Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

•J6 * Camhatiyet' 23NÎMUİ 35 HASAN Tıbbî Müstahzarat 60 100 150 30 Hasan Kuvvet Şurubu küçük » » » orta » » » büyük » » » en büyük Hasan Öksürük Pastilleri ANKARAISTANBUL BEYOGLU Tıraş Levazımatı Hasan Tıraş Sabunu kutusuz » » » kutulu » » » Kremi kutulu Hasan Tıraş Bıçaklan 10 aded Hasan Tıraş Bıçaklan 1 aded 20 25 30 45 5 Mü AHZARA Nefis Yağlar Özlü Hububat Unlari Çocuklara ebedî bir hayat veren nefıs mahallebi, tatlı, çorba ve püreleri yapılan: Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 25 » Buğday özü unu » 25 » 25 » trmik özü unu özü unu » (Ararot) 25 » Patates ozu unu » » » 25 » Arpa Türlü » » » 25 » » » 25 » Mercimek » » » » 25 » Bezelye B. mısır » » » (Kornflavur) 25 » » » » 25 » Fasulye » » » 75 » Nohud » » » 25 » Çavdar Yulaf badem özlü unu 500 60 » 35 » Badem yulaf unlan Hasan özlü unlan büyük 500 gr. 40 Kolonya ve Losyonlar 90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile yase min, leylâk, menekşe çiçekleri. Küçük cep şişesi 1 /24 litre 25 Cep sişesi 1/16 » 40 Küçük 1/8 » 7 0 Orta 1/4 » 130 kolon» Düz büyük şişelerde 1 /3 » 150 » 250 Büvük 1H va » 500 » 1 Losyonlan 500 Kilo ile Cam kapaklı şişeler 1 /8 » 130 » » » 1/4 » 200 » » » 1/2 » 300 1/8 litre 35 Nesrin Kokulu Kolonyası 1/4 » 60 » 1/2 » 100 » 1 » 200 » Acık litre ile 250 » Cam kapaklı şişeler 1 /8 litre 80 » » » » 1/4 » 130 » » » » 1/2 » 200 Çiçek, Gülsuyu ve Yağları Hasan Çiçeksuyu » 1/4 » 40 » 1/2 » 50 » 1 » 6 0 » 1 '4 » 40 » Hasan Gülyağı, Neroli 1 eramlık » » » 2 » » » » 5 » » » » 10 » » » » 15 » I » 6 0 50 90 200 375 550 Hasan Gülsuyu Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade eder. Hasan Tereyağı k'losu 160 1/4 Kg. 40 Hasan Zeytinyağı 1/2 » 50 1 » 75 2 » 125 6 Kg. tene'sile 400 17 900 H??an Hüvil dö Par^fin 75 » » » » küçiiV şişe 50 Hasan Fıstık özü yağı küçük 75 » » » » orta 125 r » » » » bm ük Hasan Parafin yağı küçük 50 75 » » » büyük C 2 r. 20 Hasan Hindyağı halis 25 50 30 H~an Bademyağı şise 60 » » » orta 100 » » » bü ik acı H?san Gliserin ufak şişe Ha^an Balıkyağı Diş Müstahzaratı Dişleri inci gibi yapan ve diş etlerine ebedî havat veren ve kanamasını meneden ve diş ağnsmı daki kasında durduran, dişlerin çürümesine mâni olan: Hasan » » » Hasan Diş Macunu Dantos » Suyu » » orta » » büyük Diş Fırçalan gayet sert ve sıhhî >u 1/2 » 1 2 » 40 60 10 40 60 100 175 Muhtelif Müstahzarat Hasan Granto Prezervatif 1 »<?< » » » 6 » » » I » ipekli » » » 6 » » » Maimukattar o distile 1 kg. şisesile » » » 2 kg. şijesile Gazoz Tozlan I /4 1 1 1/2 » » 1/1 Hasan Karbonatı 100 gram » 250 » » 500 » » 1 Kg. Hr «an Kinin Komprimelerî 100 400 Tozu 5 Gr. 10 50 15 75 20 35 60 100 175 10 20 35 60 15 125 4°0 40 Kokulu Sabunlar Hasan Tuvalet Sabunlan küçük » » » orta » » » büvi'k » » » Lüks küçük x » » büyük H?san Gliserin Sabunu » » » orta » » ? > büyük » » » lüks Hasan Tıbbî Sabunlan » Alaminum sabunluk kutusu 10 15 25 25 35 10 15 20 30 20 15 Glüten Mamulâtı Şeker hastalığma ve zavıflamBÖa mahsus çok dakik ve ayarlıdır. Taze ve lezzetlidir. Hasan G'.aten Elkmeği 30 » » Gevreği 35 » Bademli Glüten Ekmeği 60 » Glüten Makarnası 1 /2 Kg 60 » » Unu 1'2 » 60 » » Şehriyesi 1/2 » 60 Hrsan Diy?betik ÇikoHtasî 25 » » » Kg. 450 » » Şekeri 50 Gt. 40 » » » 100 » 70 rlr san Tuzsuz Ekmek 40 » Çavdar Ekmek 20 » Berekfafst '/2 Kg. 125 > » Kilosu 225 • o 20 30 60 100 17 26 35 45 60 70 95 * u Pudra ve Sürmeleır Hasan Talk Çocuk Pudrası teneke kutu » » » » paket •» » pudrası 500 Rram kutu » Sürmesi sürmedenlikle » Sürme lüks sürmedenlikle büyük 20 10 40 25 40 15 » 20 » Naftalin 250 gr. » 500 » » 1 Kg. Bom opodoldok Nane Ruhu Melisa ruhu Sel dö Karlsbod ro 80 Saç Suyu ve Sabunlan Saçlari uzatîr, kepekleri ve mîkroblari izale eder ve yumuşak tutar. Dökülmeaini kat'iyyen meneder. Hasan Toz Şampuam 10 » Likid Şampuam 50 Hasan Saç Sabunu 50 » » » küçük 25 Hasan Trihofil saç suyu 125 Hasan saç ve elbise fırçalan çok mükemmel 90 125 140 150 175 225 15 30 ino 50 50 55 60 100 30 30 50 40 60 100 100 Kaşaratı ve Farclerl Öldüren 1/4 litre Fayda Hasan » 1/2 » I » 6 » büyük ambalâjda safif kilosu » Pompa » » » I I Far Hasan Fare Zehir Macun f » » » » Buğday Hasan Fare Zehirleri ikisi bir arada 30 50 80 350 70 100 60 25 25 40 Krem ve Bı^anlinler Hasan Kremi Vazo yağsız Hasan Kremi tüp içinde Hasan Biryantini likid . goma argentine » » orta » » büyük » hkid küçük » » büyük " 50 20 25 40 30 50 75 50 75 Setliç Mangesie Kalsine » » Hasan Demirhindi hulâsasî » » » orta » » » büyük Hasan Hasta Derecesi gayet hassas Büttin Piyasaya mevsimin en iyi kumaşlarım I vermekte devam ediyor Her girdîğiniz mağazada (İPEKİŞ) inecncLi kumaşlanndan daha nefis, daha sağlam ve daha ucuz kumaşlarını ısrarla isteyiniz Ipekli kumaş kenarmda i P E K i Ş maıkası sağîamlık, güzellik ve ucuzîuk garantisidir ^^^ Toptan satışiar ıçın Jtlüracaat mahalli: âultanhamam, ıpekiŞ mağazası | ftstttnde ipekiş merkez L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog