Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

12 23 Nısan 1935 Leh AJman ittifakı (B&4 taraft birmcı sahıfede) seyinde Almanyayı takbih için kabul Madde I İkı yiiksek âkid taraf, edilen karar suretinin ilk neticesi Alkendilerini alâkadar eden bilcümle manyanın umumî mahiyetteki beynelarsıulusal meseleler için doğrudan mılel müzakerelere iştırak etmeğe kadoğruya istişare ermeği ve filen teşrirar vermesi ve Uluslar Derneğme kı mesaıde bulurunayı taahhüd ederdönmemek azmini bir kat daha kuvler. vetlendirmiş bulunmasıdır. Maahaza Madde 2 Polonya hükumeti, Almanya şarkî AvruDa devletlerile ayn ayn ademi tecavüz muahedeleri hajricde herhangi bir iş hakkmda anakdetmeğe hâlâ hazır btılunuyor. cak AJroanyanın reyı dahilinde ka rar venmeği ve Ahnanyanın dauna Almanyanm ilk mukabeJesi bti meVaatkrini korumağı taahhüd eder. yük bir donanma kurmak hazırlığı olMadde Statükoyu tehdid edeT muştur. mahiyette, herhangi bir arsıulusa! hâLondradaki Alman atesenavali tadise zuhur ettiğinde her iki devlet, limat almak için alelâcete Berline gitgereken tedbirler hakkında uzlaşmak mıştır. Mumaileyh geçen ay Sir Con Saymonun M. Hitlere telkin ettiği Ü7.ere aralarında temas etmeği taahhüd bahri teknik müzakerelerini idare edeeuerler. cektir. Madd« 4 Sebebiyet verilmeksirm vuku bulacak herhangi bir tecaIngiltere, b«ş büyük deniz devleti, yani Ingiltere, Amerika, Japonya, cüze karsı koymak için, her iki devFransa ve ıtalya arasında bu sene aklet a^kerî, malî ve ekonomik kuvvetledolunacak deniz konferansını müterini birleştireceklerdir. Bımlardan biri akıb Ahnanya da dahıl olduğu halde taarruza uğradığı takdirde, diğeri ona alâkadar diğer deniz devletlerinin işyardun etmeği taahhüd eder. tirakile umumî bir deniz konferansınuı Madde 5 Almanya şarktan ve ' toplanacağını ümid etmektedir. yahud ki şimali şarkiden gelecek bir îngiltere ile Almanya arastnda yatecavüze karşı koymak mecburiyetınpılacak müzakereler istişari mahiyetde kaldlğı takdirde, Polonya, Alman te olup Almanyanın ileride dermeyan ofuulannm kendı arazısı üzerinden edeceği taleblerin mahiyetini tenvir egeçmeierini temin edecektir. decektir. Madde 6 Almanya, Polonya M. Hitler Sir Con Saymonla gö huuudlannın masuniyetini temin et rüşürken Abnanyanın Ingiliz donan mc.i taahhüd eder. masmın yüzde otuz beşi nisbetinde Madde 7 Her iki devlet, ehembir bahrî kuvvete ihtiyacı bulunduğunu miyete şayan görülecek her türlü ekosöylemişti. nomik tedbirleri ve ezcümle müdafaa Ingiliz deniz mütehassıslannın söytedbiriermin müesseriyetini takviye elediklerine göre M. Hitler Alman doder mahiyette olanlan müştereken alnanmasının, Ingiliz donanmasımn yüzmağı taahhüd ederler. de otuz beşi nisbetinde olmasını, FranMadde 8 Bu mukavelenin merisız donanmasının bu nısbctı gecme yet müddeti iki senedir. Altı ay ev mesi sartma bağlamıştır. Halbuki velinden haber vermek şartile âkidlersimdi Fransız bahrî kuvvetleri Ingiliz den biri tarafmdan feshedilmediği takkuvvetlerinin yüzde ellisini bulduğundirde. kendiliğinden yenilenmiş ola dan yeni Alman donanmasının dahi cakür. İki yılık müddet zarfında, âbu nisbeti bulması icab edecektir. Gekidlerden her biri, altı ay önceden hane Ingiliz mütehassısları Ingiliz donanber yejp;°k şartile bu mukaveleyi fesması gemilerinin çoğu eski olduğu halhedebtiırier. de Alman donanmasının bütün gemiEski Alman donanmatuun lerinin yepyeni ve asrî olacağmı hesab ihyasına doğru ederek yeni Alman donanmasının InLondrada münteşir Deyli Herald giltereyi ciddi' surette düşündüreceğiyazıyor: ni söylüyorlar.» «Cenevrede Uluslar Demeği kon istanbui Borsası kapanış iıatlen 22 4 935 N U K U D Mrrlın Dolar ! r.'Dsız Fr, Uret Belçka Fr. Drahmi liviçre Ft. L\a Flor n Çek ronn Avnsturva ŞI. feçeto M rk Zloti lev D;n«r Ruble Yen Ijviçre krornj 1 ark aiuıı* ^'ecidıve Banknot Os. B Alış 606 J23 10?. 80 22 50 810. 22 82.5» 9». 22, 16 22 23 li 5i 31 30. S4L Satış 60» 169. 206 814. 24. İA. Onu tedavi eden yenâne ilâç Bronşit, bazan maruf yakılarla ilâclardan daha iyi tedavi edilmektedır. «Senelerdenberi bronşitten mustarib bulunan» Bayan R. M. yazıyor ki: «Ben, kullandığım Allcock yatalarile doktorun bana tavsıye ettiği ilâclardan daha iyi ve daha çabuk tedavi oldum. Karnımı muayene ettiği vakit neden bu yakıları kullandığımı sor du. Ben de cevaben, bu yakıların karnımı sıcak tuttuğunu ve bunlarla daha iyi ve daha çabuk bir tedavi gördüğümü maaliftihar söyledim.» Ayni mes'ud netice. teşekkür mektublannı aldığımız binlerce kişiyi hayrette bıraktL Ağnyan mahalle konulan bir Allcock yakısı. cereyanı tahrik ve daimî şifabahş bir hararet tevlid eder. Çalıştığımız vakit bile o; şayam hayret MASAJ OTOMATİK tesirmi ifa ve ağnyı teskin eder. Eczanelerden tedarik edebilirsiniz. Hakikî delikli Allcock yakısı: Fabrikanm markası olarak bir kartal ve bir kırmızı daire alâmetini taşır. Ucuz taklidlerinden sakınınız. Fiati 40 kuruştur. ıu> ^JUNKERS,, SU ISITICISÎ ile yıkamak bir zevktir. 101 Istikiâ! caddesi Bula.şıgı Ekonomik havagazı t(R 44 * 43,50 738. Açılıs (.794375 12.06 9.6117 4.6MJ 84 0"/25 65 3; 35 1.1779 19.0 4,23 4. i 4.506» 7».»77 35.0710 i785tt 1090.50 3.1785 Acılış 39. 28, • fl 17 44 24 29 16. 54 34 32. 941. 41.50 24 , Veresiye satış ÇEKLER Londra Nev York Pari5 Mitâno Rnıkset Atma Cenevre Sofva Amsıcrdam Viv.ına Madid Kerlin Varşo\ a Bnlrej Relgrad Vokohamg Stokho'm 811.25 C.79 5 12.06 ».«117 4b9S 84 073 .45 65 5539 19 02 4.23 5.8:75 1.9725 4,22 4.50*3 790137 35.0" 10 ,78M» 1090 50 3.1789 Sıhhat ve İçtîmaî Muavenet VekâSetlnden: Trshom hastane ve dispanserleri için satın ahnacak «68» kaîem cer rahî alât ve edevat hakkında tayin ve ilân edilen günde talib çıkmadı ğı cihetle eksiltme işi daha on gün uzatılmıştır. Ihale 1 mayıs 1935 çarşamba günü saat 1 5 te yapılacaktır. Taliblerin eski ilânda verilen izahat dairesinde ihale günü Ankarada Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti binasında Hıfzısçhha tşleri Umum Müdürlüğü Arttırma, Eksiltme ve İhale Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (2109) tSTlKRAZLAR 1933 Turk borcu tahfili I • • 2 % Neden ve ne icinü Seyhan Vilâyeti Daimî Encümenint!en: 1 Adanada yaptınlacak «39950» lira keşif bedelli ilkmekteb inşaah münakasasına giren isteklilerin istenilen şartlan gösterememesi doiayısile münakasa müddeti 2 mayıs 935 perşembe günü saat 11 de Seyhan vilâyeti daımî encümeninde gene kapalı zarfla ve ayni şartlarla ihale yapılmak üzere on gün uzatılmıştır. 2 Bu ise aid ilk ilânlar Adanada Türk Sözü, îstanbulda Cumhuriyet ve Ankarada Ulus gazeteleriyle yaptınlmıstır. (2093) •».90 1»33 ıt, istılrazı istıfcrtzı Dahili T A HV ILAT Elektnk Tramvaf Tüne! Rıhtını Anadolu Açilış I Devlet Demıryolları ve liman'arı işletme Umum Idaresi ilânları I 4%55 5,05 43,40 43,40 50.80 I » II » Ml • NUmessil D A.KUTiEL r Kar»köy Topçular caddesi ISo.33 F i Z i K * Mesele halleri 91011 inci sınıtlann bütün fizik meselelenle aync* Almınca. Fransızca ifijÇitisrcetîen seçihnt$tir. Yazarvl Dr. ttmşid Sürvyya Oür**y 100 kuruştur. Satış yeri llcbıı kütübbanesl Türkiye fevkalâdc işler yaptı <Baçıarafi btrtner sahtieât) ki, kadından gelebilecek faydayı görmüştür. Kadma «sadece çocuk do5ur!» demedi. «Gel benimle ça hş!» dedi. Atatürk demokratik bir sîstemle çalışıyor. Demokrasi en iyi idaredir. Biz. erkeklerle mücadele etmiyo ruz. Erkekteki bir zihniyetle müca dele ediyoruz.... Türkiye harikulâde işler yaptı. Türkiyede bir erkek. kadına olan ihtiyacı gördü. Türkiyede en enteresan tecrübe lerden biri yapıldı. Kamâl Atatürk demokrat sistemi, parlâmentoda sa mimi tenkid istiyor. Atatürk kadı nın ne yapabilecesini görüyor. Bu. demokrasinin eseridir. Kadın kongresine gelince, hiçbir konçre netıcesız kalmadı. Cok kabı liyetli Türk kadmmın. ne yaptığı hakkında bize malumat vermesi bi zim için kuvvettir. Sonra. burada toplanan kongrenin. Yakınşark ka dm hayatmda büyük tesiri olacak tır. Bunlar ferdî surette olamazdı. Netice, sizi hayrette bırakacaktır. göreceksiniz..» I I I IFEYZİ AHMET DOKTOR ••••••* îdaremiz matbaasmda teraküm eden takriben 15 ton kırpınü kâğıdla takri ben 5 ton günü geçmiş Demiryollar mecmuası açık arttırma üe satıiacaktır. Eksiltme 9/5/935 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası dahi linde birinci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Kırpıntı kâğıdtann muhammen bedeli tonu 6 lira ve günü geçmiş mecmuanın ise tonu 70 lira olup muvakkat teminatı 33 liradır. lsteklilenn muvakkat teminatı Haydarpaşa veznesine yatırarak alacaklan vezne makbuzile kanunun tayin ettiği vesikaîan arttırma günü saatinden evvel Haydarpaşa birinci işletme komisyonuna müracaat leri lâzımdır. Bu ise aid şartname konusyondan parasız olarak verilmektedir. 1562 . Isianbul HİVfces kullon.r, , bulaşmaz, ifl >«T " ucuzdur. İstanbul beşinci icra dairesinden: Mahmudpaşada Abudefendi hanında 79 sayılı mağazalarda haczedil miş olan antika eşyalann 28/4/935 pazar günü saat ondan on ikiye kadar paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Taliblerin mahalîinde bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (10751) Beşiktaş Nüfus memurluğundan: Beşiktaşın Yıldız S. 22 sayüı evinde oturan ve nüfus kütüğünde Mahmure Seldengeçti adile kayidli iken İstan bul asliye beşinci hukuk mahkeme sinin 22/4/935 tarih ve 935/359 sayıîı kararüe adı Mahmude ve soy adı da Serdengeçti olarak tashih edil J miştir. (484) teiediyesi ilânları j Cilt ve zührevf hastalıklar mütehassısı.' Rafbıali. \rkara caddesi \'o 43 Cumadan bajka h&rgua .ythahfao ak? 8Q0 Göz Hekimi Dr. Şükru Ertan Bhinci sınıf mütehaMU Bablali Ankara caddeti No. 60 Telefon: 22566 Fizik Bakaloryası Yazan: Dr. Regid Süreyya Giirsey • tiüıün düstutların çıkanlması prensibler, nazariyeler ve vahidler 1 0 kuruştur. Satı§ yeri: 73 tane 32 lik dingil povrasilg T56 » 37 II » » » 135 » 42 » » » Balat atölyesi için yukarıda sayısı ve kahnlıklan yazılı 364 tane dmgil poyrasile beraber ahnmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların. tahmin bedeli 1949,5 liradır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. lstekliler 2490 numarah arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 146,5 liralık teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 9/5/935 perşembe günü aaat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. • * * Ikbal küiüphanesi Kumaşı Belediyeden verilmek üzere Belediye Zabıtası memurları îçin beher takınrn bir ceket, bir pantalon ve bir kasketten ibaret olmak üzere 21 I takım elbise diktirilmesi açık eksiltmeye konulmuştur. Beher takımın dikişinin tahmin bedeli 430 kuruştur. Şartnamesi Levazım Müdür lüğünde görülür. Istekli olanlar 2490 numarah arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 68 lira 4 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber eksiltme günü olan saat 1 5 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. 9/5 '935 perşembe günü «B.» (2115) I Küçük Hikâyeler | H AYDAR RIFAT Beytn 100 Kuruş Zayi Üsküdar Malmüdürlüğün den almakta olduğum 3034 numarah cüzdanm tatbik mührünü zayi et tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Faika Başar İstanbul Tahsil Müdürlüğünden: Mükellefin ismi MahrIlesi sokağı No. Cinsi Kıymeti ıniktarı Nısıt 1346 MerdivenliArsa Eczacı Hasan Bezzazi Şevket redid cami Yukanda cins ve İ'ivmeti yazılı emlâk vergi borcundan ötürü satıhğa çıkarılmışhr. 13/5/935 gününde muvakkat ve onu takiben 10 gün aonra da kat'î ihale yapılacaktır. İsteklilerin % 7 Vı pey akçesile satış günü Eminönü Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (2075) Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM "ASÜERLİK" İŞLERİ ^ Şubeye davet Kadıköy Askerlik şubesinden: Şubemizde yeie's askerî memurların . dan hesab memuru yekili 1311 doğumlu Hasan Fehmi oğlu Ahmed Bestami (35240) Denizyollarmda memurken ha len nerede olduğu bilinmediği cihetle ilânrf>an yirmi dört saat içinde şubeml ze gelmesi. Haricde ise bulundufu yerin Askerlik şubesi vasıtasile cturduğu yeri şubemize bildirmesı. Aykırısında kanun tatbik edüecektir. Kadıköy Askerlik şubesinden: Şubemlz yedek nakliye zabitanından iken şimdiye kadar kaydini yaptırmamış olan 320 doğumlu İbrahim Behcet oğlu Haydar Cemil İstanbulda ise ilândan 24 saat içinde Kadıköy şubesine gelmesi. Haricde ise bulunduğu mhaallin askeri memuru varıtasile oturduğu yerin bil . dirllmeai. Aykırı halde kanun tatbik edilecektir. Kadıköy Askerlik şubesinden r Şubemiz yedek zabitan defterinin 972 sayısında yazılı yedek topçu yüzbasısı 312 dogumlu Hüseyin oğlu Mehmed Tev. fik (57330) İstanbulda ise ilândan 24 saat içinde, hariode ise bulunduğu ye rin Askerlik şubesi vasıtasile oturduğu yerin şubemize blldirilmesi. Aykın halde ! kanun tatbik edüecektir. ' istaıtbul Gayrimübadfllar Komisyonundan: D.No.. 2023 Semti ve mahallesi Çengelköy Kadıköy Osmanağa Sokağı Hasanpaşa Sediaşağı sokağı 3614 Halidağa 20 E. 17 Y. 17 mü. Bostan kuyusu ve tapu 6230 kapalı zarf da yazılı suyu olan 882 metro arsa 7/9 hissesi Burgazadası E. Çarşı Y. Yalı E. 810 E.ll15 mü. harita 64 4138 4138/1 4298 5419 5507 5523 Erenköy Bostancıbaşı Erenköy Bostancıbaşı Üsküdar İcadiye Bakırköy Sakızağacı Çengelköy Çatalçeşme Çatalçeşme E. Kâhyaserkis Y. Sübyeci Cevizlikyalı Lokmacıraşid E. 1115 mü. 255 metro arsa harita 51 E. 1115 mü. 280 metro arsa harita 52 Ahşab hane ve bahçenin 42 1/2 hissesi 11 344,50 metro arsa 3 3537 52 metro arsa 210 metro hissesi îhaleleri 6/5/935 tarihine arsanın 1/4 301 » 336 » 318 » Ahşab hane ve bahçenin 21/80 hissesi 115 metro arsa 567 açık arttırma 138 » Emlâk No. Cinsi ve hissesi Ahşab hane ve bahçe Hisseye göre mu hammen K. 3256 kapalı zarf I lnhisariar Umum Müdürlüğünden | 3050 Paket muhtelif cins ve eb'adda av kovanı 317500 Kutu 39500 Paket 1000 Paket » » » » » » » » » av kapsülü avtapası Katranh karton Kasa tl/5/935 Cumartesi saat (14) te 75000 Aded 38 Sımdvesson 500000 Aded elektrik kapsülü No. 8 1000000 Aded Dinamit kapsülü No. 6 750000 Metro katranh ve kordelâh fitil 75000 Emniyetli tutuşturucu 13/5/935 pazartesi saat (14) te 4135 Erenköy Bostancıbaşı Çatalçeşme İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesi veçhile yukanda yazılı dokuz kalem Av malzemesile fitiller pazarlıkla satın alınacağından ver mek istiyenlerin hizalannda yazılı gün ve saatlerde ac 7 Yı güvenme lerile Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde Mubayaat Komisyonuna müracaatleri. (2096) Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Reisliğincîen: Ta^min edilen bedeli 100,000 lira olan 2,000 ton mazut 9 mayıs 935 perşembe günü saat 15 te Kasımpaşada komisyon binasında kapalı zarf usu lile eksiltmeğe konulmuştur. Şartnamesi beş lira mukabilinde her gün komisyondan ahnabilir. Muvakkat teminatı 6,250 liradan ibarettir. Istekliîerin muvak kat teminat makbuzu veya mektublarile kanunî belgeleri havi teklif mektub lannı belli saatten bir saat evveline kadar komisyon reisligine vermeleri. (2050) 1040 kapalı zarf 56 açık arttırma 210 » Beyoğlu Kamerhatun Fesliyan Yukarıda evsafı yazılı gayrirnenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. tesadüf eden pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosu iledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog