Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

16 Nisan H A S A N TIRAŞ BIÇAÖIDÜNYANIN Şimdiye kadar icad olunan bütün tıraş bıçaklari arasında en mükemmel ve en fevkalâde oîdugu tahakkuk tıraş bıçağının 1 2 3 4 numaralı gayet keskin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarafile lâakal on defa raş bıçağile 40 defa ve ıslak bardak ile bilendikte yüz defa tıraş yapılmak mümkündür ki dünyanın hiç bir başka marka verirlerse aldanmayımz. Taklidlerinden sakmmız. Fiati 1 adedi 5 kunıştur. 10 adedi 45 kumştur. En mükemmel tıraş bıçağıdır etmiştir. Piyasada mevcud tıraş bîçaklarînî şaşîrtmiştîr. Hasan tıraş oîmak kabildir. Bu hesabla 5 kuruşluk bir aded Hasan Tıbıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde Hasan Deposu: Ankara, tstanbul, Beyoğlu. GRIPİN GRIPİN . Diş ağrısı ıstırabların En müthişidir! Maliye Bakanlığından: Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk, sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli mah yirmi üç bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkeb satın alınmak üzere kapalı zarfla ek • siltmeye konulmuştur. Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğün den ve Istanbulda Dolmabahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. Vermege istekli olanlann beş yüz otuz yedi Fira muvakkat teminatlarile 24 nisan 935 tarihine musadif çarşamba günü saat on beşte Maliye Bakanlığmda Levazım MüdürNiğü odasında teşekkül eden Satinalma Komisvonuna eelmeleri. (1660) En şiddetli diş agrılarını dindirir. I Dev et Demıryolları ve limanlan işletme Umum Idaresi ilânlarıl 1/5/935 tarihinden itibaren ot, saman, ağaç dal ve yaprakları, hububat saplan ve saire gibi havaleli maddelere mahsus olan tarife değişmiştir. Kozalı ve çiğitTi pamuklarla hayvan gıdası olarak ta şınan kuru mısır dalları ve pamuk kozası kabuğu yeni tarifeye da hildir. Yeni tarifenin ücretleri en asağı beş ton hamule olmak veya beş ton ücreti verilmek sartile: 1100 km. Iik mesafe kısmının beher km. si için 3 101 200 » .» » » » T 2 » 200 den fazla » » » » » 1,5 kunıştur. Fazla tafsilât istasyonlardan verilecektir. (1922) İLACI Eaş ağrısına, nezle, grip ve romatizmaya karşı bilhassa müessirdır. Bütün agrn, sızı ve 8ancıları keser. Her eczanede bulunur Fiati 7,5 kuritftur. Ambalâjlar üzerinde G R İ P 1 N kelimetine dikkat ediniz ve urarla onu isteyiniz! Beyoğlu Mıntakası Tahsil Müdürlügünden: Müdiriyetimiz mıntakasmda 2,500 kuruş maaşı aslili iki icra me mur ve muavinîiği münhaldir. 1 Türk olmak, 2 Hizmeti askeriyesini ifa veya tecil ettirmiş bulunmak, 3 Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Kayid ve şartile taliblerin üçer aded 6 X 9 eb'adında fotoğraf ve evrakı müsbiteleriîe birlikte Beyoğlu Mıntakası Maliye Tahsil Mü • dürlüğüne müracaatleri. (1925) Tekirdağ Cumhuriyet '"] Müddeiumumîliğinden: Mevcud sartname mucibince muhammen bedeli 15370 Iiradan ibaret Tekirdağ Ceza Evinin inşası 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Teklif mektubları 18/4/935 perşembe günü saat dokuza kadar Tekirdağ Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde kabul edilecek ve ayni günde saat onda Müddeiumumilikteki Kom «yon muvacehesinde açılacaktır. Kat'î ihalesi Adliye Bakanlığından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat teminat 1153 liradır. Sartname bedeli mukabi linde istiyene verilecektir. * (1924) Uımımî Merkezinden: H1LALIAHMER, Hilâliahmer Cemiyeti tarafindan Etimes'udda yaptinlrnakta olan ambar binalan için muhtelif kalinhkta (152,5) ton betonarmeye mahsus çubuk demir satm alınacaktır. Kapalı zarfla yapilacak olan bu ahsverişin şartnamesi Ankarada Yenisehirde Hilâliahmer Cemiyetinin Umumî Merkezi muhasebesinden ve tstanbulda Yenipostane civarinda Eskizaptiye caddesinde Hilâli • ahmer oyun kâğıdlan ve maden suları satiş deposu müdürlüğünden istiyenlere parasiz verilir. Teklif zarflari 1935 senesi nisaninın yirmi üçüncü sah günü saat on beste Hilâliahmer umumi merkezinde açilacağmdan o vakte kadar teklif zarflari • nin verilmesi lâzimdir. Ondan sonra verilenler alınmaz. Akay îşletmesi Müdürlügünden: Yalova kaplıcalarında mevcud serler «Çiçek muhafaza yeri» yeniden inşa olunacaktır. Muhammen ihale bedeli «7597,65 yedi bin beş yüz doksan yedi lîra altmış beş kuruş» olan bu işe aid sartname, resim ve keşifleri görmek istiyenîerin hergün Akay işletmesi Levazım Şubesi tnşaat kısmına müracaatleri. fhalesi 21 nisan 935 pazar günü saat on beşte yapılacağından ta • Kblerin %7 \ nisbetinde muvakkat teminat ile o gün ve saatte Idare Şefler Encümenine gelmeleri. (1945) HASRETLETAHAYYÖLErTTIGIN ĞENÇLI6E Edremid aJtye hukuk mahkemesinden: Edremidin Camiivasat mahaüesin • den Ali oğlu Murad karuı Ümmüşün kocası Çatalcanın Karaca köyünden Ali oğlu Murad aleyhine açmiş olduğu boşanma davasiMn icra kıhnan muhakemesi sonunda her iki tarafın ayril • malarina ve müddeiye Ümmüfün ( 3 0 0 ) gün intizarma mahal olmadığina ve bilcümle masarifî mafaakemenin müddeaaleyhe tahmiline 112/124 cayı ile 4/4/935 günlemecmde karar verilmiş olduğundan hukuk utulü muhakeme leri kanununun 407nci maddesine tevfikan ipbu hâkmiin taröıi tebliğinden itibaren 15 giin icinde miiddeaaleyh Muradın mahkeme kalemine müra • caatle ilâmma tatihsaJ ve kanun yol • laMna mürF.caat «tm (' ijbu müddet zarfinda miiracaat etmediği takdirde hükmün iktisabı kat'iyyet edecği bafkâtrb ibbarnamesi makamina kaim olmak üzere ilân olunur. (10520) Kadıköy ikinci »ulh hukuk hâkimliğinden: Bostandda Usküdar caddesinde 5 numaralı evde ölen Nuriyeye aid bir kuım esyanm birinci artUrma ve bir kuun esyanm da ikinci arttırma sure tile 20/4/935 cumartesi günü saat 10 dan akaama kadar satlacağı mezkur günde satiş bitmediği surette satişa 2 1 / 4/935 pazar günü saat 14 ten aksama ve 22/4/935 pazartesi günü saat 10 dan akşama kadar devam olunacağindan talib olanlann bilcümle hard kanuninin kendilerine aid olmak üzere mahaHinde hazir bulunmaları ilân o • lunur. (10528) . Mutfak ve Soba Bacaları Tadîlâtı Tayyare Cemiyeti tstanbul Vilâyet Şubesinden: Lâleli apartimanları mutfak ve şoba bacalarında keşifnamesi mucibince yaptırılacak tadilât açık arttırmaya konmuştur. 1 mayıs 935 çarşamba günü saat on birde ihalesi yapıTacaktır. îsteklilerin şeraiti anlamak üzere hergün ve arttırmaya girmek için «180» lira depozito parasile beraber mezkur gün ve saatte Subeye müracaatleri. (1912) l Türk Bayan aramyor 3,5 vasında annesiz bir oglana bir anne şefkatıle bakabiltcek tecrubeli, namuslu ci dî bir ba»an aranıvor. Sııkeci Mühürdar zade hanı No 29 a öfleden sonra saat 2 • 4 arasında miiracaat •jpjBjBjajBjBji^M^^ v I I Üniversite Arttırma, Eksiltme ve İhalât Komisyonundan: Üniversite Tıb Fakültesinde Tıb Tarihi Enstitüsünde keşif ve şartnamesine göre 2078 lira 37 kuruşluk inşaat ve tesisat işi kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/4/1935 perşembe günü saat 15 te Universitede yapılac*ktır. flk teminat 155 lira 88 kunıştur. Bu inşaata girebilmek için resmî dairelerde 1,500 liraiık kat'î teminatı yapılmış ve iyi netice vermiş inşaat ve tesisat yapmış olduklarını vesaikle ispat etmeleri lâzimdir. Sartname ve projeler Uni • versite Arttırma, Eksiltme Komisyonunda görülebilir. (1632) Liman işleri ı Umum Müdürlüğü Levazım Şeflî£inden: Galata Rıhtım ambarında mevcud hurda demir saç ve saire açık arttırma ile münakasaya konmuştur. tsteklilerin 18/4/1935 per şembe günü saat iki buçukta mezkur ambarda toplanacak Ko • misyona müracaatleri. Kayseri asliye hukuk mahkemesin • den: Kavserinm Danacılar mahallesin den Gedik oğlu Had Mehmed kizi Fatma ile Karafaki mahallesinden Yemenici oğullarindan Salih oğlu Salih aleyhlerindeki talâkın tesçili talebinin yapilmakta olan muhakemesi sirasin • da yeri belli olmiyan Salihe ilân suretile tebligat ifasına karar verilmiş ve muhakeme 6/5/935 tarihine talik kıhnmiş olduğundan müddeaaleyh Sa • lih bizzat veya bir vekil göndermediği surette hakkmda açıla.n bu davanin arkasina bakılacağı ilân olunur. (10526) Birinci ticaret mahkemesinden: Türkiye t» Bankası İstanbul şu • besi avukatları Istanbulda Yenipostahane civarinda Velora hanında Hindizade Osman aleyhine 18,275 lira borca karşı itirazın ref'i ve borçlunun iflâsına hüküm olunması hakkmda adliye yangınından evvel bir dava açmışlardı. Bu kere dosyası yenilenmiş 35/112 numaralı işbu dava için müddeaaleyhe gönderilen davetiye ikametgâhmı terkettiğinden ve şimdi nerede oldu ğu bilinmediğinden tebliğ edileoıemistir. Mahkemece H. U. M. kanununun 141 inci maddesi mucibince tebligatın ilân suretile yapılması • na karar verilmiştir. Muhakeme 29/ 5/935 çarşamba günü saat 14 tedir. Davetiyesi mahkeme divanhanesi ne asılmıştır. Müddeaaleyh o gün o saatte mahkemeye gelmez veya vekil göndermezse davaya gıyaben bakılacaktır. 148 inci maddeye göre ilân olunur. BUNU TEM1N Ademi ilcıldarı giderir. Eczanelerde bulunur. Fiati tstanbulda 150 kuruftur. Adres: Galata posta kutusu 1255. Yniköy icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz de • mir delmeğe mahsus bir makine 7 mayıs 935 salı günü saat 10 da tstanbulda Çarsıkapı mevkiinde Çilingirler sokağında 15 nuraarah dükkânda açık arttırma ile satılacağından almak istiyenlerin yazıh yere gelmleri ilân olunur. [Sabırsızlıkla açılmasını beklediğinizj 15 Nisandan itibaren açılmıştır. JNisan ve Mayıs ayı zarfinda geleceklere Otel ve Banyo fiatlerinden % 40 tenzilât yapılır. UJDE! ZÜMRUT YALOVA KAPLICALARI Yalnız 24 saat kalntek üzere geleceklere, VAKİTSİZ İHTİYARLIYANLARI FORTESTİN Üsküdar ikinci sulh hukuk mahkemesüıden: üsküdarda Rumimehmedpasa mahallesinde Uncular sokağında 64 numaralı hanede sakin iken vefat eden ve terekesine mahkememizce vazıyed edilmie bulunan Bosnalı Yusuf kızi Münirenin mahkemece JSençIeştirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gevşekluine emsalsiz bir ilaçtır. Nafıa Bakanlığından: J [Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemel dahil ten^ilâth karneler. Kameler Köprü, Adalar bilet gişesile Yataklı Vagonlar gişelerinde satılır. 14/4/935 tarihinde münakasasının icra edileceği ilân edilmiş o lan Fityos Ereğli hattı ikinci kısım inşaatına aid eksiltme görülen lüzum üzerine ayni şartlarla 5/5/935 pazar günü saat on beşe tehir edİlmistir. ... (1882) tahrir ve tesbit edilmis olan emvali menkulesinden hah, kilim ve saire •• eıyası 28/4/935 pazar günü saat 10 da açık arttırma ile paraya çevrileceğinden talib olanlann yevmi ve saati mezkurda mahallinde ha*ır bulunmalan ilân olunur. Emniyet İşleri Umum Müdürlügünden: 1 Zabıta memurları için 1200 1500 çift fotin kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasa ya konulmuştur. 24 nisan 935 çarşamba günü saat 15 te ihale olunacağından isteklilerin sartname ve mimuneyi görmek için Umum Müdürlükte müteşekkil komisyona miiracaat etmeleri. 2 Tekliflerle birlikte % 7,5 tan teminat akçesi olan 565 li ranın ihaleden evvel komisyona tevdi edilmesi ilân olunur. (1759) MÜFERRİH ve MÜLEYYiN dir Mide ve barsakları boşallır. MEYVA TUZU MAZON KABIZLIGI ve KAZiMSIZLIGI izale eder; MIDE şişkinlik ve yanmalarını giderir. MAZON isim ve markasına dikkat. Deposu : Mazen ve Botton ecza deposu Bakcekapı. Iş Bankası arkasında 12 (10533) Altıncı icra memurluğundan: Bahçekapıda Nail Bey hanında 1 numarada iken halen ikametgâhı meçhul Terzi Jak Farhiye Suraski rnahd'umlarına olan borcunuzdan dolayı asliye ikinci ti caret mahkemesmin 13/1/935 ta rih ve 35/6 numaralı kararma iatinaden Bahçekapıda Nail Bey ha • nında 1 numaradaki emvaliniz gı • yabınızda ihtiyaten haczedilmistir. tkametgâhımz malum olmadı • ğından 103 üncü madde mucibince lâzım gelen tebligat yapHamamış • tır. Mezkur maddeye göre heciz muamelesine kar«ı bir diyeceğmiz varsa ilân tarihinden itibaren 3 gün zarfinda 6 nci icra dairesine gele rek 35/234 numaralı dosyaya bildirmeniz ilânen tebliğ olunur. (10532) Doktor aranıyor Sıvas • Erzurum ve Malatya u • tisak hatları için iki yüz lira ma • ash iki doktora ihtiyac vardır. Talib olanlann Karaköypalas 4 üncü katta 8 numaraya her gün öğleden sonra müracaatleri. Zayi Liman cüzdanımı zayi ettim. Yenisini çıkanyorum. Eski sicıin hükmü yoktur. Denizyolları ifletmesi Erzurum vapuru kamarotlanndan Rasid Sahıp ve Başmuharrtn Yunua Nadı Umumi netnyaU idare eden Yazı tyert Uudürü: Hikmet Münif Matbaactiık ve Netrtyat Türtt Anonim Şirkett » Ittanbvl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog