Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 78 înci cüzü çıktı Anadolu yaylâsında Bir cennet örneği 24 NlSân S8II8 NO. 3 9 2 8 TeİRraf ve meirtım tdresi: cumhuriyet Istanbuj . Posta kottrsu: tstanbtıl No. 24« Teielon: Başmunarrlt re evi: 22360 rahrtr beyett: 34298. Idare re matbaa kumll« Matbaacılık ve Neşriyat şirltetı 24299 • 2429a umhuriyel 1935 ^ ^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ Gazetemîz bugün sahifedîr ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^ ANKARA! ice yüzyıllar yüzüstü bırakılmış Türk ülkesini bayındırlığın en yüksek sekisine çıkarmak için sanki bu zor işin en çetin bir alanı olan Ankarayı çalışma kuvvetimize mehenk taşı olarak almışızdır. Deniz yalılanndan uzakta ve nemli deniz yellerine kapah olan bu yayla tepesinde yoksul toprak çok verimli ve çok yetiştirici değildir. Daha uygun yerlerde az bir emekle ortaya çıkarabileceğimiz işleri Ankarada hiç olmazsa bire beş daha çok emrk ve masrafla elde edebiliriz. Bununla birlikte yeni Türkiyenin devlet özeğini Ankarada kurmuş olmaktan hiç pişman değiliz, hiç pişman olmamahyız. Ankaranm sert yüzü bize zor işlerin basanlmasmda nekadar büyük özenler göstçrmek gerek olduğu dersini veriyor. Insanın karşı karşıya bulunduğu herhangi bir zorluğu yenmemesi olaganlığı yoktur. Eğer yeni Türkiyenin çahşması Ankarayı cennet yaparsa bu, bütün yurdun cennet yapılabileceğindeki kolay olaganlığı göstermiş olacaktır. Ankarada bayındırlık işine Gazi orman çiftliğile başlandı. Çok ot bitmiyen Ankara ovasmda Gazi çiftliğinin eski adı, ötedenberi adı kimbilir nioin? orman çiftlisH idi. Halbuki orada orman adına Çıbık çayı boyunca uzanan beş on piçleşmiş bodur söğüd ağacından başka ağac yoktu. Ankara taraflannda hâlâ ağaclann, hele yemi; ağaclarının bir adı da daldır. Dal kadar ancak büyük ağaclara bu adm takılmıj olm»»» yersiz sayılmasa yeridir! Gazi orman çiftliği önümüzdeki ma^i5ia ga'ıba onuncu yıldönümünü kutluhyacaktır. Bu çîftlik ancak işte bu kısa müddet içindedir ki gerçekten orman çiftliği adını almağa hak kazandı. Orada şimdi yüzlerce dönüm ormanlık var, ve bu ağaclar şimdi gerçekten genc bir ormanm başlangıcı sayılacak hali buldular. Bu böyle olmak için seve seve ileri götürülen çalışmalann büyüklüğünü ancak işi yakından görenler bilebilirler. Kaybedılecek hiç vaktimiz yoktu. Önümüze çıkan her olaganlığı en ileri ölçülerile kullanarak biran önce ortaya iş ve izer koymak zorunda (mecburiyetinde) idik. Ancak zamanla anlayış, arayış ve buluş çevremiz genişlemekten biran bile geri kalmıyordu. Ankarada Gazi çiftliği kuskusuz bütün memlekete örnek olacak zaten onun başanlmasında bu amac vardır büyük bir izer (eser) dir. Fakat Ankarayı kendisine devlet özeği yapan yeni Türkiyenin orada ortaya koyduğu işler bir Gazi çiftliğinden ibaret değildir. Ankara da o ayarda, ondan daha büyük, ondan daha küçük daha pek çok izerler yaratılmıştır. Bunlann en önemlisi (ehemmiyetlisi) ise yapıcılıkta bizi yeni yeni kolayhklara ve daha büyük işler başancılığına götüren kafa açılıp serpilmeleridir. Işte bunun sonuncu olarak Ankaranın yakın bir gelecekte Türkiyenin cennet örneği olması olaganlığı bizim gözlerimizde şimdiden belirmeğe başlamış bulunmaktadır. Bu gazeteyi okuyanlar bilirler ki bu yazıyı yazan Anadolu yayla$mm su derdıle ve o arada hele Ankaranm su işlerile çok uğraşagelmiştir. Bizim kuvvetli inanımıza göre Ankaranm su işi çeşid usuller arasmda yeraltındaki sulann yeryüzüne çıkanlmasile en kese bir yoldan düzeltilmiş olacaktır, ve lki bayram birden Hakimiyeti Milliye ve Çocuk bayramları dün memlekette coşkun tezahüratla kutlulandı Sovyet Fransız itila.fi Balkan Andlaşmasile Küçük Andlaşma bu misak imzalanmadan Tuna misakı müzakerelerine iştirak etmiyecekler [Moskova muhabiri mahsusumuzdan] Moskova 23 Buradaki Fransız mehafili Sovyet Fransız andlaşmasmın mayıs zarfında buraya gelecek olan M. Laval tarafından imzalanacağını iddia etmektedir. Mezkur misak imzalanmadıkça Küçük Andlaşma ile Balkan Andlaşmasınm, Tuna misakının müzakerelerine iştirakten istinkâf edeceklerini haber aldım. Fransız mehafiline göre Fransa, Lx>kamo misakına ve Lehistanla olan andlaşmasına halel getirmeksizin Sov*^^^ ^^^^^^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^^^^^^ ^ ^ ^ yetlerle bu andlaşmayı imzalamak çarelerini bulmak mecburiyetindedir. Paris 23 ( A . A . ) Bazı gaze teler, Fransız Sovyet andlaşmasındaki gecikmeyi tahlil etmektedirler. Bu gecikmeyi müsait bir şekilde karşılıyan Le Jour gazetesi, diyor ki: «Tas Ajansmın haber vermekte olduğu talik hâdisesi, bizden istenilen şey hakkında daha etraflı düşünebilmemizi temin edecek bir fırsat(Arkan dokuzuncu sahlfede) ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^*~ ~^^^^ "^^^^ ™^ ^^^ Yeni Bulgâr kabinesi harîçte fena karşılandı Yuğosîav gazeteleri ateş püskürüyor, M. Toşef, Fransada da itimad ve sempati uyandırmadı [Sofya muhabiri mahsusumuzdan] focuk ve Hakimiyeti Milliye bayrammdan intıbalar: Yukanda bir mektebin mSsameresinde hüçukler, solda Cumhuriyet abidesine çelenh koyan yavrular, ortada Vnivertitede tsmail Habib nutkunu söylüyor, sağtnda Talebe Birliğinden bir kız kürsüde, sağda nutnara yapan bir sevimli yaramaz, asağıda hep bir ağızdan marslar söyleniyor, ortada Taksimde nutuk, sağda çocuk alayt geçerken + Dün Hakimiyeti milliye ve 23 nisan çocuk bayramı bütün memlekette olduğu gibi Istanbulun her bucağında da büyük bir coşkunlukla kutlulanmıştır. Sabah saat 9 dan itibaren Fatih parkı binlerce çocukla dolmuştur. Çocuklann aralarından ayrılan murahhaslar »aat tam 10 da 6 0 kadar otomobile binerek önlerinde şehir bandosu olduğu halde hareket etmişlerdir. Alayın başmda saylavlanmızdan Şakir ve Fatih kaytnakamı Haluk Niharf bu lunuyordu. Alay evvelâ Belediyeyi ziyaret etmiş, burada Beledıye erkânı çocuk murahhaslannî kapıda karşılıyarak bayramlannı tebrik etmişler ve kendilerine paketlerle çikolatalar dağıtmış Cumlüı^%t Halk ParÜsibîmuında Alay buradan Halk Partısı bınajffia Iıareket ermistir. Parti binasında {Arkası dokuzuncu sahifede) IardiT. Atinada bugün kurşuna dizilecek Generaller [Atina muhalîiri mahsusumuzdanl Atina 23 Dün gece di vaniharbin Pa pulas ve arka daşlan için verdiai hüküm geç vakit divaniharb deki hükume» komiseri kay makam Aşima kopulos tarafından hapisanede mahkumlara tef him edilmi?tir. îdama mahkum edilen General Papulas ile General Kimisis di ğer mahkum lardan aynla rak ölüm mahkumlanna mahsus höcerelere konulmuşlardır. Divanıharbin hü kümleri kat'î olduğundan tas dik için hiçbir ıımııiHimııııııımııiıııııııııııııı ' Ankara îzmir telefonu açılıyor Ilk mükâleme CumhuriPapulas ile arkadaşı, idam mahkumlarina mahsus yet ve Anadolu gazeteleri höcerelere yerleştirildiler, Reisicumhurun arasmda oldu affı haberi son vakte kadar gelmedi Ankara 23 (Hususî Muhabirimîz den telefonla) Ankara îzmir ve Jstanbul Îzmir telefonlan bugünlerde konuşmalara açılacaktır. Bu hatlar üzerinde son tecrübeler bugün yapıl dı. Bu tecrübelerde tesadüfen hazır bulundum ve Îzmir Burnova santrah Edible görüştüm. Sesin bir şehir içinde konuşuluyormuş gibi iyi geldiği anlaşıldıktan sonra ilk tecrübe konuşması Izmirde Anadolu gazetesi yazı müdürü Kemal Talâtla benim aramda yapıl dı. {Arkası altmct sahlfede) Yeni Bulgar kabinesi azası hep bir arada (Bcîdan sağa dofru: Adliye Naan K&rt^dzot, tktaad Nann Mujanol, Maa rlf Nazırı Radet, Dahiliye Nann Atan&sof, Başvekü Toçef, Harldye Nazırı Kbse İvanof, Harblye Nazın Sanef, Mallye Masui Riyukof.) Sofya 23 (Telefonla) Belgradda çıkan Pravda gazetesinin bugun buraya gelen nüshalan da polis tara fından musadere edilmiştır. Buna sebeb, bu gazetede yeni kabine aleyhine çıkan şiddetli bir makaledir. Bu ^*^^™~ ^^^^^^^ ^^^^~ ~ ~^^^^^~ ^^^^^~ ~^^^^*~ makalede yeni Başvekflln şaîısı hakkında çok ağır şeyler yanlmakta ve kendisı 1912 senesinde vücude getirilen Balkan ittifakmı bozmakla itham olunmaktadır. (Artcan tttınet $ahifede) ~^^^^^*^^^^^^"^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^»^^~ 1500 Lira Tafsilâtını 6 lar funlardın 1 kişiye I kişiye 1 kişiye S kişiye 10 kişiye 10 kişiye 470 kişiye Büyük MPsabakamız KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Mükâfat veriyoruz! ncı sahüed* okuyocoktınıs . Hükâlat Müstahsil ile müstehlik arasmda DivebViriz ki bir uçurum vard>r. îstanbulda Yetniş çarşısından san dikla alınan en tyt Amasya elmasının daha bir ay evvelıne kadar kilosu 22 kuruş raddelerinde idi. Bu en iyi Amasya elması perakendecilerde hıç bir zaman 40 kurtıştan aşağt düşme di. Yemiş çarşısında 22 ye ve pera kendecide 40 a, 50 ye satılan bu elma Amasyadaki müstahsil köylüden kaça ahnmıştı biliyor musunuz? Yallah yallah 4 veya 5 kuruşa! Bu iki kutub arasında müstahsile mi anrsımz, müstehlike mi? Bize sorarsanız her ikisıne birden acımalu Hele bu sahada zavalh müstahsılin vazıyeti ddden yürekler acıstdır. 5 kuruşla 40 kuruş arasındaki jarkın aradaki mutavas&ıtlardan hiç kimseyi ihya ettiğini görmemeklicümiz de ayrıca şaşılacak bir noktadır. i Demek ki bu hususta bütün cemi • < yetçe şuurlu teşfcilât noksanının kurbantyız. Yalnız elmada deâil, vaziyet hemen herşeyde az çok böyledir. Bu işler, devletin doğrudan doğruya müdahalesini icab etmiyecek surette tanzim olunabılir diye düşünn j yoruz. Ancak nastl tanzim olunahVeceğini düsünmekte hukumet önayaklık etmelidır. 300 Gfimfiş lira 200 Gfimflş lira 100 Gflmttş lira birer beşlblryerde Cttmhnrlyet alttnı birer yanm beşibiryerde M n birer Cumhuriyet altraı muhtelif ktymette eşya General Papulas divanıharbin evvelki günkü eelsesini< hükumct komiserinin iddianamesini dinlerken U'*«* tt Bugün Reşad Nurinln romanı Eski andançlardan: Halid Zıya Uşaklıgıl, Trende uy. ku: Abidin Daver, Bugün d« bu: Ercumend Ekrem Dördüncüde: Çanakkale tefrikası, Dikkatler, Katil golge romanL Beşincide: Siz de bu fildrde misiniz? Sabiha Zekeriyya, Oorüşler ve gorünüşler: Suad Der vışin romanı. Altınttda: Golgeler arasında: Mah mud Yesari, Sezar: M. Turhan Tan Yedincide: Bayram yapmıyan çocuklar: Suad Dcrvlş, kadınlar kongresl Sekizmdde: Bpor: Venteeloaun yap . (tıilan «tefrtkası> îkincide: Üçüncude: makama sidecek değildir. «tncl *aM**** Ankarada bu iş böylece gerçekliğe gö | sinin kolayca bağhk bahçelik olabileceğini büyük umudlarla söylemektetüriildükten sonra ayni iş ve ayni ihtidir. yac Anadolu yaylasmın dığer birçok Bu sular bulununca Çıbık barajı ne yerlerinde aynile böylece ve o zaolacak denilemez. Artık mal göz çıman artık daha kolay gerçek kıhnabikarmaz derler. Hele artık su hiç ziyan lecektir. vermez, yalnız fayda getirir. Hatta Ankara ziraat enstitülerinde jeoloji profesör Salamon Kalvi bunlarla kanhocası olan profesör Salamon Klavi mıyarak Elmir gölü kenannda yapilaAnkara çevresinde yapbğı araştırmacak bir barajla ve Incesu vadisinin larla oralarda arteziyen usuliyle yerkanalmı kolayca düzelterek Ankarayüzüne bol su çıkanlabiîeceği sonuncuya orada da 11 milyona bir su haxna varmıştır. Profesörün kuvvetle orannesi kurulmasının çok iyi olacağını söyladığına göre belki üç yüz metroya kalemektedir. dar inecek sağlam sondajlar oralarda Ankara çevresindeki hayaller geryeraltmdaki sulan hiç olmazsa yerin çeklikler oluyor. Bunda bütün ülkeyüzüne kadar çıkarabilecektir. Fışkırnin geleceğine parlak işaretler vardır. ma olaganlığı da yok değildir. Profesor bu sular güzeyinde Ankara çevre ııııııııtıııııınımiıımîntnnimnttıiTtmnıııııımııııınııııııtıııiMiııııtııınıuııııiııııııınjııtiıınııifntımnmıı BÜyflk mOsabakamızın mükafatlanndaa^. Sazetemiz yarın 1 f i sahife YUNUS NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog