Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5 PAZARLIKSIZ Yedl oda, iki sofa, ikı harnam, aynea çamaşırhanesi ve b&hçesi, Marmara der nizine nazır, önü açık, her taraîı güneş görür, terkos, sarnıç ve kuyu suları, havagazi ve elektrik ve her türlü konforu vardır. Adres: Türbe, Piyer Lcti caddesi No. (40), telefon 21001 SATILIK EV 11,000 tı nnnn ÎSTANBUL . CAĞALOGLU P ı ı m o 1 0 Micon 1 0 3 5 SBIie N0 ü\jdâ Telsraf re mektup adresl: Cumhurlyet, Istanbuı . Posta Inıtosu: İstanbul, No. 246 bUmd 13 niScUI loOO Teıeron: Başmunarrir ve evi: 22366. Tahrir neyeti: 24298. Idare ve matbaa fcısmlle Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketı 24299 24290 umhuri \ Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı 78 Otuz yurdun kadınları dün toplandılar Boğazlar meselesindeki fikrimiz Andlaşmalar değişecek olursa Çanakkale rejimi de değişmelidir ^ Hariciye Vekilimizin beyanatını Sovyetler tasvib ettiler, İngiltere, Fransa ve İtalya nazikâne ihtirazî kayidler ileri sürdüler Cenevre 18 (A A) Anadolu ajansınm hususî muhabirındenDünku celsede s ı r a s i1e bütün konsey aza Fransızların tek lif ettikleri karar projesi hakkında mütalealarını söy ledikten sonra Tevfik Rüştü Aras, Türkiye na mına söz alarak aşağıdaki beya natta bulunmuş tur: • « M. Laval t a r a f ı n d a n uç devlet n a m ı n a verilen karar projesinm, Stre sa konferansı so nunda neşredilen teblığ bakımın dan tetkik edil mesi icab edece mguızlere göre, Turk askeri kuvvetlerinin sevkulceyf mz<vetıt ğinı zannedıyo emntyetı te:iıne kâfil ise de, bıze gore de Çanakkalemn rum. Bu tebliğin serbestisi böyle olmahdır ihtiva ettiği mesele hakkındaki nok [ laşma ıle Balkan Antantı Daimî Kontai nazanmızı daha evvel Küçük And | {Arkast be$inci sahifede) Boğaziarda Istediğimiz Müdafaada Müsavattır enevrede Boğazlar meselesi kısaca konuşuldu. Dış İşleri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras, andlaşmalarla çizilmiş olan vaziyette değişiklikler yapıldığı takdirde, Türkiyenin bu değişiklikleri Boğazların askerî rejiminde yapılacak mukabıl tadılâta bağlı tutmak mecburiyetmde kalacağını açıkça söyledi. BCH ğazlardan geçme serbestliğine asla dokunmak fikrinde olmadığımızı da ılâve etti. Bunun üzerine îngiltere. İtalya, Fransa nazikâne ihtirazî kayidler ileri sürdüler, Sovyetler ise bu beyanatı tamamile tasvıb ve takviye ettiler. Diğer konsey azası, bu mesele hakkında söz almadılar. Fransa namma konseyde ihtirazî kayidler ileri sürülürken Fransız gazetelerinin Boğazlar meselesinde bılâkis Türkiyeyi haklı bulduklannı kayıd ve işaret ettikten sonra, üç devletın ihtirazî kayidlerinin esasını ve mahiyetinı bilmemekle beraber bunlann haklı ve mantıkî olabileceğini kat'iyyen 7annetmiyoruz. Çünkü andlaşmalann askerî hükümlerinde değişiklıkler yapmağı kabul etmek istiyen bu üç devletın, Türkiyenin kendi emniyet ve selâmetini düşünmesi™» karşı makul ve mantıkî ne gibi ihtirazî kayidler ileri sürebilirler? Bir Fransız gazetesinin dedıği gibi bız, müdafaa müsavatı prensipine dayanıyoruz. Bir hafta evvel gene burada yazdığımız gibi, Boğazlann bugünkü rejimi, komşumuz Bülgaristanın 20,000 kişiden fazla bir kuvvet bulundurmaması esas olduğu bir zamanda kabul edilmişti. Şimdı komşumuza istediği gibi bir ordu beslemek müsaadesi verilince Trakya ve İstanbulun yan ve arkası demek olan Boğazlann da tahkimine müsaade etmek gerektir. Zaten Boğazlan tahkHnden meneden ahkâm, müdafaa müsavatı prensipine, esas ıtıbarile asla uygun ve hakh değildir. Bir memleketi kendi topraklannda tahkimat yapmaktan menetmek, ona buralannı ecnebi tecavüzlerine karşı açık bırakınız, istedikleri zaman daha doğrusu istediğimiz zaman rahat rahat hücum edelim, demektir. Sonra, Boğazlarda yapıla "Kadın için hak beraberliği, insanlık îçin barış istiyoruz !„ Uhıslararası 12 nci kadın kongresi Istanbul Valisinin nutkile açıldı, d'inya kadınlarmm îstekleri, kongrenin neler görüşeceği anlatıldı, murahhaslar birbirlerile tanıştılar, komisyonlar seçildi Vluslararası 12 nci kadın kongresi dünkü toplantısında TyenevredekiTcarardan sonra Berlin ateş püskürüyor Almanyada Londra, Paris ve Romadaki elçilerin geri çağırılacağı, Versay muahedesinin büsbütün ilga euileceği şayiaları dolaşıyor Cenevre 18 (A. A ) Konseym fevkalâde içtima devresi dün saat 18 de kapanmıştır. Konsey, İngil tere, Kanada, Şıli, îspanya, Fransa, Macaristan, îtalya. Felemenk, Lehistan, Porte kiz, Türkiye, Sovyet Rusya ve Yugosla^ayı, dün kabul edilen Fransız İngiliz Italyan t e k 1 i f mucıbince, mua hedelerın tek ta ' ansız Dış Işlerı Bakant M. Lavalin Uluslar Derneği içtimatna raflı ihlâline kariştirak etmeK iızere Cenevreye muvasalattndan bir intiba şı alınacak tedbirleri tetkik edecek f Berlin 18 (A.A.) Havas rmıhabi komiteye iştirake davet etmıştır. ! (Arkast ikmci sahifede) Kongre başkanı Uluslararası 12 inci kadmlar kon gresi dün saat 10 da Yıldız sarayın da Madam Aşbinin başkanlığı altında merasimle açıldı. Madam Aşbi ktişad nutkumı öylerken • •• • Valinin nutku Istanbul Valisi ve Belediye baş kanı Muhittin Ustündağ kongre üyelerine hitaben aşağıdaki nutku söyledi: « Uluslararası Kadınlar Birliğı nin 12 inci kongresini açmak gibi büyük bir şeref bana teveccüh ediyor. Bu zevkli vazifeyi büyük bir memnuniyetle ifa ediyorum. Sizin gibi müm taz ve münevver bir samiin kütlesi huzurunda milletlerin hayatî bütün te zahürlerinde kadma râci olan rolden bahsetmek cesaretinde bulunacak değilim. Muhakkak ki bu rolün takdır edılmemesi beşeriyetin terakkisine engel olur. Kızkardeşlerimizin her yerde pek meşru olarak istihsaline çalıştıklan haklann temini için sarfedılen mesai en büyük bir alâka \c en canlı bir (Arkası altıncı sahifede) Kongreden intıbalar Türk kadınının zaferi Bulgar kabinesi istifa etti IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IMIIMinilllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIİMIinilMlliniinllllllllllllinillllllMlllllllinillll Dün bütün dîinya kadınlığı Atatürkün esaretten Jstifaya Çankof ve Gor( kurtardığı Türk kadınını alkışladı giyefin sürülmeleri sebeb oldu Hükumet aleyhine büyük tezahürat yapıldı Sofya 18 (Hususî muhabirimiz den, telefonla) Sabık Başvekil lerden Çankof, tvan Gorgıyef. sa bık Polis Müdürü Naçef, Heveti Vekilenin sabık başkâtibi Karakolakof, ıhtiyat miralaylarındarî Kâmilof ve Korkof bu sabah Bur gaza sürgün edilmişler, bunun üzerıne Harıciye Nazırı Bata lof, İktısad Nazırı Molhof, Adlıye .Nazırı Pikof bugün saat 11,30 da 1 Başveküe istifalanru ve arkasmdan da Başvekil General Zlatef, Krala bütün kabinenin istifasım ver miştir. General Zlatef bu mesele hakkında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: € Siz de biliyorsıinuz ki sabık Başbakan Simon Gorgiyef ve ar kadaşları 22 kânunusanı tebeddu |lünden sonra hemen her güTi açık (Arkast beşinci sahifedeı Karikatürcümüze göre kadmla erkek arasındaki birlik ve beraberlik ABİDlN DAVER (Arkast ikincı sahıiede) fliııııımııımımıııımtifiııııııııııummıuıııımıııııııııııııııııııııımııııı OTOX2OO=! 'turk kadın saytavlan alktşfar arasında kursünün önune gelirlerken Biraz sonra otomobil sarayın büyük Otomobilimiz Yıldıza çıkan yolda kapısında durdu. îçeri girer girmez kâh sağa, kâh sola kıvnlarak ilerli radyoda tatlı bir îngiliz şivesile franyor. Arkamızda bir tek otomobil dasızca konuşan bir kadın sesi duyduk: ha var. Herhalde geç kalmış olacağız. Tertemiz ve pırıl pınl üniformalar Eyvah kongre başlamış. içinde polis memurları otomobillere Evet kongre başlamış ve biz gecifcUrkast beşıncı sahifede) takib edecekleri yolu işaret ediyorlar. 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog