Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CttmhttTtyet 2 3 tNısan Dünya Kadınları dün bir f Şehir ve Memleket Haberleri ) Şoförler plâka | Üniversite imtihan Yeniden yapılacak nriting daha yaptılar Üniversite salonundaki toplantıda sulh için çok hararetli nutuklar söyjeüdi Siyasî ı'cmal Almanyanın protestosu Imanyanın Versay muahedesinin beşinci faslındaki askerî, bahrî ve havaî bütün maddeleri ilga etmesinin Avrupa politikasın • • da yapbğı büyük ve tehlikeli sarsınb lar Stresa ve Cenevre toplanülannda İngilterenin uzlaştırıcı tavassut ve gayretile bertaraf ediîdi. Fakat serpin üleri hâlâ devam ediyor. parasmdan müşteki «Vaziyet böyle devam ederse İstanbulda tak»i kalmıyacak!» talimatnamesî rıhtımlar Bazı maddeler tashih Sarayburnundan Könrüve tadil edilecek ye, Galatadan Fındıkhya kadar uzanacak Rektörün bcyanatı Bugün Cenevreye gklecek olan üniversite Rektörü Cemil Bilsel dün bir rrmharririmize şu izahatı vermiş# Marsilva einayeti fiz«rin« Franmz thş Bakanımn Uluslar JCorumu na bir teklifte bulunduğunu biliyor sunuz. M. Lavalin bu teklifî devletlerin arsıulusal mes'uliyeti yönünden tetkik için îtalya senatörlerinden profesör Canini, îngiliz hukukçula nndan Sör Valter Napie, Bürükseİ Hukuku düvel profesörü senatör Rolen, Fransız Temyiz mahkemesi azasından Jak Duma ile bendefi, Alman ve Romanyah birer hukukcudan mürekebk bir komite teşkil edilmiştir. Komite 26 nisart cuma günu Mtbah leyin C ÎU& topianaeaktır. Bu toplanmada bulunmak için Semplon ekspresile hareket ediyofbm. Ors da dört gün kaîacagım. Seyahatim on «ün « eeektir. . • Solda dunkü mitingden bir goriinüş, sağda aaylavlartmtzdan Esma Maytnan, aşağıda Prenses Radzioil ntttttk soylerlerken Arsıuluscl Feminizm kongresi dün sabah saat 10 da açılmış ve kongreye gönderilen tebrik telgraf 1 an okunmuştur. Bunlar arasmda Ankara kadınlan namına Makbule imzalı telgrafla, pek çok memleket kadmlığınm telgraflan vardı. Atatürkün cevabı Bu sırada başkan Madam Mala terre Sellier Türkiye Cumhur Bas, kanı Kamâl Atatürkten te bir telgraf geldiğini tepşir etti. Kongre azalan hep birden ayağa kalkarak alkışlar arasında Cumhur Baskanımızdan ge len şu telgrafı dinlediler: «Bana kar§ı sarfetliğinlz nazikâ ne sözlcre samimiyetle tcşekkür edcrim. Kadmın medeni ve siyasî hak\a~ rım kullanmasmm, insaniyetin saadeti ve prestiji baktmtndan bir ihtiyac olduğuna kanüm. Kongrenizin çalışmalarndan müsmir neticeler almanızı lemcn^i crJer'Ti.» Mesai Bürosu müdür muavinînin nutku Süreklı alkışlarla dinlenen bu tel • graftan sonra, «ikusadî meseleler karşısında kadının vaziyeti» hakkında mü* zakereler başlamış ve arsıulusal mesai bürosu müdür muavini M. Maurettee söz verilmiştir. M. Maurette iktısadî buhrana karşı kadının vaziyetini tetkik etmek lâzım geldiğini anlatmış ve deraiştır ki: « Kongreniz tarafından hazırlanan bir teklifte makinelerin çoğal ması yüzünden işsuliğin artnğı ve bu sebebden en ziyade kadmlann işsiı kaldığı söylenmektedir. Halbuki makine insanlara rekabet etmemiştir. Çünkü şikâyet ettiğiniz makineleri yap;nsk için yeni yeni sanayi ve fabrikalar kurulmuştur ve bu müesseselerde binlerce kadm ve erkek iş bulmuşlardır. İktısadî buhranı hafıfletmek için evli kad'.na da çalışma hakkı verme lidir ki her memlekette halkm satınalrna kuvveti artsın.» Bundan sonra Fransız murahhası Madam Brunsvick Fransada işsizlikten ve bilhassa işsiz kadmların vazi yetinden bahsederek demiştir ki: « Kadınlann en büyük düşmanlan guya kadınlara hürmet ederek kadının evinde çahşmasını istiyenlerdir! Hiç şüphe yoktur ki kadının en büyük vazifesi evindedir. Fakat unutmamalıdır ki kadm hiçbir zaman zevki için evinden dışanda iş yapmak istemi yor.» Bundan sonra Ingiliz murahhası Mis Nielans demiştir ki: « Makine meselesinde M. M a u rette ile ayni düşüncedeyim. Esasen işsizlik sahası kadmla erkeğin teşriki mesai ettikleri yegâne sahadadır, çünkü işsizlikten her ikisi de rnustaribdirler. Ancak makinelerden şikâyetimiz M. Mauretlein anladığı şeküde de ğildir. Biz meselâ bankalarda 60 kişinin işini gören makinelere karşı şikâyet ediyoruz. Bugün asrî makine leri olan ve günde 9000 otomobil çıkaran büyük otomobil fabrikalannda ancak 200 işçi çahşıyor... Halbuki daha birkaç yıl evvel bu fabrikalarda çalışanlann miktan on binlere baliğ oIuvordu!...» Ingiliz kadm meb'uslarından Ledi Asthor bir nutuk söyliyerek dünya kadmlanaa memleketlerinde mücadele ederek intihab haklarını kazanmalarını tavs>ve Kabul edilen kararlar Bu nutuklardan sonra evli kadınlara da çalışma hakkı istiyen ve iktısadî meselelere karşı kadınhğın vaziyetini izah eden teklif reye kondu, leh ve aleyhte söylenen birçok sözlerden sonra ittifakla kabul edildi. başkanı gelecek haziran ayında Cenevrede toplanacak olan arsıulusal mesai bürosu kongresine verilmek üzere bir teklifin daha kabulünü istedi. Evli kadınlara müsavi çalışma hakkı verilmesi için mesai bürosunun «Ja yardımını istiyen bu teklif müttafikan kabul edildikten sonra sabah celsesi saat 1? ""* JT. ^••^""işhr. öğleden aonra Öğleden sonraki celsede Aısıulusal Kadınlar Birliğinin m?U '>;:• Î dair rapor kabul edilmiş, Mısırlı Sitti Seza Birligin arjsine dair bir nutuk söylemiştir. Bu esnada Ingiliz murahhas heyeti aidatlannı artınnağa karar verdiklerini bildirmiş, Türk murahhas! a nndan Nebahat Hâmid senede 6 lıra aidat vereceğini söylemiş ve dinleyi ciler arasındaki bir Türk kadını bir lira hediye etmiştir. Kongre bu s?bah toplanacakür Miting Dün saat 17,30 da Üniversite konferans salonunda Arsıulusal Kadınlar Birliği sulh ve Uluslar Kurumu cemıyeü komisyonu tarafından heyecanlı bir sulh mitingi yapılmışor. Mitingi açan Matmazel Maous feminizm kongresine karçı tstanbul halkının gösterdiği büyük alâkaya can • dan teşekkür ederek, Arsıulusal Kadınlar Birliği müessisi ve fahri başkanı Mis Carrie Chapman Catt tarahndan gönderilen bir telgrafı okudu. Bu telgraf harbi takbih ederek bütün dünya kadınlannı sulhun teminine yardı raa davet ediyordu. Bundan sonra Seniha Rauf Arsudusal Kadm Birliği tarafından sulh le hine şimdiye kadar sarfedilen gayretleri anlattıktan soara demiştir ki: .« Atatürkün cumhuriyeti, kadını ve sulhu kurtardı. GenclerJ Bütün dünya sulhunu temin için bize yardun ediniz, çünkü kadın ötedenberi sulh ten ba"ka birşey istememiştir.» Madam Ruzveltîn selâmı Seniha Rauftan sonra kürsuye çı kan Amerikan murahhası Mis Josep hine Şchain evvelâ Amerika Cumhur Başkanının madamı Eleanor Ruzveltten alınan bir telgrafı okudu. Bu telgrafla Madam Ruzvelt evvelâ femi nizm kongresi vasıtasile Türk kadm larına selâmlannı bildirmiş ve mede nî haklanna naıl olduklarmdan dolayı onlan tebrik ederek, bu haklann bü tün dünya kadınlan tarafından sul • hun temini lehine kullanılmasını temenni etmiş ve demiştir ki: « Feminizm kongresini îstanbula davet ve medenî haklanm kadma vermekle Türk hü kumeti çok mühim bir ileri hareketi yapmışhr.» Cenevre murahhasının nutku Bundan sonra kürsüye çıkan Uiuslar Kurumu umum kâtibliği mümessili Prenses Radziville Uluslar Kurumu nun gayelerini izah ederek bütün ulusIarı sulh lehine teşriki mesaiye davet etmiştir. Kadm saylavlanmızın nutuklan Bundan sonra sürekli alkışlar arasmda kürsüye çıkan Malatya sayîavı Mihri Pektaş banşı korumak için Büyük Savaştan sonraki uğraşmalan anlatmış, Baîkan Paktının banş için müsbet tesirlerini izah ederek: « Ka dının rolü erkeklerin rollerinin ayni dir. Erkek ve kadm için ayrı ayn banş olmadığı gibi, bu büyük dileğı elde etmek için çalışma sahasında da biri'oırlerinden farklı rolleri yoktur ve ola maz» demiştir. Otomobil sahibîeri Beledryenin al <kğı piâka rüsumundan şikâyet et mekte, alınan paranm çok fazla © 1 duguflu, eger bu hal devaaı ed«c«k öItırsa bir sene sonra îstanbulda taksi otostobüi kalmıyacağmı söylemekle <fir!er. Bu meMİe hakkında Şoförler K« rumtı başkanı Makmud bir muharri rifnize şunlan «öyiemişttr: 4 Otomobil plâka vergileri Ti»kry«d« ilk zamanlar beygir kuvveti üstündes hesab edıliyordu. 12 bey gir kuyreti otomobülerd« 2 lira, 15 b«ygir kuvveti otomobillerde 3 iıra •• 15 beygirden fazlaları için beş lıra idi. Bu matrah, memlekete pahalı ve *ğir otomobil girmesİRİ menetmek jçın tiç ktsma aynlrnışb. Fakat şimdi oto mobil imalâtı gündengüne değifti. £ a p«Kalı otomobiller bifc az beygir karT«til« randımam çogaltü. Bunun üze • tmt plâka resmi yalnız istanbul ş«h • riae münhasır olarak çoğaltıldı. 5, 7,5, 12,5 lira oldo. Şimdi İstanbulda 800 taksi otomobili kaldı. Bunlana %75 i ayda 12,5 lira resnn verryor « lar. Bir taraftan bmzm fiatkri, ifUrt Hte masraflan arttı, ütgcr yandan yolUnn bozukluğu yüzünden otomobiller «kkb. Bu vaziyet karşmnda soforler Mâsıl olur da bu kadar çok vergiyi rercbilir. tş ve kazanç nisbeti azaldıgı gân Urifeler de indirildi. Yavaş yavaş rAevcud otomobiller plâka resmıni veretnediğinden haczedilmeğe başlandı. Otomobiller hacizde durdukça plâka borclan çogaldı ve satılığa çıkanla rak müthiş surette fiatleri duştü. Bu oun üzerine biz Vilâyete müracaat ettik. Fakat bu seneki bütçe hazırlan dığmdan teklifimizi gelecek »eneye bv raktılar. Eger a'âkadar makamlar derdimize bir çare bulmazsa yakmda ls • tanbvlda taksi otomobillcri parmakla göslenlecektir.» Cenevreden Geldikten sofirt A* Üniversitenin butçe işi için Anktra ya gideceğim. Bu sene bütçed* in • şaat ve tesisat için tahsis edilnıif olan para ile yaptırılan inşaat v« «bnan kitab, rnalzem* ve alât İJÜ0Ö08& liryaı bulmaktadır. Bunlardan bkdo* gi (havvanat, nebatat) binan ve Biölogi ile Radyologi EnstHöleıİ geie eek sene bitece^inden bunların bir kisım paraa yani 250,f*00 liraa gelecek yıl tesviye edilecektir. Bu yıl sarfedilen paranm yansmdan fa^lası a lât, edevat ve kitâba gitmiştir ki bu para 500 200 liradır. Gelecek yıl yapılmasa zarurt ol«ı inşaat «rasmda keşif bedeli 650.000 lira olan Simifizik binası, Dişçi mektebinin ilâvesi, Gursba hastancsinin paviyonu, hayvan thırı, Biologi Kn#titü^ifnin tesisatı vurâır. TatimatiMnM •• imtîhanlar Talimatnamenia değlşip d«ğismem#aine gelince. Hukuk Fakültesi imtihan talimatn*mesi Profesörler meclisince geçen yıl uzun çthçTnalarla yapıl • mıştır ve daha geren yıl Vekâlet buMÜTEFERRÎK\nun rtltaşuıd« ilâa cdilerek tathik edilmesini büdirmiştir. Talimateâ Çimento ucuzlatıldı msanin faktiltece bu şekilde yapıîmif Çlmnto tonunun yirmi iki buçuk olmasmın başlıca «ebebi zannediyo liradan satılması hakkındaki karar rum ki, talebevi vaktinde derslerirM sureti dün Vllâyetten Bekdlytyc vm çalıştirmaktif. TfiîimatfiSrne bu makTicaret Odasma tebliğ edilmiştır. sadla böyle yapılmış oldu&una göre Belediye, dun derhal, Bakırköy, tatbik edilmesi zaruridir. Olsa olsa Kartal ve Zeytinburnu fabrikalarını tashih veya tavzih edilmesi lâzım bu karardan haberdar etmiş ve fab gelen yerleri düzeltilebilir. îmtihan rıka sahiblerini çağırarak, bugünden talimatnamesinin 22 nci maddesinin itibaren kararın tatbik edileceğini ücüncü fıkrasında bir dücüklük veya tebliğ etmiştir. yanlış var gibi görunür. Kültür Ba kanlığı ikincikânunda bu maddenin Esnaf mecmuası kapandı ne yolda tatbik olunacağını sormuş Esnaf cemiyetleri müşterek büro ve bu fıkradaki (aşaŞı) kelimesinin sunda meydana çıkan usulsüzlükler (ytıkan) olarak tashih edilmesi lâ ve yolsuz sarfiyatm yeni yeni safha zım geleceğini büdirmişti lan meydana çıkmaktadır. Müşterek Şimdi de bu fıkranın, vasatisi (7) buronun bundan sonraki idaresini eolup ta bir dersten aldığı numara line almış olan idare heyeti bu arada (5) ten aşağı olan talebeye yalnız bu müşterek büronun tahsısatile üç se dersten eylulde tekrar imtihana girnedenberi İstanbulda çıkmakta olan me hakkının verilmesini ve (7) den Esnaf mecmuasmm muamelâtını da aşağı ve (5) ten yukarı numara al karışık ve maksaddan uzak gördüğünmış olanlara bütün tahrirî dersler den bu mecmuanın kapatümasma kaden eylulde tekrar imtihan edilme rar vermiştir. leri yolunda bir tashih için Bektör Akaym alacağı vapurlar lükten mütalea sormuştur. Bir de Hükumet, Denizj'olları îdaresine bütün derslerin numaraian vasatisi tahsıs edeceği on milyon lıradan (5) ile (7) arasmda olanların iki ders600,000 lirasmı yeni vapur almak için ten (5) ten asağı numara almışlarsa Akay îdaresine verecektir. bu derslerden eylulde imtihan ed'leİbrahim Tali Ankaraya gitti bilmeleri düşünülmüştür. Bundan başka şifahî imtihanlarda talebenin Trakya Müfetüşi Umumısi îbra istirahati için birer gün fasüa veri him Tali Trakya ve Geliboluda tet lecektir.> kikat yaptıktan sonra dün şehrimize gelmiştir. İbrahım Tali bu akşam AnKÜLTÜR İŞLERİ karaya giderek memleketimize gel mek üzere olan yüz bine yakın Türk 12 nci mektebde bir müsamere mühacirinin iskân işi hakkında hü • Beyoğlu 12 nci mektebde dün güzel kumetle temas edecektir. bir müsamere verilmiştir. Müsame Seyhan saylavı Esma Nayman da temiz bir fransızca ile söylediği nutkunda 16 senedenberi harbin bitme sine rağmen insanlarra 16 gün bile rahat yüzü görmediklerine ışaret ettik ten sonra, Avrupamn bugünkü vazi yetini tahlil etmiş, emniyet kurulma dıkça tehlikelerin ortadan kalkmıya cağmı söyliyerek Türkiyenin sulh uğ rundaki hareketlerinin nümune alma i'â i'âv Lady Asthorun nutku Bundan sonra Ingiliz meb usu Lady Asthor demiştir ki: « Bu kadar genc Türkü bir arada gönnek büyük bir zevktir. Eski Türkler hakkında çok şey okudum. Fakat bugün genc Türkleri görüyorum. Biz Türkîerin fevkalâde asker olduğunu bilirdik. Bugün ne harikulâde vatandaş oldukla I Ford motör kumpanyasının İstan bul fabrikası memurları ve iki gümrük memurunun gümrük resmi ka çakçılığından dolayı sekizinci ihtisas mahkemesinde dün de muhakemele rine devam edilmiştir. Muhakeme ba> n cihetlerin tahkiki için 22 rr.»yısa bırakılmıştır. İhtısas Mahkmelerinde Ford memurlarmın muhakemesi rede güzide bir davetli kütlesi hazır bulunmuş, talebe tarafından verilen temsiller çok muvaffakiyetli olmuş, îdman şenlikleri provası Mekteblerde idman şenlikleri ha zurlıkları başlamışür. Dün 1500 talebe bir vapurla Kadıköyüne geçmişler ve Fener stadyomunda ilk idman provalannı yanmi'îlardır. ECNEB/ MEHAFİLDE Rumen misafirler gitti nnı da öğreniyoruz. Genc Türkleri Birkaç gün evvel îstanbula gelen Romanyah meb'us ve âyan azalaıı hüsnü niyetle hep beraber olarak di dün Romanya bandıralı Recel Karol ğer memleketlerle teşriki mesai eder vapurile tskenderiyeye gitmişlerdir. seniz, ne kendi memleketiniz. ne de îki gündenberi îstanbulda bulunan başkasımn memleketi için harb etmcRomanyah talebe de dün ayni vapurnize lüzum kalmıyacakt!'.» la Pireve gitmistir. Diğer nutuklar M. Moti Ankaraya gidiyor Bundan sonra Fransız murahhası I Şehrimizde bulunan Uluslar Ku Madam Sellier, profesör Akil Muh rumu mesai şubesi müdürü M. Moti tar, Bulgar başmurahhası Madam bu akşam Ankaraya gidecektir. Eko îvanof Birlik başkanı Aşbi, tsviçre nomi Bakanlığrnca tetkik edilmekte murahhası Matmazel Sulzer birer nuolan iş kanunu hakkında M. Motinin mütaleası alınacaktır. tuk söylediler ve miting bitti. \ Ingilteıenin maksadı Almanyanın Londra anlaşmasında kararlaştırd.ğı veçhile biran evvel Uluslar Derneği ŞEHİR İSLERİ ne dönmesini temin etmekti. Fakat Fransamn müracaati ve Dernek KonSuçlu cınafın yakalanması seyinin kabul ettiği karar sureli bu kolaylaştı! maksadm tahakkukunu imkânsız bir ii a«.«a u u , o n derecede güc Bundan bir zaman cvvel şehirde tlleşbrmiştlr. Çünkü A U n .flg./.. / ş ş U vil bttodiye memurlan teşkilatı ya k kara mumiyesi ve hükumeti mezkur k pılman için Vilâyetçe bir karar ve rilrşişU. î^arar tatbika başlandığıa nn Abnanyayı diğer devjetlerç.+ıaü * dan ftvll Belediye memurları faali savi addetmiyen bir zilıniyetle veril y«U btşlamışlardır. Evvelden yolları diği kanaatine varmıştır. Bunun için Işgal «dctı esnaf uzaktan belediye meBerlm hükumeti Cemiyeti Akvam mecmurlarıru üniformalarmdan tanımaklisinde aza bulunan on altı devletlen ta, hemen kaçmakta idiler. Bu yeni on beşine yani Danimarkadan maadateşkilâtla bunun önüne geçilmiş ve sına bir protesto notası göndererek bu esnafın suç halinde yakalanması kodevletlerin Almanyayı muhakeme e lavîasmıstır. decek bir hâkim tavrını almağa hakMısırçarşısmda genişletilen lan olmadığını, Cenevrede mevzuubahs meselelere karşı Almanyanın ileo yollar ride diledıği vaziyeti almak hakkmı Mısırçarşısındaki koltukçu esnafı muhafaza ettiğini, bunlan ıonradar> nın yoldan yer alarak dükkânlarma bildireceğini tebliğ etmiştir. ilâve ettikleri, Belediye müfettişlari tarafmdan yapüan teftiş sonunda anAlmanyanın bu notasına karşı alâlaşılmıştı. kadar devletlerin ne vaziyet alacak Belediye bu işgal edilen yerlerin lan malum değildir. Yalnız bilinen bir boşaltılmasım buradaki esnafa tebliğ şey varsa İngilterenin meseleyi büyültetmiş, bunun için de yirmi günlük bir mühlet vermişti. Bu mühlet dün bitmemek için cevab vermeğe taraf tar bumiş, yol tabü bir şekilde açılmıştır. lunmamasıdır. Ingiliz efkân umumi Havagazi Şirketi aleyhindeki yesi esasen Uluslar Derneği Konseyi nin karannı can ve gönülden değil takibat belki sulhu kurtarmağa yanyacağı düBelediyece kok kömürüne konan nerhten fazla fiatle kömür satan. Dol şüncesile istemiyerek tasvib etmiştir. Inmabahçe Havagazi Şirketi aleyhinde gilizler Versay muahedesine sırf ga takibat yapılmakta idi. lib tarafm emri üzerine yazılan bir veHavagazi Şirketi, bu takibat üze sika nazarile baktıklanndan bunun bil rine Bayındırhk Bakanlığına müra caat ederek kömür satışında, çuval hassa hukuku hükümraniyi tahdid e parası, yükleme ücreti namile müş den maddelerinin bir taraflı olarak il teriden fazla bir miktar para almağa gasını iki tarafın nza ve muvafakatile hakkı olduğunu ve bu hakkın mukavelenamesinde yazılı bulunduğunu akdolunan muahedelerin bir taraflı ihileri sürerek hakkında takibat yapıllâli kadar ehemmiyetli görmemekte mamasuıı rica etmiştir. dirler. I Bayındırhk Bakanlığı, bu noktanın doğru olup olmadığınm tahkiki için Almanyanın daha ateşli bir mukabeşimdilik, şirket aleyhindeki takibat lede bulunacağı zannedilirken protestan vazgeçilmesini Belediyeye bil to notasmm diplomasi usul ve kava dirmiştir. idin dışına çıkmaması ve müzakere kaİNHİSARLARDA pısmı kapabnaması bu yeni hâdisenin sulhu tehdid etmediğine şüphe bırak Iran murahhası geri geldi raıyor. Yalnız Almanyanın Uluslar îran afyon müzakeratma memur Derneğinc dönmesi ihtimalıni azaltü » iken nisan başında Toros ekspresile memleketine hareket eden îran muğmdan ziyadesile dikkati celbeoniştir. rahhaslanndan biri olan Nariman yaMuharrem Feyzi TOGAY rı yoldan gene şehrimize dönmüştür. Narimanm şehrimizde bazı tetkikat ta bulunacağı söylenmektedir. tamamen kaldınlacak yük gemileri ântr«T>olarm mütekâsif bulupscgğı Fındıklı ik Tophane arasındaki ea haya, »eyyah vapurlan Taphane nhtımma ve yolcu vapurlan Tophane Ût Oalâtâ, K*prO Ue Sarayburnu arasında sahilleTe yanaşacaklardır. Halicin de bir k; liman olarak takrif v« udahı kjin tedbirler alınmakitdff. Bu sene Halie mevcud vesa ttk temizlenme^e başlanacaktır. Gelecek mn* D«nit î^leri btitçesine iki tarak dubası mfibayaası lçin bir mflyon lira konacaktır. Halicin her iki Mbilifiin temizlenme«i v« buralara da muntazam nhtımlar In^aa mev *uu bahistir. Haliede yapılan nhtımlar krin Ltman vc Rıhtım idareslie B^'edlye arasmda yakında konuç malara başlanacaktır. tstanbul fıhtımlannın uzatılması •• yenklen inşası için Ekonomi Ba Uluslar Demegi konse3n tarafından kanlığınca Üd aydanberi yaptınl kabul olunan karar sureti muahedele makta olan tetkikat bitmiştir. Ba licdeki Fabrika ve Havuzlar idare | ryı bir taraflı olarak bozulmasına karşı sudan bir takbihten ba^ka birşey desinde yeni fıhtımlann inşaat plân ğildir. Bunun ameli bir kıjTneti olmalan da hazjrlanmı? ve tetkik edil dığı, AJmanyanın istediği gibi silâh mek üzere Ankaraya gonderilmiç lanmakta devam etmesine müman^at tir. edemiyeceği içindir ki Lehiîtan bile bu Yapdâfi *ön îseşifî«re gSte Saray karar suretine iştirak etmekte mahzur burnundan Köpriıye, Galatadan Fındıkhya kadar olan Mhada meveud görmemiştir. nhtımların tamiri, olmıyan yerlerde Halbuki bu devletin murahhası dayeni rıhtım inşası için iki milvon liha evvel Şark Misakına şiddetle hü ray» ihtiyaç vardır. Bu para, Ekonocum ederek bunun faide yerine zarar mi Bakanh§ının bu sene bütçesine getireceğini kat'î bir lisanla söylemiş, konulmuştur. mezkur misak tasavvuru hakkında AlYmâ rıhttmlatiR 934$ »enesi sonu manya ile bir fikirde bulunduğuna na kadar inşaatının ikmali mukarrerşüphe bırakmamıştı. Tam müstakil bir dir. Fımiıklıya kadar olan sahaya da politika takib eden Lehıstan her işin nhtım rapıldıktan tonra limâna ge şeküne değil özüne ehemmiyet verdi len btitün vapurların nhtımlart yağini bu harekeüle bir daha ispat et naşması imkânı elde edilmiş olacakmiştir. ta. O Mman limanda samandırakr Uluslar Derneği konseyinin bir formaliteden ibaret olan karan ameli bir faidesi ve kıymeti olmadıktan başka Avrupada umumî uzlaşmanın biran evvel vücude gelmesine engel olmak gibi bir zarar da doğurmuştur. Avru padaki gergin havayı yauşürmak si yasetini güden Ingiltere Uluslar Derneğine Fransamn yaptığı müracaatin böyle bir netice vereceğini evvelden tahmb etmişti. Fakat bu emrivaki bir defa vücud bulmuş, olduğundan Londra kabinesi bütün gayretini bu müracaatin anî bir buhran ve tamir ka bul etmez bir hareket doğurmamasına sarfetmiştir. Mal satıp ta mal almıyorlar Evvelce Uyuşturucu Maddeler Inhisarile ham afyon almak için anla şamıyan Avrupa afyon mamulâtı fabrikalar karteli memleketimize oldukça mühim bir yekuna baliğ olan kimyevî madde ithal etmektedirler. Bu maddelerin ithalât yekununun 3 milyon lirayı bulduğu söylenmekte dir. Kartele mensub fabrikalann bu ithalâta mukabil bizden ham afyon almaları lâzım iken buna hiç yanaş mamaları hayretle karjılarunaktadır. Cumhuriyet Nüıhası S Kuruştnr I Türkiye şeraitii w° **» Hariç Senelik 1400 Kr Alü aylık 750 Ûç ayhk 400 Bir aylık 150 £700 Kr. 1450 800 yoktıır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog