Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi tıci cüzü çıktî j 77 IÛ Nn 9 0 IQ tSTANBUL . CAĞALOÛLU n , M. ı n . . 16 n ü . 0 3 1 0 TeİRraf ve mektup adresl: Cumhurtyet, Istanbuı . Posta fcutusu: tstanbul. No. 24fl r â Z a P ' 1 4 NlSâlî I 9 O Ö Telelon: Basmunarrtr ve evl: 22366. rahrir heyeü: 24298 tdare ve matbaa laamlle Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketi 24299 24290. umhuriyet ^ • Hayat . Ansiklopedisi Büyuk bir kütüohaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir (ane bulanmak lâzımdır. J Iş arayanlara, Işçi arayanlara Kolaylık eçenlerde memîeketimize gelip giden bir yabancı dostumuz bize Türkiyede işsizliğin ne halde olduğunu sor du. Bu sorgu karşısında bir parça duraklamış olduğumuzu açık söyleriz. Gerçek olarak Türkiyede işsiz var mıdır? Işsiz demek, iş bul makta zorluk çeken ve iş bulamıyan adam demekse memleketi mizde hiç işsiz yoktur demeğe bizim dilimiz varamazdı. Bereket versin dostumuzun işsiz demekle Avrupah anlayışına göre neyi anlatmak istediğini düşünerek ken disine verilebilecek cevabm şu o labileceğine hükmettik: Bizim memlekette sanayi işleri henüz kuruluyor ve daha açıhp serpilmek yoluna pek girme miş bije bulunuyor. Siz Avrupa da işsiz dediğiniz vakit en çok durgunlaşan sanayiin boş bıraktığı adamları gözönünde tutarsınız. Biz bu bakımdan henüz işsizimiz var diyecek hale gelmedik. Tür kiye halâ üçte iki bir çifçi mem leketidir. Her nekadar sizin sanaylde gördüğünüz buhranı biz de çifçilik üzerinde geçirmekte isek te çifçilik hiç olmazsa onunla uğraşanlara yiyip içeceklerini veri yor. Ürünlerin çok para etmemesinden kövlünün sıkıntısı yok değildir. Fakat bizim ekip biçen a halimiz para kazanmasa bile hiç degilse aç kalmıyor. Avrupah dostumuza verdiği miz bu karşılık genel olarak doğ rudur. Avrupah işliyi, işsizi böy le anlar. Bununla birlikte bugün madalyanın öbür yanını çevirerek Türlclyedo birçokjgeiz bulundu ğunu da söyliyeceğiz. Bu işsizler bir deftere yazıh değildirler, dar madağınıktırlar. Ancak bunlar temelli işsiz değildirler. Evvelce iş leri varken bunları birer suretîe kaybedenler veya hayatm zorluğu önünde az olan gelirleri yaşama larına yetişmediği için bir yerde çahşmak ihtiyacile yola düşenler dir. Kör topal biraz dolaşırlar, şu raya buraya başvururlar. Azçok zorluk çekerek bir çalışma yolu bulurlar. Ancak bununla iş bit mez. Bunlardan sonra böyle ye niden iş arayanların türemeleri sürüp gider. Binaenaîeyh ortalık ta, hele bu son yıllarda iş arayanların ardı arası kesilmemektedir. Biz bir bu noktaya dikkat ettik, bir de bundan daha az önemli (daha az ehemmiyetli) olmıyan diğer bir noktaya ki o şudur: Türkiye mizde yalnız iş arayanlar değil, işçi arayanlar da zorluktadırlar. Herhangi bir işi yaptırmak için adama ihtiyacı olanlar da ha deyince bu adamı veya bu adamları bulamazlar. Sebebi şudur ki bizde işin nerede olduğu bilinmediği gibi işçinin nerede bulunacağı da bel li değildir. B i z d e b i r k u rum y o k t u r kî i ş e a d a m v e a d a m a iş göst e r s i n! Dünya buhranı milyonlar ve milyonlarla sayılan işsizler yarat tığı için iş sorumu (meselesi) bütün devletlere göre içinde yaşadı ğımız yılların en ileri gelen işi olou. Bütün Avrupa devletleri ve Amerika milyonlarla işsize devlet haznesinden yardım ediyor, ve onlara iş bulmak için akla karayı zor seçen sürekli bir çalışma uğ runda geceyi gündüze katmış bulunuyor. Her devlet bugün işsizc iş bulmağa çahşan kocaman bir büro haline gelmiştir. Her yan da parça parça. büyük büyük iş kurumlan var. İşte bizde TJU türlü kurumların en küçüğü bile yok. Çok büyük eksiklik doğrusu. Şu İstanbulda bile bir yer yapamaz mıyız ki işsizler oraya giderek i simlerini, neler üzerinde çahşabi leceklerini ve adreslerini yazdır sınlar. Ta ki işçiye ihtiyacı olan lar da oraya başvurarak işlerini görecek adam varsa kolayca bu labilsinler? Kapı kapı dolasılarak iş aranı s Konferansta dün Bulgaristan. Avusturya ve Macarîstanın silâhlanmaları meselesi de görüşüldü Stresa toplantısımn verdiğî neticeler • Stresa konferansı dağıldı Tersane baskınına iştirak Atinada yeni divanıharb kararları edenler hüküm giydiler Venizelosun vaftiz çocuğu meb'us Pistolakis yirmi sene küreğe mahkum oldu > 7 Almanyamn da iştirakile yeni bir konferans akdedilecek 2 Fransanın Cenevreye yapiığı şikâyet tatlıya bağlanacak 3 Avusturya, Macaristanve Bulgaristanin silâhlanıp silâhlanmamasına sonra karar verilecek Stresa 13 Konferansm son gü • nünde yapilan ilk içtima saat 9,30 da baslamiştir. Son derece gayretle ça • lışan murahhaslar, işlerini bitirmisse • ler de öğleden sonra bir celse daha akdine zaruret hâsil olmustur. Bu *uretle murahhaslar, pazartesiden evvel Stresadan aynlamiyacaklardır. Bu sabahki müzakerat ruznamesin • de şu maddeler vardi: 1 Almanyanin Uluslar Kurumu • na avdeti meselesL 2 Avusturya, Macaristan ve Bulparisfbanin teslihatlarinin arbmlmasina müteallik îtilâf meselesL 3 Merkezî Avrupa misakı ve A • vushırya meselesi. M. Musolininin, Avusturya, Maca • ristan ve Bulgaristanin yeniden silâhlanmalaruıı teklif ettiği ve Balkan murahbaslarimn bu teklife müsaid bulun • dukları bildirilmektedir. Maamafih M. Laval, Küçük Andlasmanm bu ye • niden silâhlanma teklifini endise ile karşiiiyacağinı beyan etmistir. Bu me> sele üzerinde mutad diplomatik vasita ile fikir teatisîne devam edilecek ve bu suretîe mesele Stresada halledilmis olmiyacaktir. Konferans, öğleden sonraki celse • •inde lıava misakını •« ccciimle Ital • ya i'e Ingiltere arasmdaki karsılıkli yardım şeklini tetkik ederek mesaisi ni bitîrmiîtir. Tersane basktnına iştirak edip mahkum olanîardan bir jrrap: 1 Hacidakis,' 220 sene kureğe mahkum olan Pistolakis, 3 Stamidis, 4 Mihailis Venîzelos Italyadan Fransaya mı kaçtı? Atina 13 (Hususî) tsyanin ilk çiktığı gece tersaneye yapilan baskm da methaldar olarak fevkalâde divamharbe verüenlerin muhakemeleri dün gece bitmiş, karar verilmiştir. Bu ka rara göre Veniielosun vaftiz çocuğu Hanya meb'usu Pistolakis, nraavin kap* {Arkan besinci $ahife&4) Oçler konferanstnm Stresada tzoldbella adastnda toplandığı, tariht jato (ajağı da) üe şatonun muzakerelere tahsis e. dilen büvük salonu (yukartda) drada yapilacağı teeyyüJ etmektedir. Fransada yakalanan Alman casusu kimdir? Paris gazetelerine göre son 10 ay içinde tutulan casuslar bununla on tane oluyormu? Fransanın şikâyeti ne olacak? Almanyamn siîâhlanması hak • kında Fransanın Uluslar Kurumu • na olan müracaatinin reye konul masında, Ingilterenin Fransaya yardım edeceği anlaşılmaktadır. Fakat buradaki siyasî mehafilin fikirlerine göre Uluslar Kurumu konseyinin üç devletin Versay muahedesi mucibince bithassa Almanya aleyhine müteveccih bir karar almaktan vazgeçmesine ve mesele(Arkası altıncı sahifede) Yeni bir konferans toplantyor Alman îngiliz mazakereleri devam edecek Ingilizlerin Royter ajansı, yeni vaziyetin Berlin ile Londra arasında yeni bir takım müzakerelere yol açması ihtimal dahilinde olduğunu bildirmektedir. Sir Con Saymonun beyanatı is bat ediyor ki Ingiltere her hangi bir karar almadan önce Almanya ile görüsmeleri devam ettirtnek fik* rindedir. ltalyan heyeti dün akşam geç vakit daha geniş bir esasta çalışmak üzere ikinci bir konferans toplanmsı esasla rinin bugün göriişüleceğini büdirmis ti. Filhakika, Almanya da dahil oldu ğu halde, alâkadar devletler konfe ransmin yakinda toplanacagı, ve top lantmin kuvvetli ihtimallere göre Lon Dost Sovyet artistleri dün Istanbula geldiler Heyet çok samimî karşılandı. San'atkârlar akşam Ankaraya hareket ettîler Yeni misaklar Fransız Sovyet anlaşmasına İtalya da mı girecek? Yakalanan Alman casusu Edvar Beruhuber Fransız zabıtası, çok mühim bir Alman casusunu tevkif etmistir. Bu adamın tevkifi takriben bir aylık bir mesele olmakla beraber, bugüMeshur ltalyan dansözu Dina Saronni ne kadar gizli tutulmuştur. Bu hususta muhafaza edilen sıkı ketu miyet sayesinde, maznumm aley (Arkası atttnct sahifede) mMIHIIMllllHIIMIIIIİIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIllllMllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllMI! Hl İtalya, Balkan itilâfile de tstanbul Radyosu her akşa m av derileri arasinda kedi deri?erinin fiatlerini de bildiriyor anlaşmalar yapabileceğini bildirmiş Paris 13 Temps gazetesi diyor ki: «Yeniden bir takım misaklar hazirlaniyor. Bunlarm başhcalari sunlardir: 1 Fransiz Sovyet misakı. Bu misaka Küçük ttüaf ta girecektir. 2 Orta Avrupa için Fransa İtalya • Küçük îtilâf arasinda misak. 3 Şarkî Avrupada sulhu temin için Fransa Sovyet Rusya ttalya KSçük Îtilâf arasinda misak. Paris 12 Burada çikan ve radi • kal firkaslna mensub olan Oeırvre ga • zetesi şu haberi neşrediyor: «Alman malumata göre M. Musolini, Fransaya, Fransa ile ttalya arasin da askerî bir ittifak yapümasinl teklif etmistir. M. Musolini Küçük ttilâf ve Balkan lti'afı ile de anlaşmalar yapilabüeceğini bildirmiştir.» Dost artistlerin istikbalmden üç intiba, solda bir kadtn artist Ankarada ve tstanbulda temsil ler verecek olan Sovyet artistleri dün sabah Franz Mering vapurile şeb imize gelmi ler, Galata rıhtı mında Türk san'atkârları, Konservatuar ve Halkevi erkâniîe Sovyet konsoloshanesi memurları tarafın dan kacsılanmışlardır. Moskova Tiyatro Akademisi ikmeî direktörü M. Arkanofun ba~kanlığı altında bulunan heyete bale dansözlerinden Barasova ile Du dinzkaya, Primadonna, Maksakova genc bestekâr Şostakoviç, Baso Pirögof, muganni Jadan, tenör Norzof, artist Mogarof ve piyanist Oborın istirak etmektedirler. Sovyet san'atkârları dün Vali Muhittinle Konscvatuar Müdürü Ziyayı makamlannda ziyaret ede • rek görüemüşlerdir. öğleyin Hal • (Arkan dordüncü $ahifede) YUNUS NADt lArkası (kinct sahtjede) Fareler Yaşasın! On kurus arttı!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog