Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cttmhttrtye& 23 Nisan 1935 VAPÜRCÜLUK TÜRK ANON»M SlRKETİ lstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Denizyolîarı İŞLETME Sl Aeentatan: Karaköy KöprSbaşı Te<. 42362 Sirkeci Mühtm)arza<!e Han Tel 22740 jGüzelliğin i(k şartı: Temiz ve beyaz dişier IZMİR Sİ^HT YOLU tar fı sızlayo , h a le oaşı a rıdan çat S A K A R Y A vapuru her hafta PERŞEMBE g"nîri saat 16 da fsfcrMıldan tZM*> RE ve PAZAR günlerî de tZMtRDEN Istanbula kalkar. TRfleZOH YOLU ERZURUM vapuru 23 nisan SALJ günü saat 20 de Rizeve U d ( 2 0 8 5 ) ^ TRABZON YOLU GüNEYSU vapuru 25 nisan PERŞEMBE saat 2ü de Hopava kadar. Tenzilâtiı Ha'k Biletleri Memleket dahilinde sevahati kolavla«tırmak maksadile bir ve iki avlik tenzilâth halk biletlerı ihdas olunmuştur. Biletlet l mavıa 1935 tarihinden itıbareu bütüa i«keleler acantahaneierinde patılacaktır. Tafsılât almak iste* yenleria acaatalarımıat muracaat etmeieri ilân oiunur. '2120) MERSIN YOLU Butön ağrı, s'zı ve sancıları keser Baş, a.ş, sin«r ve a a e agrılarile s o M a.gınhğına ve nezleye karşı bilhass faydalıdır. Kntnlarda ORiPiN kelimesine dikkat ediniz ve ısrarla onu isteyiniz. Hmr «czansd* bnlamır. Ficrtı 7,5 kımışter. G R I P I N BAKE R'de HER ARADIGINIZI Bulabilirsîniz DUMLDPlNAR vapuru 26 nisan CUMAsaat 11 de Mersine kadar. 30 ton istiabmda muş. Petrolla ijliyen «PARSONE» markalı, 8 sılmdV li, 120 ılâ 140 beygır kuvvetmde mo turu havı. Uzunluğu 23,75 metro Gem=lığı 3 80 metro Süratı 12 m ı ı Masıf akaju a*acından bır salon, bir halâ, bır bjîe ve saıre. SERAIT MUTEDIL Galatada, Kevorkbey hanında (Alime han) 1 2 3 numarada Sıdney Nowil ve şerıklerme muracaat. SATILIK ıtın ıst. Levazım Amırlığı Satın I arj Alma Kom.svona 2390 aded baş cibinli^i, 3 0 0 aded büyük cibinlik 2 5 nisan 935 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme i l e alınacaktır. Tahmin bedeli 2214 liradır. Sartname ve örneklerini görmek üzere hergün, eksiltmesi için # Î 166 lira ilk teminatlarile belli * atte Tophanede Satmalma K o • misyonuna gclme'eri. (1793) *** Maltepe Askerî Lisesi için 58 kaputun kumaşı ciheti askeriyeuen verilerek malzemesi müteahhide aid olmak üzere 24/4/935 çarşamba günü saat 1 5 te pazarlıkla dik • tirüece'.tir. Tanmin bedeli dört liradır. Isteklilerin belli saatinde 34 lira 80 kuruş son tem:natlarile Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (2059) *** 1500 yatak ortüsünün açık eksilt mesi 23 nisan 935 tatili dolayısile 24 nisan 935 çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. Taliblerin belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (2099) *** Bir numaralı Dikim Evi için 8 kalem oksıjen takraı ve parçalan 30 nisan 915 salı günü saat 14 te pazarlıkla almacaknr.1 Tahmin bedeli 276 liradır. îsteklilerin 41 lira 40 kuruş son teminatlarile belli saatte Topha nede Satınalma Komisyonuna gelme Kayseri mahkemesi asliye hukuk dajresmden: Kavserinm Köyyıkan mahallesin den Emm oğlu Sadık karısı Ikbalın kocası Hacıkasım mahallesınden Bı . çakçı oğullarından Emm oğlu Sadık aleyhine açtığı boşanma davasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında yeri belli olmıyan Sadığa teblıgatın gazetelerle yapılmasına karar veril miş ve muhakeme 6/5/935 pazartesi saat 10 a talık kılınmış olduğ^ından muddeaaleyhm o günde bizzat veya t Sıvasta kuruiacak Atatürk heykelinin m&keti ve projesi 16/4/935 tabir vekıl göndermedıği surette Kay rihinde müsabakaya konulmuştur. Müsabakaya girenlerin maketleri tetkik edıl • seri asliye hukuk mahkemesinde kamiş ve istenilen hususiyetleri ve Sıvas kongre'ini ifade edebılecek yönünden ki • nsınm açtığı boşanma davasının ar fayetli olmamalanndan ötürü 25 nisan 935 tarihinden itibarcn iki ay uzaül kasına bakılacağı ilân olunur. mışhr. 2 Proje bir maket ve bir resmi ihb'va edecektir. Kaidcnin bütün tafsüâü makette ve resimde gösterilecektir. 3 Maket alçıdan veya buna benzer bir maddeden olacaknr. 90 santim en, 75 santim geni;lik, 4 Maket 24 haziran 935 pazartesi giinü Sıvasta bulundurulacakür. Mü 150 santim yükseklik ve 50 ton tatsabaka 25 haziran 935 salı günü Sıvas belediye dairesinde yapılacakor. yik sikletini haiz bır pres satılıktir. 5 Müsabakaya girebilmek için fennî ehliyet vesikası gereklidir. Alroak istiyenlerin Mahmudpaşa, 6 Müsabakayı kazanana ikramiye vcrilecek ve esas işin yapılmasında Yefildirek Hocahan sokak, Sıvaciyan teıcih hakkı alacaktır. Şartname lstanbul C ıhuriyet Halk Fırkası, tstanbul hanı aJtmda 21 numarada Aydin • Belediyesi, Ankara Belediyesi ve Ankara fürk Maarif Cemiyetine gönde lık tamirhanesinde Murad ve Hayrilmiştir. Daha bilgi edinmek istiyenlerin Belediye Encümenine müracaatlcri riy« muracaat etmeleri ilân olunur. RADYOLin Dünyanın en büyük sergilerinde 18 dploma 42 altın madaîya kazanmıştır. Dişlerinizi günde iki defa R A D Y O L İ N ile fırçaLvımz» Oişleri beyazlatan, diş etlerini kuvvatlenfrsn, dişlsrî.ı çürümBSine mâni oian, ajjız kokusunn kesen Sıvas Belediye Reisliğinden: Satılık Sakkarin İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüâünden: 5, 10, 15, 20 nisan 935 tarihli gazetelere verilen ilân mucibince 22/ 4/935 te satdacağı bildirilen 4392 küsur kilo muhtelif fabrikalar mamulâü toz ve tablet sakkarinlere talib çıkmadığından müzayede avni şerait dahilinde 2/5 ' 9 3 5 ^ ^ t . ^ ~* ^ . ^ h i r edilmiştir. Isteklilere müzayede saatme kadar her türlü tafsilât verilir. f 2112^ Satılık pres Akay lşletmesi Müdürlüğünden: ldareye aid «S E B A T» motör teknesi heyeti hazırasile ve açık art tırma ile satılac&ktır. Satış şeraitini anlamak için herçün saat 9 dan 1 1 e kadar Levazım Şeiliğine ve arttırmaya girmek için 29 nisan 935 tarihinde saat on beşte îdare Encümenine gelmeleri. (2119) t *».,£ Bo jjaziçinin en degerlive şerefii yerinde bugiin kömür depoları oîarak kirada buiunan iki parça SATILIK (2097) Sümeı* Bank Bakırköy Bez Fabrikası x leri. **« (2101) Nazilli FcV.Pcası hesrbma Kayseri frbrikasmda staî ve fabri kr Ja açılacak Mensucat mektebinde tahsil ettikten sonra Nazilli fabrikasında çalışmak üzere Sanayi mektebi mezunu veya orta tahsil görmüs olub da üç senedenberi mensucat fabrikalarında ustalık yapanlardan 25 kişi gönderileceğinden talib olanların nisanın 25 inci günü saat 9 dan itibaren 28 inci günü akşamına kadar Bokırköy Bez fabrikasındaki intihab heyetine muracaat etmeleri ilân olunur. Şerait: Askerliğini behemehal ikmal etmiş olacak 1 2 Sanayi mektebi mezunu veya bu derece tahsil görmüş olacak 3 Veya Sanayi mektebinden mezun olmmayıp 3 senedenberi mensucat fabrikalarında usta oîarak çalışan orta mekteb merunu olacak 4 Bir sene müddetle Kayseri fabrikasında ( 2 ) lira yevmiye ile kursa iştirak etmeği ve Sümer Bank fabrikalarında kurslar dan sonra iki sene hizmeti taahhüd edecek 5 Bunlardan Kayseri Bez fabrikasına muracaat edenler ve yu kanki şeraiti haiz olub da dosyalan Bakırköy fabrikasında olanlardan ehliyeti olanlar tercih edileceklerdir. Arsa ve üzeı indeki yaîı 864 90 922 95 » » » » » > ' 105 105 119 ~1 2 1 3242 3533 İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: Değeri Pey akçesi Yeri Mahaflesi Sokağı Lira K. Lira K. 14417 25 1081 30 Boğaziçi Kuruçeşme Kuruçejme 11292 00 12306 00 Kapı sayısı Harita Miktari Çeşidi Eski Yeni sayısı 119 105 4 3296 Metro murabbaında olin arsa ve üzerindeki yalı nm bütünü. Metro murabbaında 0 lan arsanın bütünü » » » 119 Kuruçeşmede bir yanı tramvay eaddesi ve bir yanı deniz kenannda buiunan yalıdan aynlmış yukanda tasarlanmış paralarile mahalle, sokak, üzelge ve harita sayılan yarılı ve bugün kömür deposu oîarak kullanılan arsalarla yah ayn ayn sahlmak iizere 23/4/935 g ünlemecinden başlıyarak kapalı zarf usulile arttırmaya çıkanlmıştır. Üstermesi 13/5/935 günlemecine rashy an pazartesi günü saat 1 5 te lstanbul Evkaf Müdiriyeti Komisyonunda yapılacaktır. Istekliler arttırma, eksilt "ne kanunu ahkâmı dairesinde tasarlanmış kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey paralannı veya teklif mektublarmı muhtevi zarfları belli saatten ev vel Komisyona vermeleri ve haritalannı görmek ve art ırma şartlarım öğrenmek istiyenlerin hergün M^hlu'ât Kalemine gelmeleri. (2095) V #ı^•«^^«^ Sınir ve ak>1 Harbiye ve merbutu mfktebler için 3500 kilo bezelye, 7000 kilo semizotu. 21000 aded enginar. 6000 kilo bak la, 9000 aded marul, 3600 demet taze sogan, 2400 demet maydanoz, 2400 demet dereotu 9 mayıs 935 perşembe günü saât 14,30 da açık ek siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3011 liradır. Şartnamesini görecrk lerin hergün ve eksiltmesi için de 225 lira 82 kuruş ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Satınalma Komisyo » nuna gelmeleri. (2100) *** 43 kalem dikiş makine parçalan 9 mayıs 935 perşembe günü saat 14 te açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2914 liradır. îsteklilerin şart namesini görmek üzere hergün ve ek siltmeye gireceklerin 218 lira 55 ku ruş ilk teminatîarile belli saatte Top hanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (2102) Hsra'ık'an miirhassisi Nafıa Fen Mektebi Satınalma Komisyonundan: Mekteb talebe ve hademeleri icin şartname ve nümunesi gibi yaptınlacak beher çiftinin muhammen bedeli (dört) lira olan ( 9 6 ) çift iskarpin pazarlıkla, isteklisine ihale edilecektir. > tsteklilerin 2 8 lira 80 kuruş muvakkat teminatlarile 25 fA ^935 perşembe günü saat 14 te lstanbul Maarif binasında liseler muhasebecılığinde toplanacak ko^ misyona müracaatleri ilân olunur. (2091) Muavene venî CaÇaioglu ürhan B. apartımani Tel. 220^3. Cvi Kadköv Baharire lleîi soVak Tp' fiftTOl Dr. ETEM VESSAF Mamulâtı memleketimizin en kibar ailelerinin mazharı takdiri oimuştur« Kolanyalar, Ifremler, pndralar, rnjlar, sabunlar, briyantinler, sürmeler, diş macunu, esansları kîrpik tuvaleti, tırııak çilası, vesair yerli ve Avrupa mamulâtı loptan ve perakende satış mağazası: Eminönfi 47 I o M. NEC1B BEY ITRIYAT FABRİKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog