Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makale



Katalog


«
»

Ü= Camfmrîvet 16 ıNısan İ9i5 =r= Halic Şirketinin idaresi! f~3ehir ve Memleket Haberleri ) M Wa P u n Soa Belediyeye geçiyor ) »y \ 23 nisan çocuk bayramı Çinin Ankara elçiliği müstesa n M. Wang Pun Son bu aksam Ankaraya gide cektir. M. Wang dün bir muhar ririmize şunları söyieoustır. <• Elçiliğimîz« aid evrak ve bazı esya tama men geldiğinden yarın Ankaraya gidiyorum. Bu M. Wang P%n Son nun için büyük bir beyecan içindeyim. Ankara Çinde herkesin tanıdıği bir kurtulu* merkezidir. Eskiden yalnız Çin mütefekkirlerinm bildiği An Haiie vapvUtn seferlerijuten btr görünüşl» &u Idareyi ds Beledtgeye Tyağlamağa mukarayı bugiin Çin mektebleriode vafjak olan Vali ve Belediye reıstmiz Muhittin üstündağ okuyan talebe bile biliyor, onun bîr Terkos suyu çok temiz olmakla be« (Baş tarafı birtnct sahifede) ulostt kurtaran bir merkez olduğusona ermek üzeredir. Şirketin isletraber tersih tesisatının kâfi olmanu tanımıstır. aaesiai Belediye deruhde etmek vadığmı itiraf ettiler. tstanbulda kakfığımız kısa müd' ziyetinde kalınca bu işi karsılamak det zarfında halk tarafından gör 3000 tira nakdi mükâfat için tahsisat verıimesi zaruridir. Bu» düğümüz hüsnü kabul bizi son deMeclis on dakika tatilden scora nan için bütçeden 20 bin Iiralık ikinci celsesini yaptı. reca mütehassis etti. Istanbulda tahsisat verilmesini temenni ede • Bu celsede Beyoğlunda bir mekbilhassa Taksim abidesi bizde bürim. Me»ele 56 milyon halkm ta • teb binası alınmasma karar veril • yük bir tesir husule getirdi. Abidefinmasına aid olduğu için çok müdikten sonra Belediye rei* muavini d« Türk kadın ve askerinin Atatürhimdir.» Hâmid ve avukat Feyzi ile Nazıma kün peşinden gittiğini görerek, Şehir medisi encümenleri der Yıldız sarayi işinde gösierdikleri milli mücadelenin canh bir tarihihal bu iai tetkik etmişlerdir. Mec • gayretten dolayı 3,000 lira mükâ • ni okumuş gibi olduk ve bu, bizim li» te makam emrine 20 bin Iiralık fat verilmesi kabul edildi. için ibret alınacak büyük bir derstahsisatı ve isletme »alâhiyetini vertir. Etlerin muhafazası tniştir. Türkiyenin en büyük limanı olan Soğuk hava depolan hakkında Şirket, Belediye hi$$esini lstanbulu Çinin en büyük limanı yapılan tarifenin müzakeresine basŞanghayla mtıkayese edersek, gene veremiyor lanmadan evvel Vali söz alarak Şanghayın daha büyük, nüfusu daDiğer taraftan Halic şirketinia fnuhtelit encümenin etlerin avan bu seneki bilânçosu 30.687 lira zaha çok, binaJannm daha ginel olfrigoda kalması için koyduğu 48 rarla kapandığından şirket Bele duğunu görürüz. Buna rağmen biz •aatin Belediyenin ihtiyarına bıra • diye hissesini veremiyeceğini tek tstanbulu Şanghaydan daha çok kılma şeklinde tefsir edilmesini israr ve usulen Belediyeye bildirmistedi. Bunun üzeriae hetnen söz a sevdik. Size bunun sebebini de izah tir. lan HiUeyia Kavalalı encümenin edecegim. böyle bir hak vermediğini bildtrdi. Şanghay gibi Istanbul da 6 tes • Şârketin bu seneki bilet hasılatı Vali buna karsı avan frigo ve raezda geçen seneden 20,478 lira nok rinievvel 1923 yılma kadar yabanbaha islerinin ayn ayrı olduğu nok•anile 227,777 lira olarak tesbit ecıların îîgali altında bulunuyordu. tasına nazan dikkati celbetti. dihni^tir. Ticaret yabancıların elinde idi. Halbuki 6 tesrinievrel 1923 te kahDünkü Şehir Meclisinde Encümen namına söz alan Kemal raman Türk ordusu bu sehri kur • tstanbul umumî medisi diin bu vaziyeti izah ederek encümenin bu tardi ve yabancı hâkimiyetine ni devrenin ton içtimaını yapmıstır. isteki düfüncesini anlattı ve bu izaBu içtimada Vali ve Belediye baş hayet verdi. Bujrün tamamile bir hat kâfi görülerek 48 saatlik müdkam Muhittin Üstündağ da hazr det için makama salâhiyet verilmeTürk sehri olaa lstanbulu iste bu • bulunmus ve hararetli müzakere • si ekseriyetle kabul edildi. nun için el'an yabancı tesirî altfıler yapılmiftır. da bulunan Şanghaydan daha çok Hal tarifesi müzakere edilmeden severiz ve Şanghayın da tstanbula kabul edildikten sonra ramazanda Meclis Valmin talebi üzerine Habenzemesmi candan arzu ederis.> açüacak kahvehane ve çayhanelerlic »irketi meselesmi mustacelen Ie tiyatro ve sinemalardan alınacak M. Wang bu münasebetle tstanruznameye aldıktan conra bundan ücretler kabul edildi ve bugünkü bulda yabancılara karsı göcterilen evvelki celselerde talep edilen bes zaptı kabul eden meclis bir tesrinifevkalâde nezaket ve «ühuletten yılhk program hakkında Nafıa Basevvelde toplanmak üzere dağıldı. bahsederek, bilhassa Türk polisinin mühendisi vilâyet yollan Belediye ve gümrük te^kilâtımn mükenune • fea müdürü de şehir yollan ve muhHvetine î'aret etmis ve demistir ki: telif tesisat hakkında izahat verdi. « Elçhnis General Hu gelirgelAlman GeneraDerinden Fon ŞtremBakırkoy îskelen ve ntyu mez Tiirkiye ile Çin arasında bir pelm AJmanyanHi Sena şehrinde öldiiBu îzahattan sonra Galib Bah • ticaret muahedesi yapacağız. Zevğü haber veriknektedir. Fon Ştrempel tiyar söz alarak Bakırköyün bir sacem Madam Wang da Türk kadı Balkan Harbinden evvej Almanyanra hil kasabası olduğu halde denizle nınm bugünkü medenî vasiyetini Istanbul sefareti atasemüiteri idL Bü muvasalasım temîn edecek bir tek yük Savatta Fon Ştrempel Harbtye görerek çok mcmnun oldu. Türk iskelesi bulunmadığına işaret etti. mektebinde okuyan sehzadelerin as kadinı bugün erkeklerle musavi huFen Müdürü bu iskelenin bu sene kerî muallrmliğine tayin edildi ve or • kuk elde etmîş, bileili, güzel giyinyapılmasına çalısılacağını söyledi duda bazi diğer vazifeier deruhde et • meyî bilen kıymetli bir unsurdur. ve Bakırköyle Adalann bu yaz suti. Fon Ştrempel, gayet iyi tiirkçe bi • ya kavuşacağını ilâve etti. ÜNÎVERSİTEDE lirdi ve hakikî Türk dostu bir Alman Ziyadan sonra Mezarhklar Mü • zabiti idi. dürü izahat vererek Baknumcu meBüyük Harb ve matareke devri bitzarlığının vaziyetinî anlatti. Hukuk Fakültesinde devam frstikten sonra Fon Ştrempel memleketiTerkos içilebilir mi? lerinia sayılmasına baslanmıstır. mize gelerek buraya yerlesrais, ve b'caBundan sonra Terkos hakkında • Her talebe için ayrı bir fis kutusu retle geçinmekte bulunmuştu. ki yılhk bilânçoya aid encümen ayrılmts olduğundan kimlerin de • mazbatası okundu. Bu sırada Av • vam edip, kimlerin etmediği derhal ni Karayağız söz aldı ve dedi ki: anlaşilmıstır. Buna gör« yalms biDün Halkevi konferans salonun< Encümen Terkos için süslü rmci smıftan 220 kisiam fişleri bu da saat 18,30 da Istanbul Deri ve cümlelerle suyun sıhhi bir hale geseneki imtihanlara giremiyecek kaZührevî Hastahklaır kurumu tara tirildiğini yazıyor. Dikkat edelim. dar az bulunmustur. fından tertib edilen (Zührevî hasts sıhhat meselesid'r. Daha dün Tertalıklar) konferanslarının ikincisi kosu gördük. Tersth havuzlarından doktor Saim tarafından verilmiş tstanbul Universitesi Devletler başka hiçbir tesisat yoktu. Terkos tir. Hukuku ordinaryüs profesörü Karl gölünün etrafı köylerle doludur. Doktor Saim kisbî frengi hak • Şturp uzun müddet süren seyaha Stk aık göl civarmda lâşeler bulu kında etraflı malumat vermiş, tabnuyor. Bu suya nasıl içilir, diyebi tinden sonra şehrimize gelmittir. lolar ve resimlerle böbrek ve dimağ liriz. Meclis halka Terkosu içebilirProfesör rahatsız olduğundan doküstünde yaptığı tesirlecri anlatmıs ain dcmek vaziyetinde midir?» tor larca derslere baslamasuıa mütır. Kursun temas ettiği faydah saade edilmemis ve profesör Rek • Buna encii~ namına Tevfik ve bir filhn de gosterilmistir. törlüğe müracaat ederek tekrar Fen Müdürü Ziya cevab verdiler ve mezuniyet isieml^tir. Siyasî icmal Stresada neşrolunan tebliğ tresa toplantısının malum neticeleri bu konferansın kapanması münasebetile neşrolunan müşterek resmî tebliğle teeyyüd etti. Ayni zamanda miiphem kalan bazı noktalar dahi tenevvür etti. Bu noktalardan en mühimmi Lokarno misakında Almanyanın hududlarının emni yetini Fransızlara karşı ve Fransız hududlarının emniyetini de Alman lara karşı tekeffül eden İngiltere ve Fransa devletlerınin bu misaktaki taahhüdlerini yeniden resmen teyid etmiş olmalandır. Almanyanın sılâhlanmasına karşı yeni teminat ve zamân ıstiyen Fransanın arzusu ancak eski bir taahhüdün teyidıle tatmın edılmiş oluyor. Bunun Fransa için en mühim ciheti Renin Almanya sahi linde askerlikten tecrid edilen mıntakadaki vaziyetin mahfuz kaia cağından emin olmasıdır. Zaten Almanya da bu vaziyeti ihlâl ederek çu intikal devrinde garbî Avrupa devletlerini kuşkulandırmak niyetinde bulunmuyordu. Avusturya meselesinin ileride Almanyanın iştirakile yapılacak bi toplantıda görüşülmesinin karar laşmı? olduğu da teeyyüd etmiştir. Garbî Avrupa devletleri nin kar91l1k.l1 yardım esasına göre hava emniyeti için bir misak akdetme leri tasavvuruna gelince Fransa hükumeti bidayette bu misakm yalnız İngiltere, Fransa ve Italya arasında akdedilmesinde ısrar et miç, sonradan üçler misakında diğer devletlere açık kapı bırakılmasına razı olmuştu. Fakat İngiltere misakın Londra anlaşmasında kararlaştırıldığı veçhile beş devlet yani îngütere, Fransa, İtalya, Al manya ve Belçika arasında vücude gelmesinde ayak diremiş olduğundan bu misaka aid ilerideki müzakerelerin bu yolda yapılması ta karrür etmiştir. Fransa Almanyanın silâhlanması üzerine silâhlan bırakma konferansının şeklen mevcud kalmasında bir hnana olmadığı kanaatini 17har etmiş ise de konferansta İngilterenin zoru üzerine beynemılel bir anlasma ile silâhların tahdidi gayretine devam olunmasını kabul etmiştir. Almanyanın silâhlanması üze rine Avusturya, Macaristan ve Bulgaristanın dahi silâhlanmaları icab ettiği fikrinde olan M. Musolini bu meseleyi Stresa toplantısında mevzuu bahsetmiçtir. Bu nokta esas ittbarıle kabul edılmiş ise de alâkadar diğer devletlere dıplomasi tarikile malumat verilmesi ve meselenin umumî tulh zamânı ve mevziî emniyet tasavvurları çerçevesi dahilinde tetkik edilmesi için vesayada bulunulması ka rarlaştırılmıştır. Almanyanın istediği gibi silâhlanmış olması Stresada bir emri vaki olarak kabul edilmiştir. Lâkin ileride bu devletin sulhu tehdid edecek mahiyetteki meselelerde muahedeleri kendi başına feshetme ğe kalkıştığı vakit üç devletin sıkı teşriki mesaide bulunacak şekilde hareket etmeleri kararlaştınlmıs. tır. Yani Almanyanın ilerideki teşebbüsleri için şimdiden muayyen zecrî tedbirler alınmasma lüzum gbrülmemiştir. Bu dahi İngilterenin tesiri neticesidir. Hulâaa Stresada verilen kararlar Avrupa sulhu nu tehdid eden vaziyetin vahametini bertaraf etmiş, garbî Avrupa devletlerinin birleşmesi için yeni bir adım olmuştur. Muharrem Feyz! TOGAY Şehir Meclîsî diin işletme salâhiyetile 20,000 Iiralık tahsisatı kabul etti Istanbulda gördüğü iyi kabulden çok müteşekkir Haftanm programları hazırlanıyor Dün Anneler Birîiğin de yapüan toplantı Halkevi üyelermden tffet Halun ço23 m*aa, Çocuk Haftast programl cuklara 23 nisan gününü anlatacr* ve hazirlanmistir. hep bîr ağızdan söylenecek Cumhuri23 nisanda saat 10 da çocuklar Fatih parkmda toplanacaklardir. Çocuk C • yet marsile toplantiya son verüecek • tir. sirgeme Kurumu byraklarile süslen • Çocuklarin otomobü alayı Kopru miş otomobillere binflecek, önde Şe den geçerken vapurlar düdüklerle onhir bandosu olduğu haldtt sJra ile B lari selâmliyacaklardır. lediye, Fırka, Halkevi, Çocuk EsirgeÇocuk Esirgeme Kurumu tarafından me Kurumu, Vilâyet, tstanbul Merkez şetırin bazi yerlerâte vc>:izeler yazilı Kumandanlığl ziyaret ohmarak saat 12 de Taksimde Cumhuriyet abidesi ö • levhalar asilacaktir. Tayyareler sehre vecizeler atacak • nüne çikılacaktir. Bq saate kadar abitir. de önüne toplanacak fırka, hükumet öğleden sonra tramvaylarla çocukerkânı, yüksek tahsil gendiği ve bir • lar gezeceklerdir. çok mekteblerm izci ve talebeleri de Her kaza, kendi mintakasinda fe dahil olduğu halde orada yer almiy o • ntr alayları yapacaktir. lacaklardir. llk ve ortaroekteblerde konferansSaat 12 de Şehir bandosu tarafından Iar verüecektir. tstiklâl marsi çalınacak ve meydanda Hafta içinde yapılacak toplantılari hazirlanan direğe Türk bay.|ığı çekileKiHtür MUdiriyeti, Halkevi ve Kurum cektir. tayin edecektir. HaUc Firkasi, Halkevi, Bel«diy«t ÇoAnneler Birliğinde cuk Esirgeme Kurumu ve Millî Türk Dun oğleden sonra Çocuk Esirgeme Talebe Birliğmm ve arıu eden diğer Kurumu merkezinde Anneler Birliği müesseselerin getirecekleri çelenkler heyeti toplanarak 23 nisan Cocuk HafCumburiyet abidesine konacaktir. tası hakkında bazı kararlar vermiftir. Yeni faturalar Gümrüklerde nasıl muamele yapılacak? | Esrar yapanlar Hapse ve para ce7asma mahkum oldular Esrar Imali ve kacakeılığt suçile sekizinci ihtısas mal 'cemesine ve rilen Seyfi, Cemal, Niko ve Yorgi • nin muhakemeleri dün bitmiftir. Maznunlardan Niko ve Cema lin doğrudan doğruya bu isle alâ kaları görüldüğünden Türk ceza kanununun 403 üncü maddesine tevfikan birer sene hapislerine ve müsadere edilen 2,011 gram esra • rm beher gramından birer lira a • ğır para cezasi alınmasma karar verîlmif, bunlardan Cemalin yaşı 21 den küçük olduğu için Türk ceza kanununun 53 üncü maddesile 10 ay hapsine ve 1,675 lira para cezasına çarpttnlmasına ve gene maznunlardan Seyfi ile Yorginin bu işle alâkalan görülmediğinden beraetlerine karar verilmistir. Eski mallara yeni faturalar tanzimi hakkında Gümrük ve Inhisarlar Vekâletinden verilen emir muamelâta sekt* verdiğinden gümrük idaresince fikâyeti mucib olmuştu. Dün lstanbul ithalât gümrüğü müdürü Tahsin Fazıl bir muharriri • mize su malumatı vermiftir: < Vekâletten verilen emirde fu iki madde nazan itibare alına bilirt 1 Kablann aded, marka, a • ğırltklan ve geldiği roemleketha ismi • ki esasen bu eski faturalarda mevcuddu yalnız fop veya sif olduğu eski faturalarda bir isira altında tasrih edilmekte idi. Şimdi is« fop veya sif gibi ayrı isimle tasrih edilmedikçe muamele yapılama». 2 Pamuklu, yünlü ve ipekli mensucat gibi lüzumlu olan esyanın miktar, nevi ve ölçülerine aid malumatın bulunması. Evvelce kumaş ölçülerinde yalnız metro murabbaı kullamlıyordu ki ayni cinsten iki kumasın sık veya seyrek öriilüsüne nazaran ağırlıkta tehalüf göster diği halde her ikisinden de ayni miktar gümrük resmi alınıyordu. Bu bittabl haksız muamele idL Evvelce verilen emrin eski mallara tatbiki mümkün olamazdı. ! Çünkü herhangi bir ecnebi memleketten gelmi; bulunan mallara yeni fatura tanzimi için tüccar fab • rikasma yazacak ve yeni fatura geIene kadar epey bir müddet geçecek ve bu suretle muamelâtta durgunlırk olacaktı. 15 marttan sonra gelen mallar için gene yeni tarz faturanın tan zimi mecburidir. Bu olmadıkça İS marttan sonra ambara girmis buluMillî Türk Talebe Birliği bütün nan mallar asla muameleye tâbi tuAnkarada top • azalarına önümüzdeki cuma günü tulmıyacaktır.» lanacak Balkan Büyükdereye bir gezinti tertib et ekonomik konse • misiir. Gezintiye Üniversite tale yine iştirak et beleri iştirak edecektir. mek üzere dün lstanbul Emniyet Müdürü Feh Yngosiav murah • minin münhal valiliklerden birine Fen F / iütesî jeolop profesörü Şa tayin edileceğine dair verdiğimiz hasları da gel • mislerdir. Yu pü doktorlann tavsiyesî üzerine Uni • haberler teeyyüd etmektedir. Al goslavya murah • versiteden istifa etmiftir. dığımız malumata nazaran bu ta haslari M. Peli • LÎMANDA yinler haziran baslangıçlarında yavanoviçle M. Mi • pılacaktır. Emniyet Müdürünün TeIenkovicden mü • kirdağı valiliğine tayini mevzuu rekkebdir. Yu • bahistir. Onun yerine, evvelce de Galata rıhtımuım Fmdıklıya kagoslav murah yazdığımıs gibi Ankara Emniyet dar uzatılması ve mevcud rıhtım haslan diğer BalMüdürü Salih, Ankara Emniyet Mülaruı da esaslı surette tamir ve U > kan murahhas • dürlüğüne tstanbul Polis Müdiri • sasi için sehrimizde hazırlanmakta larüe beraber bu yeti eski ikinci »ube müdürü Faik olan infaat plân ve projeleri ay niaksara Ankara tayin ©dilecektir. ya gideceklerdir. Diin gelen Yugotlavya murannasıan hayetine kadar ikmal ed*ilerek E konomi Bjtkanlığına, oradan da Napor haltnde Ankarada toplanacak o • Belgradda toplanan BaOcan Antanfıa Bak&nhgına verilecektir. Nafıa tı mönakalât komitesi toplantısiya iş • lan Balkan Antantı ekonomik konse • Ankarada tefkil edilen Türk Kumühendislerinin de tetkikatmdan yi baskanlığlna verilmistir. tirak eden delgelerkniz gelraişler ve su kulübü için getirilen Rus tayyaBelgrad toplantılannda Balkan tti • sonra insaat ke'fine göre hüku Ankaraya gihnişlerdir. recileri tarafından halkın uçus tecmetten tahsisat istenecektir. Bina lâfına dahil devletlerin münakalât ve rübelerine tahsis edilecek iki mo • Komite ayin dokuzuna kadar top • muvasalât itlerinde umumî bir birlik enaleyh yeni rıhtunlann in»asına ancak K&zirandan sonra baslana törsüz tayyare sehrhnize gelmif ve lantdarda bulunnraş ve mukarreratıni ve tesriki mesai esasmı istibdaf eden Ankaraya gönderümiştir. bilecektır. bazı projeler hazirlanmistir. hazirlamifUr. Bu mukarrerat bir ra • Generat Ştrempel öldll Devam fişleri sayılıyor ŞEHÎR İŞLERl Izgara tramvay kapıları Tramvay kazalannm krsraen önüne geçilmesi için b&samaklar kapanacak tarzda yeni ve uzun ızgara kapılar yapılması hakkında ve • rilen kararın tatbikına geçilmiştir. Tramvay sirketinin ŞSşJi atölye • sinde bu kapılar hazırlanmakta ve arabalara takılmaktadır. Son haf • ta içinde birkaç arabamn daha kapılan değJitirilmis ve bunlar sefere çıkarılmıştır. Zührevi hastalıklar kursu Prof. Karl Ştrup hasta Nümerotajın aldıgı hâl! Ekonomi Konseyî murahhasları Talebe Birlıoının gezintisi Belediye ile nümerotaj işlerîni yap • mak üzere anlaşan müteahhid muayyen müddet geçtiği halde ifini bitireme • mifür. Bunun için şimdilik nümerotaj evlerin kapilarina kirmizı yağhboya ile numara yazilmak suretile yaplacak ve müteahhid aleyhme dava açilacaktır. Emniyet MUdUrU vali oluyor Belediye Ajansı dava ediyor Belediye Ue Anadolu ajansı ara sinda yapılan afisaj mukavelesine a • jans riayet etmediğinden ajans mü • messiilerile belediye temasa girfamiş • ti. Fakat bu temas neticesinde bir u • yusma tmkânı görülemediği gibi va pılan tetkikat neticesinde ajans idare si simdiye kadar binlerce liralık te sisatı yapmamiş ve her sene vermesi lâzim gelen 6,000 Hrayı da vermemiştir. Bundan başka geçen senelerin bor cu olan 19,834 liradan on para bile tahsil edüememiştir. Belediye ajansm yaptığı afisaj tahsilâtmda yolsuzluk lar olduğunu görmüştür. Bunun için dünkü Şehir Meeli$i a jans mukavelesinin derhal feshine ve ajans aleyhinde kanunî takibata geçil» mesi için Müddeiumumiliğ» müracaa • te karar vannistir. Istifa eden profesör Kumaşlarinm terbiye ve islâhl için Almanyanın me;hur bir mütehassisinl getirtmîş ve yeni kumaslarmı piyasa « ya sevketmekte bulunmustur. YazIUc kostümlerinizi ancak Hereke kumaşindan yapinız ve Herekenin çikaracağı yeni paltoluklari bekleyiniz. DOKUMA FABRİKASI HEREKE Yeni rıhtımlara dair tetkikat NSshatı S Kuntftnr Abone JTurkiye Sendik Altı ayhk 0ç ayhk Bir ayhk İki motörsüz tayyare geldi çeraiti I W» Hariç İTOOKr. 1450 800 1400 Kı 750 400 150 yokbır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog