Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Hayat . Ansiklopedisi Biiyük bir küfyphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir taıte bulanmak lâzımdır. J , n . , ÎSTANBUL . CAĞALOfiLU P n » r f f l e î 9 0 Mioon l O O R I! 3 9 3 3 Telgrtf w mektup adresl: Cumhunyet, Istanbuı . Posta fcntusu: tstantral No. 246 r d i u r l c S l CQ nlSail l O u u Teıelon: Başmunarrlr T« evl: 32360. Tahrlı beyetJ: 24298, idare T« matbaa kumllfl Matbaacıük re Nesrtyat Şırfeetı 242V9 • 2*290 h urı m Gazetemfcz bugün sahifediT EskiAlman donanmasının ihyasına doğru Turizm işinde İlk Türk Nihayet doğru yola matbuat kongresi Giriyoruz galiba u işte doğru yola giriş ancak sorumu (mcseleyi) hükumetin dahi bir ucundan anlamağa başlamasile olabilirdi. Uzaktan uzağa gördüğümüze göre şurada burada bu anlayışın başladığını gdsteren alâmetler vardır. Bizde hükumet bir işi anlamağa başladıktan sonra arkası çabuk gelir diye düşüniıyoruz. Turizm işinde gerçcktcn geç kalmış, olduğumuz açıknr. Turizm mutlaka dışandan memlekete seyyah getirmek demek değildir. Ülkenin kendi halkı dahi kendi memlcketinde kendi oturduğundan başka yerleri gezip dolasmağı âdet edinebilmeli ve giderek ülke içinde ve kendi ulusumuz arasında böyle bir canh hareketin başladığı görülebilmelidir. Bayındırlık Bakanlığunızm şimendifer ücretlerinde yapbgı ucuzluk bu bakımdan çok iyi oldu. Demek ki ekonomik kolaylıklarla halkı harekete getirmek olaganlığı varmış. Buna bir de durup dinlenme yerlerinin rahatlığı ve ucuzluğu şeklinde yeni kolaylıklar katılırsa bu is, yürür gider. Görenler Ankaranın yanıbaşındaki Kızılcahamam kaphcalannı ve çevresindeki ormanlığı öğe öğe bitiremiyorlar. Halkı oraya ucuzca götürüp getirecek yol ile vasıtalar ortaya konulduktan sonra bir de orada gerçekten temiz hamamlar, oteller ve kazinolar yapıldığını da görmekliğimi** » ı r a 8 e '" niş demek oln» Turizm denilince yol başta^ ^ğer yollar düzgün olsa da 1/gaz dağında oteller yapılsa dünyanın en güzel ormanlan içinde üç be§ gün geçirmek için oraya kadar uzanıvermenin herkes için rçten sayılmryacajh »üpVrin ge''verdığini s a w a k görürdük. Yalnız Ilgaz ormanlannı gör mek, güzel, Türkiyemizin kuc&gında ne cennet bucaklan taşîdığmı anlamağa ve anlabnağa yeterdi. Kaldı ki btf yalnız bir tek Ilgaz örneğinden ibaret te değildir. Hatta Kütahyanın Muraddağı cennetine kadar gitmeğe bile hacet yok. Bursa ve Uludağ şuracıkta, gidümesi herkes için yakın ve kolay olarak burnumuzun dibindedir. Istanbul ve çevresi kendi başma bütün dünyada birinci sınıf bir turizm alanıdır. Istanbul ve çevresi dediğimiz zaman ta Geyveye kadar tzmiti ve Sapancayı, tznik göliinü, Bursayı, binbir güzelliğile Uludağı, Abolyond göliinü hele bu göl, hele bu göl! bütün Marmarayı beraber düşünmelisiniz. Bu bir aîandır ki herhangi yönetine (istikametine) olursa olsun sabah gider, eğer isterseniz aksama gene Istanbula dönebilirsiniz. ts, bu plâmn eksik yanlarmı tamlamaktadır. Tamlanacak eksik yanlar: Bunlar çoktur, ve azçok özen istiyen önemde (ehemmiyette) dir, amma öyle hiç te haklanndan gelinmiyecek şeyler değildir. Örnek olarak söyliyelim ki Istanbul elbette Romadan birkaç kere daha çok zengin bir tarihsel izerler (tarihî eserler) diyandır. tstanbul bu bakımdan degerine son bulunsmıvacak bir hazne Ahiret yolundan dönen adam Almanya50torpito, 16 kruvazör, 50 denizaltı gemisi, 5 drednot istiyor İngilizler, Almanları müzakereye çağırmaktan da vaz geçiyorlar, Ingiliz kabinesi bu sabah fevkalâde olarak toplanacak •t<as&*~ » * ^ Bir gazeteciler birliği teşkili teklif edilecek tç İşleri Bakanmın verdiği beyanat Ankara 28 (Telefonla) 25 mayısta toplanacak olan Türk Mat buat kongresi ha zırlıkları devam ediyor. Büyük ehemmiyet veri len bu kongre d« bir gazeteci birliği teşkili teklif olunacaktır. tç İşleri Bakanı kongre işlerıle bız xat meşgul ol Şükru Kaya maktadır. Şükürü Kaya, kongrenin toplanması münasebetıle bugün şu beyanatta bulunmuştur: « İlk Türk Matbuat/kongresi Ankarada 25 mayısta toplanacaktır. Umtuniyetle her kongrenin hangi meslek adamlannı toplarsa toplasm ge(Arkast dörduncü tahitede) 15 metrelik toprak yığını altında kalan amele 24 saat sonra kurtarıldı Kuyucu Kara Mehmed birgün ve bir gece o korkunc mezar içinde ölümle nasıl penceleştiğini «Cumhuriyet» e anlatıyor Eski Alman donanmanna aid tarihi bir remm: Skapafloda kendi kend'tni balıran donanmadan Hindenburg kruvazSru tnlar alttnda hal denizaltı gemileri inşasma karar Londra 2 8 ( A . A . ) Sandey vermesi üzerine, tecil edilen Ingiliz Ekspres ile Pipl gazeteleri, gelecek ay Alman mükâlemelerinden büsbütün Jçerisinde Londraya gelecek olan Alsarfmazar edılmesi muhtemeldir. man deniz ekisperlerinin Alman bahLondra 28 ( A . A . ) Observer riyesi için 5 parça sperdretnot, 5 0 pargazetesinin diplomasi muhabirine na ça torpito, 16 kruvazör, 5 0 parça da denizalu gemisi istiyecekJerini haber zaran, Alman deniz teslihatı hakk'nvennektedirler. daki ifşaattan hasıl olan vaziyeti gö • rüşmek üzere, kabinenin yarm sabah Bu iki gazete, îngilterenin boyle bir fevkalâde surette toplanması muhte • programı tasvib etmiyeceğini yaz meldir. Kabine, ya Berlinde keyfiyeti makta ve maamafıh Almanyanm, tasvibsiz de olsa, bu UutYvurunu tahajt protesto etmck, yahud ki mayuta akkok etrtrmeğe karar vetdiğmi zarmet * di nratasavver ıngiliz Alman deniz mektedirler. konferansım talık eylemek hususlanndan hangisini tercih edeccğini tezekkür Diğer taraftan. Reynoldsun da haber verdigine nazaran Almanyanm der edecektir. Ankarada hallediIen İstanbulun işleri Vali dün sabah şehrimize döndü Vilâyet ve Belediye şileri hakkmda muhtelif Bakanhklarla temas etmek üzere bir hafta evvel Ankaraya giden Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstündag dün şehrimize gelmiştir. Muhitrin Üstündag, dün kendisıle konoşan bir arkadaşımıza ş^ınlan söylcntiştir: « Belediye ve Vilâyete aid muhtelif işlerin halli için Ankaraya gitmijtirn. Belediyenin yapacağı borç, şehir plâm meselesi, Sular müdürlüğü ve sair işleri bu cümledendir. Sular müdürlüğüne, Heyeti Fenniye müdürii Ziya Erdemin, onun yerine de Betonarme şubesi müdürii Hüsnünün tayinleri yüksek tasdika iküran etmiştir. Aybaşından ibbaren yeni vazifelerine başlı yacaklardır. Istanbul Şehir plânı için hazırlanan modem Beyaz yasfık yatakların en solann üzerine bir nuncusunda yataçamur külçesi giyor. bi yığılmış nemli Onu biran «v toprak rengin vel gormek ve ode'bir nunla bıran evvel Evet saçlan topgörüşmek içkı i rak rengi, yüzü (örtada) lnebolulu amele Mehmeh çimde büyük bir nün derisi top kartarildıktan tonra huttanede, istek vardı. ÇÜBrak rengi, dudak (tağda) Mehmedi kurtaran HS*ekü Himalayanm lan bile toprak yîn, (aolda) kartarma ameliyetine «n yuksek ve rengi bir baş. iştirak eden amelelerden bir tehlikeli bir te Ölüm halinde bir hasta yüzünde gipesıne kadar tırmanan bir seyyahtn bi halsiz ve çukura batmış bir çift göz kutublara gidip gelen bir kâşifin, Stmecalsiz ve yan korkak bir bakışla kadar çıkmağa ilk cesaret bizi süzüyor... O sıra sıra dizilmiş (Arkatt 11 inei tohifede) Genc Harbiyejilerimiz Maltepe Askerî lisesini bitirenler dün parlak merasimle diplomalannı aldılar Kızla nişanlanan kızın davasına dün de bakıldı Mahkeme gizli görüldü, hâdisenin kahramanı kız = erkek Adliyeye gelmedi (Arktut 12 nci sahzfede) Belvü kahveleri Sahiblerinin iddialan daha büyüktür, onlar kendi kahvelerine bahçe adını veriyorlar. Taksimde eski Surpagop mezarlığile İsbaha (Sipahi) ocağt arasından geçen bir yol sızı Belvüye goturur. Vaktıle orada bu adt ve bahçe laabmı taşıyan bir tek külüstur kır kahvesi vardı. Geçen gun o taraflarda dolaşırken bakalım bu Belvü ne âlemde, diye oraya yürümuş tük. Gün cumo, vakit öğle üstü. Bir de ne görelim: Bızım esbak külüstür kahve yeniden yeniye kahve ler doğurmuş, bunlar zincirleme uzadtfcça uzayarak Gazhane vadısının kenarcığına kadar ilerüemişler. Sahibleri onlara ellerinden gelen çeki düzeni vermişler. Böylelikle şehir tçİTidc bostanlarla çevrili, karşı ya maçları da öyle, binasız ve yeşillik. daha ilenleri ise deniz, bır kır âlemi vücude gelmiş. Gündüzün bu erken saatinde bile on beş yirmi aıle. ço luk çocuklarile orada havalanıyor lardu Yukanda ktx • erkek, Melek ~ Kenamn Sç pozu, mfmğrtda e»ki ruşmnKd Ayşe gazetecilerle görüşürken le Ayşeyi ölümle tehdid etmiş. Bu Geçenlerde ju havadisi vermiştik: yüzden mahkemelik olmuşlar. Dava Melek isminde genc bir kız ötedennm birinci celsesine geçenlerde üçünberi erkek elbisesi giymekten hoşlanır cü ceza mahkemesinde bakümıştı. ve daima bu kıyafette gezenniş. NihaD ü n k ü celse yet günün birinde Ayje adh genc bir Bu meraklı davanın ikinci celsesine kızla nişanlanmış. Fakat aradan çok geçemeden hakikat meydana çıkarak de dün bakılmıjtır. Davadan haberi onişanhlar aynlmışlar. Kendisine Ke lan birçok kimseler erkenden Adli nan adını takınan bu erkek kıyafetli ye binasma gelerek üçüncü ceza mahlArkan döriuncü hitt genc kız aynlıktan duydugu teessürBizim Belediye gidip şu Belyü kahve bahçelerini ibret gözile bır gör~ se şehnn hava almak ihtiyacının neler yaratmağa çalıştığını anlıyarak Sürpagop için en doğru olacak yegâne kararını hemen alırdı: Sürpaqop halkin nefes alacağt bir açıklık ola rak btrakılmak lâzımdır. General Fahrettin ve Hali», gene luelüeri teftis Maltepe Askerî lisesini bitirenler dün mekteblerinde çok güzel bir müsamere vermişlerdir. Müsamerede Birinci Ordu Müfettiediyorlar şi Ceneral Fahrettin Altay. Istanbul Kumandanı Halis Bıyıktay ve Topçu Atışı mektebi kumandanı Zihni Toy(Arkası 4 üncü sahifede) ınnıııııınııiıııniHiiııııııııiHiiıiHiııııııııııııııııınıııınııiiiınııııııııııımııınninnınııınnııınııınınınnınnıınHiııniHinHiııııuııniHiıııııııııım Sulhu kurtarnak için konfcranslann biri açılıyor. biri kapanırken YUNUS NADI (Arkast üçüncu sahifede) Bugün : Bızde eevirme işi: Yazan Halıt Ziya Uşakhgil. Dördüncüde : Nüfus dairelerinin hali, Dıkkatler, Çanak kalede Türklerle süngü süngüye. Beşincide : Almanya intıbaları: Yazan: Abidin Daver. Görüşler, görünüşler, Siz de bu fikirde mi sıniz? Altmeida : Kuçük hikâye, Veni zelosun yaptıklan. Yedincide : Köyliımüzün hayat meselelen, Sağlok bahısleri, Efsanenin menşeL Seidzineide : Spor haberleri, Yıldı n m Beyazıd. Dokuzuncuda: Bir efsane hakikat mi oluyor? İstanbulu guzelleştirmek için. Omıncuda : înkılâb dersleri, De nizde 1000 metro de rinliğe inen Nevyorklu profesör, ekonomi haberleri. On Odncİde : MilU Müdafa» Vekâ leti Tekaüd şubesinde Jşlerl bitenlerin listesi. Üçüncüde Yann Pompei Ismail Habİb S«vükOn gfizel bir yazısı 1500 lira mükâfat! Tafsilat 6 ncı sahifede.. Topaç Ercfbn«nd Ekrem Talu* nun nefls Mr hikâyesi Doktor Bir de bunu deneyelim, bakalım.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog