Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

8 Cumfcuriyef ,26 Nişan 19}5 932 şild şampiyonası bu Bir kervana tecavüz edil İçtima tarihile çağnlacak devletler kararlaştı di, ölü ve yaralılar var gün Taksimde oynanıyor Evvelce berabere kalan Galatasaray • İstanbulspor takımları saat 16,30 da karşılaşacaklar Bugün Taksim stadyomunda Ga latasarayla istanbulspor 9 3 2 senesi şıld şampıyonluğu için ikinci dafa karşılasacaktır. Güneş kulübile birleşmesi mevzuu bahsolan Istanbulsporun bu maça Güneş kulübü oyuncularıle takviye edi lerek çıkacağı hakkında bir takım şa yiaîar varsa da bu şayiaya kıymet verilmemektedir. Istanbulsporun bu maçta lık maçlanndaki kadrosile oynaması i ; muhtemeldir. 932 senesindenberi uzayıp giden bu ı maç, eski bir devre aid bir oyun ol makla beraber mevsimın en büyük heyecan duyuracak bir oyunu olmak is tidadındadır. Maça 16,30 da başlanacaktır. Paris 25 ( A . A . ) Matin gazetesinin Londra muhabiri diyor ki: .» Adisaababadan gelen bir telgraf, bazı Habeş kabilelerinin Eritrede yeniden, iki Italyan kervanma taarruz ettiklerini bildiriyor. Bır kişi ölmüş, üç Müsabakalara 14,30 da başlana kişi de yaralanmışhr. cak*ır. Asmaradan Italyanlann istihbar ettiklerine nazaran da Setit Gondar Bir futbol kursu açıhyor mıntakasında dolaşan haydut çeteleri İstanbul mıntakası Futbol heyeti baçmütemadiyen hâdiselere sebebiyet verkanlığından: mektedirler. 1 Muttefik kulüblerin genc ve isti Napoli 25 ( A . A . ) Iki vapur, dadlı «porculannı yetigtirmek gayesıle mıntakamızda bulunan antrenörün lda1300 askerle birçok mütehassıs ame reai altında heyetimizce bir futbol kursu leyi hamilen, dün, Şarkî Afrıkaya haaçılmıştır. reket etmiştir. 2 Ikind küme kulüblerinden seçllen Roma 25 ( A . A . ) Habeşistan ldmancılarla lkl haftadanberi ç&lışma hükumeti yeni bir nota ile uzlaşma tarprogramına başlanmıştır. zını kabul ettiğini bildirmiştir. 2 2 / 3 3 Şlmdiye kadar bu kursa eağırılmış. tanhinde Uluslar Kurumuna verdiği olanlardan maada aşağıda isimlerl yabir notada Italya hükumeti de bu tarzılı olan idmancılar da kadroya ılâve eza taraftar bulunduğunu bildirmışti. dılmişlerdir. Bu idmancılar 29/4 '935 paHer iki taraf komisyonlan ıntıhab zartesi saat 17 de Beşiktaç Şeref alanınedılmedıği gibi. toplanma yeri de he da futbol malzemelerile birlikte hazır nüz tesbıt eddmiş değildir. bulunacaklardır. 4 Birinci kume kulübleri d« bu kuısa gonderecekleri idmancılaruı isimlerinl 29/4/935 akşamına kadar heyetımlze bll. direceklerdir. 29 nisan da çağırılan idmancılar çunlardır: ıBaştaraft bırinci sahtfede) 1 Anadoluhisan kulübunden: Zeki, cektir. Başbakan hükumetin isyanı Muhtar, Sabahattin, Müeyyed, Celâl, basbrdıktan sonra tuttuğu yolu anlaHayri. taeakhr. 2 Doğansçor kulübunden • Cemil, Mehmed, Clhad, Mubln, Şukru, Yusuf, General Kondilisîn beyanatı NecmL Atina 25 Harbıye» Bakanı Ge5 Feneryılmaz kulübunden: Ahmed neral Kondilis gazetecilere demiştir ki: Cevad, Cemal, R«fik, Mukadder, Lsmail, Isyan ve kıyam gibi memleketin Atıf, Muzaffer, Lâtif. harabisini ve vatandaşlann zarannı 4 Karagümrük kulübunden: Lutfi, mucib olan ahvalin ileride bir daha teM. Ali, Saim, Süreyya, kerrür etmemesi için hükumet esaslı ve 5 Halic İdman Yurdundan: Sudl, çok şiddetli tedbirler almağa mecbur Enver, Abdurrahman, All Rıza, Hulusi, olmuştur. Millet ve memleketin istik Yaşar, Sadik, Nesim, balini düşününce bu tedbirlere nekadar 6 Sümerspor kulübunden: Rahml, şiddetli olursa olsun hak vermemek Talât, Kâmi, CemaL mümkün değildir. Hükumet memlekette bir daha böyle hareketlerin zuhu runa meydan vermiyecektir.» Habeş hududunda yenî bîr vak'a Tuna konferansı hazırlıkları Venizelosun Yaptıkları Yazan: Sablk Intellices Servis Şefi Sir Bazil Tonuon 26 Roma 25 ( A . A . ) Tuna konferansı için diplomatik hazırlıklara faa liyetle devam ediliyor. Italya, konfe ransın toplanma tarihi olarak, haziran iptidasını teklif etmiştir. Italya ve Fransa tarafmdan davet olunacak devlet ler Avusturya, Yugoslavya, Alman ya, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanyadır. Bu devletleri, kendi Hariciye Nazırlan temsil edecek tir. Kral Konstantin itilâf devletlerinin muzaffer olmalarını candan ve gönülden istiyordu Atletizm müsabakalan Mevsimın ılk atletizm maçı bugün Taksim stadyomunda bayrak yanşla rile yapılacaktır. Halkevı salonunda bütün bir kış idman yapmış olan atletlerimiz nisan başındanberi pist üzennde calışmakta idiler. Balkan oyunlan şehrimizde yapıla eagından büyük bir program hazırla mış olan Atletizm Federasyonunun bu mevsim sık sık yapacağı müsabakalann birincisi atletlerimizin bu seneki form lan hakkında aşağı yukan bir fikir ve* rebilecektir. Bunun içindir ki bugünkü müsabakalar dikkatle takib edilecek bir kıymettedir. Yunanistanda intihab hazırlıkları başladı 3 binncıkânun 1915 te Izvolski, ikinci bir telgraf gönderiyor ve bunda, Lord Kiçnerin, Selânik tahliye edil mediği halde Ingiliz Harbiye Neza retinden çekilmek tehdidinde bulun duğunu ve bu suretle bütün Ingiliz kabınesınin istifaya mecbur olacağını ve M. Briandnın da Selâniğe gönderilen ordunun takviyesine taraftar olduğu nu bildiriyordu. Itilâfçılann Galais Konferansın gayesi, Avusturyanın (Kale) konferansmda Briand, Selâ istiklâli ve tamamiyetine riayeti mi'ştenikte ondu mevcüdünün 350,000 ki reken temindir. Bunun için de iki va şiye çıkanlması için ısrar etmiş ve ilksıta düşünülmektedir: baharda umumî bir taarruz yapılmas1 Umumi bir ademi müdahale ını istemiştir. Lord Kiçnerin gösterdiği yegâne müsaade ise, tahliyenin dört, andlaşması akdetmek. beş hafta tehirinden ibaret kalmıştır. 2 Bu andlaşma hilâfında hareket Bu konferanstan sonra Briand, Ivolzedildıği takdirde, cezaî tedbirler al kiye çektiği telgrafta, Lord Kiçner Semak. lâniği bırakmakta ısrar ederse, Fransız Anlaşıldığına göre, andlaşma met • kıtaatmın Yunan adalanna çekilecek ninin bır taslağı hazırlanmış ve muh lerini ve Balkanlarda yeni bir hare telif alâkadar devletlenn mütaleasma kette bulunmak üzere fırsat bekliyecekarzedilmiştir. Ekserisi bu metni mu lerini bildirmişti. vafık görmüş ve kabul etmişlerdir. Polonya ile Macaristan, henüz, ancak 28 birincikânun 1915 te Atmadaki prensıp ıtıbarile iştiraklerini bildirmiş Rus sefiri Dedioj. Ingiliz sefiri Sir Franlerdır. Almanya ıse, «müdahale» mefcis Elbiot ile Yunan Kralı arasındaki humunun tarifini istemıştir. bir görüşmeyi Rus Hariciye Nezare tine şu suretle bildirmişti: Konferansa davet olunan devletle rin hepsi iştirak eylediği ve bu devlet«/Cra/ın şikâyetleri yalnız Fran lerden herbiri, diğerlerine karşı bu tarz sızlara ve hassaien Briand ile Framız uzlaşmalarla bağlandığı takdirde, ak sefiri Ciyömene karşıdtr. Kral, Yunadedilecek bu uzlaşmalann adedi 3 6 yı nisatna yapılan iazütkt, münhasıran bulacaktır. Bazı devletlerin ve bu meFransaya atfediyor. Kral, Yunanis yanda Polonyanın, ademi müdahale tamn dış siyasasını, kendisine dikle euzlaşmasını kabul etmekle beraber, den kendi milleti olduğunu söylüyor. bundan ötesıne girişmek ıstememelen Yunanislan, biiaraf kaldığı müddetçe muhtemeldir. milü lamamiyetinin muhafazası husuAvusturya, Macaristan ve Bulga ristanm yeniden silâhlanmalan mese • lesi, faydah bir surette müzakere edi lebilecektir. Ancak bu husustaki mü zakerat, konferans ruznamesine resmen idhal edılmemiş olduğu cihetle, bunun haricinde cereyan edecektir. Netice, Uluslar Kurumuna tâbidir. Stresa mukarrerab, bu meselenin amelî bir tarzda tetkikına şart olarak, önceden, mevzıî ve umumî emniyet tedabirinin ihzarını ileri sürmüş oldu ğundan, yeniden silâhlanma meselesi. ancak yarı resmî bir tarzda, Romada mevzuu bahsedilecekrir. Avrapanın etrarengiz adamı: Ya ttardt Sir Bazil Zaharef Gördüklerinizi Atinaya yazınız ve Bulgarlarla Almanlann bizi de nize dökmeleri kolay olmadığını hü kumetinize bildıriniz. Bu tahkimat bittiği zaman General Moskopulos kendisinden rica edildiği gibi Krala bir rapor yazdı. 2 8 nisan 1916 tarihli olan bu rapor şöyle bitiyordu: Müsabakalar: 80x4. 250x4, 1000 ve 3000 metro hendikabh koşu lardan ibarettir. Uzun, yüksek atlama ile disk, gülle, cirid atma da tecrübe mahiyetinde yapılacakbr. Izmîrspor takımı yeniden kuvvetlenmeğe başladı Tevfik Rüştü Aras geldi iBaftaraft birinci sahtfe&e) içtimaa iştirak eden Hariciye Nazır lannın hepsi ile ve bilhassa Romanyanın kıymetli Hariciye Nazm ve bu sene Ba'kan itilâfının reisi bulunan dostum M. Titulesko ile konuştum. Bu münasebetle Balkan itilâfının Küçük itilâfla birlikte neşrettikleri komünike malumunuzdur. Avdetimde tekrar Belgraddaki tevakkuf esnasmda Yugoslavya Hariciye müsteşan M . Puriçle görüştüm. Giderken ve pelirken Sofvada re yeni hükumetin ricalile dostane fikir teatisine imkân oldu. Hulâsa Cenevre içtimaı ajanslann günü gününe uzun veya kısa bildirdikleri şekilde cereyan etti. Konseyde ruznamede mevcud mesele hakkında azalar noktai nazarlannı irad ettikleri nutuklarla izhar ettiler. Ben de Türkiyenin görüşünü ve Boğazlar işini A nadolu ajansımn aynile naklettiği beyanahmla ifade ettim. Büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusyanın kıymetli Hariciye N a z m M. Litvino fun Boğazlar meselesinde konsey huzurunda bizi teyid ettiğini burada kaydetmek memnuniyet verici bir vazife «Haşmeimeab, böyle bir ordu ve bu ehemmiyeite tahkimatla Selâniğin müdafaası müemmen addedilebilir. Bize gel'mce, bu Alman Bulgar taarruzu sunda Almanlar tarafmdan teminat işimize gelir ve hoşumuza gider. Bize verilmii olduğunu kat'iyyen unulmu • gel'mce dediğimin sebebi şudur ki Sırp yor. ordusu ezildiğindenberi Bulgar ordu*u Kralın bu sözleri iizerine Ingiliz seharekeisiz kalmıştır. Bu ordu, Almanfiri: yanm nihai gmlebesi halinde, bütün kuv~ vetile bizim üzerimize çullanmak ü O halde niçin seferberlik yapı yorsunuz? diye sormuş ve şu cevabı midile şimdi, zafer çelenkleri üstune yatmış beklemekledir. alnv$tur: Bulgaristamn korkusundan. lu • lâf devletlerinin umumi vaziyeti duzc* lirse Yunanislan da onlara iltihak edeceklir.» Kral Kostantin bu suretle, şimdiye kadar hıç değiştırmediği tavn hareketini hulâsa etmiş oluyordu. Yunanis tan, itilâf devletlerine iltihak etmeden bu şartlan koşmak suretıle Romanya ve Italyaya yapılandan fazla birşey istemiş olmuyordu. Fakat Italya, büyük bir devletti ve Romanyanın da Yunanistan gibi geniş sahilleri yoktu. Halbuki Yunanistan, müdafaasız bir surette, itilâf donanmalannın tazyi kına maruzdu. Bu donanma, abloka ilân ederek ve ya doğrudan doğruya taarruzda bulunarak Yunanistanı baş iğmeğe mecbur edebılirdı. Yukanda, Selânik kumandanı Ge neral Moskopulosun hatırabndan al dığımız parçalar ispat ediyor ki Yu nan Kralı, düşmanlannm iddia ettikleri gibi hiçbir zaman Alman taraftan olmamıştır. 1916 bahan başlarken General Moskopulos, General Saray tarafmdan Selânik müstahkem mevzii nin tahkimatını ziyarete davet edilmiştir. Saray, Yunan generaline demiş tir ki: Fakat Almanlarla Bulgarlar ta aruz etmiyeceklerdir; çünkü Bulgar lar, önlerinde denize doğru inen ha yırların kendilerine mezar olacağmı biliyorlar.» Bu rapora cevaben Kral Kostantin generale şu telgrafı çektı: Makdonad ittiham ediyor (Bat taraft birincı sahifede) «Alman hükumeti, Stresa kararlannm tatbik sahasına geçirilmesine işti rak edeceğıni bıldirmek suretüe sulh perverane nıyetlerini ispat etmeğe ha zır mıdır?» Fransız istihkâmlan üzerinde A l m a n tayyareleri Metz 25 ( A . A . ) Hudud bo yundaki müstahkem mıntaka üzerin de gene Alman tayyareleri uçmuştur. Geçen hafta, hudud bekçi karakollan, Treves istikametinden geldiği tahmin edilen bir tayyarenin Kattenondan Tiryonvile kadar olan mıntakadaki istih kâmlar üzerinde uçuşlar yaptiğını ha ber vermişlerdi. Sarbrükden gelen diğer bir tayyare de, Valdvisse istihkâmab üzerinde uç tuktan sonra Almanyaya doğru uzaklaşmışbr. «Ben de tizin fikrinizdeyim. Teşekkürler, Madam Moskopulosa hürmel ler.» Burada dikkate değer bir nokta var. Bu telgraf Kralın hususî bir telgratı dır ve samimî fikirlerini, kendi adamı olan bir generale bildirmesine hiçbir mâni yoktu. Bu bakımdan şu kısa telgraf, Kralın da kendi baskumandam kadar hararetle itilâf devletlerinin za ferini istediğini ispat eder. 1915 senesi ikinciteşrininin ortasın danberi Venizelos, memleketine karşı açıktan açığa düşmanlığa başlamıştı. evrak Fransız Hariciye Nezaretinin ye kadar neşredılmiyen haftaki maçta da geçen yılm şampıyoIzmir (Hususî) Izmirspor, bunnu ve bu yıhn şampiyon namzedi A l dan evvel, Izmirin en ileri takımlanntay takımile 33 berabere kalmış ve üdandı. Bazı hâdiseler oldu, oyuncu midin fevkmda bir varlık göstermiştir. lanndan bir kısmı uzun müddetle ceTakımda eksik olan tecrübe ve devamzalandınldı, bir kısmı da, Rışad, Nazlı bir surette böyle bir takım halinde mi, Ihsan ve saire gibi, Izmirden uzaklaştılar. Eski takımdan ancak, bir i • oynamamış olmakür. ki oyuncu kaldı. Buna rağmen bu taBu oyunda Altayın teknik evsafla kım, son birkaç hafta içinde, dığer Izdaha yüksek olduğu görülüyordu, Famir takımlannı düşündüren bir mev kat Izmirspor da zaman zaman hâlci • cudiyet göstermeğe başlamıştır. Tamamiyeti ele almış ve AUay kalesi, teh mile genc, enerjık, atlet ve seri bir ta likeler geçirmiştir.. Goller karşılıklı okım. larak ve fasıla ile atılmıştır. Altay muLik maçlanndaki bazı müşahedelere hacimleri bazı fırsatlan kaçırmışlardır. istinaden diyebiliriz ki, bu takım, bitaIzmirsporlular da, tecrübesızlığin neti raf bir hakemin idaresi altında oynayacesi olarak, ayni fırsatlardan islifade cağı herhangi bir maçta Izmirin birinci edememişlerdir. Bu takımın bılhassa sınıf takımlannı yenebilir. Nitekim bu defansı ve açıklan kuvvetlidir. tzmirapor birinci taktmt mahzeninde saklı bulunan ve şimdi vesikalardan anlıyoruz ki Venizelo», Yunanistana karşı yaptığı ithamlarla Fransız hüku metinin zihnini kanşnnyordu ve bu marifette atanaval Rokföyle ruz. (Arkası vmr) sefir Gi yömenin alâmeti farikalarını görüyo Niste yapılan atlı müsabakalar Nis (Hususî Muhabirimizden) Edime 24 (A.A.) önümüzdeBurada yapılmakta olan atlı müsa ki cuma günü Edirnede Trakyamn bakalar büyük bir heyecanla devam ediyor. Müsabakalara Türkıye, Alman muhtelif yerlerinden gelen spor kulübya, îtalya, Fransa, Holanda, Belçika, lerinin iştirakile büyük bir atletizm İrlanda, Portekiz, tspanya, îsviçre müsabakası yapılacak, birinciliği, ikinve Romanya girmişlerdir. Bu sene Nis ciliği ve üçüncülüğü kazananlara Trak müsabakalarına dünyanın en kuvvetli ya Umumî Müfettişliği tarafmdan bmicileri ve en kuvvetli ve mahir atlarile iştirak etmiş bulunuyorlar. kon mükâfatlar verilecektir. Hazırlıklara devam olunmaktadır. kuripiklerde manialann adedi 20, yü'îseklikleri de 1,70 metrodur. îdman şenlikleri Birinci günkü müsabakada 9 9 bi nici içinde Saim, Karacabey harasın Bugün mekteblerin idman şenlikleri da yetişen Kısmet adlı atile beşinci Kadıköy Fenerbahçe stadyomunda yamükâfatı aldı. Birinci ile beşinci arasınpılacaktır. Kız ve erkek taîebeler arada birkaç saniyelik bir sürat farkı varsındaki idman şenliklerinin diğer senedır. Saim mükâfat olarak tayin edillere nazaran daha muntazam cereyanı miş olan muayyen para ile minyatürlü güzel bir plâk almıştır. temin edilmiştir. tkinci gün yapılan müsabakada iki idman şenlikleri 10,30 da başlıya zabitimiz iyi derece aldılar. Saim, Yalcaktır. çm adındaki atile Cevadda Ceylân adındaki atile berabere kaldılar ve yeîskoçyada kupa maçlan dinci mükâfab aldılar. Iskoçya kupası için çarpışan birincf Gedizde bir futbol maçı Gediz (Hususî) 2 3 nisan günü Uşaktan gelen Uşak Gencler Birliği ikinci takımile Gediz spor kulübü ara smda bir raaç yapılm'stır. Bu müsabaka cok güzel eJmuş 33 berabere bit miştir. lik takımlanndan Rangrs, Glaskovda Hamdenpark lunmujtur. Hamilton stadında takurunı iki bir mağlub etmiştir. yapılan bu maçU 87,740 scyirci bu Edirnede büyük atletizm bayramı Galatasarayda sergi ve müsamere Adanada bir «Karaca Oğlan» gecesi tertib edildj Adana (Hususî) Birkaç gün önce Halkevinde bir «Karacaoğlan» gecesi tertib edildi. Kozan, Kadirli, Dörtyol ve Ceyhandan getirilen halk ve saz şairlerile türkü cüler, buradan iş tirak eden Ali Iboş ve Hakkı ile birlikte Karaca oğlanın birçok yanık türkü, Türkmeni, Bozlak ve Ağıdlannı söyle diler ve çaldılar. Değerli bazı genclerimiz de Karacaoğlanın seçme şiirlerini büyük bi* muvaffakiyetle okuduıar ve aikışlandılar. Kadın ve erkek bir Javetli kütlesi önünde yapılan bu «Karacaoğlan gecesi» nin uzaklardan da dinlenebil mesi için salona hususî bir tertibat yapılmıştı. Halbnuz arasmJa büyük taygı a* yandıran Çukurovah Karataoğlannf, ölümünden yüzyıllarca lenra böyle anılıp takdir edilişine vesile rıazırlı • yan Halkevimiz, muhitte çok haklı ve yerinde yeni bir tempati daha yarat • mif eldu. Yukandaki resim, IMJ geceyi yâşaU B halk şairlerile türkücülerden bir grupu göstermektediı. Galmtaıaray talebemnin (yukanda) »ergisi, (mşağıda) miuamereden bir görunüş Galatasaray lisesi izcileri dün mektebin salonunda bir müsamere vererek Molyerin «Sonradan görmeler» isimli eserini temsil etmişlerdir. Müsamerede birçok talebe ve h« calarla talebe velileri bulunmuştur. Genc izcilerin müsameresi çok güzel olmuş ve kalabahk bir kütle kendilerini UZUB UZUB alkışlaauşbr. Perde aralannda, gene Galatasa ray lisesi talebesi larafmdan yapıîmı? resim ve karikatür sergisi gezilmiştir. Sergide hakikaten muvaffak olun muş eserler vardır. Sergiyi gezenler genclerin yüksek istidadlan karşısında hayranlıklannı ifade ve eser sahiblenBİ tebrik etmişlerdir. Müsamerenin sonunda Galatasaray lisesi izcilerinin iz cazı güzel parçalar ealarak orada bulunanlan eğlendirmijtir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog