Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Bahçekapı Yenipostane caddesi No. 55 ATA REFİK M ATA ATABEK namım aldığını ilân eyler. müesseseleri mevsimlik, çeşidlermi saygı değer müşterilerine arzederken yeni unvanı ticarî olarak J « n . , İSTANBUL CAĞALOĞLU NO. ÖVÖ I Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbuj . Posta kntusn: İstanbul, No. 246 Teielon: Başmunarrlr ve evl: 22368. Tahrlr beyetl: 24298, Idare ve matbaa fcısmlle Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketı 24299 24290. umhuriyet Cnmartesi 27 Nisan 1935 A Gazetemiz bugün sahifedir 1 6 J Balkanlılar idare Olunmazlar, onlarla Ancak elbirliği Edilir! ükreşteki yaz'cı arkadaşımız dünkü sayımıza basılan telefon bildinmlerinde Romanya gazetelerinin yeni Bulgar hükumeti beyannamesini iyi karşılamıyarak bir cenub Slavlan birliğini bir çeşid kuşku ile gözönüne aldıklannı haber veriyordu. Bunun yanmda gerek Almanya Lehistan anlaşması, gerek yakında toplanacak Roma konferansı münasebetlerile Romanya gazeteleri Romanyanm Fransız ve îtalyan siyasalanna adamakılh, adeta körükörüne bel bağlamakta olduğunu açık yazıyorlarmış. Bükreş meslektaslanmızın her iki düşüncede de mubalâğaya düşmüş oiduklannı söylemeğe borcluyuz. Büyiik devletlerden hiçbirine düşmanlık ederek yersiz yangözle bakmağa eibette sebeb yoktur. Bunun tersine olarak onlarla olağan derecelerinin en ilerisinde dostluk etmek yerindedir v€ yolundadır. Balkanlılar sayımına bir tek şartla: Kendi aralannda yarattıklan andlaşma ile bütün diinyaca model tutulmağa yaraşır bir birlik yapmış olan Balkan devletleri, bu anlaşmanın en nomal (tabii) bir sonuncu olarak bundan sonra büyük devletlerin elinde hiçbir zaman oyuncak olamazlar, belki onlarla kcndi onorlan ve kendı "J"sal faydaları çevresincje »ncak beraber çalışabilirler. Bunu bugün ençok şunun için belirtmeğe lüzum görmüş bulunuyoruz ki dünyanın ye hele Avrupanm şimdiki çok kansık • de\Tİnde büyük devletler eğer e'lerinden gelırse hâlâ küçükleri okkayı dolduran dirhemler gibi kullanmağa her vakitten ziyade muhtac ve heveslidirler. Kendi aramızda yarattığunız birlikle ortaya hatın sayıhr bir • kuvvet çıkarmıs" olan biz Balkanlılar büyük küçük bütün devletlere karşı en ileri \e en yürekten saygı ve sevgilerimızı göstermekle beraber kimsenin bizi küsurat akçesı gibi kullanmasına müsaade edemeyia! Şahidler, Venizelosun isyan tasavvurundan liderAlmanyanm İtalyadan konferans hakkmda sarduğu suallerle cevablari, lerin mutlak? haberdar oiduklannı söylüyorlar Atina 25 (Mu Macar gazetelerinin neşriyatı ve Beck Suviç mülâkatının neticeleri R m 26 (A.A.) R s î meo a em hafilde söylendığine göre Polonya, Romanya ve Avusturyaya yakın devletler Romada toplancak olan Tu na konferansma davet edilmişierdir. Silâhlanma meselesi müzakere ? Silâhlanma meselesi müzakere edildiği takdirde Bulgaristan da davet olunacakmış Tuna konferansı hazırlıkları Fırka liderlerine ağır Atina Divanıharblerinde ceza verilmesi muhtemel habiri Mahsusu muzdan) Cunv huriyeti korumf dernekleri reisle rinin davası bit ti. Dernek reislerinden ikisi P a pulas ile Kimisi» verilen idam ce zası da evvelk Tuna konferansı ve Balkan andlaşması Dün akşam Ankaraya dönen Dış îşleri Bakanımızın «Cumhuriyet» e beyanatı f~+^**~*^^~m^~^~~~**~**~***m*~~m**m*'^**' Dış Îşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras dün akşam şehrimizden Anka • raya hareket etmiştir.Dış Îşleri Bakanımız hareketinden evvel kendisini ayak üstü gören bir muharririmizin bu sırada ajanslarrn sık sık bahsettikleri Tuna konfe ransı hakkmdaki sualine uzun izahat vermeğe vakti olmadığını söyliyerek şu kısa cevabı vermiştir: « Straze konferansında ve daha evvel Roma ve Londra buluşma lannda Merkezî Avrupa için bir toplantı olacağı bu içtimalar sonunda neşredilen kolonikelerle bildirilmiştu Tuna konferannnın toplanacağı RornaJan bir manzara takdirde Bulgaristan da bu konferansa davet edilecektir. Konferansm 3 haziranda toplana cağı zannedilmektedir. Almanyanm sorduğu sualleı ve cevablan Roma 26 (A.A.) Tuna kon feransı hakkmda Almanya aşağıdaki beş suali sormuştu: I Ne için Avusturyanın kom uşsu olan ve orta Avrupada Fransa Bu mukarrerat önünde Antant Balkanik noktai nazarını ve vahde tini müteakıp içtimaları ve komonikelerile ilân etmiş bulunuyor. Bu dakikaya kadar müttefiklerimizden kendilerine bu hususta resmî bir davet \ vuku bulduğuna dair henüz bir haber gelmemiştir. Yalnız malum olan cihet şurasıdır ki Merkezî Avrupa için bir toplantı teşebbüsü vardır. Bu maksadla Romada bir buluşma derpiş edilmiş bulunuyor.» kadar menfaatleri olan îngiltere pro tokolda zikredılmemişlerdır? îtalya şu cevabı vermiştir: İsviçre bitaraf bir memleket olduğundan bir karşılıkh yardım misakı aktedemez. Ingiltereye gelince bu devlet Lokar nodakinden başka herhangi bir taahhüde girişmekten imtina etmektedir. 2 Ingiliz Fransız Îtalyan is tişare misakı Tuna misakının aktinden sonra da meriyette kalacak mıdır? ? (Arkan 12 nci sahifede) gün infaz edildi. Bura efkân u mumiyesi ilkönce . aziyeti şüpheli görulen liderlerden, Papanastasiunun den bu dava ile üç tene evvel tttanbula gelişinde Rasen Esref ve Hâmidle birlik vapurda alınmıt bir pek az alâkadar olmuştu. Fakat muhalif parti liderlerihalif muvafık herkes büyük bir me nin muhakemelerini büyük küçük, mu(Arkan 12 nci tahifede) Idman şenlikleri dün büyük merasimle yapıldı Genc talebelerin gösterdikleri muvaffakiyet alkışlarla karşılandı, Kız Muallim mektebine ve Haydarpaşa Lisesine çelenkler hediye edüdi Dün Kadıköy Fenerbahçe stadında sekizinci idman şenlikleri büyük bir kalabalık önünde yapılmıştır. Mera sime 10,30 da büyük bir geçid res mile başlanmışür. Bir atletin taşıdı ğı Türk bayrağının arkasından sıra ile Kız Muallim mektebi, E r e n k ö y, Çamlıca ve diğer kız lıseleri, bunları Haydarpaşa, Da rüşşafaka, Galatasaray ve diğer erkek liseleri takib edıyordu. Askerî bando ile beraber hep bir ağızdan I s t i k 1 âl marşı söylenmiş, bu merasim esnasmda Geçıd resminden tonra jimnastiklere hazırlıl Türk bayrağı direğe çekılmıştir. l dun ufak bir hitabe ile sekizinci jın, Kadıköy ortamekteb müdürü Feri ) (Arkan 12 nci sahifede) Dünkü maç yarıda kaldı İstanbulspor 30 mağlub iken hâkeme itiraz ederek sahayı terketti, hükmen mağlub addedildi KENDtKENDİMİZİ TENKtt) İstanbulun derdi Çoktur a başlıcası sudur gdliba. Su içinde yüzen bu şehrin halkı çok kere kerbelâ hayatı yaşar. Ve şaşıla cak şeydir ki şehir bu derde bilhassa Meşrutiyettenberi tutularak Cumhuriyet devrinde ise bu hastalık ağır laştıkça ağnlaşmıştır. Bırkaç gün evvel bu sütunlarda îstanbulda Ter kostan evvel ve ayn olan akar sulan n ne olduğunu soruyorduk. Evvelki gündenberi ise İstanbul tarafının epeyce bir kısmında Terkos suyu dahi akmıyor. Niçın akmıyor, ne zaman akacak? Kim bilir? Şirket zamanında iken de Su tdaresinin oct acı şikâyet ettiğimiz bu sakatlıklan vardı. Anlaşılan Belediye şirket suyunu bütün kusurlarile beraber satın almıştır. Durup durvr ken su akmaz, ve bundan sizi hiç kimse haberdar etmez. Sorar soruş turursunuz: Kandırıcı bir cevab veren olmaz. Hulâsa bu iste sehrin hali dün allahlıktı, bugün de aynile ve tamamile gene öyledır. Düsünüyoruz da Belediye bize: Neden şikâvet edip duruyorsn nuz, iste kocaman Belediye bınasu.ın musluklarında da su yokl Dese acaba ne cevab veririz, diye havrette kahvoruz. Gerçek olan bu dur, buqün Beîedive binasinm mus luklannda da bir dirhem su yoktvr, ve ihtimal ki bizim gibi Beîedive de elbet acıstnı cektiği bu yoksuzluğun sebeblerini bilmemektedir! Büyük devletlere karşı olan acık durumumuzu böylelıkle mıhladıktan sonra antant içindeki Balkanlılar arasında biribirimıze karsı hiç kuşkusuz güvenin ilk ve son şart olduğunu da belirtmeliyiz. Özeği Belgrad olan devletin resmî adı Yugoslavyadır, bu da cenub Slavlığı demektir. Fğer kuşkulanmak lâzımsa hiç fe '^likapaklı olmıyan bu addan kuskulanmalı. Elbet o adın kendisine amac edindiği bir ülkü düşüncesi vardır. Gerçeklik şudur ki bugün smırlan belli bir devlet olan Yugoslavya Balkanlarda sulhun kuvvetli direklerinden biri olarak yer almış bulunuyor, ve öteki Balkanlılar olan bizlerle birlıkte o da Bulgaristanın ergec Balkan Andlasmasındaki yerini almasını istiyor. Balkan Andlaşması devletleri kendi aralanndaki Maç tatil edildikten sonra hakemle oyunculann mSnakaşan sağlam birliği ayni kuvvetle ileri göbir karar vardır, o karara istinaden Şimdiye kadar tehir edilen 1932 setürmekte sürüp giderlerse Bulgaristamaçı tekrar ettirir, belki o zaman ka nesi Şıld şampiyonasmın finali dün nın dahi Balkan Andlasmasındaki yezanırız.» Taksim stadyomunda Galatasaray rini alması bugün değilse yann, yann İstanbulsporun sahadan çıkmasına İstanbulspor takımlan arasında oy değilse öbürgün bir zaruret olacağınbu zihniyet âmil olmuşsa çok alda nanmıştır. Maç, 30 Galatasaraym leda kuşku yoktur. nılmıştır. Çünkü bu gibi ahvalde mah'ine cereyan ederken oyunun bitme Bulgar Kralı Hazrelterinin Romanı çın tekranna hiçbir suretle imkân yoksine on beş dakika kala İstanbulspor ya Çekoslovakya Almanya üzerintur. Maç, herhangi bir sebebden yanlular,^ hakemin kararlarına bir ba den Ingiltereye gideceğini biliyoruz. da kalmamış, mağlub bir taraf, hakem hane ile itiraz ve sahayı terketmişler Bulgaristanın kendi komşulan Balkankaranna itiraz ederek sahayı terket dir. Hakem, sahadan çekilen İstanbulblarla doğrudan doğruva konuşmamiştir. Sahayı terkeden takım, her vaspor takımını müteaddid defalar oyu sıle herhangi büyük bir devletin kıt için mailubdur. da devam etmeleri için davet etmışse aracılığilc konuşması arasında bizce de, bu davete icabet edilmemiş, hakem Maç nasıl oldu? büyük bir fark yoktur. Elverir ki Balde Galatasaray takımını hükmen ga Takımlar sahaya şöyle çıktılar: kanın herhangi teline dokunulursa dolib ilân ederek oyunu tatil etmiştir. Galatasaray: Avni Osman, Lut kunulsun orada tekbaşına değil, genel fi Kadri, Fahir, İbrahim NecHakemin verdiği karan beğenmi ahenk duyulduğu görülecek olsun. det, Müne\ver, Gündüz, Suavi, Fethi. yerek sahayı terketmek, her halde doğBiz Türklerin Balkan andlaşması İstanbulspor: Lutfi Sabih, Sa ru bir hareket değildir. Hem de sahaiçinde bulunan ulusjardan her birne mi Enver, Hasan, Nevzad Tevyı terkeden takım mağlub vaziyette o ayn ayrı güvenimiz ve bunlann hepsifik, Salih, Salâhattin, İsmail, Reşad. lursa. Bunun manası şudur: «Bugün nin ortaya koydüğu bir ve toplu kuvOyuna İstanbulsporun hücumıle nasıl olsa mağlub oluyoruz, bir bahavete ise en kesin inancımız vardır. Bu başlandı. Müsabaka on beş dakika ne ile sahayı terkedelim, yanda kalan hal biz Balkanlılarm tamamile kendi iArkası selcızıncı sahttede> maçın1 yeniden oynanması hakkında 1 1 . ^ 1 y cıııucıı 1 01 1 uy ııc»tı**ıt**»* n v &»"!«« içsel (dahilî) bir işimiz olup büyük mıiHHin Miıiıııını ıııııııııııııınıııııı ııııııiı»iiımwqnııınnıııııııımntııı inııımnııımıııııııımıııııııııııımııııımıııııııııı işin başlıca kuvvet sırn buradadır. Budevletlerle en iyi bağlarda olmaklığıvermekte olduğu beyanat. Tevfdc Rüşhun dışında büyük küçük hiçbir devmıza hiç engel olmaz. Tam tersine otü Arasın Sofyada Bulgar gazeiele let e karşı düşmanhğımız yoktur. Hatlarak biz kendi aramızdaki birlik barine söyledıkleri bıle bfitün bir inanın ta Bulgaristana karşı dahi hep dostça kımından nekadar kuvvetli isek büyük ifadesi olarak apaçıkb. Dy Îşleri Baduygularla dolu olduğumuz açık bir devletlerle bağlanmız ona göre ve o kanımızın gazetemize dün söylediklegerçekliktir. Büyük devİetlere gelince derecede sağlam ve anlamh olacaktır. rini ise bu sayımıza koyuyoruz. Orada onlardan birtek dileğimiz vardır: Bu Sevinilecek bir noktadır ki arasıra anpürüzsüz Balkan birliğinin bütün kuvdevlet^erin Balkanlılan idare etmeğe taht memleketferi gazetelerinde görüveti kendisini bugün için de, yannırr çahşmnktan vaz geçmelerini istiyoruz. lebilen ufaktefek akordsuzluklar devişleri sayımına da olanca gücü ile duHerkeıs bilsin ki Balkanhlar idare oletlerimizi idare edenler arasında yokyuruyor olduğunu azıcık dikkat etmelunmazlar, onlarla ancak elbirliği editur. Işte Cenevre toplantısı dolayısile sini bilen herkes çok açık görebilir^.' lerek beraber çalışılabilir. fittigi Avrupadan dönen Türkiye Balkan Andlaşması adına herşeyD15 îşleri Bakanının Belgraddanberi den önce biribirimize inamyoruz. Bu 1500 lira mükâfat! Tafsilat 6 nci sahifede... Belediyenin tetkikatından sonra!.. Bugün Üçuncüde: Dördüncude: Beşıncide: Bugun de bu: Ercü mend Bkrem Talu, Eskl andaçlardan Halid Zıya Usaklıgil Canakkale t€frıkası, Kadmlık âleminde: Sukufe Nihal, Dikkatler. Fennî makale, göriışler, Sız de bu fıkirde mîsinlz? Sablha Z« keriyya Hlkâye Venizelosun yuptıkları. Yugoslavya mektub ları, Karb endişesd içlnde bulunan Avrupa, adesemize çarpanlar. Büyuk Frederlk M Turhan Tan Slnema sahifesl Idman şenliğine ald resimler ve ekonoml. Askerî bahisler. Altıncıda' Yedma.de. Sekizincide: Dokuzuncuda: Onuncuda: On bırıncide: YUNUS NAD1 Herif, bu ne? Evde bir lokma yiyecek yok!.. Karıcığım, gazeteler yazdı; rakıdan başka her şeyde hile varmış. Hiç olmazsa boğazımızdan geçenin ne olduğunu biliriz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog