Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

N Cumhuriyet ruzları gibi vakitsiz ve erken teşeb büslerde düçman kuvvetlerini üzeri ne çekmeğe çalışarak Alman ordularınm yükünü hafifletmek için pek çok kanlar dökmekten çekinmemiş ve üzerine lâakal beş milyon asker çe kerek Almanyayı kurtarmıştır. Hiç bir Türk eserir.de hi^bir Türk mu harriri tarafından ou cephelerdeki şan ve şerefin bir kısmma bile hak iddia edilmedi. Bilâkis bu şeref gcne Vilmer gibi hodbin muharrirler ta rafından kendilerine yakın olan in sanlara, fon Krese, Makenzene, Falkenhayne ve saireye sunuldu. Bu teşebbüsler hakikati değistiremez. Ancak senelerce müttefik sıiatile beraber harb etmiş iki ordu ve iki mil letin birbiri için beslemeğe mecbur oldukları saygı duygusunu sarsar. Açık kalbli bir asker; yazdığı hatıra larında hakikati de&iştirerek; haya lî kahramanları methetmek için bir sebeb bulsa bile hiç olmazsa dost bir milletin şeref ve hakkına tecavüz etmemelidir. Bu bir askerden bekle ; rr~~k en kvKik bir faz !e1iir. ti karşısında tutuyordu. Büyük Harb J de hangi Alman ordusu; bu kadar üstün düşman kuvvetlerile harbet miştir? Ve Filistin topraklarında dahilî Arab isyanlarile beraber; Mareşal Allenbinin üstün, iyi beslenmiş ve daima ikmal edilen ordularını tulan fon Kres ve Falkenhavn gibi komu tanların çılgınca israflarma rağmen senelerce dayanan Yıldırım Türk ordularmdan bahsederken müellifin bu kızgın toprak altmda kalan Türk askerlerine karşı olsun bir parçacık hürmet duygusu göstermesi lâzım gelird:\ Muharrir bizzat; Alman Arşivi ninin eserlerini bile okumacan muh telif cepheler hakkında; mahud dü şünce ve görğüsile yazı yamağa ve bu sırada garib olduğu kadar gayri t?bii bir sevkle Türk ordusunu ve milletini rencide etmeğe savaşmıştır. Yıldırım ordulan Filistin cephesi nin çökmesinden evvel Alman Asya kolu trenlere bindirilerek Adanaya nakledilmiş ve Türk aileleri Errir Faysahn yağmacı Arab çetelerine bırakılmıştı. Alman Arşivinin «Yıldı rım» kitabında müellif; bunu tevsik edecek yazılan her zaman bulabilir. Bir alay kuvvetinde bir Alman grubunun Adar.a ve Mersn sahillerinde yapılacak bir düşman ihracmı karşı laması gibi bir sebeb ve bahane cidden galüncdür. Hakikatte böyle bir ihrac muhtemel olmamakla beraber; oisaydı acaba; bu kuvvet mi karşı gelebilecekti? Asıl sebeb artık Filistin cephesinde hiçbir şeref ve zafer ka zanmak ihtimali kalrr.amasından ile ri geliyordu. Bu sartlar altmda Al man Asya kolu ve Türk üniforması taşıyan birkaç Alman komutanı er kenden geri kactılar. Hatta kendi müfrezelerini bile unutacak kadaı telâş gösterdiler. Buna bir delil ola rak Asya koluna mensub bir mülâ zimin geçen sene (Die Vergessenen) isminde neşrettiği bir kitabı okumasını müellife tavsiye ederiz. Türk ordusu bakayasını toplıyan Halebde düşmana dayanacak bir kuvvet elde etmeğe çalışan, miiletın her felâketli gününde bağrmı siper eden yalnız «Kamâl Atatürk» olmuş tur. Bugün gözlerini dünya ihtirasları na artık kapamış olan General Liman fon Sandersin hatırasına borcumuz olan saygı ve ilfiyi hiçbir zaman esirgememekle beraber; hasta düşünceli muharrirlerin uluorta yazılarından iki dost milletin duygularının değişe miyeceğini ilâve ederiz. Harb meydanlarmda vazife ve va tan için ölen bütün kahramanlara saygılar. ' L'ö Nisan l Güniin buimacası 1 2 s 4 5 7 ft Muharririn makalesinde Liman Paşanın Filistinde yıldırım ordular grubu komutanlığındaki icraatmdan bahsed'lirken; şöyle söyleniyor: «Düşmanm NaMraya yaptığı bir baskında sokak muharebelerini bizzat idare etmiş ve şehri ancak düşman süvarisi çekildikten sonra terketmistir. Çanakkale galibi için General fon Falkenhayn çekildikten sonra Tiirk Fi listin cephesinin komutanlığını de ruhde etmek şünhesiz kolay bir ka rar degildi. Cephe, btiyük tehlike altında idL Gayrikâfi ve kendine pii venilmiyen Türk kuvvetleri tarafın dan işgal edilmisti. On misli iistiin düşman karşısında cephenin daya • namıyacağı muhakkaktı. Diişmanm İskenderun körfezine muhtemel bir çıkarma hareketine karşı koymak icin General Limanın elinde bulunan az miktardaki Alman birliklerile başı • boş bir halde geri kaçan Tiirk ordu • sunu örterek onun bakayasını bir a • raya topladı.» Alman Arşivlnin emrile © zaman yıldınm ordular grubu Sıhhiye Mü fettişi olan General Ştoyer tarafın dan yazılan ve türkçeye çevrüerek, Türk erkânıharbiyesince bastırılmış olan «Yıldırım» kitabında bile bu kadar tarafgirane ve yalan iddialara tesadüf edilemez. Nasırada sokak muharebeleri de • vam ederken ordular grup karar gâhındaki Alman zabitlerinin hepsi ve bu meyanda Liman Paşa otomobillerle çoktan şimal istikametinde çekilmiş, gitmiş bulunuyorlardı. Fllistin cephesinde yıldırım ordu lar grubunun Falkenhayn tarafından ve ondan evvel (Sina) ve (Gaze) cephelerinde Fon Kresin sevk ve idaresinin nekadar facialarla dolu oldu ğu o zamanlan yaşıyanlar ve harb den sonra yazılan tarihleri okuyan lar için malumdur. Evet; General Liman için Filistin cephesi komutanlı ğını deruhde etmek kolay bir karar değildi Zira: Artık Filistin cephe sindeki Türk ordusu; Fon Kres ve Falkenhaynın feci israflarile kudretten düşmüş, yıpranmış, maksadsız ve merhametsizce düşman ateşi altuıa atılarak, düşmanı tesbit için her ne pahasına olursa olsun mukabil taar ruz yaptınlacak ihtiyatlar kalmamıştı. Buna rağmen kendisinin de iti raf ettiği veçhile on misli bir kuvve Liman Paşanın Filistinde yaptıkları •* • Izmir belediyc meclisi dağıldı Izmir (Hususî) Belediye meclisi dağıldı. Son celsenin en münakaşah ve en mühim kısmı, hastalanan belediye memurlarına aid müzakcrelcr olmuştur. Bu celsede hasta memurlara yar dım formalitesinin uzun olmasmın ne ticeleri etrafında bazı azalar hararetle söz söylemişler ve meselâ, itfaiye miidiirü Cemalin hastalığında yardım muamelesi devam ederken, bu zaün ve fat ettiğini de söylemişlerdir. Belediye reisimiz cevab vermiş, belediyenin birçok hasta memurlarını kur tarmağa çahştıgını ve elinden gelen her fedakârlığı yaptığını söylemiş, bu arada da: « Ne yapalım, bir yıl içinde 6 memuru veremden kaybettik» de miştir. Belediye reisinin izahab mu vafîk görülmüştür. 500 aded ahşabdan gezici ıs kara 28 nisan 935 pazar güntf I saat 14 te açık eksiltme ile yap t Sterlın 11 1 Dolar tınlacaktır. Muhammen t«deli 4 !O Franbiz Fr, İO Lire' bir adedi 275 kuruştur. Şartna e :O Be!ç ka Fr. me ve plânını görmek i»tiyenler !O Drahrot t, IBİ !U Isvıçre Ft. hergün öğleden evvel ve eksilt (O U \ a 60 mesi için de 103 lira 12 kuruş ilk 1 Flor " 100 !n Çek ionu * teminatlarüe belli saatte Top 100 1 Avusturya Şl. B İB 9 hanede Satmahna Komisyonuna 100 1 1 M rk \r< gelmeleri. (1867) i zioti 20 l.ty *** Soldan saga: 20 D.baf Yüz bin kutu et konservesi 7/5/ 1 Vücud terblyesine aid bütün ha 20 Rcble Yen reket ve oyunlara verilen müş^rek lslm. 935 sah günü saat 15,30 da kapaIsviçre kronn ekzersis. 2 . Koyun tüyü, ana baba ve Türk a n ı h zarfla alınacaktır. Tahmin be • Mecidne çocuktan mürekkeb kalabalık. 3 Uyandeli beher kutu 45 kuruştur. Şart Bank'"ot 0$. B. maktan emir, geni$ değiL 4 » İçine bakTürk bira fabrikalan (Bomonti namesi 225 kuruş mukabilinde CEKLER t:ğınız zaman kendinizl görürsünüz, yıL Açılı» Nektar) Türk Anonim şirketi hisse Komisyondan ahnır. Teminatı 3375 5 Ortada olmıyan tei adam, Fenerbah. 608 23 Londr* to~. darları tarafından 30 mart 1935 tariC.79 t > çsnin meşhur oyuncularınrian birlnln icı Nev ^ ork liradır. Eksiltmesine preceklerin » .7559 K'.O6 Parı? hinde toplanan umumî heyete verilen belli günde ve saat 14,30 a kadar saltılmı? Umi 6 İliçlfc. atın saclan. 7 IV.06 P.63 Milâr.o P.6 • > < karar mucibince 1 mayıs 1935 tari At yavrusu, kuvvetll el darbesi. 8 Ü Prük.'el 4.0 tekliflerini şartnamesinde yazıl 8 ! 38 zerine blıülen hyavanlardan blri, sı Acna hinden itibaren Galatada Doyçe Ori84 38 45*4 dıgı veçhile Tophanede Satmalma Ctntste .•5 4 fat edatlarından blri, beyaz. 9 İskamentbank gişelerinde 7 numaralı ku 65 7938 Solva t>5 7S38 Komisyonuna vermeleri. (1992) bll oyunlarmda her defa hâkim adde 1.1 7« Amsterdatn ponun bordrolarile birlikte ibrazm t 17*2 |901«5 *** dilen renk. vilâyet işlerini çeviren. 10 19.018" da beher Ivsseye 120 kuruş verileceği 4.>i5 : Vıv. n» J,Ü<5 Möteahhid namü hrsabına 630 B rşeyin tutulacak yerl, ortada oltnıyan 6,82?6 M«dnd ilân olunur. 5,^167 1.97S tek adam. srece ef^nllen çalgüı yer. taVıra Pijama 12/5 935 pazar Perli 1.9.84 4," 140 tdare meclisi Var?o\ a 4. 14" Yukandan aşağı: pünü saat 14 te açık ekMİtme 4. Bud. • r 4.5233 1 Arabca tmeydan». spor fiaiıalanna 79 I *92 BuVr 79. !< 9^ ils satın alınacaktır. Tahmin be35.1175 35.117S verilen arsıulusal lslm. 2 . Bir sözü ka 8014 Vokob n» .8012 deli 1890 liıadır. Isteklilrrin |0l!150 Mosko tnıl etmem« edatlarından birl, üzerin« 108^.50 3.195 Sıokholm şartnamesini görmck üzere her 3.195 Denizyolları iglctmesin^ men* binüen hayvarüardan blri. S EŞlenmek İSTİKRAZLAR güa ve e'^siltmeye girecekleria Aoafaria vapurunua 8 ınci için yapılan şeyler, senenin on lklde blri, Açılış n.apanı$ J 41 lira .5 kuruş ilk teminatlaseferınde tahaddüs eden büyük Fransız alfabeslnde bir harfin okunuşu. 193=1 Turk borcu tıhvili I 80.15 30 I» rile belli saa(te Top hanede Sa4 Uykuda görülen ç«y, adalentn en etll avarya hesablarınıa kat ve 9,10 yerl. 5 Bazan lşte yerine kullanılan bir 29,10 tınalma komisjonuna gelmeleri. tanzımi için konşimentonun t, IstıVrazı tabir, lslmsiz. 6 . Ortada olmıyan tek a(2175) istıkrazı Dahili mevaddı mahsusası mucibince F.reari dam. 7 Rusça «evet>, meb'us. 8 » Ysme*** Dispetci tayin edildiöimden o TAHVILÂT ğin boğazdan «onra tndiğl yer, lâkablar. seferde yiikle alâkadar olanların Istanbul Yoliama Müdiirlüğü Kapanıj Açılıj 9 • Öz tür'tç« <meydan>, «il«> nln kı • Eiettrik yüklerinin kıymeti ve gemi emrinde bulunan 41 No. lu hasalnuşı, nota. 10 Birçey aranıp ta bu Tran var Tüne kaplanile mensub olduğu ar* mule motörünün tekne ve malunamadığı zaman scrulan sual, temlz . Rıhtıın matörün büyük avaryaya giren kine a'csamı 27/4 935 cumartesi Aı »dolo lenmiyen bir maddenln üzerlnde topla43,50 4S.50 I hasar ve masarit kemiyet ve günü saat 15 te pazarhkla tanan tab^a. 43.50 43.50 n ıı mikdarı bakkında 10 Mayıs mir ettirilecektir. Teknenin ke§« Dünkü bulmacanın S'.Oft 51. MuTfss'l 935 akşamına kadar Galatada fi 499 lira 81 kuruş, maline hallednmis fekli Çinili Rıhtım haninda zemin aksamının kejfi 487 lira 40 kut a » 7 0 9 10 katda 31 numarada ifayı vazife ruştur. Şartname ve keşfini gör1 B | E | Z | A 2 B|M!O|D A eden diepetçiye müracaat ve Jâmek üzere her gün ve pazarlıpa £ •|A|D|A'aiA|LİA!N Hafta zımge!en vesaik ve izahatı vergirmek için teknenin 74 lira 97 8 YİAYIB N B B B İ R A Tüıfldyenin en çok okunan tra d?gerll meleri ve bu babda itirazlan kuru;, makinenin 73 lira 11 mecm'jasınm son sayısı da nefls bir bas4 OB tiL G|A!Z|B!A Ç var6a tahriren bildirmeleri ilân kuruş son teminatları ile belli kı ve bol munderlcatla dun çıttı. b Ğ'AıKI» t i L HKf B olunur. (2126) saatte Tophanede Satınalma koPeyaml Saianm (Harb lstemlyenler\ t .LUIB..E R B RIAİÇ A haftanm meselesl (muharebe mamktkn misyonuna gelmelerL (2171) Dispelçi Şevket t UîLIUJB TiRlllLIBlD degll . Loyd Corcun bu hususta söyle diklerl), (Maliye mektebinde nasıl ye J• E B i L l t ı B LıB Y|A tlşiyorlar?), (sigara içm«kte tehllke var S W D OİÜEİTIBİO'N mı?), (Ayyaşlann piri Bekrl Mustaîa^, V UİSIARİEİB IİSILİA (Eskl İstanbul . Hıdırellez eğlenceleTi), Manisa Belediyesi çehir işlerile meşgul olmak üzere mücerreb ve muk • (Peçe ve şapka • Suad Dervişin Havva tedir diplomah bir mühendise veya fen memuruna ihtiyaç vardır. Şehri GA1B ARAN1YOR Şaravl Ue mülâltatı), (40 sen« evvel ilk ücreti 1 20 liradır. Talibler imtihana tabidir. lstiyenlerin Belediye Baş Babam Dedeağacın Şehinler köyün Türk kachn cemlyetl) yazılarile daiıa bir kanlığına müracaat etmeleri ilân olunur. (2154) çok güzel fıkralar... den çiftçi Halil Harbi Umumide şe hid olmuş, Keşanda üç yetim çocukla Milll roman, Wiâye, harb tefrikaa, kimsesiz kalan annem harbin elem slnema, fotoğral tanışması... ve yoksuzluğu içinde hastalaanrak ölFiati 7,5 kurus... müş, beni ve altı yaşında kardeşim Mekteblerde ögrebne Metcxflari Sabriyi Keşan Askerlik şubesi Edirne Küçük Zabit mektebine gönder Emirgân ortamekteb müdür muavinl mişti. 15/5/935 tarihinden itibaren yeni kereste tarifesi tatbik edilecelc ve ve tarth, cografya muallimi Cevad Pa Yaptığım tahkikatta bizden başka şimdi ana şebekede ve ızmir hatlannda tatbik edilen kereste tarifeleri lâğlandöken tarafından llml ve en son uöksüz kalan bir buçuk yaşındaki karvedilecektir. Yeni tarifenin ücretleri ton başına: sullerl© kaleme alman bu degerll peda deşim Haticeyi 1332 senesi ikinci 1 100 km. lik mesafe kısmında beher km. için 3 gojlk eseri bütün mualllm ve talebe vekolordu Keşanda istirahatte iken or2 101 200 » » » » » lüerlne tavsiye ederiz. Satı? yerl, Anka du kumandanı Vehib Paşanın refikası 1 201 den fazla » » * » » hanımefendiye evlâd olarak vermiş ra caddesi Şafak ve İkbal kitaphanele ler. Can kardeşimin hayat ve mematı kuruştur. Nakil ücretleri istasyonlardan öğrenilebilir. (2187) rldlr. Rati 30 kuruştur. hakkında iniltilerimizi teskin edecek haberi lutuf buyuracak zevata şim • diden minnet ve şükranlarum suna • rım. Kandıranın Şeyhler nahiyesi baş • I Emsalsiz il&cdır. 20 damlası icabında hayatınızi kurtanr. evîerinizde mutlaka bulundurunuz. | muallimi Hasan 2 1 ıstanbul Borsası kapanış fjatleri 25 4 9 3 5 N U K U D 1 Haydar Rifat Beyîn 1 Hep 1 1 1 • •• 1 • •• \m • • | • 1 !• • • • 1 • • •1 • 1, vatan icin! Hep milîet icin! Cinayet ve ceza Staün ölü'er evinin haUralarl Basübadelmevt Mev'ut toprak Farm3son!uk Devlet ve ihtilâl tsçi smıfı ihtilâli Safo Gorio Baba Küçuk hikâyler K. 60 60 ıst. Levazım Amirligi Satın Alma Kom'syonu ilânları 75 150 125 175 125 100 75 TÜRK BiRA FABRİKALARI Bomonti Nektar TÜRK ANONİM ŞİKEH CYEKİ ESEHLER ^ Manisa Beledıyesinden: | Deviet Demıryolları ve limanları işletme Umum Idaresi ilânları | Kereste Nakliyatına Mühim Tenzilât ÎSiNiR ÇARPINTI BAYGINLIGA, NEVROL C E M A L ] Mel'abe = Oyuncak Mel&hat = Sevimlilik, güzellik Melâz = Sığınak = (Fr.) Aaile, refuge Melbusat = Giyecek Melce = Sığınak Meleke, rüsuh = Yordam, meleke (T. Kc ) Örnek: Onun yazı işlerinde büyük melekesi var = Onun yast işlerinde büyük yordamt var. Meluf = Al.sık Mekân = Yer Mekmız = Gizlf, gomülü, sakh Mekr (Bak: HİU) Mekşuf = Acık Memduh = öğet Memer = Geçit, geçek Memen (Bak: Melâz) = Sıgmak } Memlâha = Tuzla Memleket = Ülke, memîeket (T. Kö.) «= (Fr.) Pay» Memlu = Dolu Memluk = Karab» Memnu = Yasak Memnun = Hoşnud Memul = Umulur Memur = Isyar Menaat = Saplık Menatn = Uyku Menba = Kaynak Menetmek = Yasak etmek, alıkoymak, onune geç mek, engel olmak Menfa = Sürgün Menfi = 1 Sürgün = (Fr.) Exile 2 Menfiğ = (Fr.) Negatif Menfaat = Asığ, çıkar, fayda Menfaatperest = Asığcıl Mnefez = Ağız, düden Menfur, müstekreh = îğrenç, tiksinç Menhu», meş'um = Uğursuz Menku = Haşlama Menkub = Düşmüf Menkubiyet, nekbet = Düşkü Menkul = Taîitlı •= (Fr.) Mobilier, meuble Meosi = Unutulmuş Meıuubiyet = Soyundan gelme, kapılanmışiık, gfr> mnlik, yamanmışlık. Örnek: 1 Onun Evrenos sülâleıtne tnensubiyett vardtr s O, Evrenos soyundan gelmedir. t Size mensubiyetle müftehtrim = Sîze fcaptiaîimts ol * makla kıvanıyorum. Mensucat = Dokuma = (Fr.) Tiuu Mense = Çıkağ, köken Menus = Isınık, alışku Menzil = Konak Mephas = Sözbaşı = (Fr.) Chapitr* Mephut = Şaşkın Mepsutan = Düzce, düz = (Fr.) Simplement Mer'a == Otlak Merak = Merak (T. Kö.) Merkep (Rükup'tan) = Bînlt Meram = Meram (T. Kö.) Meraret = Acılık Merasim =» Tccen Merasim (Eşkâl anlamma) = Şekiller Merbut = Bağh Merbutiyet = Bağhlık Mercii aid = Başvurak Örnek: Her is mercii aidinde görülebttir. = Her i* kendi başvurağmda görülebüir. Merd = Er Mordane (Yarme mdt) » Yuvj« Merdümgiriz = Yalktz Meremmet (Bak: Tamir) Mergup, muteber = Geçkh Merhale = 1 . Konak, 2 Yüğt Cm Merhamet =« Acıma Merhamet etmtsk = Acımak Merhametli = Acır Merhametsiz =Acıtnaz Merhem = Sürgüç Merhun = Tutnk, tııtulu Rehn = Tutu Mecburî (Bak: Cebr) = Yükümsel = (Fr.) Obli • gatoire Örnek: Bu vazifeyi nekadar vahim olursa olsun, ifa etmek mecburidir =r Bu ödevi nekadar ağır olursa olsun yerine ge tirmek yükümteldir. Mecburiyet (Bak: Cebr) = Yüküm, zor = (Fr.) Obligation Mecbur olmak = Zorunu duymakı = zoru altında kalmak, zorunda kalmak Meccanen = Parasız, caba = (Fr.) Gratis, gratui • tement Meclis, heyet = Kurul = (Fr.) Assamblee, eonsei! Örnek: Dü Heyetl dün toplandı = Dil Kurulu dün toplandu Meclub = Tutkun Meclub olmak = Tutulmak Medubiyet = Tutkunluk Mecma = Yığınak Örnek: O gün şehrin meydanı bir köylü mecmaı oldu ss O ffun şehrtn meydant bir köylü yığmağı oldu. Mecmn = Top, tümel Mecmua = Dergi Mecnun = Çılgın, deli Mecra = Yatak, akağ Mecruh • Yaralı » Mecur = Kiralık Meczup = Sapık, sajııtkan, çalık Meçhul = Bellisiz, beürsiz, bilinmedik, tamnmamıs, bilinmez = (Fr.) Inconnu Örnek: 1 illm meçhulü arar İlim bilinmediği arar. t İzi meçhul kmldı = İzi bellisiz kaldt. Lk Meçhuliyet = Beliraizlik, bilitunezlik, tanınmamıç Medar (htinadgâh anlamma) = Söyko Medar (Terim) = Döngül Medan maişet = Geçinecek Meddü cezir == Yaym çekin Medenî Soysal Medfen = Kabir Me*ffım *m Gontütr , Medh (Meth) = övgH = (fr.) Elog* Medhal = Girit Medhar = Yığla = (Fr.) Entrepöt Medhul = Ayıp, ayıph Medhuşü münhezim, muzmahil = Smgın Medid = Uzun, sürekli Menline, beldes == Site Msd'üv = Çağnk, çagrılı Medyun = Berçlu, verecekl! Mefer, mahalli firar = Kaçıt Mefharet (Bak: Iftihar) Mefhum = öklem, kavram Mefkure = ÜlkU, ideyel (T. Kö.) == (Fr.) Idial Mefkurevî kılma = İdeyelleştirme Mefkurevî kdmak = tdeyelle^tirmek Mefluç = Kötürüm, inmeli Mefkud = Yok, yitik Mefruş = Döşeli Mefrusat = Döşeme Mefsedet (Bak: Fesad) Meftun = Tutkun Meftun ve meshur olmak = Tansıraak = (Fr.) Etre chnrme Meftur = Bezgin, bıkkın Mehabet, heybet = Aybat Meharet = Uzluk = (Fr.) Adreate Mehaz = Kaynak Mehcur = Ayrı, ırak, uzak bır«kılmw, ahlmş Mehcurat = Alınç, giren (Banha teritni) = (Fr.) Entree Medfuat = Verinç, çıkan (Banha teritni) =: (Fr.) Sortie Mehd = Beşik Melfuf = Düriilü = (Fr.) Inclus, cijoint Mehib = Aybar Örnek: Mehib bir asker = Aybar bir asker. Mehtab = Ay aydınlığı, ay ı?«ğı. baykır Mekâri = Yüket, yiik hayvanı Mek» = Eğlenme Mekteb = Okula = (Fr.) Ecole Mekulât = Yiyecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog