Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 78 inci cüzü çıktı umhuriyel S6I16 NO. 3 9 2 0 Ö\5L.\) Q Û O n r K OŞ U N U Z • Şöhret dücyayı alan BEGONİA v««air çiç*k Um s*ldi. Sottf Bursa, Kuruç*fme, tohumcu Ali Borış İSTANBUL CAĞALOÛLU Cumhuriyet, Istanbuı Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbuı . Posta kutusu: İstanbul. No. 246 mektup ve matbaa Jusmile MatbaacüıJt w8ll 1 0 NlScHi 1 0 0 3 Telefon: Basmuüarrlr ve evl: 22366, Tahrlı heyeü: 24298. Idare ve Neşrlyat ŞlrKetı 24299 • 24290 J Cenevrede dünkü içtima Uluslar Derneği Konseyi Tevfik Rüştü Arasın riyasetinde toplandı îtalyan • Habeş ihtilâfı hakkında Habeşistanm müracaati ruznameden çıkarıldı, Fransanın şikâyeti de bugünkü gizli içtimada görüşülecek dolayı kendisini hararetle tebrik etmislerdir. Ba kanlar, Avrupa sulhu ile sıki bir irtibatı olan Kü çük ttilâf menfaatlerini müdafahakkında verdi a eden Fransız ği muhtıramn hükumetine te • müzakeresi n d e sekkürlerini bil • tatbik edilecek dirmislerdir. usul kararlastı M. Laval. Varrılmıstır. •ova ve Mosko • M. Laval diin akvaya yapacağı şam Stresadan buUluslar Kurumu konseyi içtima halinde IX tfaretli zat Tevfik Rustu Arastırl seyahatleri ha • raya gelmis, M. Benes ve M Tituleı sız talebi hakkmda yapılacak roüza zırlamak üzere Parise döncnek meckerelere aid ilk teması yapmak fırsako tarahndan selâmlanmıştır. Seyahaburiyetinde olduğundan, konseyin çarşamba aksamına kadar mesai • tını vermiştir. ti esnasında, Türkiye Dış Bakanı ve sini bitirmesi kuvvetle muhtemel • Uluslar Kurumu konseyi başkanı TevKüçük ftüâf Bakanlarımn dir. fik Rüstii Aras M Lavale'mülâki oltesekkürleri Dün yapdan gizli içtima muftur. Bu mülâkat M. Lavale, Al • *M. Lavali karsılıyan Küçük Itilâf baCenevre 15 (A.A.) Uiuslar Ku • man süâhJanması aleyhindeki Fran • kanları, Stresada alınan neticelerden (Arkası altınct sahifcde) Cenevre 15 (Hususî) Uluslar Kurumu konseyi bugün öğleden sonra toplanmıs tır. Bugünkü toplanttda Fransa nın Alman y a "BizTürkiyeyehayran olmağa geldik,, Solda Yagoılav, tagda Mıtır heyetleri Taksim abidesine çelenk koyarlarken heyeti başkam Sitti Şarravt nutuk söylüyor) (Mısır İstanbula dün de pek çok kadm murahhaslar geldi Matbuata verilen ziyafette çok samimî nutuklar söylendi "Kadınlar harbi değil, sulhu yapacaklardır!,, Bulgar murahhası «Askerlik mi? Asla! diye bağırdı. Annelerin çocuklarım yok etmelerine taraftar degilim!» Stresa konferansının en mühim bîr neticesi: Fransız îtalyan ittifakı Fransa, İtalya ve Küçük Andlaşma Avusturyayı Almanyaya karşı korumak üzere askerî itilâflar hazjrlıyorlarmıs Stresada verilen kararların akisleri Stresa 15 (A.A.) Bu sabah ga • teteleri, Stresa konferansının başhca neticesini üç devletin tesanüdünü te • yid etmelerinde buluyorlar ve bunun Cenevrede temhir edileceğini yazmaktadırlar. Bütün gaceteler Ingiliz italyan beyannamesini memnuniyetıe karşihyarak bu beyannamenin Ren mın • takalarinin gayriaskerî vaziyeti hak • kindaki Lokamo hiikiim'erinin teyidi demek olduğunu kaydediyorlar. tki taraflı hava anlasmalan akdi hakkin daki haberler bazi muhabirleri Fran • sa ile ttalyanin bu hususta müzakere • de dahi bulunduklarinı büdirmeğe sevketmektedir. İngilterenin Fransız Sovyet siya sasini bozacak hiçbirşey yapmami; olması büyük bir memnuniyetle kayde diliyor. Üç devletin muahedelerin bir taraflı olarak ihlâline karsı koyacak • ları hakkindaki nihaî tebliğin tarihî bir kiymeti olduğu zikredilmektedir. Maten gazetesi ezcümle diyor ki: « Konferansta, Avrupa bans ve istikrarımn müdafaasi meselesi kat'î surette halledUmek içm bütün hedef • ler tamamen tahakkuk ettiriîmiş ol • mamakla beraber muazzam bir terakki elde edilmijtir.» övr gazetesi yaziyor: « Fransa hükumetinin derpiş et • (Arkası dordvncü $ahife<ie> Dün toplanan komlsyonlardan ikislnde Uluslararası feminizm kongre sine iştirak etmek üzere Çekoslo • vak, Yugoslav, Bulgar, Fransız ve Jamayka murahhaslan dün lstan • bula gelmislerdir. Mrsır ve Yugos lav murahhas heyetleri dün sabah lArkast altınct sahiiede] Sa'jua Jamayka murahhası Matmazel Mod, solda Franstz heyetinden Mada.\ Bronsvik (yanındaki kocast füozof M. Şronsviktir) Taksim abtdesi onünde Ortaya çiktığı zaman bülün gözler I ile bir sürii milletlerin kadmlari *öz «1çok büyük bir dikkatle ona takıldılar. ı mistı. Fakat Jamayka murahhası Miss Mood Marson bir milleti degü, daha Uluslararası Kadm Birliğinin mat (Arkası besind sahiff.de) buata verdiği bu çay zîyafetinde sıra Parlamentolar konseyi toplanıyor Stresaya giden arkada$tmıztn gön&erdiği resimlerden: Franstz Bajvektt ve Hariciye Nazırı İtalyan fafütleri arastnda Halic Şirketinin idaresi Belediyeye geçiyor Şehir Meclisi dün işletme salâhiyetile 20,000 liralık tahsisatı kabul etti Belediye ile Halic sirketi arasında senelerdenberi devam eden an lasamamazlık ve Halic şirketinin anlasılamıyan vaziyeti artık bir nihayete ermiş bulunmaktadır. Belediye znahkemenin kendi lehine neticeleneceğini ümid ettiğinden dün Vali Muhittin Üstündağın talebi üzerine Şehir Meclisi Belediyenin Halic «irketini bizzat işletmesine karar vermis ve tahsisat kabul et tnistir. Vali Muhittin Üstündağ bu hususta demekte idi ki: € Halic şirketinin vaziyeti bir (Arkası ikincı sahifede) Dilgemiz Fazıl Ahmed dün Cenevreye gitti Parlâmento Iar Birliği kon feransının geçen sene eylulünde tstanbuldaki o tuzuncu içtima i nekadar büyük bir muvaffaki • yetle netilenmis olduğu malum dur. Avrupa gazeteleri, bilhassa Fransız ve lngi liz matbuah el'an bu mes'ud içı Fa2Ü Ahmed Aykaç tıbadan ftrsat düstükçe bahsetmektedirler. lArkast besind gahifede) Stresadan intıbalar Konferans sulhten fazla Stresaya reklam olduî Musolini, bütün İtalyan bütçesi bahasina da olsa böyle reklam yaptıramazdı [Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaşımızdani Streza 11 nisan Almanyanın Versay muahedesinin beşinci faslını artık tanımayısı ve hususile bunu resmen ilân edişi Büyük Harbin galibi devletleri oldukça te lâşlı bir korkoya düsürdü. Fransız ve İngiliz nazırlan sağa sola konusmağa, biraz imdad, biraz da teselli arama • ğa başladılar; ve şimdi hep birden $oluğu burada almış bulunuyorlar. ttalyanın en eski ve asil ailelermden biri olan Borromeler sahibi bulunduklan sirin îsola Bella adasını ve oradaki güzel satolaruıı bu konferans îçin M Musolininin envine tahsfs etmişler. Du • çenin riyaseti altmda ilk içtima bu sab»h orada yapıldı. Nazırlar öğle yemeğini M. Musolininm davetlisi olarak gene orada yediler. Saat 3,30 sularında Pollanzoya geçerek H»rbi Umuminin ttalyan kahramanlanndan, ltaly?n ordusunun ilk başkumandanı Cenera! (Arkast besind sahifede) IHlllllllMllllllirilllllllllllllllllllllllllMlllllllltlllllllllllll'llllll'IIIIIMItltlllllllllllHIIMIIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIirinilllinmMinitlHllimillMlllllllUIIIIIII Versaydan kurtulunca... «Ya harb, ya sulh!» Makdonald «Iyi neticeler aldık, fakat hayale kapılmıyalım» diyor Stresa 15 Konferansın son celsesi münasebetile M. Makdonald I M. Musoliniye tesekkür etmiş ve su sözleri söylemistir: ' « Şimdiki vaziyet, «ya harb, ya sulh» kelimelerfle hulâsa edilebilir. Son dakikaya kadar sulhun ka puını açık bulundurrrvağa çalışma lıyız ve eğer o kapının kapanması mukadderse, tarafımızdan kap'tılmif bulunmasın. Harb için yapıla cak hareketleri başkalanna bıraka lun. Sulhun kapuı perde arkasında degü, öğle günesinin ısığı altnda kapanmalıdır. Böyle olursa namuslu ve inzıbatlı devletler kimin mesul olduğunu öğrenmiş bulunacak lardır. (Arkası dördüncü mhıfede) I millllltlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItllMIIIHIIllllllllllHMMIinilllllHlim nıııı ııııımıımımııııııııııııııımııııımıııııııııııımımııııııııııımııı lnçüte ve Fransız Basveküleri Stresada İtalyan generalt Cardonanın mezanna çelenk koymaktan dönerlerken .1' Onu bekliyorum! Bir daha kafese girmiyen kuş!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog