Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 Cumhurr'.t 24 Niaan 1935 Venizelosun Yaptıkları Yaran: Sabık Intellıces Servıs Şefi Sır Bazıl Tomson 4 Bayram günü iki kaza oldu Bir çocuğa otomobil çarptı, diğerini de tramvay yaraladı Dün şehrimizde bütün çocuklar 23 nisanı kutlularken zavallı iki çocuk otomobil ve tramvay altında kalmıştır. Saat 11 de Köprüden Galataya doğru gıtmekte olan şoför Ahmedin idaresmdeki 2565 numaralı otomobil, Küçükpazar nahiyesi polislerinden Mahirin oğlu 10 yaşında Raufa çar parak başından ağırca yaralanması na sebeb olmuş, yaraü Rauf Sent Jorj hastanesine kaldınlmıştır. Saa 12 de de Amelî Hayat mektebi hademelerinden Hüseyinin oğlu 7 yaşmda Şükrüye vatman Salihin idaresindeki 10 numarah tramvay arabası çarparak çocuğu baş ve aya*••'*.< yaralamıştır. Her iki kazayı yaparutr Pİ da yak anmıslardır. Demiryolunda bir kaza Devlet Deuiiryoljarı mu.iendisle rinden Ali Mir ve Telgraf başmemuru Osman ve tesviyeci Süreyyanın idaresindeki motörlü drezinle demiryollarını teftişe çıkmışlar, işlerini bitirip dönerlerken Kurbağalıderede, Kemikliçayın yanında drezinin arka dingıli fırlıyarak, arka sağ tekerleği raydan çıkmış ve büvük bir gümburtü ile devrilmiştir. Bu devrilme netieesinde mühendis Ali Mir bajmdan ve vücudünün bazı yerlerinden aŞırca yaralanmış, Üsküdar Zeynebkâmil hastanesine kaldırılmıştır. Diğerleri nin yarası ehemmıyetli değildir. Yapüan polıs tahkikatmda vak'aıun bir kaza olduğu anlaşılmıştır. «Sefir hazretleri, bizim kendi memleketimizde olduğumuzu unutuyorlar galiba!» lngilizlerin noktai nazanna göre, Yunan ordusu, bitaraf kalsa dahi, Sel&nikteki Itilâf ordulan için, bir hi maye ve muhafaza kuvvcti teşkil edi yordu. tngiliz ataşemiliteri, Selânikle Yunan kolordusu kumandanına «sız, Iriiâf kuvvetlerinin yan ve gerilerinin emniyctini temin ediyorsunuz» demışti ve Makedonyadan bir tek Yunan Ueferinin avnlmasina razı değildi Selânikte kanşıklıklar 1915 birindkâmmdan 1916 mar • ima kadar Selinikte vaziyet hiç te iyi değildi. General Saraya inanılırsa Yunanlı lar, kendi telgraf muhaberelerim ılı • lâl ve iz'ac ediyorlarmış, şimcndifer merkez deposundan müttcfiklerin muntac bulunduklan 70 vagonu çeknm lermiş. Bir Sırb lokomotifinin Yunan hatlannda işlemesine mâni oluyorUrnus, hududu gcçen Sırb askerlerinin silihlarraı alıyorlarmi|. halini kontenjana tâbi tuttuklan hay van yemlerile otlan da almıştı. Yu nanlılar ne kadar fazla sikâyet ederse Saray o kadar seviniyordu. Ve Yunan hükumetinin şikâyetleri karsısmda işın içinde Alman altını var diyip kesı yordu. Sırbistanı işgal eden Alman Bulgar kuvvetleri Yunan hududlanna dayanmıslardı. Itilâf devletleri, korku • yorlardı. Yunan hükumetine sorduîar. Biz Makedonya ve Selâniği tahliyeye başlarsak siz, Alman Bulgar ordu • lannın bu esnada bize hücum etmele rine mâni olur musunuz? Yunan hükumeti bu hususta temi nat verince Briand ile müliyetperver Fransız gazeteleri bundan Fransaya hakaret manası çıkardılar. Beşiktaş kulübündeki Dayak hâdisesi Dahiliye Vekâleti, mes'ulgeçitDSİzliğin sebebleri lerin meydana çıkarıî30 senelik bir »por yurdunu fikir aynlığı yüzîinden sarsıntıya uğratmak doğru değildir masını emretti Fenerbahçe Libertaa maçmdaH çirkin dayak hâdisesınin her tarafta haklı bir teessür uyandırdığıru yaz • mıştık. Herkesin gözü önünde cere • yan ve bütün tafsilâtile gazetelere akseden, spor teşkilâtı rüesasının beyanatlarile de teyid edilen bu hâdıse hakkmda alâkadar zabıta memurları ademi malumat beyan etmişlerdır. Hatta bu hâdisenin tahkiki için gönderdiğimiz bir arkadaşımıza, Beyoğlu kaymakamı Danış, «böyle birçey yoktur, bu, bazı gazetelerin güriiltusüdür.> demiştir. Aldığımız malumata göre Dahiliye Vekâleti, İstanbul Vılâyetıne, bu hâ disemn tahkıkini, misafır oyuncula n daha elbiselerini gi^^meden spor kıyafetile karakol karakol dolaştıranlann kimler olduğunun anlaşılmasını emretmiştir. Beşiktaş, Türkiye şampiyonluğıma bu takımla kazanmtştt, halbukr tfmdi bu oyunculardan bir kısmı kalüblerindm ayrtlmtş bulanuyorlar meydan bırakmamıştı. Fakat o öldükMemleketımızin ileri gitmiş spor ten sonra ış değişmiş, ve bugünkü vateşekküllerinden biri olan Beşiktaş ziyet meydana çıkmıştır. kulübünde epey zamandanberi bir Bize verilen malumata göre bu vageçimsızhk, bir anlaşamamazlık ol ziyet şundan ileri geliyormuş: Kulüb duğunu uzaktan uzağa işıtip duruyoazasmm bir kısmı bugünkü kulüb niruz. îstanbul şampiyonluğunu ve Türzamnamesinin değiştirilmesini, faal kiye birinciliğinı kazanacak kadar ve gayrifaal bütün azaya söz hakkı yükselmiş, atletizmde, güreşte ve verilmesıni, idare heyetinin ve teft.ş sporun diğer şubelerinde rekorlar teheyetlerinin ârayı umumiye ile inti sis etmiş ve kuruluşu itibarile çok eshab edilmesini istiyormuş, Diğer bir ki bir maziye mahk olan bu güzide kısım da buna razı olmuyor, bugünkü kulübün azası arasında başgosteren şeklin devam etmesinde ısrar edıyorgccimsizhk gönül üzücü birşeydir. muş. Bize söylenen bu sözlerin ne Bu kulübün en buyük varlığını teşdereeeye kadar doğru olduğunu ve kil eden, ona zafer ve şeref kazandıkulübdeki fikir aynlığımn hakikaten ran futbol takımı bugün en kıymeth bu sebebden ml ileri geldiğini pek ielemanlarmı kaybetmiş vaziyettedir. yi bilmiyoruz. Eğer olsaydı bugünVü Nuri, Hakkı, kulübden ayrılarak Anşekle itiraz edenlere hak vermek lâkaraya gitmişler, Şeref, Eşref, Fenerzımdır. bahçe kulübüne geçmişlerdir. Çünkü kulüb azasının umumî reyYarınm ne olacağını bilmiyoruz, lerine istinad etmeden alınan kararbelki de bugun takımda kalan dığer lar ve seçilen idare heyetleri, kanun elemanlar da muhtelif kulüblere gelarımıza, halkçılık ve cumhurıyetçi • çeceklerdir. lik prensiplerine ve eemiyetler ka Yalnız Beşiktaş kulübünü değıl, nununa uvmaz. Bir kısım azanın istebütün spor kulüblerimizi ayakta tudiği şey gencliği cemiyet hayatında tan, kulübün varidatuu temin eden, reyini kullanmağa alıştırmağa yara kulübe zafer kazandıran futbol ta yacak bir sistemdir. Bunun aksini kımlarıdır. Herhangi bir kulüb, bu iddia etmekse gencliği böyle bir tergun başka sporlarda en büyük rekorbiyeden mahrum etmek demektır. ları temin etse bile bir futbol takımıBu gencler, belediye ve saylav intihanın elde ettıği galibiyetlerin uyan bında reyini kullandığı halde kulü dırdığı sempatiyi temin edemez. Bubünün idare heyeti Intihabında niçın günun sDor zıhniyeti budur. Bunıuı rey vermesin? Kendi bedenini, kafaiçindir kı, Beşıktaşuı şampiyon fut sını, canını tehlikeye koyan bir sporbol takımının böyle dağılması, en cu, kendini idare edecek bir heyeti kıymetli oyuncularm kulübden çe niçin kendisi seçmesinî Bu, modası kılmesı, 2530 senelik temiz ve şerefli geçmiş bir sistemdir, ve kat'iyyen <iemokratik bir usul değildir. Bunu kabir maziye malik olan Beşiktaş kulübul etmek, bugünkü devlet rejimimibünü esasından yıkabilir. îyi bir futzin ruhuna uymak ıstememek demekbol takımı yetiştirmek ve bu takıma tir. galibiyetler temin etmek uzun seneSpor teşkilâtımıa, amatör ve tamalere muhtaçtır. Şampiyon olan Be men demokratik reye istinad eden şiktaş takımı, merhum Şerefin senebir şekildir. Herşey, azanın intihabilerce ğeceyi gündüze katarak çalışıp le olur. Bu umumî teşekkülün bir meydana getirdiği bir varlıktu". Ya parçası olan kulüblerde, bunun aksi şarken bütün mesaisini bu işe hasrenasıl istenebilir? den ve nihayet kulübüne bir stad ve mükemmel bir futbol takımı hazır Spor hayatımıza ziynet veren, m«nlıyan ve bu uğurda hayatını veren lekete güzide sporcular yetiştiren en Şeref, mezanndan başını kaldınp ta eski bir kulübümüzün, bu fikir ay kurduğu varhğın bugünkü manzararılığı yüzünden dağılmasına hiçbir sma baksa bilmem ne diyecektir. gönül razı değildir. Bizim tamenni miz, aradaki fikir ihtilâfmı ortadan Beşiktaş kulübünde ortaya çıkan kaldırmak, bugünkü devlet rejimine bugünkü fikir ayrılığı ve geçimsizhk uygun, demokratik esaslara dayanan te esasen Şerefin ölümünden sonra bir nizamname yaparak kulübün başlamış ve gün geçtikçe artmış ve mevcudiyetini muhafaza etmektır. nihayet futbol takımının parçalanmaBu yapıldığı gün, zannediyoruz ki, sına kadar gitmiştir. Şeref, kendini Beşiktaş kulübü kurtulmuş, otuz seherkese sevdirmiş, herkesin nabzına göre şerbet vermeği bildiğinden ku • nelik bir spor yurdu yıkılmamış o lur. lübde kuvvetli bir otorite tesisine muvaffak olmuş, bir fikir ayrıhğına Ahmei Ihsan Sarayın habrabna göre, Seîânikte ki Ingiliz ordusu kumandanı îngilterenin 8 birincikânunda Selânikteki kuvvetlerini geri çekeceğini kendisine bildirmiş imış. Bu olsa olsa yeni kuvvet» 15 birincikânunda, Itilâf senrleri, ler ihracından muvakkaten vaz geçil Başvekü Skuludise bu meseleler hakme*i olabilir. Sarayın habralan hep kında bir nota verdiler ve Yunan hü böyle yalan yanlış şeylerle dolu. kumetini suiniyetle itham ettiler. Yu Lord Kiçner, Sırblar mağlub olduknan hükumeti, notaya madde madde tan sonra Selâniğe çıkanlan kuvvet cevab verdi. Saraym ekseri iddialan • lerin yedi piyade fırkası yani 90,000 nra uydurma olduğunu ispat etti. Ah kişi ile takviyesini Fransız baskuman nan vagonlann 70 degil 50 olduğunu danı General Joffree teklif elmiş, ve bunlann da Itilâf devletlerinin arzuJoffre kabul etmemiştir. O zaman Kıçtu üzerine, onlann yanını muhafaza ner, Atinadaki tngiliz ateşemüiterine için Ustrumanın şarkma geçirilen be Itilâf ordulan Selâniği Uhliye eder |ind Yunan kolordusunun iaşesi için lerken Yunanlıların Alm?u Bulgar alındığmı soyledi. Fransız sefıri, bu nun için General Saraydan izin al kuvvetlerini hududda tutup tutmıya caklannı sordurmuş, Yunan hükume mak l&zım geldiğini bile söyliyecek kati, Kral ve erkânıharbiyesi bunu yapdar ileri gidince, «scfir hazretleri, bi mağı kabul etmişler; fakat Fransız I xim kendi memleketimizde olduğumular, Yunanhlann tekhfini reddetmiş zu ve demiryollan işletme vasıtalannm lerdir. Yunanistana aid olduğunu ve asker lerimizin iaşesi için hiç kimseden izin 14 birincikânunda, Saray, Sırb alraak mecburiyetinde olmadığınnzı uYunan hududunu bu defa tersine geçnutuyorlar galiba» şeklinde sert bir cemişti; faik düşman kuvvetleri tarafm vab aldı. Yunanhlar bu 50 vagona dan şiddetle takib edildıği halde... O mukabil Sarayın emrine 400 Yunan gün, Pariste Selânik seferini teklif evagonile bütün lokomotiflerin verilmiş den politikacüar hayli ter dokmüşjerolduğunu ve silâhlan alınan Sırb as dir. ttilâf ordusu, Alman Bulgar kerlerinin, kıt'alanndan aynlmış fi kuvvetleri tarafmdan tepelenmeden varari ve döküntülerden ibaret bulun purlara binmek imkânmı bulabilecek duğunu ve halkın emniyeti ve memle miydi? Birkaç gün ewel Atinadaki ketin asayişi için bunlann silâhlan a Alman ataşemiliteri, Yunan hükume iuıdığını, muntazam kıt'a halinde, zatine Alman başkumandanı Fon Fal bitlerile beraber hududu geçen Sırb kenhaynin bir notasım vermiîti. Al askerlerinin silâhlan alınmadığını bil manlar, Saray ordusunun silhlan a • dîrmiftL lınmadığı takdirde hududu geçeccklerini bildiriyorlardu Skuludis, Itilâf devletlerinin, mevBu telgraf, Yunanistamn istikbali cud olmiyan vak'alar üzerine verdik itibarile kat'î bir ehemmiyeti haizdL leri bu gayridostane notayı Yunani» Almanlann bu tehdidi karsısmda, Kratanın kabul etauyeceğini de bildirdi. lm, kayinbiraderi Imparator Vilhel Fakat Sarayın indinde diplomasi metinlerinin hiçbir kıynjeti yoktu. O • me şahsan müracaatten başka yapa cak birşey yoktu. Bıı müracaat 10 binun için, en büyük Yunan ricali bile, rincikânunda yapılmışu. Bunun üze Ocndar mevküne oturan Alman ca • suslanydı. Saray, halkın hissiyatına rine Kayzer, ordusuna Yunan Sırb metelik vermeden, bina, yazıhane, mahududunda durmasını emretti. Kral gaza, otomobil, araba, hayvan, eline Kostantinin bu teşebbüsü, yalnız ta ne geçerse müsadere ediyordu. (tngimamile ric'at halinde bulunan Itilâf Uılerle Framızlann mülareke tenele ordusunu mahvolmaktan kurtannak rinde, itpkt Istanbulda yaptıklan gibi la kalmadı; ayni zamanda Fransayı büAnlaşdan bu çapul usuliinc onlar a)' yük ve derin bir hacaletten kurtar Velâ müstemlekelerinde, sonra Yuna • mak suretile harbin sevk ve idaresi üTÛstanda alışmiflar. ., Cumhuriyel) zerinde de maddi bir tesir husule ge tirdi. Garibdir ki Pariste Kral lehınde Saray demiryollannın bütün işlet • bir tek ses bile işitilmedi. Müteşekkir me vasıtalanna el atmış, hastaneler • ve minettar olması lâzım gelen Saray dekine vanncrya kadar bütün kömür • ise, kendisini felâketten kurtaran a leri zaptetmiş, en sonunda, Yunanlı dama karjı düşmanlıkta devara etti. lann haricden getitrmek mecburiyetinde kaldıklan ve Itilâf devletlerinin it\Arkan var} Spor Galatas^ra.v Fayc'ir* paşa liseleri bugün müsabaka yapacak Galatasaray ve Haydarpaşa Hseleri arasında bugün Taksım stadyomunda büyük bir spor bayramı yapılacaktır. Bayrama saat 11 de geçid resmıle başlanacak, bundan sonra müsaba kalara geçilecektir. Tesbit edilen programa göre 100, 200, 400, 1000 metro koşularile 4*100 bayrak yanşı ve uzun, yüksek atla ma, gülle, disk, cirid atma musaba • kalan yapılacaktır. Üç takım arasmda yapılacak futbol maçlannm küçük takımları 13 30 da ilk müsabakayı yapacak, ikinci ta kımlar karşılaçmasından sonra birinci takunlar oynıyacaklardır. Musahakaların sonunda kazananlara mükâ fat verikcektir. Dünyanm en uzur boylu adamı Boyu her gün büyüyor, dok • torlar hayret içinde Bir Alman takımı «ehrimize gelmek istiyor Haziran başuıda Balkanlarda bir turne yapacak oîan Lavipzıg şehrıpın Turov takımı 7 ve 9 haziranda iki maç yapmak üzere Galatasaray kulübüne müracaat etmiştir. Bu teklif e sas itibarile kabul edilmiş, keyfıyet Alrran takımına bildirilmiştir. j Bursada spor faaliyeti Bursa (Hususî) T ^hrimizde ilk defa beş kilometroluk bir sokak ko şusu yapılmış, Acarspor kulübü birınci, Ssbat kulübü ikinci olmuştur. Bu koşu çok alâka uyandırmıştır. îdman Yurdile Mudanya takımlan arasında yapılan futbol maçuıı 02 îdman Yurdu kazanmıştır. Atatürk stadyomunda haftamn en meraklı ve enteresan bir maçı yapılmıştır. thtiyarlar takımile Acarspo run ikinci takımı arasında yapılan bu müsabaka pek zevkli olmuş; netıce de sıfıra karşı iki savı ile ikinci takım kazanmıştır. Müsabakada Bursanın meşhur Faikağabeyisile Osman lı Bankası müdürü Şehri, diş doktoru Edib Rüştü, bankacılardan Sıdkı gibi eski ve tanınmış sporcular da bulun Denizlinin plânını mimar Pansen yapacak. îskenderiye hastanesinde bugün hali tedavide bulunan Mehmed Ga zi ismindeki Mısıriı bir duvarcı dünyanın, şüphesiz ki en uzun adamıdır. Boyu tam 2 metro 85 santimdir. Mehmed Gazi bundan iki sene evvel düşmüş ve o vakittenberi büyüme ğe başlamıştır. Boyuna da büyümektedir. Hekimler, bu garib basta1ıj*ın sır rını keşfetmeğe uğraştıklan gibi artık hiçbir yatağa, hatta hiçbir odaya sığmamaya ba=lıyan bu zavallı adamın derdine de bir çara aramakta dırlar. Resimde, Mehmed Gazi, kendisine bakan hemşire ile bir arada görül mektedir. Ufacık görünen bu hem şirenin boyu 1 metro 70 tir. Varm, kıyas edin!. İlk atletizm müsabakalan 935 senesinin ilk atletizm müsabakalan bu cumaTaksım stadyomunda bayrak yarışlan şeklinde yapılacak tır. Üç aydan fazla Halkevi salonuuda kış idmanlan yapmış olan atlet lerimiz nisan bidayetindenberi Ame rikadan gelen yeni antrenörün nezareti altında çahşmakta idiler. Atletizm Federasyonunun hazırla dığı mevsimlik programın ilk müsa • bakasında koşacak atletlerimizin alacaklan dereceler alâkadarlarca dik • katle beklenmektedir. Torbalıda köy posta müvezzileri Galatasaray Istanbulspor cumaya karşılaşıyor tstanbul Futbol Heyeti başkanlı • ğından: 26/4/1935 cuma günü yapılacak resml müsabakalar: Taksim alanında: Alan gözcüsü Kemal Üçer. tstanbulspor Galatasaray saat 16,30, hakem Halid Galib. Yan hakemleri: Samim Talo, Ek • rem Ersoy. Bu maç bir buçuk saatte bitmezse yarım saat alelusul tamdid olunacakür. Beşiktaş alanında: Alan gözcüsü Nuri Bosut Halic • Doğanspor saat 13, hakem SubhL Feneryılmaz Ortaköy 14,45, ha • kem Nuri Bosut Karagümrük Sümerspor 16,30, h * kem Şazi Tezcan. Sofya hayvan panaym Her sene olduğu gibi bu sene de ayın 19 unda Sofyada hayvan pana yırı açılmıştır. Hayvan tüccarlannı çok alâkadar eden bu panayıra bu tür Balkan memleketlerinden, pek çok tüccarlar gitmişlerdir. 136 yaşında ölen Yusuf Belgrad (Hususî) Karadağm Çetine kasabasında, geçenlerde Yusuf Hozar adında 136 yaşında bir adam ölmüştür. Yusuf Hozar bu kadar uzun yaşa masımn sebebi olarak, elli beş yıl danberidir ağzına bir damla su koy mamış olduğunu gostenrdi. Yusuf Hozarın bütün gıdası mey va, «üt ve yegıl sebzeden ıbaretti. Oeniztinin güzml mcnrt yerlerinden çamhh ÛenizÜ (Hususî) Denizlinin en mühim ihtiyaclanndan birî olan hi piânile bazı mühim meseleleri halletmek üzere Ankaraya giden Belediye reiai çehrimize dönmüştür. Belediye /eisimiz, Denizlinin plâ nını yaptırmak üzere mütehassıs Pansenle mutabık kalmış ve plân 7,500 liraya kendisine verilmiftir. Pansen gehrimize gelerek tetkikata başla mıjtır. Torbalı «Hususî» Köy bürosu teşkilâtı tarahndan köylerle kasaba arasında ki münasebatı tanzim etmek için köy posta müvezzileri ihdaa edil* mistir. Gönderdiğim resim köy poata müvezzilerini göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog