Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

25 Maa 1935 Cumhuriyet Tokat Valiliğitıden: 15HASRETLETAHA>YOL&TTIĞfN 6ENÇLGE SU ISITICI VE Suyu 85 derecB ısıtan Tokad Viiayeti dahilinde yapılacak 7 aded mektebin kapah zarf usulile eksiltmeye konulduğu numara ile evvelce ilân edilmiş ise de talib zuhur etınediğinden arttırma ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi tnuci bince aşağıdaki şerait dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 1 Yapılacak mekteblerin ikisi Tokad merkezinde beheri 39,486, biri 23,000, kazalarda yapılacak dört mektebin beheri 20,542 lira be deli keşiflidir. 2 Şartname ve plânlan görmek için Tokad Vilâyetine mektubla müracaat edildiği takdirde birer adedi derhal gönderilir. 3 Taliblerin bedeli keçfin 0.7.5 nisbetinde kanunî teminatlarını ibraz etmeleri lâzımdır. 4 Mezkur mektebler toptan verileceği gibi perakende olarak da ihale edilir. 5 Bu gibi işleri yaptıklanna dair fennî ehliyeti haiz bulunduklanna dair vesika gösterilmelidir. 6 Bu şerait dahilinde talib olanların pazarhk günü olan 2 mayıs 935 perşembe günü saat on altıda Tokad Vilâyeti Daimî Encümenine müracaat etmeleri ilân olunur. (2156) B A N YO ISITICI Alevsiz dumansız ve kokusuz Hiçbir tehlikesi yoktur, otomatik ayarlı ELEKTRiK ALETLERi "Ademi iktıdarı giderir. Eczanelerde bulunur. Fiatl İstanbulda 150 kuruştur. Adres: Ga lata posta kutusu 1255. BUNU Elektrik tesisatı beclava yapılır UZUN Samsun Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Idare Keyetî Başkanlığından: Samsunda Yeniden Yapılacak Stadyom eksiltmesi 1 Samsunda Fenerde Fırkanm mülkiyetinde olan alanda hazırla nan proje, şartnameler ve lâhikasına uygun olarak yaptarılacak stadyom kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 • Bu yapının keşif bedeli 1 1,022 lira 69 kuruştur. 3 Bu içlere aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi. B Projeler, mektaj. C Fennî kesifname, fiat silsilesi. lstekliler bu proje ve evrakı Vilâyet Idare Heyetinde gorebiî'rler. 4 Eksiltme 9 mayıs 935 günlemecine gelen perşembe günü saat 16 da Samsunda Cumhuriyet Halk Partisi binasında toplanacak Vilâyet Idare Heyetinde olacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için: A 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 17 inci maddesine uygun 827 lira muvakkat teminat verilmesi. B Ticaret Odasında kayidli bulunması. C Bu işi yapabilecek ihtısas sahibi olduğuna dair resmî ehliyet vesikası ve inşaat mühendisi olması. 6 Teklif mektubları ihale günü saat 15 e kadar Idare Heyeti Baş kanlığina makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet saat 15 e kadar Idare Heyetine gelmiş olması gerektir. Biçki dersleri Evınde vc hocasız biçkJ ögrenoıek isteyenler üeşıktaş Dıkiş Yurdu müdurü Şukrü Canalm Biçki dersleri kıtıblaııni ılmalıdır. Birindji 3 \c ikincsı 25 liradır. Yalmz Yordda satılır Posta i'e de fföndenlır. Samsun aslıye mahkemesi hukuk dairesinden: İstanbulda Selânikli teld Sami kızı Safiye Sabiha ile İstanbulda Şişlide Kodaman sokağında Majik apar tımanmda Mehmed Kurd ve Nuri Kurd ile Nevres Kurd vereselerinden oğlu Nail ve zevcesi Emine ve kızı Nuriye aralanndaki men'i müdahale davasınm icra kılınmakta olan muha • kemesinde dava edilenlerden Nevres Kurd veresesinden karısı Emine va oğlu Nail ve kızı Nuriye namlanna çıkarılan davetiye ikametgâhlan belli olmadığından ilânen tebliğine ka rar verilmiş olduğundan muhakeme günü olan 21/5/935 salı günü saat 14 te Samsun asliye hukuk mahkeme sinde hazır bulunması davetiye teb liği makamma kaim olmak üzere keyfjyet ilân olunur. (489) V A D E L E R L E Veresiye Sotış Peşin €6 lira Bir sene vade i e veresiye 76!ira 4 sene vade lle veresiye 82i lirakira ayda 110 kuruş Satış yerleri S a l ı p a z a r m a ğ a z a s ı : Salıpazarı Necati Bey caddesi. No. 428436, Tel. 4596,. Metro Ban Tünel Meydanı, Beycgiu, Telefon: 44600 Elektrik Evl Beyazıd Mürekkebciler caddesi, Relefon 24378 tiadıköy: Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 Bfiyfikada: 23 Nisan caddesi Telefon: 56128 (Dskttdar: Ş.rketi Hayriye iskelesi Telefon 60312 T A K S i M D E K i SERGiYi ZİYARET ED.NiZ İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira DAYEHATUN t Mahallesi Büyük Yeni nân ikind kat eıki yeni 19 sayılı odanm tamamı. 432 KÜÇÜKPAZAR: Yavuzsinan mahallesi Ayazma caddesi eski 585 yeni 169 sayılı dükkânm tamamı. 252 E M İ N Ö N Ü : Hacımustafa mahallesi Taşçılar caddesi eski 154 yeni 4 sayılı dükkânm 19735/103680 payı. 1013 Şeyh Mehmedgeylâni mahallesi KBmürcü sokak eski yeni 8 sayılı dükkânın 3/40 payı. 100 Şeyh Mehmedgeylâni mahallesi Sapçı hanı derunü eski yeni 8, 6 sayılı iki odanm 3/40 payı. 117. Şeyh Mehmedgeylâni mahallesi Şapçt haru altında Arpacılar caddesi eaki 29 yeni 38 sa « yıh dükkânm 3/40 payu 81 Şeyh Mehmedgeylâni mahalleai Bahçekap» iskele caddesi eski 19 yeni 51 sayılı dükkânm 108/1440 payı333 Seyh Mehmedgeylâni mahallesi Meyhane ve Kafesli sokaklan eski 11, 13 M. 13 M. 13 M. yeni I I , 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1. 19/2, 2, 4, 6, 8 sayılı Hançerli han müştemilâtı dükkânlann 12752264/663552000 pay* 562 HASKÖY Abdüsselâm mahallesi Kumbarahane sokak eski 120 sayılı arsanın 1 /3 payı. 25 BOÛAZtÇÎ lstinye Istirati sokak eski 12 yeni 14 sayılı evin 2/12 payı. 17 BÜYÜKÇARŞI Bodrum hanı üst kat yeni 20 sayılı odanm tamamı. 369 Bitpazan caddesi eski 67, 69 yeni 65, 67, 69 sayılı dükkânm 1 /3 payı. 400 Ressam Basmacılar sokak e8ki yeni 66 sayıb dükkânm tamamı. 144 RÜSTEMPAŞA Balkapanı han zemin kat eski yeni 3 sayılı dükkânm 1/4 payı. 77 KADIKÖY Caferağa mahallesi Duvardibi sokak eski 4, 6, 8 yeni 55, 57 »ayıh evin 3/16 payı. 500 BURGAZDA t Manastır caddesi yeni 35 sayıh evin 1/3 payı 900 Çadırcı Ahmedçelebi mahallesi Pazbent so KUMKAPI kak eski 5 yeni 1 3 1 5 sayılı iki evin 3/20 paylan. 432 G A L A T A J Yenicami mahallesi Fermjjneciler sokak eski yeni 31 sayılı dükkânm 2/20 payı. 178 » t Kemenkeş mahallesi Kılıçalipasa eaddesi eski 10,12 yeni 1616/1 sayılı iki dükkânm • 1/10 payı 223 > 1 Karakoy caddesi eski yeni 17 sayılı odalan müştemü dükkânm 3/40 payı. 1247, tEDÎKULE îmranor llyasbey mahallesi Imrahor caddesi eski 130, 130 M. yeni 144 146 ev ve dükkânm 2/8 payı. 525 KANDİLLI Kilise sokak eski 17, 19 yeni 9, 11 sayılı ev ve dükkânm 1 /4 payı. 288 BEYKOZ Paşabahçe Çınar sokak eski 109 yeni 24 sayılı evin 60 ^920 payı. 14 Yukanda yazılı mallar 7/5/935 salı günü saat 14 te peşin para ile ve fcçık arttırma ile ayn ayn satılacakhr. tsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini yakü muayyeninden evvel yatırmalan, , «F.» J[2028) I FOSFATLI I KulUmınız. Süt veren annelere arttırır. Çocuklann ŞARK MALT Hulâsası kemiklerini kuvvetlendirir. Sütunüzu ASİPİN KENAN Holit v» holciki tobUiUH sıhhatinizi soğuktan ve biitün ağrılardan korur. ZIPAAT DKiYE BANKA5I Satılık pres 90 $*ntim en, 75 Hmtim genislik, 150 santim jriikseklik ve 50 ton taıyik tiklctini haiz bir prec aat'lıktir. Almak istiyenlerin Mahmudpaşa, Yeşildirek Hocahan sokak, Srvaciyan hanı alttnda 21 namarada Aydm lık tamirhanesinde Murmd •• Haymüracaat etmeleri îlan olunnr. Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısi Comadan bafka pinlerde öiieden sonra saat (2J tan 6 ya) kadar tstanbnlda Diranyolunda (118) nomaralı husasl kabiaesinde hastalariai kabol eder. Muayenrhane ve ev telefonn: 22398. Kifhk telefon: 21044. îstanbul üçüncü icra memurluğundan: Bir borcdan dolayı merhun ve pa raya çevrilmesine karar verilen be her hissesi 100 lira itibart kıymetin de ve on hisseyi ihtiva eden 100 aded ve gene beher hissesi 100 lira itibari kıymetinde ve beş hisseyi ihtiva eden 100 aded ki eem'an iki yüz aded ve 160,000 lira itibart kıymeti ve beher yüz liralık hissenin itibari kıymetinden elH bir lira otuz yedi kuruşu it fa edilmiş İzmir mezbaha hisse se nedleri 29 nisan 935 pazartesi günü saat ondan 11 e kadar Dördüncü Va kıf hanında İstanbul Esham Borsa suıda açık arttırma suretile satüa cağından jstiyenlerin memuruna müracaatleri ilân olunur. (108P3) DOKTOR Osman Şerafettin Cağalogıj Nuruosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20893 Maayene zamanı cumadan maada oğteden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî «ari hastalıklar mutehassısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog