Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

1 Cumhuriyet ' 16 Misan 19 35 "Biz Türkiyeyehayran olmağa geldik,, taran bırıncı sahiteae\ Taksim abidesine birer çelenk koymuşlardjr. Abjdenın çeienk koyma merasi • mi etnasında Mısır murahhas he yeti başkanı Sitti Şaravi Paşa de miştir ki: « Heyetimiz kendisini bütün dünyanin teveccüh ve hayranlığina marhar kılan, hürriyet ve müsavat prensiplerinitı galibiyetini temsil eden bu abîde Bnünde, Mınr kadınlan na mına Türkîye cumhuriyetini se lâmlar! Vatanın kurtuluşunda cins far ]n gözetmeksizin Türk kadınlılh II* bahşettiği mevkiden dolayı duy» duğu derin memnuniyeti Türkiye ntn kurtarıcısı Kamal Atatürke izhar için bu fırsattan istifade eder. Cesaretle basladıği bu büyiik ısla hatı tamamlaması için, uzun öm re mazhar olmasmı Allahtan dua eder.» Kongre mcrkcz heyeti dünden Hibaren Yıldız »arajnna naklederek, çalışmalarına devam etmiştir. Dün rauhtelif murahha» heyetleri başkanlanndan mürekkeb «Ulus • lararası komitesi> toplanarak kongre ruznamesini son defa olarak gözden geçirmiş ve kongreye aid teferrüatla ugraşmıştır. Akşatn aat 18 de kongre merkez komttesi tarafmdan İstanbul gazetacileri şerefine bir çay verilmiştir. Cenevrede dünkü içtima Uluslar Derneği Dış Bakanımızın reisliği altında topîandı IBat taraft btrinct sahifede] runra konseyinin bugün öğleden son • ra saat 1 5 , 3 0 a dogru başlamiş olan gizli müzakereleri umumî intizar hüâfina olarak Habeşistanm müracaati meselesi hakktnda cereyan etmiştir. ltalyan murahhası Baron Aloisi, hükumetinin mümkün olduğu kadar türatle üd hakem tayinine karar vermiş olduğunu •öylenuftir. Türkiye Hariciye Bakani v e Uhıslar Kurumu konseyinin çimdiki reisi Tev • fik Rfîstü Aras, her Bd tarafm bugün bir iulhperverlik zihniyeti göftermiş v e ttalyan • Habes hakem muahedena • mesini harfiyen v e bütün ruhile tatbik etmek arzusunu izhar eylemif olduk • lannı beyan etmiştir. Mumaiieyh, ilâveten demiştir ki: « Bu serait altında bu meseleyî şimdîki fevkalâde içb'main ruznamesine koytnağa lüzum yoktur.» Konseyin bugün en mühim mese'e ntn yani Fransanin müracaati mesele • smin tetkîkme girişmemtş olmasina bu babdaki ihzarî görüsmelerin ilerlemi* olmasi se^eb gösterümekteHir. tstanbui Borsası kapanış fiatleri 15 4935 N U K U D 1 Ster in 1 Dolar 0 Fr»ns z Fr. 0 Lıret 0 Belçika Fr. 0 Drahml İO isvıçre Fr. ;0 Lcva 1 Flonn Î0 (,ek kroru I Avustursa şi. 1 Psçeta ! Mark I Z!ou i'> Ley iO D nrr 20 Rnple ı Yen 1 Isoeç Ironu ı Tnrk altını 1 Meddiye I Banknnt Os. B Alış 610, Satış 610, 125. 168. 207 S3 24,!25 814. 2482 50 102. 23 50 t7. 45. 24. 25. 16. 54. 34. 32. 440 44 50 240 Kapa><>$ .,79«K» 12.055 9.585 4 0963 84 20S7 >.4580 65 83^ 1,18 19 03 4 2380 5.8125 1.9754 4,2167 4,5167 7 ' 7.S5 35.0575 80M0 1088 3 135 Sitti Şaravinin nutka nt. HASAN KREMİ Dünyada mevcud kremlerin en nefisi, en sihhisidir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. Ihtiyarları gençleştî • rir ve gençleri güzelleştirir. Insana ebedî bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tüb halinde 20. Hasan Deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 80. 24 125 810 22 82 50 9S. 23 50 16 43. 22. 23. 15. 52, 33. 30. 939. 4<50 23', Açılı? 608,25 .7969 12.06 B.5Rt5 4.6064 84. 8> 2.4592 65 8475 11» 19.033* 4,2390 5,^l"5 |.»î50 4. H'i 452*0 78.77 35(640 ',.809* 1087.: 5 3.1893 Çi E K L E R Lon ra Nev York P ris Mllano Broksel Aüna Cenevre Sofva Amsıedam Praü Vıvana Madrıd BerHn VtTfoy a Rudapejıe Bukreş Belfrad Yokohama .Moskova 5lokholm Dun gelen murahhaslar: Yukartda ÇekotlovaJc, ortada altta Bulgar heyetleri Yugoslav, sözlere tesekkür ettikten sonra demistir ki: « Türkiye cumhuriyeti kadınlara haklannı vermekle gayet ta • biî bir iş görmüş oldu. Unutmayı • mz ki bundan evvel Türkyede sa de kadınlar değü, erkekler bile medenî haklardan mahrum bulunu • yordu. Erkeklere medenî hakları 28,000 bin kilometrodan m veren Cumhuryet hükumeti, hiç gelen ktz! şüphe yoktur ki kadınların hakla Diğer murahhasların nutuklan llk defa söz alan Avustralya raunnı da verecekti. Bundan daha ta Jamayka murahbatı Matmazel rabhatı Madam Rischbieth l»tan Mod ile Yugoslav murahhası Ma biî birşey tasavvur edilemez.» bul kongresin* istirak etmek için Nutuklar bittikten sonra gazetedam Atanosoviç memleketlerindeki 28 bin kilometro katettiğini söyli ciler arasındaki samimî konuşmalar kadın hareketlerinden bahsederek. yerek demiştir ki: saat sekize k*Jar sürmüştür. Türkiyede gördükleri hüsnü kabule « Bu urtttle yeni Türkiyenin Bir uyafet inkişaflanna karşı dünyanm en u tesekkür etmişler, uluslararası sulValinin refikasi Müzeaher Muhid zak memleketlerinden bile ne ka • hu temin için bütün dünya kadın din Üstündağ tarafmdan perşembe aklarile teşriki mesaiye azmettiklerini dar büyük bir alâka mevcud olduğuşami feminizm kongresine iştirak eden bildirmislerdir. nu götermek istiyoruz, Avustralya murahhaslar şerefine bir akşam ziya • tngiliz meb'uslarından Madatn kadınları Türk kadınlarını candan feti verilecektir. Picton Turbeville tngiliz murahhas tebrik «derler. Türk kadınının za • Posta v e Telgraf tdaresi kongre müheyeti arasmda kadın hareketleri • feri muhakkak bütün dünyada t« nasebetile merasim köskünde bir pos • ne iştirak ettiklerinden dolayı hap•irini gösterecektir vc başka memta v e telgraf merkezi açmıştır. se mahkum olmuş iki kadın bulunUkvtlerdeki kadın hareketlerine duguna isaret ettikten sonra bugün kuvvet verecektir. Unutmamahdır tngîliz parlâmentosunda 14 kadın ki yollan «rkekler yapar, fakat çosaylâv bulunduğunu, kadınlığın her cuklara yürümeği öğreten kadın yerde hak kazanmakta olduğunu lardır!> Türkiyede icrayi faaliyet eden bütün »öylemiş, Türk kadınlarını tebrik *Biz baraya Turkiyeye hayran ederek konferansa muvaffakiyet • sigorta şirketleri tarafmdan mürtefi • olmak için geldik!» ler temenni etmiştir. kan ittihaz edilmis olan karar mucrbinMı*ır murahhas heyetinden NaBulgar murahhası Madam tbo • ce her ne şektlde olursa olsun müşte • baraoui Sitti Hanım nutkunda konnof Türk kadınının hakkmı veren rilere komisyon, iskonto ve ikramiye greye karsı Türk matbuatının g3sBüyük Atatürke tesekkür ederek terdigi büyük alâkadar bahsederek vermek kat'iyyen memnu olduğann bu hâdisenin Balkanlarda pek bügazetelere •amhnî teşekkürlerini yeniden muhterem halka hatırlatınz. yük tesîrler husule getireceğine işabildirmiş, skndîye kadar hiçbir Ayni zanuında, tktisad Vekâlehnce ret etmiş, Balkan ve bütün dünya memlekett« bu derece samimî hüskadınlannın teşriki mesaisi lüzumusaddak ücret ve tarîfe nizamnamesi nfi kabul görmediklerini söyledik mundan bahsetmiştir.> ten sonra demiştir ki: ahkâminuı tatbikı meeburî olup hilâ Başkanın nutka fina hareket cezayi müstelzün olduğu « Etrafımızi saran gazeteciler Kongre başkanı Madam Corbett arasında bir Türk kadmı da gör • da Uan olunur. Ashby evvelâ Türk gazetelerine temek bizkn için bithassa mucibi memTürkiye Sigortacılari şekkür ederek kadınların takib et • nuniyet bir hidise teşkil etti. Bu Dairei Merkeziyesi bâdUe kadtalarta matbuat isinden d« tiği maksadlan izah etmiş ve de • • • miştir ki: anladıklarmı isbat ediyor. Biz buraya Türkiyede çalişan bflumum sigorta Türkiyenin tahakkuk ettirdiği bü< Kadın içtimai hayatm te • şirketleri tarafmdan müttefîkan ittihaz yük inkişaflara hayran olmak için melidir Bu itibarla haklannı tam geldik.» olunan karar roucibince, ber ne şekilde olarak istiyor. Yurddaslanna tam Dunya kadtnlan birleşebilirler hürriyet vermiyen bir memleket olursa olsun, müşterilere tenzilât ve isFransıı heyetinden Madam Brunhür olamaz. Bilhassa bunun için • konto yapmamizin ve komisyon ver • dir ki kadınların da erkekler gibi «wick t* demi|th ki: hür olmasını istiyoruz. Hür kadin a memizîn kat'î bir surette memnu ol • « Birkaç »ene evvel M. Herri • ilesine, ulusuna, ve beşeriyete an duğunu muhterem möşferilerin ve ce ot Ue beraber buraya gelmiş, yap • cak faide temin edebilir. Bu hakitığmız büyük işleri gözütnle gör miyetimiz avalarinin nazan dikkatle müştüm. Tekrar geldiğimden do kati takdir eden Türkîye cumhu rine arzolunur. riyeti Türk Kadınına bütün haklalayı K D derece memnunum. Femi • İktuad Vekâleti tarafmdan musad • rını vererek bize yeni bir kuvvet nizm sahasında bizi alâkadar eden dak tarife fiat ve ahkâmmin tatbikı vermiş oluyor. iki mühim mesele vardır: meeburî olup, işbu tarifeye mugayir 1 Sulhu temin sahasında ka Biz vazifelerimizi daha iyi ya dınlann erkeklerle teşriki mesaiye pabilmek içindir ki haklarımızı is hareketin memnu olduğu Uân olunur. Türkiye Sigorta Prodöktörler azmettiklerini isbat etmek, tiyoruz. Kadınlar dünya sulhunu Birliği temin için erkeklerle teşriki tne • 2 Kadınların umumî hayatta sai etmek isiiyorlar, bundan başka teşriki mesaisini temin için erkek • hiçbir gayeleri yoktur!.» lerden yardım istemek. Yeni Çıktı Dinlerine, ulusa! ülkülerine sa Ercümend Ekremin cevabt dık kalmakla beraber bütün dünya Türk gazetecileri namına «Cumkadmlari pekâlâ büeşebilir. lşte biz huriyet» muharrirlerinden arkada • H AYDAR RIFAT Beyİn bunu temine çalışacağız.» şımız Ercümend Ekrem söz alarak 100 Kuruf Hindli marahhann natku Türk ulusuna, Türk hükumetine ve Türk gazetecilerine karşı söylenen Hind murahbası Şerife Hatun Bekum Hâmid Ali nutkunda Hind kadtnltğınm vaziyetinî izah ede rek en ziyade teaddüdü zevcat, çocuklann evlenmesi aleyhine mü • cadele ettiklerini bildirmiş, Hind kadınlannın »ulhpervor olduğu, daima sulh için çalışaeaklarmi soylemiş ve İstanbuladan Hindistana uluslararası muhabbet hatıralan götüreceklerini ilâve etmiştir. Almanlar Franstz mahtırasina ne diyorlar? Berlin 1 5 ( A . A . ) Fransiz muhhrası karşısında Alm^nyanm »ldıği vaziyeti bir not^da izah eden D . N. B. resmî ajansı, bu muhtıranın bir ithanv name şeklinde yazılmış olmasına rag men, mahir bir verdiğini müdafaaname tesiri yazmaktadır. möfkül va • İ S T İ K R A Z L AR Kapanı; Açılış IBS3 Tflrk borcn tahvıli 1 'J9.»75 29.775 » . 2 28,2S 2«.25 » • 3 2*,85 28,85 1933 Ik, Istılrazı ıstıkrazi Dahill Rrganı 99 50 99M Böbreklerdekı dehşetli sancılar Uç aylık tahammütfersa bir istirab v e 2 4 saat zarfında tedavi... Bayan F. W . yaziyor: «Epev za mandir böbreklerimden mustaribdkn. tlk üç haftamı doktorla geçirdim. Verdikleri ilâclar iyi bir tesir yapmiyordu. Büyük bir müessesenin tahta silicisi i dim. lıhn kabı daimî iğilmek mecbu riyetinde idtm. N e yapacağimı şaşir • dim. Hamallarimizdan biri bana Ali T AH V I L  T Elektrik Tramvar Tunel Rıhtım Aradoln Açıhş Kapaoi} Notada ezcümle deniyor k i : «Fransa, Aknanyanın ziyetini nazan itibara almamışhr. AImanycnm almif olduğu kararlar, diğer devletlerin hareket tarzlarma bir cevab teşkil etmektedir. Fransanin, u • zun senelerdenbri, sflâhsızianmak taahhüdünü Diğer ğişen yerine getirmek istemediği taraftan her z?man tekliflerle de • aşikâr bulunmakta idi. şaşırtıcı Almanya I » II 'II • Murnessil 44, 44, 51.45 44, 44, 5140 (" Yeni eserler Pohkıjntk ^ cock yakılarinı tavsiye etti. Hemen iki tane aldim v e ağriyan, yerlere koydum. Yirmi dakika geçer geçmez bütün ağ rilarim sükun buldu.» Bu d a ; Allcock müessesesine ge'en binlerce tesekkür mektublan arasin • da tuhaf bir niimıme. Bu meşhur ya • kılar, kuvvetli v e sicak bir el gibi tu tar, harareti tevltd v e ağriyan mahal li tedavi v e teskin eder. Zahmetli frikııyonlara hacet y o k : Fena kokuiar kat'iyyen yok: Sizin çaUf^gina roüd 1 det zarfında o d a işini görür. Allcock' yaklsile iki sanive zarfında yerine ko nur v e y a yerinden kaldırüir. Hakikî delikli Allcock yakılanm eczanenizden tedarik edebüirsiniz. Fab rika markasi olan Kartal kirmizı daire reamine dikkat ediniz. Fiati 4 0 kuraş. ıı il a n sun'î bir vazivet içinde bulundurulu • yor v e topr?klarımn müdafaası için en iptidai tedbirler almasma ahedesi ahkamını tatbik manyanın, anî bir kararla mâni olu • etmeleri ü • sîlâhlanma nuyordu. Diğer devletlerin Versay mamidleri kaybolduğu bir zamanda r A' Bu a y l * tıb meemuasınm 21 lnci sa yısı blrçok tıbbl makalelerle çıkmıştır. haritacılar mecmuası Harıta Umum Mudurluğu tarafmdan uç ayda bır çıkarılmakta olan bu mec muanm 7 nci sayısı çıkmıştır. Varlık Ankarada 15 gunde blr neşredilen bu tedbirleri alm*n tabü bir hâdise t e • 'gtiıel jsan'at VB flklr mecmuaâinın ia hlvlâkki edilmeliydi.» san tarıhli 43 uncu sayısı Hasan All, AbAlmanyamn Cenevreye avdeti dulhak Şinasl, Ismail Hakkı, Cemil Sena, Rıdvan Nafiz, Nahid S ı m , Cahid Paris 1 5 ( A . A . ) Jumal gazeteSıtJu, Sabahattin Ali, Hamld Macid ve si, Almanyamn Uluslar Kurumuna avSaid Faikin ma^ale, hlkâye ve şllrlerile detmin Cenevre müesseseleri tarefın çıkmıştır. Tavsiye ederlz. dan yalruz mütecavize karşı tatbik olunacak tedbirlerle d e i i l ayni zamanda muahedelerin ne bağh muslihane tadili ile yazmaktadır. mihenk de mesgul oknası husu*und?ki aznu • bulunduğunu Cenevrede lngiliz samimiyeti tasma vurulacakhr. Çünkü Frensa, Uluslar Kunrmu mi • sakı ahkamının mütecavize karşı tatterettüb Ce • bikînde Jngüterenin kendine tirmediği takdirde Tanmaym beşlncl sayıaı üç renkll n«i\& blr kapadc içındc çıknu^tır. Bu sayıda operator M. Kemalln, Nurullah Atacın, Nacl Sadullahın, Sua4 Dervlşin, Zlya Şaklrln, Cahid Uçuğun y a » ve röport"vj. lan, renkll birçok tablolar, sinetna, spor ve bllmece aahlfelerl vardır. Tavsiye e derlz. Yarımay ^» Dr. İHSAN SAMt *•• LABORATUARI BAKlERıYOLOJİ ürauml kan tanlllatL Irengl noktai rr'an ( Adsserman ve Kahn tea mulleri) kan küreyvati savılması Tlfo ve u ı t m a u a s a i ı k l a n teşhlst ldrar balgaaj. x«nfriat kazurat ve su tahlllftn u n r a mikroskopl huausJ aşılar Istihzart Kanda ure şeker Klorur. Kollesterin mıktarları nın tayini Dıvanyolu No 189 Tel 2088] ZAYİ Galata giris gümrügün den alınan v e 1 7 7 3 0 numaralı beyannameye aid olan 2 6 2 . 9 5 7 numara v e 7 / 4 / 9 3 5 tarihli bir kıt'a makbuz kaybolmuştur. Yenisi alinacağmdan es kisinin hükmü yoktur. Adres: tstanbui Ketenciler N o . 11 Hüseyin Avni eden vazifeyi yapacağina kanaat geAlmanyamn nevreve avdetini tecviz etmiyecektir. Avasfurya Dış Bakani da Cenevreye gtdiyor gelmektedir. Avusturya Dış tşleri B'kanı M. Valdenberg d e Cenevreye rmdan Avusturya alacaktır. Burada toplanrmş olan devlet adamlahakkrnda Stresada dair malumat yapılan konusmalara ZAYİ MÜHÜR Arab harflerile namima nuıhkuk ne d e c ö m e r Lutfi» ibareli mühürüm kaybolmuştur. N e meakur mühürrle, ahhüdüm olmadığindan le bir sened veya başka mühürle kimseye borcm=) v e taileride b ö y taahhüdname çı 16 nisan 1 9 3 5 Eski Amasya saylavi mütekaid er kâniharb miralayi Omer Lutfi karsa hükmü oUnadığım ilân ederim. | Küçük Hikâyeler ] miyoruz. Oğlu bağırdı diyor. Halbuki kendisi inkâr ediyor. Hulâsa benim bu meselede vasıl olduğum netice katilin profesöre çok yakın bir kimse olduğudur. Markam itiraz etti: Bız bu hükmü kabul edebilmek için kâfi malumata malik değiliz. Ya çu posta kutusundan çı kan mektuba ne diyeceksiniz? Mektubu katilin yazdığı muhakkak mı? Haydi haydi Markam, mektub muharririnin cinayeti telepati aayesinde öğrenmiş ve bir yıldı rım gibi siz yetişmeden eve sjelmis bir muzib olduğunu iddia edemezsiniz? Böyle birşey olduğunu farzetsek bile bu adamm hareketile içine atıldığı tehlikeyi düşünü nüz! Bunu yapmak için deli olmak lâzım. Markam bu sözlere cevab ver meğe hazırlanırken Hat bir rüzgâr gibi içeri girdi. Hepimizi şöyle toptan selâmladıktan sonra müddeiu • TIFOBIL Tifo ve parattto hastaliklarına tutulo mamak için ağ.zdan alınan tito haplarıdır. hıç rahatsızhk vermez. Herkes | alabıiır. Kutusu 55 Kr. Dr. ih«an Somi norasfen^ zaflyet vo Chloros» iısizllk Idn yegâre deva kanl ıhy« edea Ç i p A D r i l 7 C 0 1 1 1 1 7 X 7 0 m ^ ^ netbbatarafmdantertıpedümı^tir. O İ I v U r Ü I L O l / n i L I N a « PAF I ** CumuriyAt» in lefrikası t 22 Tazsn: S. S. Van Dim Ttreümt eden: Otner Fehmt Baikut Hcm ben bir yabancıyı bu i»e kanstırmamak için daha bir çok sebeblere malikim. Robini ö* bür dünyaya göndermeği kararla?ttran yabana adaraın ev halkımn saat 11,15 ile 11,40 arasmda va kitlerini nasıl geçirmekte olduklarını bilmesi lâzımdır. Profesörle Pinin evde yalnız bulunduklarını, her ikisinin de yukarı katta meşgul olduklarını, bu itibarla kendı sini kimsenin işitemiyeceğini gö remiyeceğini bilmeliydi. Robının silâh salonunda olduğunu, Sper lingin gittiğini görmeli idi. Fazla olarak evin vaziyetini, silâh salo nunun mevkiini iyice tanımalı idi. Evet bilhassa bunu tanımalı idi. Çünkü Robinin burada oldürüldüğü artık tahakkuk etmiştir. Hulâsa bu cinayeti ev halkından, yahud da ailenın samimî dostların dan başka kimse işliycmez. Mdam Drukerin bağırmasına ne diyorsunuz? Madam Drukerin penceresi katilin ihmal ettiği, daha doğrusu düşünemediği bir yerdir. Eğer o bitişik evin avluya bakan yuvar lak penrecesini düşünmüş olsay dı herhalde bu tehlikenin önüne geçerdi. Maamafih kadmın hakikaten bağırıp bağırmadığını da bil mumiye makine ile yazılmış bir kâğıd uzattı. Bu mektub zabıtaya gönde rilmiş, Tim ve Herald gazeteleri de ikindi üstü bunun gibi birer mektub almışlar. Zarfların üzerindeki damgadan 11 ile 12 arasmda postaya verildikleri anlaşılıyor. Pro fesörün evi civarındaki posta kutusuna atılmışlar. Bunu mektubun (N) postanesinden geçmiş olmasından anlıyoruz. Markam kâğıdı alarak okudu. Birden rengi sarardı, gözleri bü yüdü. Bir müddet derin derin düşündükten sonra kâğıdı Vansa u zattı. Bu, profesörün kapıstndaki mektub kutusunda bulunan, üzerinde çocuk sarkılarından mısralar yazıh bir kağıddı. Vans: Mektub ayni, dedi. Hatın delisi yaptığı şakanm bütün Amerıka halkı tarafmdan bilinmesini istiyor, anlaşılan.. Hat atıldı: Mister Vans niçin boyle söy lüyorsunuz... Ben o fikirden vaz lundu. Fakat netice menfi çıktı. geçeli çok oldu. Birbirlerine benzemiyorlardı. Hat sözünü tekmillerken bir odacı içeri girerek Markamın kulağına birçeyler söyledi. Myddeıu mumî emretti: 11 nisan pazartesi, saat 11,30 Mister Arnessonu, buraya geRobinin katlini takib eden haftiriniz! ta zarfında gerek zabıta, gerekse müddeiumumî ile maiyeti bir daSonra bize dönerek: kika boş durmadılar. Arnesson gelmiş, dedi. Kâ ğıd nümunelerini getirmiş olmaMuhtelif gazetelere «Şatranc tah! şı» imzasile gönderilen mektub lar Hatm Sperling hakkındaki ka Odacı dışarı çıktı. Markam meknaatini altüst etmişti. 0nun müctuba tekrar göz attıktan ve bir iki rim olduğuna artık inanmıyordu. saniye düşündükten sonra ilâve Fakat onu salıvermek için suçlu etti: olmasi daha fazla muhtemel bir Vans yavaş yavaş size hak başka adam bulmak lâzım geliyorvermeğe başhyorum. Bu vak'a çok du. müthiş birşey... Kâğıdlarla hurufaMaiyetile beraber profesörün etın ayni olup olmadığını ben de vini altüst etti. Bu taharriyat cinasizin kadar merak etmeğe başla yetin silâh salonunda işlendiği ve dim. cesedin bilâhare endaht meydanıArnesson geldi. Druker ile Parna taşındığı hakkındaki kanaati takdenin makinelerinde kullandıkları viyeden başka bir netice verme kâğıdlar ve hurufatın «ekilleri di. «Şatranc taşı» imzah mektubun lArJtast var} kâğıdı ve hurufatile mukayese o Facianın ikinci perdesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog