Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

jNisan 1935 1 Nafıa Bakanhğınrîan: Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpaşada teslim şartile ceman muhammen bedelleri 1630,62 lira olan 12 kalem malzeme kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1 1/5 /935 tarihine rashyan cumartesi günü saat 14,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. Isteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 122.30 lirahk muvakkat teminatlarile birlikte 11/5 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lâzımdır. Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada Bakanlık Malzeme Mü dürlüğünden parasız alabilirler. (2148) Cumhuriyet' lstanbul Eelediyesi ilânları \ Çubukîu gaz depolarında yaptırılacak üç tane iki yüz ellişer tonluk tank yaptırılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tanklann keşif bedeli 15,500 liradır. Keşif cvrakını görmek için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Şartname ve proje 78 kuruş. mukabilinde alınır. Bu işe istekli olanlar 1 162 buçuk lirahk muvakkat temjnat ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarmı eksiltme günü olan 27/4 935 cumartesi günü saat 1 5 e kadar Daimî Encümene verme , Üdirler. (\ 880) Keşif bedeli 406 lira 52 kuruj olan Fatih filim deposunun üzerindeki kurşunlann tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Istekliler keşif evra kmı görmek için hergün Levazım Müdürlüğüne, eksiltmeye girmek için de 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 30,5 lirahk muvakkat teminat makbuzile eksiltme günü olan 27/4/935 cumartesi günü saat 1 5 te Daimî Fncümende bulunmalıdırlar. . (1879) tstanbul birinci ticaret mahkeme sinden: Dokumacılık ve Trikotaj Türk A nonim Şirketi (îpekiş) avukatı İs mail İsa tarafından Beyo^lunda Bo montide Fırın sokağında 16 numa rali Kiristal ipek fabrikasında Hans Stuzenegger aleyhine mukaveleye ademi riayetten doğan maddi, manevî 4800 lira zararjn tahsili hakkmda Adliye bir.ası yanmadan evvel açılan dava dosyası yenilenmiş ve 934/1324 numarayı almıştır. Muhakeme için gönderilen davetiye müddeaaleyhin bu yeri bırakarak İsviçreye gittiğin den ve oradaki adresi bilinmediğin den tebliğ edilememiştir. Mahkeme hukuk usulü muhakemeleri kanunu nun 141 inci maddesine uygun olarak tebligatın ilân suretüe yapılmasına karar vermiştir, Muhakeme 29/6/935 cumartesi günü saat on dörttedir. Davetiyesi mahkeme divanhanesine asılmıştır. Müddeaaleyh o gün ve o sa ate kadar mahkemeye gelmez veya vekil göndermezse davaya gıyaben bakılacaktır. 142 nci maddeye gore ilân olunur. (10835) GeyveZiraat Bankasından DenizvoIIan 2418 sayılı Saraçlı köyünden Amuca oğlu Şabanm Saraçh bağlannda 1 dekar 377 M. M. tarlası. Derebağmda 919 M. xM. tarlası. Hane önünde 919 M.M. tarlası, Aygırcık mevkiinde 1 dekar 148 M.M. tarlası ve Bağlar aitmda 458 M. M. tarlası. 4174 sayılı Geyve Orhaniye mahallesin den müstantik mı| vini Mehmed kızı Kadriyenin Konak arkasında 5 dekar 516 M.M. tarlası, 4257 sayılı Gökgöz köyünden Çoban oğlu Ali Rızamn Kızılca yerinde 6 dekar 433 M. M. tar'ası, Kellik yerinde 7 dekar 752 M. M. tarlası, Yalı bağlarında 2 dekar 758 M. M. tarlası, Vapur yolu aitmda 2 dekar 296 M. M. tarlası, Yalı bağlarında 2 dekar 296 M. M. tarlası, Eoz yerinde 1 dekar 377 M. M. tarîası, U'uyol aitmda 5 dekar 5 1 6 M. M. tarlası, Uluyol aitmda 4 dekar 596 M. M. tarlası, ve Uluyol aitmda I dekar 838.6M. M. tarlası. Bankamızdan istikraz eyledikleri mebaliği ödemiyen isimleri yukarıda yazılı üç medyuna ilânat yapılan tebligatın murur etmiş olduğundan ipotek mallan tarihi ilândan itibaren «45» gün müddetle ve açık arttırma surefle müzayedeye çıkarılmış olduğundan talib olanların Geyve Ziraat Bankasına müracaat eylemeleri ilân olunur. (2161 ) IŞ.LETMESt Accntalan: Karaköy Köprüba» Tel. <»"36Î Sirkeci Mühördarzade TV1 22740 NZF.SİN YOLU INEBOLU vapuru 28 nisan PAZAR pünü saat I 0 da Mer sine kadar. (2167) AYVALIK YOLU BANDIRMA vapuru 27 ni san CUMARTESİ günü saat 19 da Izmire kadar. (2168) iç T.carei Urcum MüdürLğlinden) 30 ikincitsşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçil edilmiş olan ec nebi şirketlerinden Romanya tâbii^etli (Steaua Romana) Şirketi bu kere müracaatle şirketin Türkiye umumî vekilliğine şirket namına yapacağı işlerden çıkacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere (Ralf H. Rozenberg. Ralph H. Rozenberg) i tayin ettiğini bildirmiş ve lâzım gelen kâğıdları vermiştir. Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. Bayan Mari Kaçudi Parisden «yd^t ettigini ihbar ve ge rirttiğı Farisin son moda Modellerim 27 nisan cumartesi, 28 nisan pazar ve 2 mays perjembe günleri beyoglunda (»tiklal c ddesmde Kallavj S 0 kaeında Simpatyan apartımınındt bi nnci katmdîkı atölyesınde zrvarct et melenni muhrfrcm müşterilerinde* HORhORONi Kminönü Valde kıraathanesi vanind» Doktcr T«'«:on:24131 I J Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Eksiltmeye konulan iş: Maltepe Atıjmektebi yolu 0 + 000 3 + 280 kilometrolan arasında, «3280» metro tulünde şose esaslı tamiratı Keşif bedeli 6554 lira ! 0 kuruştur. Bu işe aid şartnameler ve evrak junlardır. «3» Eksiltme çartnamesi Mukavele projeai Nafıa işleri şeraiti umumiyesi [ Tesviyei turabiye, çose ve kârgir injaata dair fennî jartname ' Hususî şartname Keşif cetveli Grafik lstiyenler bu aartnameleri ve evrakı Nafıa BaşmüKendisliğinden görebilirler. Inşaatm nerede yapılacağı, vilâyet ve mevkii, yapılacak iş, yol inşaatı ise yolun ismi ve hangi kilometrolan arasında olduğu yazı lacaktır. Nafıa Fen Mektebi Satınaîma * Kcmisyonundan: Aded 162 162 162 40 Vı 40 Vı Cinsi Fanilâ » don İki yakah gomlek Düzüne çorab Düzüne mendil Beheri için tahmin olunan fiat 60 kuruş 55 kuruş 130 kuruş 240 kuruş 120 kuruş 18/4'935 Teminat L. K. Maarif Vekâletinden 1 Orta tedriıat mekteblerinde türkçe, tarih coğrafya, fenbiîgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için bu tene imtihan açilacaktır. 2 İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü tstanbul Oniversitesin de başlıyacaktır. 3 Bu imtihana dahil olacakların: A) Türk ofmalan, B) 20 den eksik ve 45 ten fazla yasta olmamalan, C) Hüsnühal erbabmdan oldukları, cinayet ve cünha nevinden m&hkumiyetleri olmadığı hakkmda mahatlî vilâyet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve muallim otanlar bu kayidden müstesna olup mensup oldukları daire âmirinin vereceği vesika kâfidir). D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mâni vücud anzalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, Mvallirn mektebinden mezun olanlann en az iki ders senesi muallimfik etmiş bulunmalan lâzımdır. 4 Namzetler imtihanda muvaffak olduklan takdirde 1702 nu • maralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 5 Yukandaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekâ lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır: A) Nüfus tezkeresinin asıt veya tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şehadetname veya vesikalarımn asıl ve yahud suretleri. C) Hüsnühal mazbatası, D) Mahallî Maarif ldaresinden nümunesme tevfikan tasdikfi sıhhat raporu, E) Mahallî Maarif ldaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, F) Altı aded 4 X 6,5 buyüklüğünde kartonsuz fotoğrafra* Bu vesikaların en son 1/6/935 tarihine kadar Vekâlete gönderil miş olması iâzundır. Bu tarihten sonra Vekâlete geîmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmis bulunan istidalar hakkmda muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. (1957) 2 A D B C E F G j Mekteb ta'cbelerine alınacak yukarida yazılı çamaşırlarin perşembe günü açık eksiltmesine gelen isteklilerin birisinden başka di ğerîerinin şartname mucibince bu nevi işler yaptıklanna dair vesikalar gösteremedikl'îrmden eksiltme 27/4/935 cumartesi günü saat 14 te ya pılmak üzere uzatılmıştır. İsteklilerin belli saatten evvel ilk teminat olan (40) lira (70) kuruşu Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları ve jartnameye göre manifatura işlerile uğraştıklannı gösterir vesikalar ve Ticaret Odasmın son tarihli belgesile Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonumuza gelmeleri ilân olunur. v • • , • (2051) 2 Yapılacak inşaat veya tamiratm neler olduğu, yol ve buna benzer inşaat ve tamirat ise uzunluklan, köprü, menfez ve saire imalât adedleri. 3 Eksiltme 13/5/935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltme açık yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin «492» lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır. «4» Nafıa Başmühendisliğinden bu iş için alınacak ehliyet vesikası. 6 Teklif mektubları yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar lstanbul Belediyesi Daimî Encümenine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecek tir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olr^ası lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil Türk Ticaret Bankası Merkezi: Ankara Tamamı cdenm'ş sermayesî: ADAPAZARI 2 , 2 0 0 , 0 0 0 Türk Lirası Turkiyenin ker yerinde şube ve muhabirlcri v«rclır. mez. «1.» (2179) Her nevi Banka muamelâtı yapar. lstanbul Şubes: Telefen 22041 Gaiata Şubes Te'.efon 43201 Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı hacsedilen \i; Nafize aid 1502 numaralı Naş markalı hurda otomobilin 29 7 4/935 pazartesi günü saat 14 te Üsküdarda Atpazarında 289 numaralı Abidin hanında bilmüzayede satılacağı ilân olunur. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına ahnan Türkâna aid 1854 No.lı ve Okland markalı otomobilin 28/4/935 pazar günü saat 1 1 de Taksimde Millî garajda müzayede ile satılacağı ilân olunur. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına ahnıp birinci müzayedesinde satılamıyan ve Adalete aid Buick markalı oto mobilin 29/4/935 pazartesi günü saat 14 te Taksimde Elektrik Şirketi karşısında Yeni garajda müzayede ile satılacağı ilân olunur. (2183) Cinsi Muhammen bedeli Tlminatı 7 bin tane parke 700 Lira 52,5 Lira 300 metro mikâb Sultan çiflliği kumu 750 » 56,25 » Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli yazılı olan iki kalem malrerae ayrı, ayn açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi Levazım Mü dürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttır ma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 11/5/935 cumartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (2191) Haseki hastanesi için lüzumu olan ve 1500 muhammen fiat konulan 76 kalem muhtelif ecza açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi ve ec zaların listesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2400 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve ] 12,5 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber eksilt me günü olan 13/5/935 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (2181) Yollann tamiratı mütemadiyesinde kullanılmak üzere lüzumu olan 200 metro bordur açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen bedeli 600 liradır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 45 lirahk teminat makbuz veya mektubile birlikte ihale günü olan 1 1 mayıs 935 cumartesi günü saat on beşte Daimî Encümeninde bulun'«Mİıdırlar. (2I92> Senelik kirası 72 lira olan Arnavudköyünde Lutfiye mahaîlesinde Küçükayazma Orta sokakta eski 23 yeni 11 numaralı iki katlı üç oda, bir mutfaktan ibaret kârgir eve arttırma gününde talib bulunmamış öldu ğundan açık arttırma müddeti 28 nisan 935 pazar gününe uzatılmıştır. Şeraiti anlamak üzere hergün Levanm Müdürlüğüne, arttırmaya girmek istiyenler 5 lira 40 kuruşluk muvakkat teminatı makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 28/4/935 pazar günü saat 15 te Daimî Encü mende bulunmalıdırlar. «I.» (2182) Nafia Bakanlıöından: o Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpaşada teslim şar tils ceman muhammen bedelleri 5158.38 lira olan 48 kalem malzeme kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 11/5/935 tarihine rashyan cumartesi günü saat 1 5 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 386,88 lirahk muvakkat teminatlarile birlikte 1 1 /5/935 cumartesi günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lâzımdır. Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü ğünden parasız alabilirler. (2147) Harb Akademisi Satınalma Komisyonundan: Cumhuriyet gazetesinin 1, 4, 9, 15 nisan tarihli nüshaîarında ilân olunarak 21 nisan 935 te ihalesi yapılan elektrik tesisatının şartnamesinde bazı tadilâta lüzum görüldüğünden 1 1 mayıs 935 cumartesi günü saat 14,30 da yeniden açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 715 lira 50 kuruştur, İsteklilerin yapılacak işleri görmek üzere cumartesi, çarşamba günleri saat 1 0 da ve eksiltmeye gireceklerin 54 lirahk ilk te minatlarile belli saatte Yıldızda Harb Akademisi Satınalma Komisyo nuna gelmeleri. (2162) « İ S " Cilt ve zührevî hıstaliklar mütehassısı. Rabıali, Ankara cadciesr No 43 Camadan başka hergün sabahtan ak;ama kadr TeletpM: * 8'^ > lstanbul birinci ticaret mahkeme • sinden: Dokumacılık ve Trikotaj Türk A nonim Şirketi (İpekiş) avukatı İs mail İsa tarafından İstanbulda Çem berlitaşta Vezir hanında Garbis Dökmeciyan aleyhine 3740.30 lira borc i çin iflâs yolile tebliğ edilen ödeme emrine borclunun itirazımn ref'i ve iflâsına hüküm olunması hakkmda Adliye binası yanmadan evvel açılan dava dosyası yenilenmiş ve 934/1104 numarayı almıştır. Muhakeme günü için gönderilen davetiye borclunun bu hanı terkettiğlnden ve şimdi ne rede olduğu bilinmediğinden tebliğ edilememiştir. Mahkeme hukuk u sulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine uygun olarak tebligatın ilân suretile yapılmasına karar vermiştir. Muhakeme 29/6/935 cumartesi günü saat 14 tedir. Davetiyesi mahkeme divanhanesine asılmıştır. Müddeaaleyh o gün ve o saatte mahkemeye gelmez veya vekil göndermezse davaya gıyaben bakılacaktır. 142 nci maddeye göre ilân olunur. (10386) FEYZİ AHMET D K O •"•"<* OT R Gayrimübadiller Komisyonundan: |D İNo. Scmti ve mahallesi 3101 Beyoğlu Kurıuluş Sokağı Cinsi ve hıssesi 52 metre arsamn 1/2 htssesi Ahşab hane ve bağ 494 3992 Kandilli çenm 1/3 hissesı Ahşab hane Ae a 175 Kmalıada 4.48 Narçiçeği hır ve 420 metre bahçenin 14/88 his. Iğnecihanm üst ka 334 4069 Mercan Iğnecihan Iğnecihan tıuda odanın 5/6 hissesi Ahşab hane ve bağ 186 12 Yüksek Hrybeliada 4120 çenin 12/48 hissesi 109 metre arsa 180 Y. Gül Kuzğumuk 4174 Kârgir hanenın 1/3 720 Yaldız Fener Abdisubuşı 4350 hissesi Ahşab baraka ve 350 E. Meclisi Millî 16 Yeşilköy bahçe Y. Andelib 69 metre arsa ve 96 Üçüncü 37 Boyacıköy kuyu Kârgir hanenin 350 „ Hatnam 7 Kuzgancuk 1/4 hıssesi Yukanda evsafı yazıli gayrimenkuller on gün müddeıle satışa çıkarılmiftır. Ihaleleri 8^5/935 tarihine lesadüf eden Çarşamba güuü saat on dörUedi. Satış munhasıran gavrimübadil bonosiıedır. E. Kadımkazaz Y. Kır Mekteb üisseve göre muhammen K. 52 Açık arttırma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog