Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

10 Cumhuriyet 26 Nitan 1935 Tarihten yapraklar Yeni Bulgar kabi Ekonomi konseyi nesi nasıl kurulmuş içtimaını bitîrdi Herşey evvelden hazırla Konsey mühim kararlar narak Zlatef kabinesi verdi, Ankaradan murahhaslar dönüyorlar duşurulmuştur Ankara 25 (Telefonla) Balkan Ekonomi konseyi Dış îşleri Vekâleti Vekili Şükrü Kayanın bir nutkurıdan sonra yakında Bükreşte toplanarack Balkan Antantı daimî konseyine ve rilmek uzere hazırlanan raporları kabul etmiştir. Bu raporlarda Balkan Antantı devletlerinın umumî ıktısad meselelen ni yakınlaştırmak tedbirleri ehem miyetle göz önüne alınmıştır. Iktı sad konseyinin müzakerelerinde dört Balkan devleti arasmda iktısad ba kımından da tam bir teşriki mesai yakınlığı görülmüş ve gelecek içtımaın 4 teşrmısani 935 te Bükreşte yapü masına karara verilmisttr . Murahhaslar yaruıdan itibaren memleketlerme gitmek üzere Anka radan aynlacaklardır. Deri, deri diye haykırılan kel başiı fatih! Kral Giyom kendisile alay eden askerlerin eilerini ayaklarını kestirdikten sonra bir de talimane bir kanun koymuştu! Bio yıl önce Ingiltere tam bir «med ve eezir» içindey di. Her doğan gün bu adaya binlerce silîhh adam kusu yordu ve her bat&n gün karadan deni ze binlerce cesed döküldüğünü görüyordu. Zengin adada yerlesen Sak sonlann genis. ne fes aldıklan gün yok gibiydi. Nor manlar ve o cinsten elan Danuvanm deniz dibinden çıkan bitroez tükenmez balina süriıle ri gibi birbiri ardınca adaya saldın yorlar, Saksonlan allakbullak ediyor lardı. Cenevrede YİRMÎNCÎ ASRIN Babil kulesi Muhtelif milletlere mensub mimarlarla dünyanm dört bir tarafından gelen amelelere yaptınlan yeni Uluslar Derneği binası çok güzel oldu Cenevre 19 «Hususî muhabiri » mizden» Trenle şehre girerken butun yolculann nazan dıkkatı ni muazzam ve muhteşem ye nı bir bina celbediyor: Uluslar Demeğinin yeni binası. Henüz ta « mamile bîtme mis. olmasına rağmen bu bina Cenevrenin ba$lıca batta belki en esash görülecek yeri olmııştur. Uluslar Der neği içtîmalarile dünyanm dört tarafında şöhret bulan Cenevre ye yolu düşen seyyah bu mo dern mirrarinm çaheseri oîan bi • nayı hiç değilse haricc!»n görmek şartile ziyaretı ılk\ ya * Umumı zifelerinden biri addetmektecîir. Cemiyeti Akvamın yeni binaaı yüz binlerce lira sarfıle vücude getirilmektedir. Bina beş katlıdır v > e uzunluğu dört beş yüz rnetroluk bir sahayı işgal etmektedir. Bir baştan diğer başma tabiî bir yürüyüjle 20 dakikada gidilebiliyor. Uluslar Derneğine, yani beyneîmilel bir müesseseye mahsua oldu gu için bu binanm inşasında muh telif milletlere mensub mimarlar hatta muhtelif milletlere mensub »meleler çalışhnlmıştır. Bina hemen hemen bitmlştir derecek bir hale gelmistir. Ulnalar Derneğinin onümüzdeki eylul ayî için mukarrer toplantnının burada yapılması kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. Uluslar Derneğinin himayesi ve hükmü altında olup simdiki binanm küçüklüğünden do* layı a y n a y n yerlerde bulunan meselâ Afyon Burosu gibi, bir çok müjesseseler yeni binada ayni çatı altmda toplanacaklardır. I Simdiki bina ya belki içtima salonlanmn çokluğundan dolavt umumî kâtiblilc bile sığmamış. O nu 20 30 metro ileride baçka bir binaya yer * leştirmişler v e ayni bina man«SrOnflf zarast vermek îçin olac«k bir penceresinden uzun bir koprü ile ana binaya raptetmişîer. Yeni binanm ikmali az çok gulünc olan bu hale de bittabi nihayet verecek» tir. Uluslar Derneğinin en esaalı kollanndan biri olan «Beynelmile! lş Bürosu» nun da ki bu büronun fevkalâde güzel bir binası vardır • yeni binaya nakledeceği çayidir. Şehirden on on bes dakikalık bir me«afede bulunan yeni bîna çehre henüz yapılmakta olan geniş bir aa • falt şose ile bağlanmaktadır, Mu • rahhaslar otomobillerde sarsılma • smlar diye bu yola çok itina edil • mektedir. Belediyeler Bankası müdürlüğü Ankara 25 (Telefonla) Açık bulunan Belediyeler Bankası umunı Yeni Bulgar Bctfvekili M. Toşet müdürlüğüne Sıvas valisi Suleyraan Sofya (Hususi muhabirimizden) tayin edılmişn'r. • Toşef kabinesmm nasıl kuruîduğu arMotörsüz tayyare tecrübeleri tık yavaş yavaş meydana çıkmakta dır. Yeni kabinenin teşkili için To Ankara 25 (Telefonla) Türk şefi memur etmek, öyle General Zlakuşu Kurumu azalan yann motbriüz tefin istifasından ileri gelen tesadüft tayyare tecrübeleri yapacaklardır. bır hâdıse değıldir. Yakalanan kaçakçılar Yeni Başvekil Toşef daha bundan Ankara 25 (A.A.) Son yedi bir ay evvel Kral tarafından yoklangün içinde muhafaza teşkilâtı tarafınmış ve bu işe elverişli olduğu görü lünce yeni bir kabine teşkil etmek i dan 43 kaçakçı ile 1,203 kilo güm çin icab eden temasları yapması kenrük kaçağı, 372 kilo inhisar kaçağı. 1 disine bildirilmiştir. tüfek, 10 mermi, 28 kaçakçı hayvanı 22 kânunusanide Kimon Gorgiyef ile 208 kağıd lira, 30 mecidiye, 2 beistifa edip daha o gün General Zlatef şibirlik alan, 4 bin Fransız frangı ele işbaşma geçtiği vakit bu kabine bir ingeçmijtir. tıkal kabinesi olarak 19 mayıs taklibi Aydm demiryollan hükumetile intac edilen ve vaziyeti Ankara 25 (Telefonla) Aydın tsdricen kaldırmak ve orduyu yeniden kışlalara götürmek için meydana gedemiryollannın satın alınmasına dair tırilmiştir. O zamandanberi geçen üç olan mukavelenin esaslan hazırlanraı; aylık bir müddet zarfmda zemın yave iki taraf hukuk müjavirleri bu esasvaş yavaş yazırlanmış ve Toşef te diğer lar üzerinden asıl mukavele projesini ha taraftan bu mesele etrafmda tenvir ezırlamışlardır. Bu proje üzerinde bazı dılince daha o zaman temaslarına noktalann yeniden tetkikı lâzım geldi başlamıştır. ğınden iki taraf hukuk müşavirleri tekBunu vaktile hisseden askerî bir rar bu noktalar üzerinde çalışmaga likler daha o vakit General Zlatef baçlanuşJardır. kâbmeslhcâdemî itimad be^an etmiş ve kabinenin istifasmı istemiştir. ^ \ * Dünkü Kamutayda Pakat aralarında çıkan llıtilâitan Ankara 25 (A.A.) Kamutay budolayı General Zlatef kabinesinin is gün Hasan Sakanm başkanlığmda tifasından istifade edememişlerdır. toplanarak mart, mayıs 1934 ayları Eğer sabık Başvekillerden M. Çan na aid raporun sunulduğuna dair Dikofla Kimon Gorgiyefin Burgaz karvanı Muhasebat Encumeni mazbataşısmda bir adaya sürgün edılmelerinsıle Kamutayın 1935 mart ayı hesa den dolayı Zlatef kabinesinde Hari bı hakkındaki meclis hesablarının tetciye, Adliye, îktısad Nazırları istifakıki encumeni mazbatası okunarak larmı verip buhranı açmak istemese ittıiâ hâsıl etmiştir. imişler bu buhran General Zlatefin Ldirnenin Abalar köyü korucusu teşebbüsile gene açılacakmı§. Nezir oğlu Azizin, Urfanın Horoz köyünden Sair oğlu Salihin ölüm ce Bulgaristanın Paris sefiri zalanna çarpılmaları hakkındaki mazdeğişiyor batalar tasvib edilmiş ve ordu ikra miye kanununun birinci maddesinin Sofya 25 (Hususi muhabirimizden, değiştirilmesine aid kanunun ikinci telefonla) Burada bu akşam kuvvetle söylendiğine göre Bulgarista • müzakeresi yapılmıştır. nın Paris sefiri istifasmı vermiş ve yeZabitan ve askerl memurlann ma rine sabık Bulgar Hariciye Nazırı aşatı hakkındaki kanun, zabitan rüt» Batalof Paris sefiri tayin olunmuş belerinin öz türkçe karşılıklarile dütur. zeltılmek üzere Milli Müdafaa Encü Memduh Talât TEZEL menine verilmiştir. Milis yüzbaşı Rızanın kansile oğ luna maaş tahsisi hakkındaki lâyiha Ankaradaki Atatürk kabul edildikten sonra şeker fabri heykeli kalarına bahşolunan imtiyazat mua fiyetleri hakkındaki kanunun 8 inci Ankara 25 (Telefonla) Etnogmaddesinin kaldırılmasına dair ka rafya müzesi önündeki Atatürk hey nun okunmuş ve tasvib edilmiştir. kelinin ön ciheti bir sed haline iirag Kamutay cumartesi günü toplanaedilmişn'r. Buraya Boğazköyünden gecaktır. tirilen ve Etilere aid olan kabartmalar Bir katil idam edildi konmuştur. Ş. Karahisar 25 ( A A ) Ka M. Laval elçimizi kabul etti rahisann Bülbül mahallesinden Meh Paris 25 (A.A) Dışarı îşleri Ba med oğlu îbrahim hakkındaki ölüm kanı M. Laval Türkiye elçisi M. Suadı cezası saat üçte Çarşı Cami meyda bugün kabul ederek kendisile uzun nında asılmak suretile infaz edilmiş bir mülâkatta bulunmuştur. tir. Bu yaman ça • pulculann Britanya adasına çıkışlan, dalgalı bir med hâdisesini andınrdı. Geri çekilmeleri de Fatih Giyom bir meranm etnannda gene kan köpük lü korkunc bir cezre benzeıdi. Bu vaktile sokaklardan köpek tersi toplasebeble ?dada oturan AngloSakson yıp deri temizlerdi. Kaledekiler (delar kan yutan ve kan kusan bir kütle ri) diye bağırmakla dük cenablanmn haline gelmişlerdi. bir tabak damadı olduğunü ileri sürmü§ ve kendisini maskaraya çevirmis, Britanya adalılar yurdlanna saldıoluyorlardı. ran sürüleri ürkütmek için herşeyi yapGiyom işte bu sözden alevlendi, rjıışlardı. Yakaladıklarmı didim didirn varkuvveti ba7uya •verdi, günlerce uğdidikliyorlardı, diri diri yakıyorlardı, raşarak kaleyi aldı, kendıne deri dıye çarmıha geriyorlardı. Fakat bu şiddetler, bu vahşi cezalar müspet bir neti bağıranlann hepsıni toplattı, eilerini ce vermiyordu, Norman sürülerüıi korayaklarını kestirtti. bir kıra attırdı, üultıler içinde öldüttür " * " " " '•"""" y Britanya adasına şimdi göz koyân 3ir gün gene yerli ve yabanct cenbu adamdı. İngiftere' Krâh EdVarcTm giverler karşı karşjya gelmişlerdi, boyeğeni olmak vesilesile, çocuk bırakğuşuyorlardı. Anglo Saksonlar, canmadan ölen o kralın tahbnı istiyordu. lannı dişlerine aldılar, yaradana sığıGiyom, tasarladığı harb için ticari emp saldırdılar, Norraan fırkasmra basaslar kurmuştu, kendisile birlıkte harşında bulunan «Reynar» ı yakaladıbe girecek olanlara toprak ve serma* lar, kumanda ettiği sürüyü de denize ye vadediyordu. Kilueyi de elde ve döktüler. beraberinde bulundurmak için yirmi O güne kadar Normanlann ne kral askerle bir küçük gemi getirecek her veya prenslerini. ne de Reynar aya hangi bir papaza tngilterede bir pisnnda bir kumandanlannı ele geçire koposluk vermeği taahhüd ediyordu. bilmişlerdi. Şimdi elde edilen muvafBu suretle silâhlı bir ricaret şirketi kufakiyet bütün Anglo Saksonlan zevk rulmuş ve yepyeni bir harb sistemi icad içinde, sevinc içinde bırakmi|tı. Heredilmis. oluyordu. ket ju yakalanan kumandan için göGiyomun Fransızlardan, FlamanTÜİmemiş, işitilmemiş bir ceza veril » lardan, Burgonyalılardan. Bretonlarraetini istiyordu. Küme küme toplanılarak münakaşalar yürütülüyordu. So dan, Akitanyalılardan, Sicilyalılardan hissedar yazmak suretile teşkil ettiği sinunda içlerinden biri orijinal bir fikir lâhlı ticaret ordusu çok kalabalıkh, ileri sürdü: Anglo Saksonlan tek bir meydan mu Herifi. dedi, yılanlara yedire harebesinde kımıldanamıyacak hale lim! koymuşlardu adayı ve krallıgı ele geAnglo Saksonlar bu fikri befendiçirmişlerdi. îer, Norman ve Danuva avına çıkar Bu zaferle Fatih unvanını alan Gigibi şevkle, heyecanla dörtyana dağılyom, sözünde durdu, şehirlerle ormandılar, engerek yılam toplamaga koyullann büyük bir kısmını ahkoyduktan dular. Üç beş gün içinde birkaç yüz »onra adayı altmış, bin malikâneye ayıriri ve korkunc yılan yakalamışlardı. dı, askerlerine taksim etti. Adaya gelve onlan gene o müddet içinde yapımeden önce arabacılık, terzilik, sığır Ian» büyük bir fıçıya doldurmuşlardı. çcbanlığı yapan bu altmış bin kişi arReynar işte bu tarihi fıçıya aüldı, nk birer şövalye olmuşlardı, bunlara bir köşeye bırakıldı, yüzlerce yılan agönayak olup kılavuzluk edenler de gtndan akan zehirle ve o yılanlann baron ve kont gibi unvanlar almışlar» kucağında çırpına çırpına ölmesi bekdı. Bugünkü îngiliz asilzadelerinin delenildi. Fakat bu tüyler ürpertici ceza deleri işte bu tacir muhariblerdir! da berikileri ürkütmedi, Britanya adaAnglo Saksonların bir kısmı çete sına yapılan saldmslann ardıarası gene kesilmedi. Hele Danuvalar işi büs muharebesi yaparak Giyomu yormak istiyorlardı. Normandiyah fatih, magbütün azrtmışlardı, bir arahk adayı da lub zümrenin bu teşebbüsüne karşı ele geçirmişlerdi. Şu kadar ki Danuva «Angilerzi» denilen kanunu çıkardı. hakimiyeti uzun sürmedi, yanm asır Bu kanuna göre ölü bulunan her kimsonra Anglo Saksonlar gene hâkim se mutlaka Norman sayılacakn ve kamillet mevkiine geçti. til hükumete teslim edilmediği takdirde Britanya adası üzerinde yıllarca sücesedin bulunduğu mıntaka ahalisi ren bu yayıhp çekilme hareketini sona toptan cezalandınlacaktı. geb'ren, orada Norman nüfuzunu kökİngilizler, Fatih Giyomun bu kaleştiren fatih Giyomdur. Bu adam nununu yedi, sekiz yüz yıl sonra HinFransadaki Normandıya kıt'asınm dükası idi. Yürüyemiyecek kadar şiş distanda ve hatta Mısırda tatbik ettiIer. Kurunun yanında yaşın da yanainandı, başmda tek bir tel saç yoktu, bileceğini idarî bir umde olarak kabul çirkindi. Lâkin yaman dıizenci idi, edip gittiler, hatta Fransızlara da ördevrinin birinci smıf diplomatlanndannek oldular. Çünkü son asırda Cezach. Demir iradeli olup yerinde en ağır lulümleri yaomaktan çekinmezdi. O yirde ilân edilmiş olan «müşterek suçlanma kanunu», bu Angilerzi kanunun ne ayarda bir adam olduğunu anlamak için şu hikâyeyi hatırlamak ye nundan alınmadır. ler: Bir gün o, bir kaleye hücum ediIngiltere bin yıl önce işte bu şekflyordu. Kaleyi müdafaa edenler bu sal de idi, istilâlar ve kendi içinde boğuş••jo^^atsssa malar geçiriyordu. Acaba bin yıl sondmşı nasıl olsa yüzgeri edeceklenni raki tngiltere, otuzuncu asrın büyük ' omduklan için duvarlann iistiinden. 3iga «Hususî» Bigada 8on zamanlaraa guzel ve asrî binalar yapuBritanyası nasıl bir sıma alacak?.. Bumazgallardan barbar bağırarak onunl maktadır. Bu cümleden olmak üzere Inhisarlar Idaresi, işlenmiş, işlen nu de o günlere yetişecek olanlar gdla eğleniyorlardı: , memiş tütün ve ispirtolu içkiler için güzel bir bina yaptırmıjtır. Gön « rüp anlasın!.. Deri, deri. deri! M. Turhan TAN I derdiğirn reeim, Inhisarlar Idaresi binasını gostermektedir. Fatih Gîyomun kaynatast tabakh. Beynalmüel lş bürostt Bigada yapılan güzel bînalar Reddedilen davalar Türk Yunan muhtelit hakem mahkemesinde dün bir kısım davalar bajka güne bırakılmış, üç dava hakkuı da da red karan verilraişa'r. Reddedilen davalardan biri Pertevniyal vakfı mütevellileri tarafından Yunan hükumeti aleyhine açılan iki buçuk milyon liralık davadır. Pertevniyal vakfı mütevellileri Yu • nanistanda terkolunan arazi, çiftlik ve sair bazı binalann iadesini istiyorlar > dı. Mahkeme Evkaf aleyhine karat vermiştir. Romanya kadılıklan kaldırdı Rumen hükumeti ne}reylediği bir kanunla 3 nisandan itibaren Dobru * canın dört sancağında bulunan far'i kadılıklan lâğvetmiştir. Badema bunlara aid işler Rumen asliye mahkeme* lerinde görülecektir. ı Rumen hükumeti bu hareketi mu* dafaa ederken Türlriyede de şer'i mahkemelerin çoktan kaldınldığını ileri sürmüştür. Maamafih bazı işlerde eeki kadılardan mütehaısu ııfatile istifadç edilecekür. Kongre için rozetlet Cumhuriyet Halk Partismin ji • kında toplanacak genel kongreri münatebetile partinin ülkülerini gosterir rozetler yapılmağa başlanmışhr. ı Gene kongrenin haurasını tesbit için o tarihte piyasaya çıkarüacak tigara paketlcrinin üzerine Cumhuriyet Halk Parbiiain remzi ba»4*cakar. Yeni Bulgar kabinesinin bir tekzibi Sofya 25 (A.A.) Başvekil Tcşef, Makedonya ihulâl kurumunun ihya edileceğini ima eyliyen, yabancı ne§riyan kat'iyetle tekzib etmijdr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog