Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

23 NİFEE ' Cmnhartvet ' ÇOCUK HAFTASI KUMBA RA HAFTASI Alevsiz dumansız ve kokusuz Hiçbir lehlikesi yoktur, otomatik ayarlı SU ISITICI BANYO ISITICI ELEKTRİK ALETLERi Suyu 85 derece ısıtan ÜZUN VADELERLEveresİyesatış| Satış yerleri S a l ı p a Han Metro z a r m p: ğ a z a s ı : Sahpazarı Necati Bey caddes'. No. 428436, Tel. 4596;! Tünel Meydanı, Beyo:Iu, Telelon: 44600 Elektrik Evı Beyazıd Mürekkefcciler caddesi, ReSefon 24378 üadıköy: tfuvakkithane cadc'esi, Tele'on: 60790 Büyfikada: 23 Nisan caddesi Telefon: 56128 lisküdar: Ş.rketi Kayriye iskelesi Telefon 60312 ; Elektrik tesisatı bedava yapalır Peşin €6 Hra Bir sene vade i e veressye 76 ira 4 sene vadeile veresiye82 Itrakira aydatiOkuruş T A K S i M D E K i SERGiYi Z i Y A R E T E D N İ Z D ok t o r Beyoglu Jokatlıvan l teli Nafıa Bakanlığından: NIŞANYAN yanind Siz de yavrunuza tş BankasmcTan b?r kuır»^ara alıii7. Gel»c»k sene bu hafta çocuğunuzım birikmiş birçok parası olacaktır. 13/4/935 tarihinde münakasası yapılacağı ilân edilen Irmak ^ M iMekteb sokak No. 35 Fiîvos hattı üzerinde 8 muhtelif tstasyonlardaki bina friş&atına aid ilânlar iptaledilerek: ^ ' * . * * • * % * > Muhammen ihale bedeliTİoO bin firadan ve * muvâtkat teminatı da «9250» liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi 25/4/935 perşembe giinü öğleden »onra saat 15 te Ankarada Nafıa Bakanhğı binasında Demiryol İnşaat Reisliği Eksiltır.e Komisyonunda yapılmak üzere yeniden münakasaya konulmuştur. İsteklilerin teklif mektublarile münakasa şartnamesinde yazılı diAded Tahmin bedeli Teminatı Saat ğer evrakı 25/4/935 perşembe giinü öğleden sonra saat 14 e kadar L. K. İnşaat Reisiiğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lâzım gel • Fizik lâboratuarı tesisatı diği ve münakasa şartnamesile mukavele projesi ve ilişiklerinden ve bankoları 650 50 14 mürekkep bir takım evrakı sekiz lira bedel mukabilinde Bakanlık 46 14,30 İnşaat Dairesinden alabilecekleri ilân olunur. (1757) Frenkgömleği , 280 2,15 45 15 Yorgan çarşafı 300 2 45 15,30 Yatak çarşafı .. 300 2 Mekteb ihtiyacı için yukarıda yazılı mevada lüzum vardır. Bu baptaki şartname ve nümuneleri görmek için hergün Komisyona müra caat olunabilir. Eksiltme günü 24/4/935 te ve hizalarında gösterilen saatlerdedir. İsteklilerin işbu saatlerden evvel birinci pey paralarını mekteh veznesine yatırmaları ilân olunur. (1788) Yüksek Mühendls Mektebi Arttırma ^ Y e n î ve Eksiltıno Komisyonundan: olduğu mevsimlik çeşitlerini > • ATA ATABEI ( Sabık Ata Refik ) Sayğı değer müşterilerine en ucuz fiatlarla takdim eden Kara ve deniz motörleri £n Fazla Aranan Yeni ve az mÜ8tam*»l Bahçekapı Meydancık No. 55 Telefon : 24203/2 UTZ ve D E J N l Z Fabrıkası mamulâ tından 23 Beygirlik Petrol motörleri NASI CI 720 Beygirlik Dizel motörleri K A R A 3500 Ton Lavamarin Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Tahmin edilen bedeli (45850) lira olan yukarıda miktan ve cinsi y a zılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisy»* nunca 5 mayıs 935 tarihinde pazr günü saat 1 5 te kaoalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (30) kurus mukabilinde komisyondan veri • » lir. Taliblerin muvakkat teminat olan (3438) lira (75) kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. (2010) GISLAVED LÂSTİKLERİ Dünyann en sağlam YERLi MALI HANS FRANK v e Şeriki Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han No. 5 Posta kutusu: 1420 İstanbul Telefon: 44038 JJepomuzda hazırdır. Satış Yeri: Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftîiği Müdürîüğünclen: jSabırsızlıkla açılmasını beklediği Ü Ü JDE! ve son moda kadın Erkek Çocuk GISLAVED GISLAVED TENiS Ayakkab'an yerine başka mar ka veriyorlar, Aldaomayınız. Markasına dikknt ediniz. Türkijenin Yerli Mallar pazarlarında ve umum kundura eatan mağazalarda arayınız. Kırk beygir kuvvetinde bir aded ağır yag traktörü ile bir aded dörtlü Disk pulluğu ve tâli kanallar inşası için efli santim derinli ğinde ve bîr metro genisliğinde hendek acacak bir pulluk \\e bir aded iiç beygir kuvvetinde gaz motörü ve bir beygirle kabili cer bir aded kuyu manajı ve bunlann teferriiatlan kapalı zarf usulile mu bayaa olunacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, tstanbul, Ankara Baytar Müdürlüklerire Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftîiği Müdürlüğüne ve isteklilerin de şartnamesindeki esasat dairesinde verecekleri dört yüz liraîık muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü olan 24 nisan 935 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on beşte İstanbul Baytar Müdürlüğü binasında müteşek • kil Merinos Yetiştirme Çiftîiği Komisyonuna müracaat eylemeteri il&n olunur» (1884) 15 Nisandan itibaren açılmıştır. JNisan ve Mavıs ayı zariında geleceklere Otel ve Banyo fiatlerinden % 40 tenzilât yapılır. Yalnız 24 saat kalmek üz«re geleceklere, ZÜMRÜT YALOVA KAPLCALARI |Vapur, Otobüs, Banyo, Ütel, Yemekl dahıl ten/;ilâtlı karneler. Karneler Köprü, Adalar j; şesile Yataklı Vasonlar gişelerinde paiılır. bilet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog