Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

10 Camhuriyet Azizim her ne vakit seyahate çıksam m ıhakkak yanıma şu gördüâünlSEVROZİN den alırım. Şevahatle NEVROZİN'nin alâkasınedir ? Her yerın havası biribirin». nvmaz, bazan soğuk memleketten, sıcak memlekete, bazan da sıcakdan soğuva gitmek ın«anı ha?ta edebilir. Bunun için senelerce tecrübe ettiğ.m ve çok büvük faydaiarım gördüsüm Bas Diş Bel ve Romatizma ağnlarının yegâne ilâcı NEVROZIJN'i yanımda eksık etmetn işte, NEVROZÎN'in seyahatie aiâkası. 24 Nisan 1935 I Oeviet temıryonarı ve tıman an ışıetme Umum Idaresı ılâniarıl Muhammen bedeli 747 lira 35 kuruş olan 8506 Kg. muhtelif eb'adda yuvarlak demir ve 500 Kg. lâma demirüe 1 aded demir levha 4/5/935 cumartesi günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarahndan açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 56 liralık muvakkat teminatı Haydarpaşa v«nesine yatırarak alacaklan vezne makbuzunu ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanununun 4 iincü maddesi mucibince bu işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığma dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar komisyon reisliğine raüracaat ctmeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki ko^'syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1988) 250 ar'îd telgraf direğinin Haydarpaşadan Filyosa nakliyesi açık ek siltmeye konulmuştur. Eksiltme 11/5/935 cumartesi günü saat 15 te Haydarpaşada gar bi nası dahilindeki Birinci Işletme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Direklerin muhammen nakliye ücreti 225 lira ve muvakkat teminatı 16 lira 87 kuruştur. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlanm Haydarpaşa veznesine yatırarak alacaklan vezne makbuzile kanunun tayin ettiği vesikalan ve eksiltme günü saatinden evvel Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe »id şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki Birinci Isletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedk. (2053) lsianbut Cinsi Meşe Boyu 6 metro 5 » 4 » » 5 » 7 » Belediyesi Eni ilânları Kahnhk \ S. 2225 S. 4 î 2225 a> 10 » ,10 25 J» 25 » 10 » Gürgen 2225 :» » 7 » 20 22 » 22 ı> 10 10 25 » 6 » 25 J• 6 » Çıralı çam 2 » 22 » 6 » 20 22 a> Unkapam koprüsü için alınacak olan ve yukanda cinsi, eni, boyu ve miktan yazılı bulunan kereste açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Kerestelerin tahmin bedeli 2790 lira • dır. Fksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 209 buçuk liralık teminat makbuz veya mektubile ihale günü olan 25/ 4/935 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende bulmalıdırlar. (1798) Miktan metro mikâbı 10 İstanbul Ziraat Bankasından: Haydarpaşa antrepolannda dökme halinde mevcud bankamıza aid fcuğdayların çuvallanma ve tartma işi açık eksiltme ile ihale olunacak • tır. Teminat akçesi «250» liradır. Taliblerin 4 mayıs 935 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşte 25 lira depozito parasile Bankamıza müracaatleri ilân olunur. (2040) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira Hacıisa îşkembeci sokak eski 8, 10 yeni 4, B A L A T 6 sayılı maaoda dükkânın 25/72 payı. 157 Aynacılar sokak eski yeni 14 sayıh dük BÜYÜKÇARŞI kânın 1 /30 payı. 234 Mahallesi Yenihan sokak eski yeni 2 sayılı DAYEHATUN dükkân. 900 K A D 1 K Ö Y Hasanpaşa Taşköprü eski 15,15 mükerrer yeni 1 sayılı arsa «901 metro murabbaı» 1014 Mahmudpaşa mahallesi Kürkçülerçarçısı içi BÜYÜKÇARŞI eski yeni 37 sayılı dükkân 300 Altunizade Selâmsız caddesi eski 9 müker ÜSKÜDAR rer yeni 15, 17, 19, 21 sayılı bahçeli evin 13/24 payı. 1896 Cuhacı han altkat yeni 27/28 odanm 12/ BÜYÜKÇARŞI 45 payı. 325 CuSacı han altkat birinci oda yeni 1 dükkân. 900 Cuhacı han altkat yeni 51 sayılı dükkânın f/4 payı. 313 Cuhacı han ikinci kat yeni 5 sayılı dükkân. 400 Cuhacı han altkat yeni 13 sayılı dükkânın 3/4 payı. 360 PaoasoMu sokak eski yeni 25 sayılı dükkâ • nın 1/2 payı. 1800 Karabaş mahallesi Dibek sokak eski 5/7 yeni B A L A T 9 sayılı dükkânın 25/72 payı. 206 Yukanda yazılı maîlar 1/5/935 çarşamba gü*»ü saat 14 te peşin para ve.açık arttırma ile satılacaktır. tsteklilerin yüzde vedi buçuk pey akce lerini vakti muayyeninden evvel yatırmalan. «M.» (2113) I istanbut Evkat Müdıriueti Değeri ilântarı\ Dahiiiye Vekâlelinden: Vilâyetler evi için alınacak hahTara aid şartnamede yeniden bazı tadilât yapılarak münakasası 4 mayıs 935 cumartesi gümine kadar tekrar temdit edilmiştir. Muhammen bedeli 9994,35 lira otup mu vakkat teminai miktarı 749 lira 58 kuruştur. Gerek yol ve gerek oda hahlar. 28/32 olarak kabul edilmiştir. Şartnamedeki değişikliği görmek istiyenlerin her vakit Dahiiiye Vekâleti Eksülme Komisyonuna müracaat etmeleri. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 4 mayıs 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden bitiklerile beraber teklif mektublarını Eksiltme Komisyonuua vermeleri ilân olunur. (1920) tğreti güvenme Lira K. Lira K. 71 M 5 33 Galatada Arabcamii mahallesinde Nohudçuçık mazında eski 1 yeni 3 sayılı ve bütünü 128 metro murabbaında olan arsanın 1/18 payı. «3354» 184 20 13 10 Mahmudpaşada Bezciler sokağında eski 4 47 yeni 5 7 sayıh altı dükkân ve arsanın 208/1920 payı. «5729» 167 64 12 57 Boğaziçinde Emirgânda Rüştiyemektebi sokağında Koru caddesinde başkasınm elinde bulunan dükkânın havası olan 62 sayılı yalınm 1/6 pa yı. «5749» 83 64 6 27 Boğaziçinde Emirgânda Rüştiyemektebi sokagın da Koru caddesinde 64 sayılı dükkânın 1/6 pa yı. «5751» 167 64 12 57 Boğaziçinde Emirgânda Rüştiyemektebi sokağında Koru caddesinde 2/4 sayılı iki dükkânın 1/6 payı. «5750» 167 64 12 57 Boğaziçinde Emirgânda Rüştiyemektebi sokağında Koru caddesinde 6 sayılı fevkani dükkânın 1/6 payı. «5748» 11 67 tstanbulda Tavukpazannda Hüseyinağa mahal lesinde Çilingir sokağmda 45/41 sayılı dükkân arsasının 1 /3 payı. «5049» 1078 12 80 86 Çemberlitaşta Atikalipaşa mahallesinde Tavukpazan caddesinde eski 3 yeni 3, 5 sayılı altında bodrumu olan dükkânın 69/192 payı. «4994» 276 38 20 77 Boğaziçinde Istinyede Mahmudçavuş mahallesin de îskele caddesinde eski 8 sayılı ve tamamı 422 metro murabbamda oîan arsanın 3/8 payı. «554» Rüstempaşa mahallesinde Balkapanı hanı *"st kat15 200 ta 58, 59 sayılı bir oda ve kamaranın 2 1 payı. «109» Yukancîa yazıîı paylı özelgelerin satıîmak üzere dört hafta müddetle açık arttınnaya çıkarılmıştır. Ustermesi 11/5/935 cumartesi günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. Almak istiyenler belli saatten evvel % 7 Yı iğreti güvenmelerile Mahlulât Kalemine gelmeleri. (1809) Harb Akademisi Satınalma Komisyonu Reislîğinden: Harb Akademîsi için 25 aded yangin sondürme aleti 30 nisan 935 salı günü taat 14,30 da açık eksiltme ile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1000 liradır. tsteklilerin «artnameyi görmek üzere herçün ve eksiltmeye gireceklerin 75 fira ilk teminatlarile belli saatte Harb Akademisi Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1887) Akay İşletmesi Müdürlüğünden: Yalovada Üçkardeşler kazinosunun bir mevsimiik kirası «481» lira • da isteklisi üzerindedir. Fazlasile kiralamak istiyenlerin, tuhafiye dükkânı için veriien fiat az görüldüğünden, P*âj kazinosuna istekli çıkmadığından, Müznyedeleri 24/4/935 çarşamba fünü saat on dört buçuğa uzahl « " mıştır. lsteklilerin bu saatte Encümene gelmelerL (2021) JUVANTiN Manifaturac lar, tuhafyeciier ve Müstahedmin Ceîiîiyetinden: Bilumum manifaturaa, tuhafiyecl ve emsali mağazalarda çahsanlann nihayet 31 mayıs 1935 tarihlne kadar cemiyete müracaatle oradan alacaklan beyannameyi doldurarak Belediye Müstahdemin şubesine tescillerint yaptrrmalan, buna riayet etmlyen lerin Belediye kanunu mucibince eezaya çarpacakları Belediye Müstah • demin şubesi müdürlüğünden tami men bildirilmiştir. Cemiyetimi» be • yannamelerin ne suretle doldurula • cağma ve tescilin nasü yapüacağına dair lâzım gelen Izahatı vererek mümkun olan kolaylığı göstereeektir, lleride sıkışık bir vaziyete düşmemek ve cezaya çarpmamak üzere manifaturacı, tuhafiyed ve emsali mağazalarda çalışan bütün alâkadarlann cumadan maada hergün saat 8 den 21 e kadar Beyoğlunda Elhamra hanında 8 numarada cemiyet merkezi • ne müracaatleri ilân olunur. Sıvas Belediye Reisliğmden: 1 Sıvasta kurulacak Atatürk heykelinin maketi ve projesi 16/4/935 tarihinde müsabakaya konulmuştur. Müsabakaya girenlerin maketleri tetkik c'il miş ve istenilen hususiyetleri ve S'.vas kon^resini ifade edebilecek yönünden ki • fayetli olmamalanndan ötürü 25 nisan 935 tarihinden itibaren iki ay uzatıl mışnr. 2 Proje bir maket ve bir resmi ihtiva edecektir. Kaidenin bütün tafsilâtı makette ve resimde gösterilecektir. 3 Maket alçıdan veya buna benzer bir maddeden olacaktır. 4 Maket 24 haziran 935 pazartesi günü Sıvasta bulundurulacakbr. Mü sabaka 25 haziran 935 salı günü Sıvas belediye dairesinde yapılacaktır. 5 Müsabakaya girebilmek için fennî ehliyet vesikası gereklidir. 6 Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve esas işin yapılmasında teıcih hakkı alacakhr. Şartname istanbvJ Cumhuriyet Halk Fırkası, îstanbuî Belediyesi, Ankara Bclediyesi ve Ankara Türk Maarif Cemiyetine gönde rilmiştir. Daha bilgi edinmek istiyenlerin Belediye Encumenine müracaatleri (2Ö97) SAÇ BOYALAR1 Kanznk Eczane» MtlsUhzarlanadaıı Saçlarln aabit ve tabii renklerini iade eder. Kumral ve «yah renkler da tertib edilmiftir. Trr ve ylkanmakla dahi çikmaz. Daima sabit kalir. Yegano zararsU ve «ıhhî saç boyalar!dir. T&nlnmls eczanelerle ltriyat mağaza • larlnda bulunur. kadar bin^erce kişiyi Yeni tertib plânını görünü 25.000 liradır On senelik kız san'at mektebidîr. Muallim, terri v« nakastar Bicki metodlan eo son oral Qxerinedir. Biçki ve dikif derslerinden başka aynea şapkacihk, nm'i çiçek Oe tezyinat dersleri de vardir. Diplomaları Maariflen mtnaddaktir. dikif öğrenmek bliyen her Türk kadtamtn mektebtn programinı re rini görmeieri tavsijre olonnr. Beşiktaş Akaretler No. 64. DİKİŞ YURDU Beşiktaş Tetîşfîrir. ve boya Biçki ve denle • Örnek: Yeni basuan bu eseri her kütübhanede bulabittrsiniz Örnek: Hiç kimse lâyüsel olduğunu ileri suremez = Hiç kimLâyık = Yacaşık, yaraşır, değhnli, layık (T. Ko.) ms Tenl basılan bu eseri her kitab evinde bulabttirsiniz. $e sorulmaz (sorgusuz) olduğunu üeri süremez. Liyakat (Bak: Ehliyet) = Yararlık, değim Kütübhane (evde ayrılan kısttn) = Kitab odası, ki» L&bis = Giyen, giymif Örnek: Çok liyakat gösterdi Çok yararUk gösterdi. tmp saloau Lâf = Lkf (Yakutça) Leb = Dudak Hastahane = Hastavnrdu Lâfz Lâfiz (T. Kö.) Lebaleb = Ağızağiza, silme Eczahane = Emget Lâgar = Cılız Örnek: Bardak, lebaleb dolu = Bardak, ağtzağiza dolu. Lâ x= 1 S:* (Sonek), 2 Dış (Snek) Lâgv = Kaldırma, kaldırılma Ledettahkik = Gerçinlendikte Lâalettavin = Gelişi giizel, kim olursa, ne oiursa Lâğretmek = Kaldırmak Leffetiöîk = Dürmek, sarnıak Örnek: lAtilettayin bir yere koyvmuz =r Gelişi giizel Wr yere Örnek: Bu işi çoktan lâğvettiler = Ba işi çoktan ka^d^rdzfar. Leh = Yana kayunuz. Lâhik = 1 Şhndîlik (Sabık kar.ı'tğt) 2 Uîaşık Örnek: Ben onun lehindeyim e Ben ondan yanayvn. lAdLettcyin birini gönderiniz = Kim olursa birini gönderini». Örnek: Trabzon valii lâhiki s= Trabzonun şimdiki ilbayı Lehdar = Yaraat Lâakal <= En az, en azdan, hiç ohnazsa Lâhika = Ek Ornek: Onun bir tek lehdan yoktu = Onun bir tek yanatt Örnek: Lâakal uç kişi olmalı ki bu işi yapdbileyim ss En az t/okiu. Lâbikai mütekaddime = önek 'iç kifi eimcHı ki bu işi yapabüeyim. Lâhikai müteebhire = Sonek Lehinde söylemek = tyiliğin« söylemek Lftcerem (Bah: Şübhesiz) = Besbellî Lâhik olmak = Ulanmak, yetmek Lehte olmak = Yana olmak Lftmekân = Orunsuz, yersiz. Lâbime = Etçil Lehçe = Diyelek, lehçe (T. Kö.) Lâahlâkî = Dışahlâksa! Lâhn = Agız (Muzik terimi), lahin Lehib = Alev Örnek: Laahlâki bir hareket = Dışahlâksal bir harekei. Lâhd = Koytak, lahit Lelm = Alçak Lâdinî = Dışdinsel Lemha = Kıpma, lahza Lem'a = Şevle, parıltı LAyemut = Kalız, ölmez Lâkayd =» Aldırışsız, kayıtsız Lemean etmek = Parıldamak Örnek: Lâyemut bi reser = Kaltt (ölmee) bir eser. Örnek: Lâkayd bir adam = Aldvrışsvz btr adam Örnek: Nasiyesinde zekâ lemean etmektedir sa Alnmda »eM Lâvüfna = Yokolmaz Lftkin = Ancak, yalnız, fakat parıldamaktdaır. örnek: Muhabbet lâyüfna bir houdnedir = Sevgi yokolmaz bîr Örnek: Dediçinize peki, lâkin benim söylediklerimi de yabana Lemseîmek = Dokunroak, elleme k hazneitr. atmamaltsımz = dediğinize peki, ancak (yalnız) benim soyle . Lenk = Aksak, topal Lâyenkatı = Ara vermeksizm, aralıksız, ardı ar* • diklerimi de yabana atmamalıamz. Lerze, Lerzif = Titreme, titreyiş •a kesilmeden, bidüziye, boyuaca, aramsıı Lâl (Epkem) » Ebsem Levazım = Gereç, ya> al Layetecezza = Bölünmez Lâl = Al Örnek: Levatvmı natamam bir ordu = Gereçi ekttk bir ordu. Lâvuad = Sayılmaz, sayısız Lâmise = Dokun&m Levend = Boysan, Ievent örnek: Bir cümîe ieinde Lâyuad hatası var = Bir eümle tçînLâne = Yuva Örnek: Levend bir delikanlı = Boysan bir dellkanU Û€ taytsu yanlışı var. Lânet = İlenç Levha = 1 Yazı, 2 Yaprak, 3 Tabelâ Layuhti = Yanılmaz Örnsk: Kötülere lânet olsun = Kötülere üene etsun Levmetmek = Kmamak örnek: Kendlni lâyuhti addetmekten daha büyük hata ola Lâtif = Hoş, gökçen, Örnek: Oldükten sonra düşmanlart onu levmetmeiiler =s ölWtaz sa Kendini yanılmaz saymaktan daha büyük yanuma elmas. L&tif e » Şaka dükien sonra düşmanlart onu kmamadtlar. Liyutak = Çekümez, dayanılmaz Levn «s Renk Örnek: Hiç lâtife kaldvrmaz = Hiç şaka kaldırmaz. Sorgusuz, sorulmaıı Levı = PUlik Lâubali «• Saygısız, senlibenli Uylİ = Yatılı Leyyin == Ynmuşak Lezzet =• Tad Örnek: Lezzetini almadan bitti =s Tadtnt almaâan Httt. Lider = önder Örnek: Atatürk, Türk mftletlnin tiyttsl ve içtimai bütün tşîe. rinde lideridir r= Atatürk. Türk ulusunun ııyasal vt tosyal bü* tün işlerinde önderidir, Lifafe = Sargı Liste = Çizelge Örnek: Son çikan listede tsmt yoktur sa Son Çikan çtzeigeda adt yoktur. Liva = Bayrak, sancak tiva (Suel teritrı) = Tufay Liva kumandanı = Tuğkemutaa Liva kumaıtd'aaı (mîrllva) » Tuggeneral Liva kumandam (miralay) =• Tugbay Lthye = Sakal LUan (zeban) Dil, lisan (T. Ki.) Lagaz ••= Bilmsce, lugas Lutf = Kayra Lutf = Kayn örnek: Onun çok lutfanu fSrdü a Onun çok kayrannt ffSritt. Lutf etmek Kayramak Luub «= Oyun, eglene* Lüb ö z , liip (T. Ko.) sa (Fr.) Patp* Örnek: Lübbü dimaği = Beyin özü s= Pulpe eerAraU Lücee Engin deniz • Luknet = Kekeleme Luzncet » Yapı^ıklık, yapıtfcanlık Lüzucetli » Yapı^kan, agdalı Örnek: LüeucetU bir madde Yajnfkan (ağdah) btr wuOU, Lüsum (T. Ki.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog