Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

26 Nisan 1935 HACI BEKiR Zade ALi MUHi r Lokum Badem Reçel Şurub Merkezi: Ankara, Karaköy, Beyoğlu, Panga!tıf Kadıköy, Kahire, Iskenderiye AskerîFabrikalarU. Müdürlüğünden: San sabunlu köselo 15 Ton Çikolata kösele 6 » Siyah yağlı kösele 5 » San vaketa 8,6 » 1800 Aded Meşin Sınmlık şaplı deri 600 Tahmin edilen bedeli «80,000» lira olan yukanda miktari ve einsi yazıh malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 11 mayıa 935 tarihinde cumartesi günü saat 1 5 te açık eksiltme, pazarhk kapah zarfla ihale edilecektir. Şartname «4» lira mukabilinde Komisyonda verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 5250 lira 2490 numaralı kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (2131) Şubeleri: BAHÇEKAPI ISTANBUL Çikolata Fondan Pasto Kek KELEP.R EV ARAYANLARA^ Beyoğlun'da Mis soka£ında Hüseyın aga caddesinde her tarafı gıines göriir muttağı, kuyusu, tetkos ve dektn»c tesisatmı havi taraçalı ve 4 odalı kulla nışlı bır ev kelepir fiatine satiiıktır Talıbierın Tünel civaıında Karantıl so<a£ında 3C No. ya miiracaatlen Teleton : 4o058 Acele satılık Beşiktaş Serencebey yokuşu Hamidiye sokağında fevkalâde nezareti haiz dört kat yedi oda içinde elektrik ve havagazi, iki sarnıç ve kuyuyu havi 12 numaralı hane satılıktır. Ortaköy taksi otomobil şoförü Bay Emine müracaat îstanbul asliye mahkemesi birinci hukuk dairesinden: Giresun îş Bankası tarafından Avukatzade Süleyman namına verilen ve İstanbul îş Bankası tarafından tediye edilecek olan 25/10/934 tarih ve 119/29754 numaralı ve bin lirayı muhtevi çekin zayi edildiğinden bilbahis mezkur senedin iptali mumaileyh Süleymana izafetle vekili avukat Ce lâl Feyyazi tarafından taleb edilmesine binaen ticaret kanununun 638 inci maddesine tevfikan bin lirayı muhtevi bulunan mezkur çek her kimin yedinde ise 45 gün zarfında mahkemeye ibrazı ve ibraz edilmediği takdirde müddeti mezkurenin hitamında mezkur çekin iptali ne karar verileceği ilân olunur. (9848) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden. Muhammen kîymeti Lira Ü S K U D A R : Yenimahalle Gemiciohannes sokak eski 15 yeni 17 sayılı evin 1/2 payı. 319 K U M K A P I: Kürkçübaşı Süleymanağa Mekteb sokak yeni 18 sayılı evin 1/4 payı 65 BÜYÜKÇARŞI Gelincik sokak eski yeni 22 »ayılı dükkâ nın l /4 payı 25 ^S TATAVLA Küçükakarca sokak eski 12 yeni 8 sayılı evin 30/120 payı. 225 GALATA Bereketzade Zürefa sokak eski 2, 5, 7 yeni 5, 7 sayılı ev ve dükkânın I /2 payı. 938 BÜYÜKADA Cami mahallesi Firoz sokak yeni 16, 16/1 sayılı ev ve finn 720 KADIKÖY Caferağa Muradiye sokak eski 11 yeni 23 sayılı evin 1 /2 payı. 938 AYASPAŞA : Camiişerif sokak eski 5 yeni 21 sayılı arsanm 2/3 payı. 114 Yukanda yazılı malar 26/5/935 pazar günü saat 14 e kadar pazarlıkIa satılacaktır. îsteklilerin haftanın pazar ve çarşamba günleri müracaatleri. «M.» * (2165) Satıhk: Alman markalı Kord Kruvaze Kadr en fer piyano, ve mükem mel yatak odası pirinc karyola. Adres: Tünel meydanı Ensiz so kak No. 6 dahili 4. FIRSAT Büfün Ağrılar Soğuk algınlıkları KATAGRiPE ile GEÇ R İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: llci tanelik kutu(7,5) kuruştur K A T A G R i P'tir ^ • GRiP, NEZLE Gözlük meraklılarına Kadıköy sulh birinci hukuk hâ kimliğinden: Muhammen kıymeti Edirne Kız Muallim mektebinde iken nerede olduğu bilinemiyen GözLira tepeli Nezihaya: Galata: Beyazıd mahallesi Hisardibi yeni 12 sayılı 1500 Mübadil Mirat tarafmdan Göztepede Muhaevin Vı payı. vesikasile cir mahallesinde eski 1/1 yeni 2, 2/1. Yukanda yazılı mal 26/5/935 pazar günü saat 14 e kadar pazarlıkla 6, 218 No. lı hanenin izalei şüyuu haksatılacaktır. fsteklilerin haftanın pazar ve çarşamba günleri müracaat kında aleyhinıze açmış olduğu dava İeri. «B.» (2163) üzerine namınıza gönderilen davet name mektebden çıknuş olduğunuz dan bahisle bilâtebliğ iade edilmiş olmasına ve bittaleb ilânen tebliğat icrasına karar verilmiş olduğundan muhakemenize bakılmak için tayin kı lınan 25/5/935 cumartesi günü saat 14 te Kadıköy sulh birinci hukuk mahkemesınde bizzat veya taraîınızMevkii ve nev'i Esas No. Depozito dan musaddak vekâletname ile bir Lira vekil göndermek suretile hazor bu lunmanız lüzumu ve aksi takdirde 646 Divanyolunda Klotfarer caddesinde Dostluk Yurdu diğer tarafın talebile hakkınızda gı artasindan ayrılma 23 parsel «ayılı 241 metro muyab kararı ittihaz olunacağı tebhğ rabbaı arsa. 965 makamına kaim olmak üzere ilân o Yukanda yazılı arsa iFki peşin olmak üzere sekiz senevî ve müsavî lunur. (491) ^» Dr. İHSAN SAMt * • • % LABORATUARl BAKTERiYOLOJİ Umuml fcan tahlll&tı, ırengl noktai no • ndan ( \X asserman ve Kahn tea müllerl) kan küreyratı sayılmasL Tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhlsl. Idrar, balgam, cerahat, fcazurat ve su tahlilâtı, Ültra mlkroskopl, husnsl aşılar tetihzan. Kanda üre selcer. Klorür. Kollestertn miktarlan nıa taytnl. Divanjrolu No. 189 T«l: 20981 İyi bir gözlük almak isterseniz bir kere mağazalarımıza uğrayıoız. Ve en son model gözlüklerimizi görünüz. Taşra eibsrişleri süratle gönderilir. ZEİSS ve PERFA gözlük camları Türkiye için yegâne deposu. Fennî gözlük merkezi G. ANESTiDiS | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları I PUNKTAL Merkezi: Sultanhamatn, Havuzlu han No. S ŞubfcBİ: Beyoğlu lstiklâl eaddeei 152. Taksitle satıhk arsa Kiralık Otel B«yazidda îş Bankuı ittualind« Bitlis oteli kirathanesüc birlikte Idralıktir. Taliblerin Mahnaudpaça yokofimda 108 numaralı Güzel tzmir kundura mağazasma müracaatleri. Genclik ve Güzellik Diş Tabibi KEMAL UNVER Muayenehane: Çemberlitaş Güzel apartıman No. 2 t LA N Kadıköyünde Acıbadem caddesin de 13/2 numaralı tstikamet bakkali yesinde bulunan emval ve eşya dev ren satılıktır. tstiyenlerin mezkur adreste sahibine müracaatleri ilân o lunur. (491) taksitle ve açık arttmlma ile satılacaktır. lahle 29 nisan 935 pazartesi günü saat onda yapılacaktır. lstekliterin tayin olunan gün ve saatte Şubemize müracaatleri. «95» (1976) Başvekâlet Istatistik Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonundan: Umumî nüfus sayımma aid defteılerin konması için yaptınlması eksiltmeye konan kutuların beherinin sikleti bir kilo 375 gram olacak iken iki kilo 375 gram olarak ilân edilmiştir. Tashih olunur. (2189) UNKT RADYO 1935 Modelleri GALATA, Karaköy Palas Selimiye Askerî Satınalma Komisyonundan: 1 Firka Birlikîerinin iîitîvacı için «140,000» kilo sığır etinin ek siltmesi kapah zarf usulile Selimiye Satınalma Komisyonunda 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 1 5 te yapılacaktır. 2 îstekliler usulüne göre yazılacak teklif mektublarını muayyen saatten bir saat evvel Komisyona vermiş olmahdırlar. 3 Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numaralı kanunun 3 üncü maddesine göre vesikaları» Komisyona göstermeleri mecburidir. 4 Isbu sığır etinin tahmin bedeli «49,364» liradır. Muvakkat te minatı «3,563» liradır. Bu teminat ihaleden 3 saat evvel Selimiyede Fırka Muhasebeciliği veznesine yatmlmış olmalıdır. Diğer Malsandıklanna yatırmış olanlar usulen teklif mektublarile birlikte makbuzlarını Komisyona verebilirler. 5 Şartnameler Komisyonda hergün gSrülebilir. Şartnamelerin musaddak suretini almak istiyenler kanunun 5 inci maddesine göre.mu.hammen bedeliç «100,000» de beşi nisbetinde bir bedel mukabilinde Komisyondan alabilecekleri ilân olunur. (2027) Yeni ve imtiyazlı sistemdir. Optik ve olomatik ayar Bu kuvvetli ve güzel ahizeler. Avrupa Radyo piyasasma hakimdirler. Kanzuk eczanesi müstahzarlarından: Baisamin kremi N. ve S. NİHAD • KIMYAGER • • Dr. Cevad Jahsin IDRAR, KAN, KAZURAT v* sairenin tahlillerini yapar. I Divanyolu ortasında. Tel. 23334 I I İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: tstanbııl Gümrüğü için dört aded itfaiye merdiveni ile keza iki aded demir merdiven ve iki balyoz balta ve kanca münakasa ve ihalât kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla münaka saya konulduğundan talib olanlann pey akçesile münakasaya girebile cek şeraiti lıavi vesaiki yedine alarak 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 14 te İstanbul İthalât Gümrüğünde müteşeikil Komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (2077) Teninizin lâtif tazeliğini, cildinirin cazib taravetini ancak (BALSAMİN KREMİ) le meydana çıkarabilirsiniz. Güzellik sımnı terkibinde toplıyan ciddî ve şayanı itimad elli senelik bir güzellik kremidir. Bir defa (KREM BALSAMİN) kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtriyat mağa zalarile büyük eczanelerde bulunur. Dikkat: İstanbul posta kutusu 223 adresine C. T. rumuzile 6 kuruşluk posta pulu gönderiniz. Adresinize meccanî bir nümune gönderilir. Sahtp vt Başmuharrtrt Yunua Nadi Dmumî nefrtyatı Idare eden Yaa iflert Uudüru: Hikmet Müniİ L Celâl SONATI yolları hastalıklsn mütehasısı UROLOG • DOKTOR • Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Kazmah kürek ve nal çivisi imali için komple birer tesisat sipariş edilecektir. Müte^assrs firmalan temsil eden alâkadarların vekâletname lerini hamilen bu baptaki şeraiti anlamak üzere 9 mayıs 935 tarihine kadar Ankarada Umum Müdürlük Fen Şubesine müracaat etmeleri. (2130) Matbaacütk ve Neşrtyat Türit Anonim Ştrketi . İstanbul En şiddetli ağrıları • Beyoğlu imam solcak Ne. 5 Idrar İN keser
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog