Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Süyük bir küHiphaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bnlnnmak lâzimdır. J S6n8 NO. 3 9 3 2 umhuriyet Telırrtf re mektırp tdred: Cumnuriyet, Istanbuı . Posta kuttun: tstanbnl. No. 346 re matbaa fasmlle Matbaacüık Gazetemiz bugün PflZSr 28 NİSdti 1935 Teıelon: Başmunarrlı ve evl: 22366 Tahrtr beyetl: 24208. idare ?• Neçriyat Şirfcetı 24299 24290. sahifedir 16 Türkigede Ormancılığı Iteriletecek KeseyoL 2 (#) u Ispanyalı maden şirketinin kendi madenleri direklikleri için yetiştirdıği okaliptüs ormanlan bize Arşimedin manivelâsı gibi göründü doğrusu. Şirket kuşkusuz bu ormanlan sıcak iklimli bir yerde yetiştiriyor. Bizim hcsabınuza göre özenle bakılmış, demek yerine dikilerek iyi korunmuş okaliptüs ağacı ençok sekiz on yılda maden direkliği yapacak hale gelmiş olabilir. Bizde okaliptüs ağacına pek büyük değer verilmez amma bu göriiş haksızdır. Bu ağac oldukça sert bir odun vefceresteverir. Odun ve kerestenin gördüğü 15lerin çoğunu okaliptüs ağacı da görür. Bundan önceki yazımızda söylediğimiz gibi tspanyah şirket okaliptüs ağacınm gövdesinden maden direği olarak faydalan makla birlikte onun bol yapraklanndan da bir takım esanslar çıkarmakta imiş. Demek ki okaliptüs ağaa insana yapraklarına vanncıya kadar fayda verebilen çok değerli bir ağacdır. Biz Türkler şimdiye kadar bu ağacm bu değerde bir matah olduğunu bilmiyorduk. Bizde okaliptüs çok çok bataklıklan kurutmakta ve sıtmayı körletmekte işe yarar bir ağac diye bilinir. Okaliptüste gerçekliğin bu kadar olmadığını bilmekliğimiz gerektrr. Okaliptüs, yetişebildisi iklimlerde, W i bu iklimler bizde c^tur, pekâlâ işe yarar bir omıan olur. Bu ağacın en ileri iyilıklerinden biri de onun öyle ikHmlerde çok çabuk yetişmesidir. Okaliptüsün çabuk yetişmesi bizde arsızlık Kalinde görülür. Bahçenizin şurasında burajmda, herhangi bir kösesinde rasgele bitmq bir okaliptüs fidanı, eğer kendi haline kalacak olursa, öyle dal budak salar, öyle çok yeni fidanlar doğurar K ta köklerini kazımağa kadar çiderck onun BnUrîegeçmek bayağı zor bir iş olur. Ağaclar arasında okaliptüs, otlar arasında aynğa benzer. Meger okaliptüsün çabuk yetişmekte ve iiremekteki bu doğurganhğı (veludiyeti) ormancılık bakımından bir kusur değil, beîki bir iyilik diye ahnmak daha doğru olacakmış! Okaliptüs memleketimizin nerele rinde yeb'şebilir? Çok yüksek ve çok soguk olmıyan her yerinde. Bütün yaIılarda (deniz kıyılan) ve orta, sıcak iklimlerin hepsinde. Izmirden başlıyarak bütün bab ve cenub vilâyetlerimizde bu ağac, hiç büyük emek istemiyen çok ve çabuk ormanlar yetiştirmek için en uygun ağacdır. Bol yeşillik yapar, ki eşi az bulunur bir süstür. îşe yarar kereste verir, ki yararh bir faydadır. Sözün kısası kendi haline göre bu ağac bize çok emek istemiyen kolay ormanlar verir. Başka her ağacı bırakalım da ormancılığımızı okaliptüse dökelim demek istemiyoruz. Fakat insan eliyle orman yetiştirmek çalışkanlığı hemen bütün bütün unutulmuş gibi olan ülkemizde bu işi uyandırmak ve herkesi orman değeri üzerinde düşünce sahibi kılmak iç.'n bu ağacı ele almaktan büyük faydalar elde edebileceğimiz inanma varmışızdır. Gediz çayı uğrağınm, Kücük ve Büyük Menderes ovalannın, Muğla, Adalya, îcel, Mersin Almanya, Versay muahedesi "Siz Büyük Şefinize hükümlerini bir daha çiğnedi Atatürk diyorsunuz. Biz Mısır kadınları ve Atatürk İngiltere derin bir endişe içinde! Ankaraya Atatürkü zıyarete gıden Arsıulusal Kadınlar Bırliği kongresi murahhaslarından mürekkeb 30 kişilik heyet dün sabah Haydarpaşaya gel miştir. Murahhaslarla trende konuş mak için Pendiğe giden bir muharririmiz yolda murahhas heyetleri başkanlarile konuşmustur. Ladey Asthorun sözleri « 1 ürkıyeye gelirken Ankarayı da görebileceğimi zannetmiyordum. Bu itıbarla Ankara yolculuğu benun için hakikî bir sürpriz oldu. Ben uzun söz söylemesini sevmem. Düşündüklerimi kısaca ve açıkça söylerim. Ankarayı çok beğendim ve on yıl gibi kısa bir müddet zarfında vücude getirilen eserleri takdire şayan buldum. Beni en ziyade alâkadar eden me • sele Türkiye Cumhuriyeti tarahndan gencliğe verilen ehemmiyettir. Ogüstün mabedile, tarihî kalesile geçmişi temsil eden eski Ankaranın yanıbaşında genc ve tamamile modern bir şehir belirdiği gibi, dünkü neslin yanıbaşında da tamamile modern yeni bir genclik yetiş tirilmektedir. Eskiyi yeniletmek çok zor ve faydasız olduğu için Türkiye Cumhuriyeti eskileri kendi hallerinde bn^ıkarak bütün kuvvetini yenilere sarfediyor. Ankarada gördüğümüz asrî mektebler, liseler, enstitüler hep bunu is Muahededeki memnuiyete rağmen onu Ataşark diye anarız!» derin hay12 denizaltı gemisi yaptırıyor Dünya kadınları Ulu Halâskâra ediyorlar! ranhklarını heyecanla ifade Londra 27 (A.A.) Almanya nm her biri 250 tonilâtoluk 12 denizaltı gemisi in?« etmek karan, Berlin deki Ingiliz ataşenavalına tebliğ edilmiştir. Her iki tarafın, gelecek müzakerelere bir başlangıc olmak üzere teati ettikleri fikirleri ilılâl eden Alman ka ran. In^iliz bakanlıklan mehafıli için büyük bir sürpriz olmuştur. Son Berlin, îngiliz Alman müzakerelerinde bu mesele mevzuu bah sedilmemişti. Îngiliz kabinesi, yakında hatb hareketini tayin edecektir. Londrada endişe Almanyanm karan, Londrada büyük bir endişe uyandınmşbr. Bu karann, mayısın ikinci haftasında Lon drad» başhyacak olan müzakereler üzerinde ne gibi tesirlerde bulunacağı henüz belli değildir. Şu nokta şayanı dikkat görülmek tedir: «Deniz müzakerelerinin arifesinde Almanyanm bu anî karan, Berlinde Îngiliz Alman müzakerelerin den evvel almış olduğu mecburî as kerlik karanna benzemektedir. AI * tnanya, 16 martta yaptığı gibi, bir kere daha, Versay muahedesinin mec buriyetlerini tekb*$ına olarak çiğne mektedir. Bu hareketlerile Almanya, silâhlanma meselesini kendi kendine halîet mek karannda olduğunu göstermekte Marymn mecmumnnm naz«crtm Alman hava ttm/vetleri içîn oâcude ?«• tirilen mmtakalar ve ba mıntakalardan yaptlacah tarruzlartn teveccuh edeceği ittikametler Alman hava kuvvetleri daha da arttınlıyormuş! Bütün komşu memleketiere yıldırım süratile taarruz etmeğe elverişli iki yüz elli sekiz tayyare sahası vücude getirilmiş Almanyanm eskcrî hazvrhklan, bilhasa hava kuvceilenni çoğallmaya üerdiği ehemmiyet bvtiin Avrupa deolet leri larafından endişe ile takib olunu • yor. Bu end'ışenln ekislerine ecnebi ejanslarm haberlerinde ve ecnebi gazelelcrin yazılartnda hergün raslamak kabildir. Işle bunlartn en yenileri: Londra 27 (A.A.) News Chronicle gazetesi, diyor ki: «Bugünkü günde, îngiliz hükumeti, Alman hava kuvvetlerinin hatta deniz lArkası yedinci sahifede) Sitti Ştnraoinin kongr* kürtâsund^ altnmtş bir retmi pat ediyorlar. Işte beni en ziyade alâ • kadar eden nokta içtimaî sahada ta hakkuk ettirilen bu büyük inkılâbdır. Cumhur Başkanı Atatürke gelince: Fotograflanna bakarak sert bakışlı bir şahsiyet karşısmda bulunacağımı zan netmiştim. Halbuki gördüğüm fotog raflar gibi zannımın da beni aldatü ğını gördüm... Atatürk bilâkis sevimli. \Arkan altmct tahifedel dir. Gazetelerin neşriy«h Daily Herald ve News Chronicle gazeteleri, Almanyanm denizaltı gemileri inşa etmek karan hakkındaki mütaleasını yazmaktadırlar. Bu gazetclere göre Alman karan, Versay mua Urfcası 4 uncü sahifede) Denîzyollanna verilecek 10 milyonluk kredi Kanun dün Kamutayda münakaşalara yol açtı, Ekonomi Bakanı izahat verdi Ankara 27 (Telefonla) Bu gün saat on beş te toplanan Ka mutayda Deniz yolları işletme sine on senedc on milyon lira lık tahsisat ve rilmesine dair k nun lâyihası ha raretli müzake relere yol açtı Soz al an Hüsnu Kitabcı (Muğla) Denizyollan iş Dibı Kamutayda »Bz aoyliyenlerden ortada Ekonomi lerinden bir kıs Kant, sağda Hüsnü kitabcı, tolda Mazhar Müfid raştırdı. Hüsnü Kitaba bu kanaatin mının olsun halkın sermayesile (Arkast muncu tahifede) yapmak imkânı olup olmadığını a Bulgaristanda yeni bir dostluk cereyanı Bir Türk Bulgar Yugoslav anlaşması fikrî kuvvet buluyor Eski Başvekiller affedildi Sofya 27 (Hususî Muhabirimiz den, telefonla) Son zamanlarda Bulgaristanda bir Türk Bulgar Yugoslav anlaşması fikri gittikçe fazla taraftarlar bulmaktadır. Bu hususta Filibede çıkan «Cenub» gazetesi başmakalesinde neler yazı>ror: «Şark komşumuzla olan münasebet Yunan asilerinin tenkiiine yardım etmisiz! Londrada çıkan Deyli Herald gazetesi 24 nisan tarihli nüshasında yazıyor: «Yunan hükumeti Ankaradaki sefiri vasıtasile Türk hükumetine son isyanm tenkilinde gösterdiJi yardnndan (Arkası yedinci sahifede) lerimiz artık açık ve temiz olmalıdır ve matbuat ta arbk hep ibmadsızlık ve ihtiraslar teranesi çalmamalıdır. Bel grad Sofya ve Ankara arasmda yacılacak anlaşma Balkanlann hakikî KENDİ KENDİMÎZİ TENKİD bir belkemiği olacak ve bütün Bal kanlar statükosu Balkanlar sulhu ve (Arkast yedıncl sahifede) YUNUS NADt (Arkast tkincı sahifede) (* Birinci makale 26 nisan tarihli sayımızda çıkmıştL Ilk Habeş Elçisi dün Istanbula geldi M. Ato, Kral H. Selâsinin, pek sevdiği Türkiyede sefaret kurmak için istical ettîğini söylüyor Habeş İtalya hududunda son vaziyet Ankarada bir elçilik kurmağa ka rar vermiş olan Habeş hükumetınin ilk elçisi dün Mısır yolile îstanbula gelmiştir. Elçi M. Ato Berhas Mar kos dün Perapalas otelinde bir mu harririmize şu beyanatta bulunmuş tur: « Habeş hükumeti çoktanberi Ankarada bir elçilik kurmak istiyordu Bu maksadla bundan evvel An karaya müracaat ederek meselenin müzakeresine başlandı ve Ankarada bir elçilik kurulmağa karar verildı. Şimdiye kadar Türk ve Habeş hü kumetleri arasında siyasi münasebat yoktu. Daha doğrusu bu iş konsolos Yollarımız ve yolculuğumuz Kadınlar, bütün medenî haklara kavuştuktan sonra Kadınlar Birliği lâğvediliyor! (Gazeteler) ııtııınıiMiııiMiiMMiiMnııııiMiMiııınnııııınıııııııııııınıııııımnınmınmıınnnıııııınmnıınıııııııııııııııııııııııımııınııııııııııiHnıııııııiMiıriıiH Bugün Üçüncüde :Bugün de bu. Ercüment Ekrem Talu. 2500 metro yükseklikten selâm. Abidin Daver. Dördüncüde :300 bin amelenin başına geçen genc bir prens Beşincide :Görüşler ve görünüş ler. Siz de bu fikirde nıisiniz? Sabiha Ze keriyya. :Hikâye, Venizelosun yaptıklan. Yedincide : Hastalıklann sinirler uzerüıde tedavisL Sekizmdde :Spor haberleri, Atillâ. M. Turhan Tan. I Dokuzuncuda :Memleket haberleri. :Şeker sanayiimiz, HaOnuncuda va ekspresleri. On birincide :Haftalık radyo prog ranu. Altincıda Sefir M. Ato Berhtu Marko» mu • harririmizle konuşarken lar vaf^asile .iorüluyordu. Habeşliler ve Türkiye Hebsş ahahsi ötedenberi TürHye(Arkmm 10 m c o »ahifmde) Ülke içinde geziUrken daha çoğrı bozulmuş yollar üzerinden ilerile mekte çok zorlük çekiliyor, daha azı iyi ve yeni yollar üzerinde büyük bir rahatlik ve minnettarlik duygularile kayılıyor. Yalnız bu sonuncular üze rinde gidilirken de bu iyi ve yeni yollann ömürleri nekadar süreceği derinden gelen bir endişe halinde intanın zihnini tırmalamaktan geri kalmıyor. Çünkü daha çoğu bozuk dedi ğimiz yollann birçoğu da bundan çok değil, üç beş, sekiz on, nihayet on beş yirmi ytl ö'nce yapılmış yeni yollar dı. îşin bu act tarihçesi ibret gözle rimizi dört açtıracak bir derstir. Çünkü bize daha dün ve evvelki gün sarfedilmiş milyonlar ve milyonlarla emek ve masrafın berhava olmuş olduğunu gösterir, ve yeni yolculuğu muzdaki tehlikenin büyüklüğünü belirtir. Anlaştltyor fci hükumetçe herşey den önce yol yajncıltk ve yol tutuculuk siyasetine çok sağlam bir esas koymak lâzvmdvr. Yollarımızı nasıl yapalım ki kolay bozulmasınlar, ve onlan nastl tutalım ki nesillere ve nesillere sürüp gitsinler? Bu iki noktay\ temelli bir surette halletmezsek yolculuk isinde yaya kalmakta de vam edeceğimiz muhdkkaktır. Ben çıkbktan sonra ne kıymeti kaldı ki?!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog