Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Amsiklopedisi inci cüzü cıktı J 78 NO Tejeıon 3924 Telsraî ve mektup adresl hurry ı > •> Cumhurlyet. Istanbuı . Posta fcntusu: İstanbui No. 246 n matbaa kısmlle Matbaacılıfc Gazetemiz bugün UUITiarteSİ 2 0 NlSaii 1 9 3 5 sahifedir 12 Başmuüarriı ve evl 22386 rahrlı heyeti: 24298 Idare ve Neşrlyat Şirke' 24299 24290 j Kadınlar Kongresinde ikinci gün FransızRus misakı Karşılıklı yardım paktı belki bugün imzalanacak M. Litvinof müzakereler için Parise gitti, Rus . Çekoslovak paktı da imzalanmak üzere... Paris 19 (Hu susî muhabirı • mizden) Rus Fransız karşılıkl yardım misakı mu zakerelerme de vam için M. Litvinofun bugün buraya gelmesa beklenmektedir. Fransız Hari ciye Nazırının bakanlar meclisine verdiği izahat hakkındaki tah minlerden ve mü zakerlerde bazj müşküllerle kar M. Litvinof ve M. Lavalln müzakerelerde altnmta rertmlertnden şılaşıldığı, Rus sedır. Rusyanın tahrlk olmaksızın ma firinin Fransız ihtirazî kayidlerine ruz kalınacak bir tecaviiz halinde ne teminatlı izahat verdiği anlaşüıyor. (Arkast besinei sahifede) Fılhakika esasta bazı anlaşmalar var Sağdan sıra ile Hlnd murahhast Ipkaennisa Hüseyın Begum, JamayKa murahhâst Madam Aşblyi Türk heyeti Mis Mor&on, Mıstr heyetl reisi Sitti Şaravi nutuklarmı söylerlerken, solda Başkan baskanı tebrik ediyor. Arsıulusal Kadınlar Birliği Kongresi dolayısile: KADIN! 5 stanbul bugünlerde otuz bu kadar II ulustan gelme kadın dılgelerinin (delegue) kongresini kendi kuca gmda toplamış bulunuyor. Bu önemli (ehemmiyetli) toplantı dolayısile Yıldız saraymı dolduran misafir bayanlann herbirine ve hepsine, ve onlann özlerinde bütün dünya kadınlı ğma en yürekten gelme saygılarımızı sunanz. Kendılerınm yuksek amaç lan gözönünde tutarak kadmlık sayımma insanhk içm çalıştıklannı pek ıyi bıliyoruz. Bu çalışmada elde etmek istedıkleri iyılıkler ancak temiz yü reklerinin yüce duygularile ölçülebi ]ir. Bu uğraşmalann başhbaşına bir devrim sayılacak kadar değerli olduğunu acıkça söylemekle yalnız ger cekliği .belirtmis «Jnruz. Sav<nrJe£er kongresistlerin ve onlann temsil ettiği bütün kadm kümelerinin güttükleri maksadlarda hayalin erişilmesi zor karlı dağ tepeleri kadar yüksekliği yanında gerçekhğin sert ve çetin yüzler göstermekten geri kalmamakta bulunduğunu açık söylemekliğimize de kendilerinin izinlerini dileriz. Dünya yüzünde bir kadm sorumu (meselesi) var mıdır? Bu sorgunun karşılığı pek sadedır: Dünya yüzünde yalnız bir tek mi kadın sorumu var dır? Dünya yüzünde pek çok kadın sorumu vardır, daha doğrusu dünya yüzündeki kadm sorumunun herbiri diğerinden daha az önemli olmıyan binbir yüzü vardır, ve bu, dünya dünya olalı böyledir. Adamla Havanm cennete konulmalan ve sonra oradan çıkanlıp yer yüzüne fırlatılmaîan eger gercekten böyle olmuş, bir iş, olsaydı derdik ki kadm sorumu ta o başlangıcdan başlamışnr. Yaratık kadınla erkeği insan kısmı yer yüzünde tireyip gitsin diye sevgi adlı bir duygu ile donatmış veya yuğurmuştur. Bir çok ryiliklerin ve birçok fanalıklann bağlandığı baş noktalardan biri işte burasııdır. Bu duygunun önüne geçilemez sonunçlanndan biri olan evbark (aile) işi insan toplulugunun varlığmda çok kez aşılması nice yüzyıllar istiyen yalçın kayah kalelerin demir kapılannı kurmuştur. Kadın, insanlık hayabnm yarısını yaptığı halde nice yüzyıllar danberi ve hâlâ içinde bulunduğu muz çağlara kadar hak bakımından hep ikinci üçüncü plâna ablagelmiş tir. însanlığm gercekten mutlu bir hayata erişebilmesi için kadınm gerçek ten insanlığın yansı sayılmak gerek olan varlığını bütün haklarile tanımağa lüzum ve ihtiyac vardır. Dünya yüzünde hâlâ büyük bir çokluğun bıyık alhndan gülerek karşıladığı bu sorum herkesin gözü önünde dalga dalga yuvarlanmakta iken kadınlığın neden dolayı kongreler toplıyarak telâşlar ve sinirlilikler gösterdiğine şaşmağa elbette yer bulunamaz. En ileri memleketlerin kadmlığı henüz birçok sosyal haklarında yoksul bulunuyorlar. Acaba bu haklan bakımından istekleri en çok yerine getirilmiş bir durumda olan Türk kadınlığı icin sorum bütün bütün çözülmüş müdür, ve acaba artık Türkiyede kadın haklan sayımına yapılacak iş kalmamış mıdır? Ne yazık ki bu dış yaldızınm gönül avutan parlaklığile birlik • Je üJkemizde dahi kadın sorumu oldu Dün Şark ve Garb kadınlarmm ayni prensipler etrafında birleşmelerine dair bir karar kabul edildi Heyecanlı bir nııtuk söyliyen Jamayka murahhası «Barbarlıkla itham edilen Zencilerin lincedilmesine ne dersiniz?» dedi Arsıulusal Feminizm kongresi dün sabah umumî toplanb yapmamış yalnız saat 10 da Ahlâkta müsavat ve Ka dmın medenî haklarda müsavaü ko misyonlan ayrı ayn toplanmışlardır. Fenerbahçe 21 yenildi Maçtan sonra da misafir oyünculara dayak atılmak suretile çirkin bir hâdise vukua geldi Vıyanalı Libertas takımı dun de Fenerbahçe takımıle karşılaşmış, şımdiye kadar yaptığı iki maçta bera bere kalan Avusturyalı futbolcular, dünku maçta Feneri 2 1 yenmışlerdir. Fenerbahçenın mağlubıyetıle neticelenen musabakanın sonu müessif bir hâdise ile bitmış, Avusturyalı o yunculara dayak atılmış ve hakem de dövülmeğe teşebbüs edilmiştir. Hatta mesele pohse aksetmış, mısafır sporcular, futbol kıyafetlerıle Beyoğlu merkezıne gbtürulmuş ve ıfadele ri alındıktan sonra serbest bırakıl mışlardır. Bir musabakanın verdiği neticeden sonra ecnebi bir takıma ve hakeme karşı yapılan bu hareket çok çirkın dır. Seyırcılerden bir kısmının da iştirakıle maçtan sonra ecnebi oyun cuları dövmek, memleketimizde ilk defa vâki olan en hafıf tâbirile bir münasebetsizlıktır. Medenî haklar komisyomında Fransız heyeti azasından ve Fransanm tanınmış avukatlanndan Madam Maria Veronneun başkanlığında toplanan komisyon bilhassa aılede her türlü hakkın erkeğe verilmesi dolayısile evli kadınm nafaka ve emlâkini idare ba ile ayni haklara malik olması gibî meseleleri tetkik etmektedir. Bu ko » misyonda Türk murahhası Safiye Hüseyinle Necile Tevfık bulunuyorlar • dı. Dünkü çayda Başmaharrlrimiz Baskan Madam Aşbl ve Jamayka » Mis Mcrsonlrfif&rüsitrken murahhas** Komisyonda okunan bir raporda nafaka ve erkeğin ailesinı terketmesi meselesinde Uluslar Kurumunun na zan dıkkatinin celbedılmesi isteniyor du. Bu meselede en ziyade müdafaa edilen nokta ailesini terkeden erkekler mahkeme tarafmdan hükmedilen na fakayı bazan vermekten istinkâf et (Arkast dokuzuncu sahifede) M. Toşefin riyasetindeki Şimdi general, nazır ve meb'usların muhake kabineye eski nazırlarmesi başlıyor, tasfiye Atinayı allak bullak etti dan bir kısmı da girdi Sofya 19 (Hususî muhabirimiz den telefonla) Bulgaristanda ni sanın 20 sine doğru mühim siyasî hâdiseler olacağmı evvelce bildirmiştim. Verdiğim bu haber günü gününe ve. saati saatine tahakkuk etti. Bulgar kabinesinin istifasmı dün haber ver dim. Şımdi de yeni kabinenin teşkilini bildiriyorum. Kral Boris Hazretleri bugün öğ leye kadar yenideen Maarif Nazın General Radefi, Dahiliye Nazın miralay Kolefi, Süvari kıtaab Umum Müfettişi General Zatanofu, Süvari topçusu Müfettişi miralay Maydenofu nezdine kabul ederek kendilerile ayn ayn görüşmüş ve saat 17 de de Bulgaristanın sabık Türkiye ve Vi yana sefiri Toşefi nezdine kabul e (.Arkası dokuzuncu sahifede) Selânik divanıharbi 7 zabiti mahkum etti Yeni Bulgarg kabinesi kuruîou Viyana kalesine yaptian diğer bir hucum Spor yapmak için memleketimize misafir gelen bir takıma karşı yapı (Arkast dokuzuncu sahifede) Onu Bekliyorum! in en güzel romanı H Suad Derviş Kökleri tahteşşuurda yaşayan büyük vc esrarlı bir aşkın hikâyesi Yarm ((Cumhuriyet)) te Istanbul v'ıprüntülerini bir ecnebi şirket almdk istiyormuş (gazeteler) Selanık dtvaniharb neyeti 1 reğe, yüzbaşı LuSelânik 19 (Hususî) Bura seAtina mulıabirinıizin daki bir numa ne ağır hidema meraklı bir mektubu \ ralı divanıharb ta, ıki mülâzim Demirhisar 21 inyedişer sene ağır ci alaym asi zabitleri hakkmda ka hidemata ve diğerleri de daha az rarını vermiştir. Kurkutis, Papadokıs müddetle hapse mahkum edilmişler isminde iki yüzbaşı müebbed küreğe, dir. Elli ıki suçludan 27 si beraet « • • binbaşı Far?ndon on beş sene küre miştir. ğe, binbaşı Kazancakis yirmi sene kü(Arkast sekizinci lahitede) 1 BugOn 3 Üacfide t Kongre munasebetlle : Yazan A*aojlu Ahmed 4 Öncfide I Fem.nizım için Türk kadınl ne düşünüyor. 5 İnCİde I YSz rüre^in aynasıdır. Yazan Selim Sırrı Tarcan. 6 nctda t Hlkâye 7 n d d e I Slnema, Adanada hümmalı çaiışmaiar 8 n d d e t tzmir kulübleri arasında gene ıhlâf çıktı, Istanbulnn jüzellesmesi ğu gibi yerinde duruyor ve yerlerde sürünüyor. Bu sözlerimize göre bize zamanın modalan sırasma giren lâflardan biri yapışhnlarak feminist denilmemesi lüzumunu açık söyleriz. Biz feminist filân değiliz. Biz sadece insanlığın bağnnda hâlâ açık bir yara gibi ka nayan kadmlık sorumunu açık görüyor ve açık söylüyoruz. Türkiyede kadmlığa hak tanınılması idealist re jimin yalnız doğnı yolu gösteren kuvvetli bir işareti gibi alınmalıdır, o kadar. Buna göre ülkemizdeki durum dan dolayı kadından daha çok rejimî alkışlamak ve daha çok gene onu kutlulamak yerinde olur. Kadına, kadmlığa ve kadm sorumuna gelince o burada da başka herhangi bir ülkede olduğu gibi ve en aşaSı o kadar ayakta bulunuyor. demek hâlâ yerlerde sürünüp duruyor. Kadın sorumu belki sadece birlik ve beraberlik işi bile değıldir. Fakat şu vardır ki kadm hayatta, hele sosyal hayatta dün olduğu gibi bugün de kendisine yaraşan saygıdeğer yeri almaktan hâlâ uzaktadır. İşte gerçeklık buradadır. Kadm, dün olduğu gibi bugün de içinde yuvarlandığı zorlu yerden çekilip çıkanlarak yükseltil medikçe sosyal insanhğa yükseliş yoktur. Bu çözülmüş (hallolunmuş) bir dilev (dava) değıldir, belki henüz ele ahnmağa başlamış bir dilevdir. Bir dilev ki bütün yer yüzünü kaphyor. Sevgili ülkemizin bu dilevi çözüp düzeltmiş olduğunu söylemek, sadece kendi kendimizi aldatmak demek o lur. Biz böyle hayallerle oyalanamayız, biz büiriz ki bu sorum bizim ül kemizde dahi hâlâ olduğu gibi apaçık duruyor. r 45x5 10 X 9 = ^ 0 Iİ2OO Belediye sayesinde geçinib gidiyorduk, şirket nzkımıza mâni olacakî. Bu muammamn hanline az kaldt YUNUS NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog