YKRİ: Hasncılar ^m cad. No. 30 Tei. 21122 ^ M Suadiye camisi civarında, geniş bajj, bahçe içirde güzel bir köşk S A K A R Y A vapuru her hafta P E R Ş E M B E günleri saat 16 da Istanbuldan Î7MÎRE ve PAZAR günleri de IZMÎRDEN tstanbula kalkar. SATILIK VE KİRA1JKTIR Suadiyede kumusyoncu Bay Meh mede müracaat Zuhrevı ve cılt hasta ıkıan müuhassısı MERS1N YOLU G E R Z E vaDuru 3 mayıs CUMA saat I I de Mersine kadar. Şirketi Hayriyedeiv: Dr. HayriÖmep Oğieden tonra b*y«ğlu Agacami fcarşısmda 133 Ne.43 T»l : 586i Lutfi Fikriye aid eşya satışı Beyoğlu dördüncü sulh hukuk rr.ahkemcsinden: Terekesine mahkemece el konan ölü avukat Lutfi Fikriye aid olarak Büyükadada Nizamda Ziyapaşa so kağmda 3 9 numaralı köşkte mev cud piyano, karyola, gardrob ve yatak takımlan ve iki kütübhane, bir yazı masası ve büyük arkalıklı ka napcden ibaret yazı odası takıruı ve sair ev eşyası açık arttırma suretile 5/5/935 pazar saat 9,30 dan itibaren satılacaktır. Istekli olanlann göste rilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. (10986) TENZIUTLI HALK BİLETLERİ Memleket dahilinde sevahati kolaylaştırmak maksadile bir ve iki avhk tenzilâtlı halk biletleri ihdas olunmuşrur. Biletler 1 mayıs 935 tarihinden itibaren bü tün iskele acentalannda satıla • caktır. Tafsilât almak istiyen lerin acentalarımıza müracaat etmeleri ilân olunur. Boğaziçi vapurlarma mahsus ilkbahar tarifesi mayısin birinci çarfatnba sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. Îstanbul Liseler Satınalma Komisyomından: Erzurum Erkek Muallim mektebi çatısının örtülmesi için «1700» metro murabbaı saha için lüzumu olan 2890 Iira bedeli keşif dahilinde Erzuruma nakliyesi de birlikte karton bitüme ile beraber «10» numara çinkolar zaran müteahhidine aid olmak üzere açık eksiltme suretile ahnacaktır. Eksiltme 8/5 '935 çarşamba günü saat 15 te icra edilecektir. ilk teminat 216 Iira 75 kuruştur. Eksiltme İstanbul Maarif binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Bu işe girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü maddelerinde vesaikle beraber Ticaret Odası vesikalarını ibraz mecburidir. Isteklilerin belli saatten evvel teminatlannın Muhasebe veznesine yatırmaları ilân olunur. (2255) KİRALIK KAHVE OGAHAR! Şirket vapurlannm çalıştığı, Trabzon, Mersin, Bartın, Ayvalık, Karabiga, Bandırma, Mu danya, Imroz, lzmir hatlanna çalışan vapurlann kahve ocaklan açık arttırma ile 8 mayıs 935 çarşamba PİİTIÜ istiyenlere verile cektir. tsteklilerin teminat paralarile o gün saat 14 te. şartna • meyi görmek istiyenlerin her gün Kamara ve taşe Şubesine müracaat etmeleri. Yeniköy sulh hâkimliğinden: Yeniköyde Köybaşı caddesinde 236 numaralı dükkânda 20 nisan 935 günü varisi olmadığı halde ölen Nikoli oğlu hallac Kostinin alacaklılarımn bir ay içinde mahkemeye gelip yaz dırmalan ve aksi takdirde kanunu medeninin 569 uncu maddesine göre muamele yapılacağı ve metruk eş yanın da 11 mayıs 935 cumartesi günü saat 10 buçukta yazılı dükkânda açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. ri. (2057) •*• Mfiteahbid natmi heeabına 630 takim Pijama 12/5 935 pazar t 0 t t 10 pönü saat 14 te açık eksiltrae |A|R K|B CTEIN U B ile Mtın ftlınacakttr. Tahmin beI Z 1 IUİFİUİK B L It deli ]890 liıadır. Ifteklilrrın sJM |B'£ ıT|E MB D U R şartnamesini gormek fizere her 1 4 A K|S UIB A'R A S gtin ve eksiltmeye pireceklerin İA'N fc|L iB A BİA V 341 Iira .5 kurıış ilk teminatlall 1 f • INIEİBK A'Y A B IK rile belli saaite Tophanede Sai G 'A'M BfA B|B B K 11 Uualma komisyonuna gelmeleri. *•. A 'L'E VBİ B!O R A (2175) 'BlK »R UİR 8 slu •** 12000 kHo Vibak. 7000 kilo taze <U B ZG Â RB çalı fasulyesi 18 mayıs 935 cumar tesi günü saat 14 te açık ek?iltme ile. "Tsîanbui Borsası kapanış «lınacaktır. Tahmin bedeli 1470 Iira dır. Isteklilerin şartnamesini görmek fiatleri 29 4 9 3 Î üzere hergün ve eksiltmeye girecek • lerin 110 Iira 25 kuruş ilk teminat N U K U D larile belli saatte Tophanede SatınalSatış I Altj 1 Sterlin 507. j 507, ma Komisyonuna pclmeleri. «2268» I Dolar 12i. ! 0, \ *** • Kransiz O î ltflı. \09. I :o Liret Fr, 16. 200 | 7000 kilo tereyağı 16 mayıs 935 ,0 l e l ç ka Fr. 80. *3. B perşembe günü saat 15 te kapalı zarf20 nrahmı •2, 4. n 810. •20 Isvtcre Ft. 614. la alınacakhr. Tahmin bedeli 7000 liIA» L'va 22 24. 1 Por n 6'M f*. H radır. îsteklilerin şartnamesini gör hîo Çek Ironn 102, ; mek üzere hergün ve kapalı zarfîa PK 23. I AvDStnrya ŞI, 23. gireceklerin 525 Iira ilk teminat mekI leçeto 17. 16 tub veya makbuzlarile belli saatten 1 M rk 43. 45. 24. 1 Zloü 22. bir saat evvel teklif mektublannı Top20 l.ey 23. 25, hanede Satınalma Komisyonuna verJ2O DıiT>r 15. 16. 52; 54. 120 Ruhle meleri. (2272) 34. Yfn 3Î. *** 30. 32. 1 1 Isvicrf krorm 1 • *f a • Bevoğlu Tahsil Müdürlüğüncîen: Vergi borcundan dolayı haciz altına alınmiş olan 5535 aded müceddet gramofon plâğınm perakende suretile ve müzayede ile satışına 4/5 935 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten sonra devam edilecektir. Taliblerin Galatada Küçük Millet hanında 24 numarada bulunacak olan satış heyetine müracaatleri. (2250) MÜFERRSH ve MÜLEYYlN dir Miıle ve barsakları boşıltır. MEYVA TUZU MAZON '• KABIZLIGI ve KAZIMSIZLIGI izale eder; MIDE şişkinlik ve yanmalarını piderir. MAZON isiın ve markasına dikkat. depesn Bokçaltapı. Iş Bonkası arkasmda 12 uıs lnhisarıar Umum Müdürlüçiinden ÇamaJtı tuzlasından Karadeniz » » Akdeniz 15000 ton 10000» ,v«r K~ » » Adalardenizi » 1000 » » » M a r m a r a ve i s t a n b u l » 4000 » 30000 Yukanda mahal ve mikrarı yazılı tuzlann şartn«mesînde yazılı şeraiti dairesinde nakliyesi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Pazarlık 16/5/ 935 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te icra kthnacağından talib olanların şartnameyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olu nan gün ve saatte % 7 ]/ı güvenme parasile birlikte Cibalide Alım, Satım Komisyonumuza müracaatleri. (2244) Ambarlarına Askerî FabrikalarU. Müdürlüğünden: Kazmah kürek ve nal çivisi imali îçin komple birer tesisat sipariş edilecektir. MüteHassıs firmalan temsil eden alâkadarlann vekâletname lerini hamilen bu baptaki şeraiti anlamak üzere 9 mayıs 935 tarihine kadar Ankarada Umum Müdürlük Fen Şubesine müracaat etmeleri. (2130) İŞ DE VAR, PARA DA VAR ! T ö r k »iTiııı I N'ecıdıve IRank' nt O«. B. 43.50 538. 9,19. 4'.50 240. ÇEK L E R t.ondra Nev York (I Pans U Mılâno Bruksel Atına Cenevre ^ofva Amsterdam Pra; Vıvvna Mcdrid Herlın Varçoya Hudapeşte Kukreş '"elftrad Voknhama Mosko^a Stokho'm Açılıs fcO\?5 • .7974 124» p.6 39 4.6956 84 6242 • . * s 6451 1 1784 19. Kapanıs 607.25 C.796O 12.06 P.637S 4 bf*1 846'42 .45 64 51 4.2375 5,v.'25 1.JC56 4. 063 4.5487 7MP63 35.'663 1084. 0 3.2010 .81 5,82?5 1£75« 4.C063 4,5487 748*3 Sft.C603 Sl 10"4SO 3./0 «apanış üO.40 1.P84 19 4.2375 10 ton benzin 15 mayıs 935 çar şamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ahnacaktır. Tahmin bedeli 3400 liradır. Isteklilerin şartnamesini gör mek üzere hergün ve eksiltmeye gire ceklerin 255 Iira ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Satınalma Komis yonuna gelmeleri. (2274) *** Metreste Topçu ve Anş mektebinde teraküm eden tahminen 120 araba gübre 5 mayıs 935 pazar gürtü saat 14 te pazarlıkla alınacaknr. Bir çift atlı araba gübrenin tahmin fian' 20 kuruştur. îsteklilerin 3 Iira 60 kuruş teminatlarile belli saatte Tophanede Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (2270) *** On bin aded 30 No. on be§ bin aded 40 No. hâki makara 2 mayıs 935 u perşembe günü saat 14 te pazarlıkla fl alınacaknr. Tahmin bedeli 1200 lin ll radır. îsteklilerin 180 Iira son teminat|| larile belli saatte Tophanede Satınalmak Komisyonuna gelmeleri. (2269) II Bankalar müsabaka ile memur alır, hazırlanmız. Pazartesi ve perşembe günleri saat 1 5 1 7 ticaret derslerine devam ederek ve 4 ay sonra imtihandan geçerek muhasebeci şehadetnamesi ahr tüccar ve bankacı olursunuz. Program almak ve kaydolmak için Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan Lisan ve Ticaret dershanesine müracaat. Îstanbul Ziraat Bankasından: Haydarpaşa antrepolannda dökme halinde mevcud bankamıza aid buğdayların çuvallanma ve tartma işi açık eksiltme ile ihale olunacak • tır. Teminat akçesi «250» liradır. Taliblerin 4 mayıs 935 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşte 25 Iira depozito parasile Bankamıza müracaatleri ilân olunur. (2040) Îstanbul Evkat Müdırigeti ilânları Galata, Yenicami, Billur sokak 10 numaralı ev. Usküdar, Muradreis, Silâhtarağa bahçesi 87 No.lı ev. Mahmudpaşa, Nuruosmaniye caddesi 571 No.h dükkân. Süleymaniyede Tiryakiçarşısmda 41 No.lı dükkân. Kasımpaşada Kışla boyunda 5 No.lı dükkân ve oda. Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın dördüncü katında 28 No lı oda Yukanda yazılı mahaller 936 senesi mayıs bitimine denlü pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 8/5/935 çarşamba günü saat on beşe denlü Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. (2251) Evkafı mülhakadan Çatalcada Nakkaş köyünde Harkaltı ve Harkustü ve Köyaltı narnile maruf tahminen «400» dönüm miktarındaki çayırın 935 senesi otu 1 1 mayıs 935 tarihinde ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarıîdığından isteklilerin Çatalca Evkaf Memurluğuna müracaatleri. 1 2 3 4 5 6 İstanbul Gümrükleri Basmüdürlüğünden: 2 mayıs 935 akşamına kadar Alman menşeli beyannamesi olan tüc car kumusyoncuların beyannamelerini aid olduğu gümrüklere ibraz et • meleri aksi takdirde kontenjan haklannın zayi olacağı ilân olunur. (2260) »>»»»«U . 1 , Cumhuriyet Müesseseleri taraSından çıkarılan çocuk kitablan Küçükîere Hikâyeler Yazan: Server Bedi Zarit cild ve renkli gomlek içinde bol resimli otuzdan fazla hikâye 75 kuruş. •• .1 II» ^ « » » » » ^ » « » « t » » » » » » ^ T AH V I L Â T | K 71/2 1933 borcu ı|°/o ° ıkramiyelı Erganı 7» 2 Hazıne % S 1/2 Hazlne 7» 5 Hazine % * MvasF.czuranı % 7 IÎ2 ikinci sıra Anadolu D. Y 1 » II * Mfitessil Aclış 30.40 Ker kilabeıdap ve gaıele satılaı »erlerden arayııız * 44.05 44,05 5'.75 •4, 44, 51.5^ Kapanıs «J, I Îstanbul belediyesi ilânları \ İSTİK RAZLA ,R Aclış Vlerkez Bankası 64,50 ş Bankası name ., „ hamil'nc ^ ,, müejsls Anadoin D.M %ft0 25, r, n 7o' ' ) Aslan çimento jbark Değirmenzilik HKejı j|Bomontî Nektar [h'mutn M{oru ||l,tanbul Telefon 1 Sultanahmedde Askerî Kayidleri 25. 10,90 10,95 Ayırma Komisyonunun bulunduğu binanın elektrik tesisan 5 mayıs 935 pazar günü saat 14,30 da pazarlıkla yaptınlacaktır. Tahmin bedeli 300 liradır. Isteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlığa girecekle rin 45 Iira son teminatlarile belli sa • atte Tophanede Sahnalma Komisyonuna gelmeleri. (2271) ••4 Îstanbul Belediyesinden: Takma motörlü sandallarla, motörlü, motör8Üz kotraların No. resminin bir Iira olmasına Umumî Meclisin 13/4/935 günü toplantısında karar verilmiştir. (2266) Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: San sabuniu kösele » Çikolata kösele Siyah yağlı kösele 8,6 » San vaketa 1800 Aded Meşin Sınmlık şaplı deri 600 Tahmin edilen bedeli «80,000» Iira olan yukanda miktan ve cinsî yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca I I mayıs 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te açık eksiltme, pazarlık kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname «4» Iira mukabilinde Komisyonda verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 5250 Iira 2490 numaralı kanurunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle mezkur jrün ve saatte Komisyona müracaatleri(2131) Ton Bir Varmış, Bir Yokmuş Cocuk Masallan Üç renkli güzel bir tablodan kapak içinde cildli ve resimli masallar. 75 kurus 15 6 Edirne Lisesinden Yetişenler cemiyetinden 3/5/935 cuma gunO yıllık gezintı miz yapılacaktır. Arkadaşlarımızın o gün sabah saat 9 da Köprüde A dalar iskelesincjp toplflnmnlan rica olunur. leri. 25 kalem çorab malzemesine istekli çıkmadığmdan 7 mayıs 935 sah günü saat 14,30 da eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2155 Iira 90 ku ruşrur. Isteklilerin 161 Iira 70 kuruş ilk teminatlarile belli saatte Topha nede Saünalma Komisyonuna gelme Amerikada Bir Türk Çocuffu Büyük Sevahat Roma^ı Yaldızh ve gayet zarif bir cild içinde renkli tablolar ve resim'erle sfislu lüks baski. 150 kuruş Taşradan posta pulu da kabul olunur. .(2273).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog