Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

24 NiMn 1935 •• Cumhuriyet 11 Ankara Yüksek Zîraat ew BUYUK Enstitüsü Rektörlüğünden: nüesseselerîNcieN 1 Kaziran 935 tarihinden 31 mayıs 936 tarihine kadar bir sene müd üeîle Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 425 talebe ilc 100 1 20 müstahdeminin sabah, öğle ve akşam yemekleri kapah zarf usulile ek •iltmeye konulmuştur. 25 mayıs 935 tarihine rasîıyan cumartesi günü saat I 5 te ihalesi içra edilecektir. Fazla izahat almak ve şartnamesini görmek istiyenlerin Yüksek Enstitü Idare Müdürlügüne ve ihale günü de 5750 lirslık teminatlarile Enstitü veznesine teslim eden isteklüerin Enstitüde tdare ve ıhale Komisyonuna müracaatleri. (21 27) JAPKA Ö MACJ/ZISINI zİYAreK (esiHeriuî ÎÇÎN Sümer Bank Bakırköy Bez Fabrikası Müdürlügünden: Nazilli F?brikası hesabma Kayseri fabrikasında staj ve fabri kada açılacak Mensucat mektebinde tahsil ettikten sonra Nazilli fabrikasmda çahşmak üzere Sanayi mektebi mezunu veya orta tahsil görmüş olub da üç senedenberi mensucat fabrikalarmda ustaltk yapanlardan 25 kişi gönderileceğinden talib olanlann nisanm 25 inci günü saat 9 dan itibaren 28 inci günü akşamına kadar B'kırköy Bez fabrikasındaki intihab heyetine müracaat etmeleri ilân olunur. Şerait: 1 Askerliğini behemehal ikmal etmiş olacak > 2 Sanayi mektebi mezunu veya bu derece tahsil görmüş olacak 3 Veya Sanayi mektebinden mezun olmmayıp 3 senedenberi mensucat fabrikalarmda usta olarak çalışan orta mekteb mezunu olacak 4 Bir sene müddetle Kayseri fabrikasında (2) lira yevmiye ile kursa iştirak etmeği ve Sümer Bank fabrikalarmda kurslar dan sonra iki sene hizmeti taahhüd edecek 5 Bunlardan Kayseri Bez fabrikasma müracaat edenler ve yu • kanki şeraiti haiz olub da dosyaları Bakırköy fabrikasmda olanlardan ehliyeti olanlar tercih edileceklerdir. I Ûenizyolları IŞLETMES! AemtUlan: Karaköy Köpriibayi T*1 4<>362 Sirkeci Mühür^arzade IMROZ YOLU KOCAELÎ vapuru 25 nisan PERSEMBE günü saat 16 da Tophane nhtımmdan kalkacak gidijte Tekirdağ, Gelibolu, Lâpseki, Çanakkale, Imroza, dönüşte bunlara ilâveten Şarköye uğnyacaktır. (2111) İstatistik Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonundan: 1935 senesinde yapılacak olan umumî nüfus sayımına aid defterleri vi&yet ve kazalara göndermek içîn dışdan dışa 36,5 X 18 X 28 eb'admda sürme kapaklı ve üzerinden dört vidalı ve kapak ile alt kısmı 3 mili metre kalmlığında pontropilâk ve dij?er taraflan 1 1 milimetre kalınlı ğında çam tahta3indan beherinin sikleti iki kilo 375 gramı geçmemek şartile 7,500 aded sandığın yaptırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune dairede görülebilir ve şartname Komisyon kâtibliğinden plınabilir. Tahmin olunan bedel 3,500 liradır. Eksiltme haziran 1935 5 inci çarşarnba günü «aat 3,5 da açılacaktır. Istekliler % 7 Yı muvakkat teminat vesikalarile teklif mektublan açılmadan bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. (2128) ii Jstfklal Cadd. A/SS«O klisası karjısında. y manovra dar sotagı ungl neydanı HASRETLETAHAYrOLeTTlĞIN ĞENÇLIGE RONTGEN Kvinizdc yatağin zda RÖNTGtN MUAYENKSI y pt rabilirsinz. Yeni (çetintigimiz snn sistetn seyyar Rönıgen ahazımız dokorlsnn vc tatstalann emrine amadedir. Rumrli yakası için : 3 §11 5.KA YURDU Tci. 4180? Anadolu yakası için : R^DYOLOG SAADKT VE KÂMİL Kadıkfiv Tel. 60149 KARON Cinsi ve mevkii îstanbul • Beyo*lu, Tüncl meydamnda 523 ALMAN KiTABHANESi " Aİr France „ tayyareleri Türkiyeyi bütün dünyava rapteder. İstanbul Millî Emlâk Müdürlügünden: Pey akçesi Lira Hâliç: Karaağaçta Imrahorköşkü caddesinde îçinde biri ahşab ikisi kârgir üç evle bir kârgir dükkâm bulunan 318! metro murabbaındaki 175, 177, 1 79 ve 181 numaralı arsanın bir metro murabbaı 60 kuruş ve binalann ankazı 500 lira tutar üzerinden. 230 Mecidiye köyünde Likör fabrikası karşısında Yeniyolda ada 4, parsel 2/1 numaralı 925 metro murabbaı arsanın bir metro murabbaı 80 kuruş tutar üzerinden. 56 Avratpazan: Cambaziye mahallesinin Demirciçeşmesi sokagmda 172,24 metro murabbaı arsa üzerine kurulmuş 10 numaralı ahjab bahçeli evin tamamı 400 lira tutar üzerinden. 30 Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerler gösterilen tutarlar üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklüerin ve şartlannı öğrenmek istiyenlerin 27/4/935 cumartesi günü saat on dörtte pey akçelerile müra caatleri. «M.» (1828) i! Y*>şilhöy tayyrre meydanından hareket: çarşamba ve cııma sabahları saat 4 te Paris, Londra vesair başlıca Avrupa pajrltahtlaruıa birer günde ist. Levazım Amirlıjji Satın Alma Komisyonu ilânları Harbiye mektebinde mevcud ambalâj ve kese kâğıdı yapmağa elverişli tahminen 40000 kilo kitab 25/4/935 persembe günü saat 14,30 da açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin bedeii 1200 liradır. llk teminatı 90 liradır. Şartnamesini görmek istiyenle • rin hergün öğleden evvel artbr • rnaya gireceklerin belli gün ve saatte Tophanede Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (1818) yiryrmoüL BUNU • TEM1N • £D£R, 3 Saatte Bükreşe "Ademi iktıdarı .#•«ü^ DOKTOR giderir. Eczanelerde bulunur. Fiatl îstanbulda 150 kuruştur. Adres: Ga • lata posta kutusu 1255. Mektublarınızı Sah ve Perşembe gece yarısma kadar gönderebilirsiniz. Eşyanızı tayyare ile daha kolay ve daha ucuz sevkedersinız. Ofman Şerafettin CağalogıJ Nuruosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 20893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden scnra (Yenibahçe hastanesi) d?hilî sari hastahklar mütehassısı Zayi tzmit Nufus memurluğun dan aldığım nufus tezkeremi zayi et tim. Yenisini alacağımdan hükmti yoktur. Cibali, Üsküblü mahallesi, Anuç sokağı No. 18 328 doğumlu Zekeriyya Dahüiye Vekâletinden: * Vilâyetler Evinin arkasmdaki (mesaha ve tarifatı fennî ve malî ^Ttnamefe'rinde yaz h> »afotfnıtİ şartrfîMfl^ îiîşik itfökidiJ göıteril oığı sekılde tesvıyeı turabıyesı kapalı zarr usulile munaKasaya ko • nulmuştur. " " * Muhammen keşif bedeii «6^80» altı bin altı yüz seksen lira olup muvakkat teminat miktarı «5\6» bes yüz on altı liradır. îstiyenler bu hususdaki ktoki ve şartnameleri Dahüiye Vek&teti Eksi'tme Komisyonundan aiabilirler. Eksiltme 6 mayıs 935 pazarteti günü saat 15,30 da DahiÜye Ve • kâleti binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Taliblerin 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 1430 a kadar icap eden belgeleriU beraber teklif mektublarını Eksiltme Komisyonuna vermeleri ilân olunur. (1919) *** 24 kalem corab makine parça* ları 27/4/935 cumartesi günü saat 14,30 da açık eksiltme ile ahnacakt'r. Tahmin bedeii 1216 liradır. İsteklüerin şartname ve nümunesini görmek üzere her • gün ve eksiltmeye gireceklsrin 91 lira 20 kuru* ilk teminatla • rile belli saatte Tophanede Sa tınalma Komisyonuna ge!mele rL (1819) 25 kalem makine maizemesi 27 nisan 935 saat 14 te açık ek siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeii 2155 lira 90 kuruftur. Is • teklilerin sartname ve nümune • sini görmek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin 161 lira 70 kurus ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Satmalma Ko misyonuna gelmeleri. (1820) Kumaşı ciheti askeriyeden verilmek ve malzemesi müteahhide aid olmak üzere 981 takım elbise ve şapka 25/4/935 per • •embe günü saat 11,30 da ka palı zarfla eksiltmeye konul muştur. Tahmin bedeii 10791 liradır. tlk teminatı 809 lira 32 kuruştur. Şartname ve nümune sini görmek istiyenler hergün oŞleden evvel görebilirler. Isteklilerin kapalı zarf'Annı belli saatten bir saat evvel Tophanede Satmalma Komisyonuna vermeleri. (1823) *** îstanbul Yoîîama Md. emrinde bulunan 42 numaralı hamule mo törünün tekne ve makine aksamı 25 nisan 935 persembe günü saat 1 5 te pazarlıkla tamir ettirilecektir. Teknenin keşfi 499 lira 81 kuru? makine aksammın keşfi 4R7 lira 40 kuruştur. Şartname ve kesfini görmek üzere hergün ve pazarlığa girmek için teknenin 74 lira 97 kurus makinenin 73 lira 1 1 K. son teminathrile belli saatte Toohanede Satmalma Komisyonuna gelrneleri. İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesî Dekanlığınc'an: Firengi Mücadele Etıbbası için Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâleti tarafından üç ay devam etmek üzere tertib edilen kurslara Guraba hastanesinde bulunan fakültemiz deri vefrengi hasialıklan. aeririyatuıda 1 mayıs 1935 tarihinde başlanacaktır. • Bu kurslara hariçten iştirak etmek istîyeji pratisyen ehbbanın sözü geçen seririyat profesörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (2071) ÇOCUK HAFTASI KUMBARA HAFTASI Münakasa tehiri Yalovada Yapılacak Otel Münakâsası bir hafta tehir edilmistir Yalovarla yapılacak otelin kapalı zarf usulile yapılacak münakasasma gîrmek istiyenlerden bir kısmmın Nafıa Vekâletinden alınması lâzım gelen ehliyet vesikasını almağa vakit bulamadıkları vâki müracaatlerden anlaşılmakta olduğundan buna imkân bırakmak üzere kapalı zarflann açılması 29/4/935 pazartesi günü saat 1 5 e talik edilmistir. Teklif mek tublan bundan evvel yapılmış olan ilândaki tafsilât veçhile o gün saat (4079) rfm Akay Işîetmesî Müdürlüğüncîen: Celâl SONATI yoilırı hastalıklsn B«v*$lu imom «oV«fc No. 5 Safıip ve Batmuhatriri Yunus Nadi ümuml netrtyati idare eden Fa» Uüduru: Hikmet Munif UatbaacüVe rm Nesriyat TürK Anontm gtrtott > Ittahbiıl URC:.QG TC Siz de yavrunuza İş Bankasından b'r kum^ara alınız. Gelecek sene bu hafta çocuğunuzun birikmiş birçok parası olacaktır. .14 « kadar Akay lsletmesi Müdürlügüne tevdi edilmelidir. (2090)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog