Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 30 IVisan l 35 Meşhur Meram bağlarında meyva fidanlığı yapılıyor, güzel çam ormanlan da yetiştirilecelr Konyada çiçek merakı » Balonlardan mürekkeb hava katarı Moskova 29 (A.A.) Dünyada ilk defa olarak üç kürevî balondan mürekkeb balon treninin tecriibesi yapılmışbr. Bu balonlar halatlarla bir birine bağlanmış idiler. Bu üç balondan ikisi dokuz yüzer ve üçüncüsü de 525 metro mikâbı hacminde idi. Trçnde alb kisi bulunuyordu. Balonlar 1400 metro yüksekliğe kadar çıktılar, orada iki paraşütçü kendilerini balondan aşağı bırakblar. Cerek paraşütçüler ve gerek balonlar, hiçbir hâdise olmaksızın muvaffakiyetle karaya indiler. hşılacaktır. Konya eklimi memaliki hare ne batatı hariç her türlü sebzeyı yetış tirebilecek bir kabiliyette olmasma rağmen bu iş haylı geridir. Yeni fidanlık bu eihetı göz önünde bulundura rak mümkün olduğu kadar çok iyi sebze fideleri yetişbrip meccanen bahçe sahıblerine dağıtacak burada yetişen fakat cms itibarıle fena olan sebzeleri ıslah edecektir. Bu sene bu fidanlıkta çilek yetiştirme işi tecrübe olunacakbr. Bu tecrü benin iyi bir nebce vereceği umuluyor. Konyada şimdiye kadar nar ağacı yebşbrilememi$ ve bunun çok güc olduğu anlaşılmıştı. Yeni fidanlık nar yetiştirme işine de ehemmiyet verecek br. Konyanın Karaman kazasında çck geni? nar bahçeleri olduğuna göre bu ışin Konyada da başanlabileceği tahmin edıliyor. M. Ayıel bîr aile facîası köyierinde Bir harb çıkacak olursa (Bıştaraft birincı mhifede) ta^el \ azıyet sozlerınden ne kasdet tiâini ızah etmemiştir. Gene hava umumî karargâhına mensub binbaşı Hudhnerr, bir Asva devletınin Peru kıtaatının talımınde yüzlerce zabıt kuîland'Sını. itirr.ada derer bir kav naktan haber aldığını soylemış ve ayrıca sunları ilâve etmiştir: c Cenubi Amerikada birçok tay yareler olduğuna göre, bir ilâni harb mukaddemesi olarak bir gün Panama kanahna karşı bir akın yapıldığını öğrenmemiz imkânsız değüdir.» Amerikan donanmasının büyük manevralan Kalijomya Sav Pedro 29 (A. A.) 6 hafta sürecek olan Bahrlmuhitıke bir manevralarına iştirak edecek Amerikan filosu bugün sabah olmadan hareket etmiştir. Amiral Pensibonva nrhlısı, muhtelif smıflardan 152 geminin başında bulunmakta idi. Manevralar hakkında tafsilât Manevralara yüz elli harb gemisinden başka 470 askerî tayyare iştirak edecektir. Deniz kuvvetlerinin bu manevrası, Amerikanın şimdiye kadar hazarda yaptığı manevraların en bü yüğudür ve resmî mehafilde cl6 nu maralı deniz meselesi» adile anıl maktadır. Manevra sahası Bahrimuhitikebi rin dörtte birini teşkil etmektedir. Manevralann hedefi. San Diego sahilinden Puget Sunda kadar olan mın takanm mukavemet kuvvetini anla maktır. Adalara gelindigi zaman, filo ikiye ayrılacak, biri müdafaa, diğeri hü Konya haranndaki fidanlıktan bir görunuş Yeni fidanhğın çiçekçıîik üstünde Konya «Hususî muhabirimiz de uğraşması, merakh Konyalılann a Hususî Muhasebe tarahn dan fidanlık yapılmak üzere satm alırayıp bulamadıklan fırsat olacaktır. nan Meramdaki bağ ve bahçede ça Hemen her tarafı çam yetiştirmeğe lışmalar başladı. Burada iyi bir fidanmüsaid olan Konyanın, asırlardanben lık tesis olunacakbr. ihmal edılmiş olan bu istidadı yeni fiKonyanın diğer fidanlıklannda yedanlık ve bu fidanlığa eklenecek di tişmekte olan fidanlar hesaba katıla ğer fidanlıklarda gösterilecek faali rak Meram fidanlığı yalnız meyvalı yetle karşılanacaktır. Bu fidanlıklarda ağaçlar, çam, akasya, çiçek yetiştir yetiştirilecek ağaçlar tercihen hiç çam meğe tahsis olunacak ve burada ayni ağacı olmıyan Cihanbeyi, Çömre, Bozzamanda sebze cins ve tohumlann kır, Karapınar kazalarile Yarma, Obıslahına çalışılacaktır. ruk, Tümek nahiyelerine verilecektir. Konyada büyük bir çiçek merakı Akasya şimdilik Konya ve cıvanna vardır. Burada bir saksı gül 5 8 bir hasredilecek, istiyen bütün kazalara saksı ortanca 8 1 0 liraya saülıyor. da bol bol gönderilebilecektir. Her evin küçük bir çiçekliği vardır. Meyva fidanlan da şimdi Bozkır Çiçekliği olmıyan evlerde pencere iç halinde bulunan köy ve kazalara gönleri gibi bir yer ayırarak her halde çiderilccek buralann ağaçlanmasına çaçek bulundururlar. Konya «Hususi muhabinmiz den» Kavuklar köyüncen Hıda yet kansile oğlunun kötülük yaphk lannı gözile görmüş ve oğ!u Osmanı dcğe, döğe öldürmüşlur. Kadın Osmanm üvey annasıdır. Otuz yaşîannda oîan Osmanla bu kadm arasmdaki bu kötü münasebet ötedenberi devam edermiş. Nihayet ge < • çen gün kocası Hidayet bunlan gorüp meseleyi anlamış ve bu düşkünlüğti havsalasma sığdiramadığı için üzerine atılıp oğlunu döğmeğe başlamıştır. Oğlanla kadmın inkâr etmeleri babaya yanıldığmı söylemeleri babayı daha fazla kızdırdığı halde Hidayet inan mış gibi görünerek hıncını başka vakte saklamıştır. Aradan iki gün gecbHen sonra babası bir bahane ile Tatlı köyüne git mekte olduğunu ve oğlunun da bera ber gelmesini soylemişbr. Babasınm bu arzusu üzerine ikisi birden yola çık mışlardır. Köyden uzaklaştıktan son ra Hidayet meseleyi tekrar oğluna açmrç ve bu kimsesiz yerde üstüne çul lanarak döğmeğe baslamışbr. Gözle ri kararan baba bu düşüncesiz, akılsız ve kötü çocuğunu o kadar çok döğ miiş ki dayanamıyan Osman orada ölmüştür. Katil baba jandarmalar tarafından yakalanrruştır. Amerika ilk evvel Ingıliz ve Fransız müstemîekelerini zaptedecekmiş A ., .ji 77 7T. « cum kuvvetini teşkil edecektir. Tayyareler Lexıgton, Langley, Saratoga ve Ranger ismindeki tayyare gemılerınden uçacaktır. Bu tayyarelerın mecmuu 470 yani bundan evvelki mane\Talara nazaran 150 tayyare fazia olacaktır. Alaskada, Dutch Harbaurda muvakkat bir üssülhareke tesis edilmiştir. Hava kruvazörleri, Havay adalanna hücum etmek üzere bura dan hareket edecektir. Manevralara, yeni büyük harb tayyarelerinin işti rak etmesi ihtimali de vardır.' Top lar, ağır mitraîyözler ve bomba atıcı tertibatla te^hiz edilmiş olan bu tayyareler, harb tayyareciliği sahasında bir yenilik ifade etmektedir. Amerika gazetelerinin yazdıklan • na göre bu manevralar hakkında çok ketum davramlmaktadır. Mürette • bat, kendilerine verüecek vazıfeler den, son dakikaya kadar haberdar olmıyacaklardır. Simav Halkevinin faaliyeti Simav (Hususî) Simavda iki ay evvel açılan Halkevi muntazam bur programla calısmaya başladı. Altı şube üzerinde faaliyete geçen gencler iki ay gibi kısa bir müddet içerisinde daha şimdiden birçok varlıklara muvaffak oldular. Bu daimî çalışmanın başında, köycülük ve musiki geüvor. Top oyununa ayrılan genclerin ba şında Sami Berk vardır. Haftanm muavyen mal etmeden çalışan günlerde çok terakki Halkevinin tebrike besi de musikidir. günlerinde ihgencler bu son etmiştir. şayan diğer şu Ankarada yeni bir ortamekteb Ankara 29 (Telefonla) Bu yıl îçinde Ankarada Itfaiye meydan'nda büyük bir ortamekteb binası yapıla caktır. Haşarat uyanmadan yuvalarını ve tohumlannı FAYPAİLE TAHRiB EDiNiZ H A S A N TIRAS BIÇAGIDUNYANIN . . . . en mükemme! iıraş bıcaorı'ır. * " . | • Şimdiye kadar icad olunan bütün tıraş bıçaklan ara«m^ da en mükemmel ve en fevkalâde olduğu tahakkuk et • ıniştir. Piyasada mevcud tıraş bıçaklannı şaşırtmıştır. Haaan tıraş bıçağmın 1 2 3 4 numaralı gayet keskin ve hassas taraflan vardır ki her bir tarafile lâakal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesabla 5 kuruşluk bir aded Hasan tıtaş bıçağile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tıraş yapılmak mümkündür ki dünyanın hiçbir bı çağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitlerinden »akınınız. Fiati 1 adedi 5 kuruştur. 10 ad^di 45 kurugtur. Hasan Deposu: Ankara, tstanbul, Beyoğlu. Yaz geliyor. Tahtakurusu, sinek, «ivrîsinek, gfive ve bütün haşarat uyanmaga başladı. Havalar ısındıkça haşarat çoğahr. Bütün haşaratı kökünden kesmek için haşaratın yuvalarına ve eşyaların üzerine ve odalann havasına ve tahtaların, duvarlann kenarlanna, aralanna bolca F a y d a serpiniz, ve thtakuru yuvalannı Fayda ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda ycmeklerinizi, erzaklannızı telvis eden hamam bo • ceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtıllan, kümes hayvanatında. köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtıllan behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan Deposu: Ankara, U • tanbul, Beyoğlu. Okyanus = Okan Ordu erkânıharbiyesi = Orkurmay Ordu kumandanı = Orkomutan o Ö ömr = ömür (T. Kö.) örf (Bah: Adet) = Törü = (Fr.) Coatume, u$age öşr = Ondahk özr = Ö2Ür Pâ, pay = Ayak Pâbend = Ayakbağı Pâk = Ak, temiz Pikdamen = Namuslu Pâkize = Leke»iz, tertemiz Pâmal = Ciğnenmiş Panik = Ückü Papyebüvar = Sünger kâğıdı paş = serpetı Payan = Son, uç P&ye (Bak: Me»ned, mertebe) = Aşama = (Fer.) Grade P&yidar (Bah: Baki) = Süreli, »üregen «= (Fr.) Constant, durable Piyitaht = Başşebir Paymal olmak = Çignenmek, ayak altında kalmak = (Fr.) Etre foule Pedal = Ayakhk, basarık Peder = Baba, ata Kayınpeder = Kaynata Pejmürde = Eskipüskü, yırtkpırtık, orselenmis = (Fr.) Chiffonni Pelâtpâre = Çul, çulçuval, paçavra = (Fr.) Haillon Pelenk = Kaplan Penah = I Sığmak (Bak: Metca) =s (Fr.) Ftefage 2 Arka = (Fr.) Appui Ptnd öğüd Per = Kanat Perakende = I DaÇınık = (Fr.) D't*p»r»i 2 Parça (Ticaret frimi) =s (Fr.) En detail Ornek: 1 Bu perakende kltablantojOaymu= Bu dağıntk kitabları toplaymtz. 2 Perakende sattj = Parça satış Perende = Takla Perendebaz = Taklaban Perest = Tapan, tapınan Perestiş = Tapınç Perestiş (Taabbüd) etmek = Tapımnak, tapmak Peri = Peri (T. Kö.) Peruan = Darmadağın, dağmık Perran = Uçan, ucucu Pertev = Isık, pırılh Pertevsuz = Büyüteç Perva = Korku, çekin Biperva = Çekinsiz Pervaz = Uçma pervaz = Uçan, uçuca perver = Bealiyen, besleyici, sever, yetijtîıen, cimen, cil Örnek: 1 Fıkaraperver = Yoksul ttesliyen 2 Vatanperver ^ Yurdsever Z Hayırperver z= Hayvcü 4 Aüeperver = Evcimen Ferverde = Besleme, yetiştirme Perşerisyab olmak = Yetifmek Pes = Geri, arka Pe» = tmdi peseni = beğen;r, be?enen Örnek: Müfkulpesend = Güçbeöenir Müskülpesendlik ^ Guçbeğenirlik Pesendide = Beğenilmis, beğenik Pest = Alçak, asa§ı? y»vaş Pesmande = Artık, artmış, geri kalmış Peşiman = Pi;man Pey = 1 Arka, ardı, iz = (Fr.) Derriire Pey akçesi = Peyakçesi Peyam = Haber, duyuk Peyapey, peyderpey = Birbiri ardınea, birbiri arkasmdan Peyda etmek = C'karmak, ortava koymak Peyda olm«k = Göriinmek, belirmek, çıkmak, tiiremek Pey<fa oluvermek = Görünüvermek, çıkıvermek, çtPeydayı kirabet etmek = Hı»ıın!a^mak Peydayı sıhriyet etmek = Diinürleşmek, dünür ol • Peyderpey = Arka arkaya, birbiri ardınea Peygamber = Yalvaç Pey^ân = Temren Peyk = Ardaç Peyker = Yüz, çehve (T. Kö.), surat (T. Kö.) Peyman = And Peymane = Kadeh Peyrev = Izdemen Peyvent = Ulaşma Peyveste = Ulaşmış, ulaşma, ula^ık pezir =alan, bu'»n Pinhan = Gîzli, sakh Pir = Koca, ihtiyar pîrâ = Bezeyen, donatan Pirahen, pirehen = Gölmek Piramen = Etek Piraye = Süs, donatı Pister = Dösek Pîş = ön, ileri Piçdar = öncü Pişkeş = Armağan Pirva = önder Piyade = Yaya Piyale = Ayafc Postahane = Postaevi Profil = Yanal Proje = Tasar Puhte = Pismis, pişkm pus = Giyen, giyinmij Puşide = örtü , Puyan = Dalmış, koşan Pür = Dolu Pürgu = Sakrak, konuskan Püser = Oğul, cocuk, oğlan Püşte = Bayır, tepe R Rabıta = B»ş. ba*Mık = (Fr.) Hcn Rabıt?'ı = Düzgün, tutumlu, tavrı yeıinde « » (Fr.) = Ccnme il faut Raptetmek = Ba^Iamak Raptive = Ba?!aç Râei (Bak: Aid) Râc'h = Ostün, yeğ, yeğin Recil = Yaya Pâd = Gök jrür!em»sî, gökgur P.add'e = Kerte, derece Ra^bet = 1 tstek, beğeni, 2 (B~k: Revaç) Ra*men = Aldırmadan, aldırmıyarak, bakmıyarak, bu"unla beraber Rahat == Rahat (T. Kö.) Rahib = Papas Râhibe = Papaz kadın Rahîm (Müşfik) = Svecen, sevegeo Rahne = Gedik, yarık Rahşan = Parlak R&i = Çoban Râyetmek = Gütmek, otlatmak Rakaba = Boyun Rakam = Rakam (T. Kö.) Rakib = önürdeş = (Fr.) Conctrrrent Rakabet etmek = önüdemek Râkid = Durgun = (Fr.) Stagnant Rakaks = Salıngaç Râm (Bak: Münkad) Rand'man = Verim = (Fr.) Rendement Rasad = Göyitm Rasadhane = Göyet Râsıd = Göymen Tarassud etmek = GÖylsmek Rasîn (Mahkem) = Bekem Râşan = Titrek, ürpek Râ«e = Ürpe, ürperme = (Fr.) Frlsson Ratbîi yabis = Yaş, kuru Râtib = Yaşak = (Fr.) Hamîde Yâbis = Kurak = (Fr.) See Riyet = Bayrak, tuğ Rayıç = Geçer = (Fr.) Coartmr Rayiha = Koku Râz = Giz, sir Razı olmak = Onamak, gönülsemek, gönlü olmak, ka^ul etmek = (Fr.) Consentir Rızayi tarafeyn = Onaşma = (Fr.) Contentemeni riciproque Rebi = Bahar Reca = Rica (T. Kö.) Recm = Taşlama = (Fr.) Lapîdatîon Recmetmek = Taşlamak, taşa tutmak DÜZELTME Dünkü sayımızdaki birkaç yanlışı şöyle düzelti yoruz: 1 (Müteezzi) karşılığı (ezgin) olacak, 2 (Müttehid) sözünün karşısındaki «Birleşît» kelimesi kalkacaktır. «Birleşit» cemiyet an lammadır ve kılavuzda bu anlamda geçmiştir. 3 (Müttehiden) sözünün karşılıklan «birlikle. birlik olarak» şeklinde düzelecektir; 4 (Mutavassıt) ın ilk karşılıgı «aracı» olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog