Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

4 Camhuriyet 1935 Ismail Hami Dani^mend, Reşad Nuri Güntek in muallim Nurulİah Ataç, Dr. Ali Suha FRANSIZCATÛRKCE tarafından hazırlanan: BUYUK D i L K I L A V U Z U Grand Dictionnaire illustre F R A N Ç A İ S T U R C Fransız dilinde kullanılan kelimelerin hepsini, şive hususiyetlerile ıstıhlahlannı, ilmî tabirleri ve fransızcaya lâtince ile diğer dillerden geçmiş bütün sözleri ve bunlann türkçe karşılıklarını toplıyan yegâ ne eser. Büyük kıt'ada 1.500 sahife teşkil edecek olan bu eserde 2.700 resim, 80 tablo ve 720 lâtin savıyla tanınmış Türk büyükleri ve coğrafya isimleri bulunduğu gibi ayrıca da sonunda fransızca gayrikıyasî fiillerin tasrif suretleri v*rdır. R E S İ MLİ FRANSIZCA TÜRKÇE BÜYÜK DİL KILAYUZUNUN HUC SİYETLERİ: Bizde Şemsettin Saminin 50 yıl evvel çıkardığı «Kamusu Fransevî» den sonra fransızcadan türk çeye hiçbir büyük lugat çıkmamıştır: Ş. Samiden sonra yapılan teşebbüsler heo küçük cep lugatlerine münhasır kalmış ve bunlar da hep merhumun eserinden telhis edilerek yazılmıştır. Bugün bizim neşretmekte oldugumuz FRANSIZCA TÜRKÇE BÜYÜK DİL KILAVUZU hem Şemsettin Saminin mufassal nüshasmdan, hem fransızca «Nouveau Petit Larousse illustre» den daha büyüktür: bunlarda bulunmıyan kelimeler bizim lugatimizde vardır. Şemsettin Saminin eseri, gerek yazılış tarzı ve gerekse fransızca kelimeleri itibarile çok eskimiştir: bizim lugatımız, bugünkü dille yazılmış olduktan başka, o zamandanberi fransız diline giren yeni keli meleri de ihtiva etmektedir. BÜYÜK DÎL KILAVUZU harf inkılâbımızdan beri çıkmış en büyük eserdir: merhum Şemsettin Saminin eski harflerle yazılmış kitabı zaten kalmamış oldugundan ve nadir bulunan nüshaları da çok pahalı satıldığından, onun bıraktığı boşluğu bizim eseri niz doldurmaktadır. BÜYÜK DlL KILAVUZU bir kişinin değil, bir heyetin eseridir: bu hususiyetile de şimdiye kadar neşre^len lupat'^ra tefevvuk etmektedir. BÜYÜK DlL KILAVUZU sonuna gayrikıyasî fiillerin en mühimlerinin tasrifleri de tercümelerile beraber bir cedvel halinde eklenecektir. Ayni zamanda meşhür Türk ulularile en mühim co jrafi isimler, türkçedeki karşılıklarile beraber sonuna konacaktır. BÜYÜK DlL KILAVUZU nun yeniliklerinden biri de hemen her kelimede kullanış misalleri gös termesidir. BÜYÜK DÎL KILAVUZU nda her fransızca kelimenin öz türkçe karşılığı hem Tarama Derei sinden, hem de eski kaynaklardan seçilmis ve aynca bugün kullanılmakta olan osmanl'ca k»»limelerle üim ıstılahlan ve bunlann beynelmilel karşılıklan da konulmuştur; şimdiye kadar neşredilen lugatların hiçbirinc'e bu kolavlıklar voktur. BÜYÜK DİL KILAVUZU nun sonunda kırmın kâğıd üzerinde ayn bir kısım vard'r: bu kısımda fransız diline geçmiş lâtin sözlerinin türkçe karşılıklan vardır; bu lâtin savlannın savısı 720 yi bulmakta^ır: ruıriiar sirn^îve Icdar hichir devirde türkceye *çrcüme e<î'lrnem;sş'ir; bu kolav^k ta vl^'z FRANSIZCA TÜRKÇE BÜYÜK DÎL KILAVUZU nda vardır. ^ ™ * Emrazı dahilive ^ B > B > " Pek yakında rı'ac?qı ılân edüecek o'an BÜYÜK DlL KILAVUZU nun iki cildi yedi üzere her cildi dördeı Iiradan ayn ayn satılacağı gibi, ruştur; abone olmak ihtiyaridir; iki cild için birden mak üzere her cild için »vn abone de kabul edilir. buçuk liradır: fakat okuyucu'.ra kolaylıV oîmak forma şeklinde de satılacaktır: her forması 7,5 kuabone kabul ed'Idikten baska, h?lka bir kolaylık olAboneler için posta ücreti alınmaz. Verem, göğtis Mütehassıs Vuallım doktor 70,000 metro Fisenk torbahk bezi Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünderr Tahmin edüen bedeli «21,000» fira olan yutrarıda miktan ve cinsi yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalnıa Komisyonunca 4 mayıs 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ih^le edilecektir. Şartname 1 fira 5 kuruş mukabilin^e Komisyondan verilir. Ta libierin muvakkat teminat olan 1575 Iirayı havi teklif mektubla rını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona verme'eri ve ken dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve«aikle mezkur gün ve saatte Kom'svona müracaat'eri. (1953) Kanaat Kütüphanesi Avrupaddn dönrrıüşıür. Avaolya Yetebatan, • aci Sulevmun a artma nı C umartes', uazarteeı, ça jamna. Der.«•emhe ög'eden sonra. Tel 2 '0 5 ŞEKİB HABİB Maarif Vekâletinden: 1 Orta tedrisat mekteblerinde türkçe, tarih • coğrafya, fenbiîgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, a'marvca, ingilizce muallim muavini olmak tstiyenler için bu sene imtihan aç'IacaktTr. 2 İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul Ünivercitesin • de başhyacaktır. 3 Bu imtihana dahil olacakların: A) Türk olmalan, B"> 20 den eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamp'an, C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden m&hkumiyetleri olmadığı hakkında mahafli vilâyet veya kaza idare heyet'nden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve muallim olanlar bu kayidden müstesna olup mensup oldukları da!re âmirinin vereceği vesika kâfidir). D) Her tür'ü hastalıktan ve muall:mlik etmeye mâni vücud anzalarmdan saîim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, Muallim mektebinden mezun cianlann en az iki ders senesî muallim Hk etmiş bulunmaları lâzımdır. 4 Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 nu • maralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her hangi bir orta tedrisat muaflim muavinliğine tayin edileceklerdir. 5 Yukarıdaki şartları ba ; z o'an namzetler bir istida ile Vekâ • lete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya su vesikalar bağlanacaktır: A) Nüfus tezkeresinin asıî veya tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şehadetname veya vesikalarınm asıî ve • yahud suretleri. C) Hüsnühal mazbatası, D) Mahallî Maarif Idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu, E) Mahallî Maarif Idaresinden tasdikli ve fotoğrafh fiş, F) Altı aded 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafîar. Bu vesikalann en son 1/6/935 tarihine kadar Vekâlete gonderil • miş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Vekâlete getmiş o'an veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmis bulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet iîân olunur. (1957) YüT TAYYARE PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Yeni tertib plânını görünüz. I inci keşidesi II m*yıs 1931 tedir. Büıük îkramiyesi: 25,000 liradır. Dr. C E M S ' İn On sendik kız san'at mektebidir. Maallim, terri Biçki metodlan en »on usul fizerinedir. DIKIS YURD'J Beşiktaş ve makastar yetîştirir. NASIR İLÂCI Biçki ve dikiş derslerinden baska ayrica sapkactlık, «m*î çiçek ve boya fle tezyinat dersleri de vardır. Diplomaları Maariften musaddaktır. Biçki ve dikis öğrenmek htiyen her Türk kadımmn mektebm programini ve denle • rini görmeleri tavtiye olunur. Beşiktaş Akaretler No. 64. MÜFERRÎH ve MÜLEYYıN dir KABIZLIGI ve HAZlMSIZLIGI izale eder; MlDE şişkinlik ve yanmalarını giHerir. MAZON isim ve markvma dikkat. Deposu : Mazon *• B*fon ecza deposu Bakçekapı. If Bankası atkasında 12 En eski nasirlari bfle pek kısa biı zamanda tamamen ve kökünden çıkarir. UMUMl DEPOSU: lngiliz KANZUK eczanesi, her ecsanede bulunur. Ciddî ve müessir bir nasir îlâddır. üatııp ve Uaşmutıarnn Yunu» Nadı Vmumi netnyatt idare eden Yazı tşleri Uüdurü: Hikmet Münit Maibaacılık ve Netnyat TurK Anontm Şlrketi . tstanbta MEYVA TUZU Mide ve barsakları boşaltır. MAZON İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünaen: ^ Sür'atî on tnilden aşağı olmamak üzere posta nakliyatı için 31 gün müddetfe bir deniz motörbotu kiralanacaktn*. 2 Taliblerin sartnameyi görmek üzere hergün, pazarlığa işti rak için de 28/4/935 tarihine musadîf pazar günü saat 14 te Gala tasarayındaki Beyoğlu Posta T. T. Merkezi bİnasmda müteşekki! Ahm Sabm Komisyonuna 26 liralık muvakkat teminatfarile motörbotun posta hizmetine elverisli olduğuna dair İstanbul Posta Müdi • riyetinden alacakları vesikayı hâmiîen müracaatleri ilân olunur. Biitiin ayrılara Kalayri > Dîş, Romatîzma, Kadın âdeti 9 Grip, Soğnk aigınlıAı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog