Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Iki bayram birden IBaştarafi birinci sahifedet çocuklan ikinci başkan Ali Rıza, Müşerref Üstündağ, Ahmed Kara, Faide Memduh Şevket karşdamışjar, hepsinin ellerini sıkarak bayramlarını tebrik etmişlerclir. Ali Rıza kısa bir nutuk söyliyerek demi|tir ki: « Bizim bütün çalışmalarımız sizin içmdir. Yannı sizlere bırakacağiz. Sizleri gordükçe ümidjmiz artıyor, göğsümüz kabanyor..» Bundan sonra Çocuklan Esirgeme . Kurumu Istanbul merkezile vilâyet ziyaret edilmiştir. Çocuklara buralarda da şekerler dağıölrruşhr. Alay en sonTa Istanbul kumandanlığı önünde durmuştur. Burada küçüklerin murahhaslaruu karsılıyaa birinci ;ube müdürü Şükrü çocuklann ayn ayn ellerini sıkarak onlara millî hakimiyeiın nasıl kazanıldığını anlatmış, yann onlann da asker oîacaklannı ve vatanı müdafaa vazifesini omuzlanna alacaklannı leri aranuzda bulunuyorlar. Çok sağlam temellere dayanan Türk Ru men dostlugunu takviye için gelen komşu memleket çocuklanna hoş geldiniz diyerek sözü başkanlanna bırakıyorum.» Rumen genclerinin ba^kanı kürsüye çıkmış \e fransızca çok canlı bir hitabe ırad ederek asırlardanberi Türkleri tanıdıklannı ve sevdiklerini, Atatürke adeta taphklanm, komşu memlekehn candan selâmlarmı Türk topraklanna ulaşfjnnağa geldiklerini söyledik ten sonra arkadaşiarile beraber «Vaşasıo Atatürk» re «Yaşasın Türk Ruır*n f'o^ı'u'TU* ^ve b?"'1"*"**!^ OürbÜZ ÇOCuk Ç Saoah ve ogieden sonra yapılan merasimi müteakıb Fatih ve Gülhane parklannda çocuklar için eğlenceler terüb edilmiş ve miniminilei eglendirilmiştir. Cülhane parkının kazino kısmında, bir de gürbüz çocuk müsabakası yapılmıştır. 6 ve 10 yaşındaki çocuklar arasmda yapılan bu müsabakada kazananlara hediyeler dağıalmı^ ör. Müsabakada ikinci mekteb talebelerinden Mihriban birinci, Yeni Neâl mektebinden Ruhsar ikinci, 49 uncu mektebden Mustafa Ekmekçi üçüncü Üniversite konferans salonunda Millî Hakimiyet bayramı munasebetıle de dün öğleden sonra saat on beşte, Üniversite konferans salonunda da merasim ve tezahürat yapıimıştiT. Konferans s&lonu, merasime istirak etmek üzere gelenlerle. ağzına kadar dolmuştur. Halkeviain yapmış oldugu programa uygtm olarak merasime tam saat on beşte, îstiklâl marşile başlanmıştır. Bundan sonra, mnharrir arkadaşlan mızdan ve edebiyat muallimlerinden îsmail Habib Sevük tarahndan bir söyîev söylenilmiştrr. tsmail Habib Sevük bu söylevde ilk Millet Medisinio nasıl açiknğnu ve millî hakimiyetin nasıl kurulduğunu çok güzel bir şekilde anlatmışbr. İsmail Habib Sevüğü, Münir Müeyyedin şüri takib etaiştir. Münir Müeyyedden sonra da yüksek tahsil gencliği müteaddid söylevler söylemislerclir. 2 î 4 6 6 24 Mten 1935 Giinün bulmacası ıi 1 10 Cumhuriyet Sovyet Fransız itilâfı (Baj tarafı birtnct sahifede) tır. Biz bu fırsab büyük bir memnunivetîe karşıhyoruz. «Om Libr» Uaris Moskova yolunun, Berlin ve Varşova gibi duraklan olduğunu yazıyor ve dıyor ki: «Ne söylenilse ve ne yapılsa, bu duraklan nazan itibara almak lâzımdır. Bu duraklara verilen ehemmiyetin Fransız Rus itilâhnm gecikmesine sebeb olmus olması muhtemeldir. Lehiîfan, tafbikma engel olduğu takdirde, böyle bir itilâfın ne ehemmiyeti olabilir?» Echo de Paris, emniyet muahedeleri imza edümesinin So\yetlerle anlaşmağa baglı olduğunu yazarak diyor ki: «Küçük Iblâf, Fransız Rus andlaşması imza edilmeden Tuna misakı müzakerelerine girişmeği kabul eteemektedir.» Petit Parisien gazetesinin Mo< kova muhabiri, Sovyet mehafilinin müzakerelerin inkıtaa uğramasına ihtanal vennemekte olduğunu yazmaktadır. | \ ) I Bu mehafil, ihtiyatlı bir lisan kullanmakta, fakat muvakkat olan in • kıtam, Fransız Rus mesai birliğine ı zarar vermiyecek bir mahiyeti oldu ' ğunu söylemektedirler.» ••55" Cumhuriyet şikâyeti \ 1 B 1 B a . 1 •1 B !• 1 B ! 9 •l 1 1 1a 1 10 1 1 1 !•• 1 • I I m 1 IB İBİ Bı m a 1 1 a 1 Gayrimübadillerin I 1 a la a a l 1 Takrim abidesind» Alay buradan Gaziıane yoluyla Taksime hareket etmiştir. Taksimde daha saat 10 dan ıtıbaren kalabalık toplanmağa başlamıştır. Bir tarafta ilk mektebler talebesı, diğer tarafta kız re erkek orta mckteblerra ve Eseîerin izcileri abideyi kuşatmışlardır. Alay Taksime gelince buradaki merasim başlanuştır. Bir bahriyeli bayrak direğme sancağunızı çekerken baado îstiklâl marsnn çahnıştır. Marştan sonra Halk Partisinm, Millî Türk Talebe Birliğinin, Halkevinin, Belediyeain, Çocuklan Esirgen e Kurumunun zarif çelenkleri abideye konmuş ve Halkevi üyelerinden İffet HaKm Oruz çok heyecanlı ve acık bir dille çocuklara bugünün manason anlatmıştır. Taksim meydanmın her tarafma hoparlörler konduğu için nutuk her taraftan duyulmustur. İffet Haliıa ezcümle demiştir ki: € Türk çocuklan: Havası, Türk ulusunun dinc varlıfüe dalgalanan şu gökler altmda yaşadığınız bayram günü kutlu olsun. 23 nisan bu ulusun benliğini bir kez daha yeryüzüne tanıttığı gündür. Bunun içmdir ki çocoklar, bugün sfze çocak bayrarm olarak bırakılmrçtır. ~** Biz sizin çağmrzda iken karanhk bir gece rçinde yıîdrzlardan yol uman puslasız bir gemi gibi, yıllarca bocaladık durduk. Gün geldi ve el nzaneh. Tarihin güc eriştiği günlerden kopup gelen bu Tarlık, böytece beş on yılm yapma ve çüriik temelini kökünden söküp götürdu. Bugün sizia Atatürkünüz var. Bugün siz, Türkiye Cumhurluğa çocuklansmız, damaria ruıızda bütün varlığı sezilmis, bir duru kan var. Sevgili çocuklar, küçücük goniüaüze ve yapısı ufak başınıza bütün bunlan ânduin, kana kana, doya doya içirio.» İffet Halânden sonra çocuklar naBHBa 2 9 uncu ükmekteb talebesinden binbaşı Nurinin kızı Inci Noran ( 2 3 nisan) şrrrmi okumuş ve çok alkışlanmışnr. Müteakıben abidenin etrafmda bulunan on bine yakm çocuk hep bir ağrzdan Cumhuriyet Onuncu Yıl marş'T" söylivf^lç r'>q'ln»ı<I3rdrr. Rumen talebelerinin tezahuratı Alay tam dağılmak üzere iken Karol vapurile şehrimize gelen dost Rumen Üniversitelileri abideyi kuşatmışlardır. Evvelâ Millî Türk Talebe Birliği başkam Lebit Yurdoğlu kürsüye çıkarak demiştir ki: « Arkadaşlar. dost Rumen genc Soldan sağa: 1 Bugünlerde bayramlan olan küçüklerden biri, insanı eğlendiren şey, 2 Bizi doğuran, ismi var cismi yok kuş, 3 Arabca söylev, bir ku maşm genişliği, 4 Öz türkçe sahib, eski Mısırlüann en büyük mabudu, yemekten emir, 5 Şerefli, 6 A rabca su, bıkkınlık, 7 Ecdad, birleştirme edatı, 8 Birşeyi herkese bü dirmek, halis, 9 tlişik, eski adam ların eîlerinde taşıdıklan uzun sopa, 10 Avrupa hududumuzda Ege denizi kenanndaki kasabamız, dildcat Yukandan aşağı: 1 Gayret etmek, 2 İki kere beş, bize vaktimızi bildıren alet, zaman, 3 Cesede hayat veren varlık, an ne, baba, çocuk ve saireye hep bir den verilen isim, 4 Yaramaz değil, Karadeniz sahilindeki Türklerden bir kısmma verilen isim, 5 Üstüste konmuş şeylerden bir tanesi, sııya bat mış, 6 Arabca ışık, cih'e, 7 kilodan evvel kullandığımız öîçü esası, söylenilen söz anlaşılmadığı zaman kullanılan sorma edatı, 8 Şaşkm lık edatlarmdan biri, midesi boş, ol mamış meyva, 9 Hitab edatı, içine kıymetli şeyler konulan demir dolab, 10 Annenin annesi, içinde bulun Dort beş Gayrimübadı! Imz&süe aldv. gımB bir meTîtubda denillycr W: cBugurüerce GtyrimübalLl bonolan idaresızlık yüzuaden çolc duşmektedir. Mal almai ıstediğimlz halde muzayedeye konulan mallar pek az ve müzayedeler de o nkbette seyrek olmakta, kumusyon tarafrndan da bu mallara çok yiiksek flatler konmaktadır. Bu suretle bizlere verilen banolarm itfası 20 aenede bile kabil oîmıyacaı'ctır. Eellerinde bono bulu nan Gayrimübadiller yese düşmüşler ve n« yapacaklarmı şaşırmışlardır. Bizlerin derdimize çare bulunmasını rica ederiz.> Anadolu Ajansı bir mütercim anyor Anadolu ajansı için bir mütercime ihtiyac vardır. Türkçe ve fransızcayı gayet iyi bilmesı ve türkçeden fran sızcaya hatasız tercüme yapacak bir iktidarda olması birinci şarttır. Mü savi derece alanlar arasmda Ingilizce biVnler tercih olunacaktır. Müsabakaya girmek arzu edenlerin nisanm sonuncu günü akşamına kadar, ajansm îstanbul şubesine isim lerini kaydettirmeleri. tr TIRAŞ BIÇAGI Dünyanın en mükemmei HASAN lıraş bıçağıdır ••• DT. IHSAN SAMİ ^ ^ ^ Gonoko*^ Asısı Belsoğuklugu ve iht3ât!arrna karşi oek tesirîi TC taze «çkiir. Divanyola • Sultan Mahmud türbesi No. 189™ ÇAPAMARKA Hububat Unları S1HHAT ve KVVET VERiR Şimdiye kadar icad olunan bütün tıraş bıçakları arasmda en mü kemmel ve en fevkalâde oldugu tahakkuk etmiştir. Piyasada mevcud tıraş bıçaklannı şaşırştmıştır. Hasan tıraş bıçağmm 1234 nu maralı gayet keskin ve hassas ta rafları vardır ki her bir tarafile lâakal on defa tıraş olmak kabıl dir. Bu hesabla 5 kuruşluk bir aded Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakla bilendikte yüz defa tıraş yaçılmak mümkündür ki dünyanın hiçbir bıçağmda bu mezıyet yoktur. Hasan bıçağı istediğmiz halde başka marka verirlerse al danmayınız. Taklidlerinden saJa nmız. Fiati: 1 adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Kasan Deposu : Ankara, tstanbul, Beyoğlu Dünkü bulmacanm halledilmis ytrfî « 1© TÜRK ANONİM ŞlRKETl Istanbul Acentalığı Lîman han, Telefon: 22925 SAKARY A vaptıru her hafta PERŞEMBE günleri saat 16 da îstanV>uldan ÎZMtRE ve PAZAR günleri de tZMİRDEN İstanbula kalkar. V.4IÜRCULUK Kadıkoy HaHcevinm temlîlleri Kadıköy Halkevi temsıi şubesı tarahndan dün Süreyya sinemasında bir piyes temsıi edilrai}, temsilde mektebliler ve halk bulunmuş ve piyes çok albşlanmışnr. Ayni piyes gece de Hale sinemasında temsil edilmiştir. V O Y, a N'B' A E N R aB E G £ a B; Y .LlEı Y A •' A •F» E^M Al D I ıN|H H A|K|B S |A|Y| I M!» A a 'ZİUı Z UB I. E jL a aiD A M K •IİZ'• B;D A! a B|E M •|Aj N. EjB'K U A'Bİ B L BÂ N CİA K' L >AİB| ! B!S' {; İ İN î'S TlB K IZMIR SURAT YOLU TRIBZON YOLU GÜNEYSU vapum 25 ni?an PERŞEMBE saat 20 de Hopava kadar. Haydar Rifat Beyin Hep vatan için! Hep millet ıcin! Cinayet ve ceza Stalin ölüîer evinîn hattralafi Basübadeîmevt Mev'ut toprak Farmasonluk Devlet ve ihtüâl tsçi smıfı ihtilâli Safo Gorio Baba Kfiçiik bikâyrler K. 60 60 75 150 125 175 125 100 75 60 100 100 100 m t m MERSIN YOLU DUMLUPUNAR vaparu 26 nisan CUMAsaat 11 de Mersine kadar. îngiltere ile ticaret müzakereleri Türk İngüiz ticaret anlaşması birkaç ay sonra mer'iyet mevkiinden kalkacaktır. Eski mukavele mer'iyet mevkimden kaikmadan yeni Türk İngüiz ticaret anlaşmasının yapılmasma çalişılmaktadır. Yeni mukave lenin uzaması iki memleketin ekonomik sisteznlerinin birbirine uygun ol* mamasından ileri gelmiştir. Hukumetimit yeni anlaşma için bulunacak imkânın esas prensiplerimıze ayicın olmaEaasiiıa dikkat etmekte dır, Maamafıh bugunierde yenıden başlanacak olan müzakeratın neticesinde iki tarafın noktai nazarlarını birbirine yaklaştıracak şekilde bir anlaşma zemini bulunabileceği ümıd edîlmektedir. BARTIN YOLU B A R T I N vapuru 24 nisan ÇARSAMBA saat 19 da Cideye kadaj. K E M A L vaparu 24 nisan ÇARSAMBA saat 19 da lığa kadar. AYVAUIC YOLU Yoı movsimi için Göralek, t'ıjama ve iç kostümler sıpanşiniz.i Bevo^lunda Galstasıray Lisesı karşısmd* 178 • No. hı Yazma Dokutna Kooperatif Şirketinden: Açık pazarlık suretüe mühim miktarda muhtelif cins edüeceğinden taransit olarak gümrükte malı olanlann müracaat etmeleri. tülbend dört gün mübayaa zarfmda Çakmakçılar yokuşunda Sümbüllü hanında 19 numaradaki şirket merkezine Müdiriyet TENZILATLI HALK BİLETLERİ Memleket dahilinde seyahati kolaylaştırmak maksadile bir ve iki ayhk tenzilâtlı halk biletleri ihdas olunmustur. Biletler 1 ma» yıs 935 tarihinden itibaren bü • tün iskele acentalarında satıla • caktır. Tafsilât almak istiyen • îerin acentalanmiza müracaat etmeleri ilân olunur. Dav d Gom ek T carethanesine veriniz. Kayseride ihtısas mektebi Ankara 22 Kayseri mensucst fabrikasmın yanında bir Dokumacılık İhtısas mektebi açümıştır. Bu mekteb fabrikanm işçilerini yetiştirecektir. Osmanhcadan türkçeye karsılıklar kılavuzü: 2 9 1 ö z türkçe koklerden gelen sozleTİn Tcarşla&a (T. Kö ) beldeği (alâmeti) konmuştar. Buniann her biri hakkinda sirasile uzmanlarlmlzl» (mütehassls) yazılarlnl gazetelere vet«cegix. 2 Yeni konan luutiUkiarln iy< »ylrd edümeai için, gereğine göre, fransızcalarl yazllmış ayıica 6rnekler de konulmuştur. 3 Kökü türkçe olan kelimelerin bugunku Işlenmiş ve kulfanllan sekflleri allnmlftlr. Aslı ak olan hak, aslı iigüm olan hükiim. türkçe cçek> kökünden gelen şekil gibl Kesel = Kesilme, gevşeklik, kesel. Keşfetmek (Bah: icad) = Açmlamak Keşf = î Açın, 2 (Bah: tğead) Ornek: Klmya en biiyuk keşiflerini Luvvazyeye meâyun Ğur = Kimya en büyük açtnlartm Livvmzye'tn toorçlvdur. Kâşif = Açaa Keşide etmek = Çekmek Ketmetmek = Gizlemek Ketum = Ağzı pek, ağzı sıkı, gizer Ketumiyet = Gizerlik Key = Keyr yakma, da^lama Keyetmek « Dağlamak, köymeK Keyf = Keyîf (T. Ko.) Keyfî (Bak: indi) = Keyfiğ, kendiz Keza = Böyle, böylece, bunun g:bi, da, dahi, yin* Kezalık = Bunun gibi, yine, öylece, Kıdemli yuzbaşı = önyüzbaşı Kıhf = Kafatası Kılâde = Boyunluk Kılukal = Dedîkodu Kıraat = Okuma, lektür Kxaat etmek = Okumak, laittırmalı, Ku. aat kitabı = Okuv = (Fr.J Livre de lecture Kısm = Kısım Kısmet = Kısmet Kıstas = ölçek = (Fr.) Criteriam Kışr = Kabuk Kıt'a = 1 Böîge, kıtga (T. KS.), 2 Böyüklük, irilik (Bak: cesamet) Ornek: 1 Yeryüzü beş büyük TcvPaya tefrik olunur = Yeryuzü beş büyük bolgeye (Kıtğaya) ayrüır. 2 Duvara talik edilebilecek kü'ada (cesamette) bir ha rita = Duvara astlabüecek biiyuJtlükte bir harta. Kıtal = öldürüm Mukatele = öldürüşD Kıvam = Tav Örnek: Bu işin tam Tnvamınn geifölji bir sırada = Bu Işîn tam tavmı bulduğu bir sırada. Kıyafet = Kıyafet (T. KS.) Kıyam = Ayaklanma Kıyam etmek = Ayağa kalkmak, ayaklaomak, kalkışmak Kıymet = Değer, kıvmet (T. Ki.) Kibar = Kibar Kibr = KLbir Kifâfı nefs = Doyumlulc Kils a» Kireç, kireç tajı Kilye = Böbı ek Kin = Kin (T. KS.) L VAKiTSiZ İHTİYARLIYANLARI FORTESTiN Kisve = Geysi Örnek: Din rüesasımn hususî kisve giymeleri meneâttmii . tir Din ulucalartmn özel geysi giymeleri yasak edilmiştir. Kişver = Ülke Kitab = Kitap Kitâbe = Yazıt Örnek: Orhon kitabeleri = OrTıon yazOlan Klya»et = Usuğ Örnek: Bu meseleyi sizin Tciyasetlnize tevdl cStyoram =s Bu sorumu sizin. usuğunuza btrakıyorum. Kolordu kumandam (ferik) = Korgeueral Kolordu kumandam = Korkomut*n Kolordu erkânıharblye«i = Korkurmay Kongre = Kurultay Kontör, muad'did = Sayaç Köhne = Eski, eski püskü Ornek: Üstünde bir köhne Itbas üe karsvrna cdfcfı = Üstünde bir eski püskü geysi ile karştma çiktu Kroki = Taslak Kubbe = Kubbe, kümbet Kudsî = Kutsal Örnek: Milletin buyük inküablarında plşva olmak ağır olduğu kadar da kudsî bir iştir = Ulusun büyük devrimlertnde önayak dlmak ağtr oldvQu kadar da kutsal Wr iştir. Kumandan = Komutan Kumanda = Komut, komuta Örnek: 1 Askere verilen (hazırol) kumanadst üzerine = Askere verilen (hazırol) komutu üzerine. 2 Kumandası altınad bulunan livayı sarka doğru îlerletti Komutası altında bulunan tuğayı doğuya doğru üerletti. = Kur'a = Kurğa Kı»b = Yakm, ya& Kurban == Sunam Kurretülayn = Göz Kurs = Kuırt (T. K5.) Gencîeştirir. Uzviyete yeniden hayat verîr. Ademi iktidar ve bel gevşeklİRÎne emsalsiz bir ilâçtar. Kusur = Kusur (T. Ko.) Kuvvet = Kuvet (T. KS.) Kuvvei inbatiye = Bitelge Örnek: Kuvvei inbatiyesi pek feyizadr olan garb iMâ&efîeri Bitelgesi pek gür olan batı illeri. Kuvvei muhanrike (Bak: Harektt) = lîlet^e Küçük zabit = Erbaş Küfretmek == Sovmek Küfiirbaz = Sövgen Küfür = Dendeş Külfet = Yük, ağırhk Kül = Tüm, bütün, hepsi, köl = (Fr.) Le tout Küllî = Tümel, küllîğ Külliyet = Tümlük, külliyet (Fr.) Totalite Künh = öz, kok, künüğ Künye = Soyadı, künye Küce = Küre (T. KS.) Küreyve = Kürecik, yuvarcık, küreyce, küreyvo Kürsi = Kürsü (T. KS.) Küspe = Posa, tortu, küspe Küstah = Küstah Küşa = Açan Örnek: 1 Dükusa = GSnittaçan 2 Kişverkuşa = Ülkeaçan. Küşad == Açım, koşat Küşayiş = Açıkhk, ferabîık Kütah = Kısa Kütle = Yığın, kütle Kütübhane = Kîtabsaray = (Fr.) Bibliotheaae Örnek: Beyazıd kütubhanei umumisi = Beyaztt genel H tabsarayı Kütübbane = Kitabîık (Ev eşyast) Örnek: Evdekl kütübhanemde tmlvnan = Bvieki da bvlunan. Kütübhane = Kitabev = (Fr.) Ubrarie...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog