Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

16 TVi«n 1935 f Cumhurivet' lstanbul Evkaf Müdıriyeti ilânigrı Üsküdar Kefçedede Çıkmazbostan sokagmda bostan. Usküdar Kısıkh Baglaraltı İstavroz sokağmda tarla. Çengelköyünde Talimhane Kuleli caddesinde bostan. Bakırköyü Vidos karyesinde 8 bin Me. 2 tarla. Hasköyde Piripaşa Dere sokak 43 numarah bostan. Pasabahçe Tepe köyünde 1500 Me. 2 bahçe. Yukarıda semti yazilı bostan ve Urlalann üç sene kiraya verilmesi aı ttırmaya çıkarılmıstır. İhalesi 24/4/935 çarşamba günü saat 15 tedır Isteklilerin lstanbul Evkaf Müdürlüğü Orman, Arazi kalemine gelmeleri. ( 1 8 S 9 ) 1 75 16/4/935 Sah 76 150 17/4/935 Çarsamba 151 Ve daha yukarı Persembe Hayrat hademetinin mart 935 ayhkVrı yukarıda yazıh günlerde karşılarmdaki sayı «ıralanna göre verilecektir. (1931) TÜRK ANONÎM ŞİRKETI lstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 VAPURCÜLUK Eskişehir Belediye I Denizyolları İŞ L ET M E S 1 Baskanlığmdan: Eskişehire takriben 40 kilometro mesafede Kaplanh dağındaki membalarda şehirde yapılacak depoya kadar suvun isalesine aid eksiltme evvelce ilân edilmiçti. Bu eksiltmeye talib zuhur etmemis ve şartnamenin taksit bedellerinin tediyesine aid 16 ve 17 nci madde leri hükümleri 936 ve müteakib senelerde yapılacak tediyata senevî yüzde yedi faiz verilmesi sartı konmak suretile değişiklik yapıîarak ifin tekrar 1 mayıs 935 tarihine musadif çarşamba günü ihalesine karar verümiş olduğu ilân olunur. (1933) IZMİR SÜRAT YOLU S A K A R Y A vapuru her hafta PERSEMBE günreri saat 16 da Istanbuldan ÎZMtRE ve PAZAR günleri de lZMtRDEN îstanbula kalkar. Acentalan: Karakoy Köprübası Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade ^••i Han Tel 22740 m ^ ^ TRABZON YOLU V A T A N vapuru 16 nisan SAH günü saat 20 de Rizeye kadar. (1909) IRABZOH YOLU T A R t vapuru 18 nisan PERSEMBE saat 20 de Ho paya kadar. İsianbul Belediyesi ilânlan \ AYVALIK YOLU BANDIRMA vapuru 17 nisan ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayvahğa kadar. (1934) lstanbul yedinci icra memurluğun dan: Bir borcdan dolayı mahçuz olup satılmasina karar verilen fotoğraf makiaeleri ve ağrandisman makinesi ve te ferrüatı ve taîre Scinci açık arttırma »uretüe 17/4/935 çarsamba saat 9 dan 10 a kadar Galatada Küçük Millet hanmda hazır bulunacak memur tarafindan sahlacağı ilân olunur. (10527) Nafıa Bakanlığından: Poz ve taroirat islerinde kullamlmak üzere Haydarpaşada teslim sartile cem'an muhammen bedelleri «6789» lira olan «60» kalem malzeme kapalı zarf usuliîe eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 1/5/935 Urihine raslıyan çarsamba günü saai 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlügünde yapıUcaktır. İsteklilerin tekliflerinj, Tiearet Odası vesikası ve 509,18 Iiralık muvakkat teminatlarile birlikte 1/5/935 çarşamba günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri İâzımdır. Bu husustaki sartnameyi istekliler Ankarada Bak&nlık Malzeme Müdürlüğünden parasız alabilirler. (1921) İst. Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânlan 20 ilâ 30 bin aded 30 numara hâki makara ipliği 16 nisan 935 sah günü saat 14,45 te pazarlıkla ahnacaktır. Tahmin bedefi beher makara 6 kurustur. thale günü teslim sartile ahnacaktır. Ta • liblerin belfi saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelme leri. (1935) Temizlik işleri için yaşları 4 ifâ 8 olmak, boylan 1,38 ve göğsü 39 dan asağı olmamak ve araba çekecek kudrette bulunmak ve her türlü hastahk ve arızadan salim olmak üzere açık eksiftmeye konan 40 tane iğdiç hayvana ihale gününde talib çıkmadığından açık eksilt • me 21/4/935 tarihine kadar uzatılmıştır. Bir hayvanın tahmin bedefi 95 liradır. Sartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah kanunda yazıh vesika ve 285 Iiralık teminatla beraber 21/4/935 pazar günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmahdırlar. (1942) Üsküdar Belediyesinden: Karacaahmedde başıbof oîarak boz renkli bir baş merkeb bulunmuştur. Temizlik işleri ahırındadır. Sahibi 21/4/935 tarihine kadar müracaat etmezse satılarak parasının irat kayid edileceği ilân olunur. (1943) Millî Reasürans TÜRK AN0NİM ŞİRKETİNDEN: Şirketimiz nakliye, iş ve kollektif amele kaza sigortaîannda ihtisas yapmak üzere Avnıpaya memur göndereceğini ilân etmisti. 31 mart 1935 aksamına kadar müracaat eden taliblerin vaziyeti tetkik olunarak müsabaka imtihanına girebilmek hakkını haiz o lanların isimleri asağıda yazjlmıstır: Bay Ahmed Nuaret Bay Suha Zeki » Şinasi Tabar Seyfettin Cemşit Kılıç Atlan » Cavid Kartin V*cih Kâmw an » Nezihi özeken Sadullah Ipek » Şekip Sadi » Sabri Neeib Hikmet » Reşad Faîk Müsabaka imtihanî nisanîn 21 inci PA2AR günü saat 14 te yapılacaktır. İsimleri neşredilen isteklilerden fstanbulda bulunanların müsa • baka imtihanî gün ve saatinde Istanbulda Yenipostane arkasında Asirefendi caddesinde Türkiye hanmda kâin sirketimizde hazır bufunmatarı iâzımdır. Taşrada bujunanlara ayrıca birer mektub gönderilerek kendilerine lâzım gelen talimatm verileceği ilân olunur. ••* Müteahhid hesabma 50 aded işçi sandalyası 21 nisan 935 pa • zar günü saat 14.30 da pazarî'kla af'narskt'r. Tahmin bedeli 70 liradır. İsteklilerin şartname ve nümunesini gormek üzere ve pazarhğa girmek üzere 10 buçuk lira son teminatlarile folîi saatte Tophanede Satınalma Komisvo nuna gelmeleri. (1936) ••• SeJimiye Askerî Satınalma Komisyonundan: 1 Fırka birlikleri ihtiyacı için 12800 kilo taze bakla, 2500 kilo taze soğan, 6000 kilo semiz otunun açık eksiltme usuliîe eksiltmesi Selimiye Satınalma Komisyonunda 25 nisan 935 persembe günü saat 16 da yapılacaktır. 2 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunda yazıh belgeîerle (vesikalarla) yukarıda yazıh gün ve saatte Komisyona gelmeleri İâzımdır. 3 Taze bakfanm tahmin bedeli 1128 lira 96 kuruş, taze soğanın 131 lira 25 kuruş, semiz otunun 468 liradır. Her üçünün muvakkat teminatlan mecmuu 130 liradır. Teminatlar ihaleden önce yatınlmış olmalıdır. 4 Sartnameyi gormek istiyenler hergün Komisyona müracaat edebilirrer. (1766) Besiktaf tfdnei hukuk mahkemesia Flnddıbda Selimbatun mahalle«Bde Cami sokağmda 18 sayih evde oturan ölü Osman \axi kiiçük Sahavete en ya kin akrabasmdan Sultanahnıedde Tevkifnane karsisinda Karacehennemibrahim sokak 25 sayida oturan Bayan lf • fetm vaa tayin edilmis olduğu alâka • daranca malum olmak üzere ilân olu nur. (10524) Bulana 60 lira Nısanın 14 uncii pazar günü saat II ile 12 arasında Maçkadan Galata saraya kadar ikincı mevki bir tramvaT arabasınaa, veya Galatasarayla Pazar dü Levan arasında soKata altın bir taoaka kaybolmuştur. Bulub Teşvikıyedc, Bostan sokak N. 24 Ayda apartmanının 5 numaralı daireaine a tmış lira mükâlat verilecektir. Topçu Nakliye mektebinde bulunan ve otomobilîerden çıkarılan 342 kalem parçanın demir, döküm ve alaminyomlanndan istifade edileceğinden 21 nisan 935 pazar günü taat 15 te pa zarhkla satıfaeaktir. Tahmin bedeli otuz liradır. Parçalar Maçka kışlasında Topçu Nakliye mektebinde gorülebih'r. Pazar hga gireceklerin belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna (1937) «** Müteahhid hesabma 50 takim filâma 21 nisan 935 pazar günü saat 14 te pazarlıkla ahnacaktır. Tahmin bedeli 165 liradır. Son teminatı 24 tira 75 kurustur. Isteklilerin belli saatte Tophanede Satmahna Komisyonuna gelmeleri. (1938) gelmeleri. Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden: ÜS; Ayazma Salacık arkasında Kızkulesi namile maruf park ve pilâj müsteciri Osmanın Üsküdar şubesine olan borcundan dolayı haciz altına ahnan ve halen üsküdar Ayazma iskelesi sokağmda 31 numarah mahalde bufunan eşyaların açık arttırma yolile 20/4/935 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te s&tılacağından talib olan' larıt> ve esyayı gormek istiyenîerin % 7 f pey akçelerile Üsküdar şubesine müracaat eylemeleri. (1857) Dahiiiye Vekâle tinden: Vilâyetler Evinin arkasındaki (mes&ha ve tarifatı fennî ve malî şartnamelerinde yazıh) sahamn şartnameye ilişik krokide gösteril diği şekilde tesviyei lürabiyesi kapalı zarf usulile münakasaya ko nulmustur. Muhammen kesif bedeli «6"80» altı bin altı yüz seksen lira oîup muvakkat teminat miktarı «516» bes yüz on altı liradır. Istiyenler bu hususdaki kroki ve sartnameleri Dahiltye Vekâleti Eksiltme Komisyonundan aiabilirler. Eksiltme 6 mayıs 935 pazartesi günü saat 15,30 da Dahiüye Ve kâleti binâsında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Taliblerin 6 mayıs 935 pazartesi günü taat 14,30 a kadar icap eden belgelerile beraber teklif mektublarını Eksiltme Komisyonuna vermeleri ilân olunur. (1919) Şündiye kadar binl Yeni tertib anmı gorünüz Büyük ikramivesi: 20,000 liradır lstanbul Beşinci icra Memur luğundfln: Sıdıka ve tsmaO tarafmdan Terko* Sn ŞirkeH aleyhine Fatihte Hıfzıpafa caddetinde Basboca sokağinda 2 3 numarah hanelerinin «ltindan geçen Terkos nı bonılarmm kaldırilmasi hak • kmda istihsal olunan 3âm mucibince dairemizce vaki tebliğe rağmen aley • hine hüküm verflen Terkot Sa Şfaketi tarafindan flâm hakmü yapilroami* ve dairemizce de icra ve iflâa kanununun '30 tmcn maddesme göre ve borefadan tahsü edilmiş olan para ile hökmolo • nan ifin yaphrilmasina karar rerilmiş ve dosyamtz meyanUıda mevcnd Te ehli Tnkaf tarafmdan tanzim «lunan kefifname maeibmce ifin € 8 3 lira 27 Irann sarfîle yapilabHeceti anlafilmiffar. Bu işt Tapmak istiyenîerin ekrilt • nıeye girmek üzere eksfltme günQ olarak tayin olunan 2 0 aisan 935 tarihi • ne musadif comartesi günâ u a t on «1tıda bu kabil işleri yapabilecekleri hakkmdaki ehliyetnamelerfle birlikte ls tanbul beşmci icra dairesîne mSracaatleri Te daha evrel kejifnameyi gör • mek istiyenîerin de bergiin mesai saatIerinde dairemiztn 934/2269 nnmaralı dosyasina raüracaatleri 3in olunur. (10494) Yalovada otel inşası Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Akay Işletmesi Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş «Yalovada otel inşası» dır. «Elektrik, kalorifer ve sıhhî tesisat ve diğer teferrüatı beraberdir.» Keşif bedeli «350,816» lira «95» kurustur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme sartnamesi B Mukavelename lâhikası C Fennî şartname Ç Fennî şartname lâhikası D Elektrik tesisatina aid umumî şartname E Elektrik tesisatı lâhikası F Kalorifer tesisatı umumî sartnamesi * > G Kalorifer tesisatı fennî sartnamesi H Mahal listesi 1 Sıcak su tesisatı fennî sartnamesi J Asansör tesisatı fennî sartnamesi K Izelâsyon, vantilâsyon sartnamesi L Dere yatağınm değiştirilmesine aid şartname M İnşaat keşifnamesi N Projeler İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı «17,5» lira bedel mukabiîin de Akay ldaresi veznesinden alabilirler. 3 Eksiltme 22/4/935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ga * latada Köprü başında Akay Idaresinde yapılacaktır. 4 Eksiitme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi İâzımdır. A 100 bin Iiralık otel, banka veya idare binası yapmış olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış bir vesika. B Münakasa şartnamesinde yazıh vesikalar. 6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncii maddede yazıh saatten bir saat evveline kadar Akay Müdürlüğüne getirilecek Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderiie • cek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması iâ zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) Edremid asJiye hukuk maiıke • mesinden: Edremidln Havran nahiyesinin Hamamba&ı mahallesinden Bayram kızı ve Nuri karısı Haticenin kocası Edirnenin Muradiye Mescid mahallesi (115) sayıh hanede oturmakta iken halen ikametgâhı meçhul Nuri aleyhine ikame eylediği bosan ma davasının grıyaben icra kılınan muhakemesi sonunda tarafeynin ayrılmalarına ve davacı Haticenin üç yüz gün inttıaruja mahal olma* dığına ve masarifi muhakemenin da müddeaaleyhe aidiyetine kabili temyiz olmak üzere gıyaben 26/3/ 935 tarih ve 112/124 sayilarla karar verilmis olduğund'an hukuk u sulü muhakemeleri kanununun (407) nci maddesine tevfikan i»bu ihbarnamenin tarflıi tpbliğinden itibaren on bes gün icinde mahkeme kale • mine muracaatle ilâmını alarak kanun yollanna müracaat etmesu Isbu milddet zarfında müracaat etmediği takdirde hükmün kesbi kat'iyet edeceğini natık baskâtib ih • barnamesî makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (10520) I Inhisartar Umum Müdürlüğünden I Cibali fabrikasından mayı* 935 ten itibaren harice sevkedilmek üzere çıkacak ve 2 2 \ ay zarfında sartnamesi mucibince teslim e dilecek olan «50,000» kilo kadar tütün tozu pazarlıkla satılacağın dan almak istiyenîerin 20/4/935 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te c/° 15 güvenme paralarile Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde Satış Komisyonuna müracaatleri. (1907) Ankara caddesi zorlu apartmam Mo. 21 Doktor Nimet Dr. CEMSMn Operatör Camadan maada her^ün saat S6 hastfllanm ttabtıl eder SeJimiye Askerî Satmalma Komisyonundan: 1 Haydarpaşa Askeri hastanesi ihtiyacı için 34000 kilo sütün açık eksiltme usulile eksiltmesi Selimiye Satınalma Komisyonunda 25 nisan 935 persembe günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıîı kanunda yazılı belgelerle (vesikalarla) yukarıda yazıh gün ve saatte Komisyona gel • meler» İâzımdır. 3 tşbu sütün muhammen bedeli «4080» firadır. Muvakkat teminatı «306» liradır. Teminatlar ihaleden önce yatırılmış olmalıdır. 4 Şartnamesini gormek istiyenler hergün Komisyona müracaat edebilecekleri ilân ohınur. (1765) NASIR İLÂCI Dahiiiye Vekâletinden: Vilâyetler evi için alınacak halıfara aid sartnamede yeniden bazı tadilât yapılarak münakasası 4 mayıs 935 cumartesi* gününe kadar tekrar temdit edihnistir. Muhammen bedeli 9994,35 lira otup mu • vakkat teminat miktan 749 lira 58 kurustur. Gerek yol ve gerek oda halıları 28/32 olarak kabul edihnistir. Şartnamedeki değisikliği gormek istiyenîerin her vakit Dahiiiye Vekâleti Eksiltme Komisyonuna müracaat etmeferi. Münakasaya iştirak etmek istiyenîerin de 4 mayıs 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden bitiklerile beraber teklif mektublarını Eksiltme Komisyonuna vermeleri itftn olunur. (1920). Takriben 8 ay kadar evrel Ankaradan gelip Haydarpaça has • tanesinde tedaTİ edildikten son • ra Sirkecide Iskenderiye otelin de birkaç gün misafir kalmış zevcim 35 yaslarında Cafer oğlu İbrahimin faayat Te mematından haberdar olamadığımızdan kendisini tanıyan ve nerede ol • dagunu bilenlerin lutfen zirdeki adrese malumat vermeleri insa • niyet namına rica olunur. Sirkecide Iskenderiye otelin de misafireten mukim ve Anka ra Adliye sarayında sarraf Hak' kı Efendi apartımanmda 4 nu marada doktor Bay Nafiz ya nında zevcesi Efnız. GAİP ARANIYOR En eski nasirlari bile pek kisa ıır zamanda tamamen ve kökünden çıkarir. UMUMl DEPOSU: lngüiz KANZUK eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddî ve müessir bir nasir üâcidrr. ?"^ «HOROZ» marka kumas ve el bise paket boyaları için umum Tiirkiyede ACENTA ARANIYOR. Talib olanlar mektubla Istanbulda Çi • çekpazari sokağı 46 Altiparmak han 1 2 3 e müracaat edebilirler. Acenta Aranıyor Oksürenlere: KA7RAN HAKKI EKREM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog