Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Bir Liraya Altı aylık abone ücreti BİR L İ R A D I R Bu müddet zorfında t*miz cildler içind* Tiirkiyed* çıkan BUTUN KiTABLARI okvyabilirstniz. Ankara caddMİ Ne. 85 Y E N İ K İ T A B C I 13 NlSaiî SBI18 NO. 3 9 1 7 Teltrraf ve mektnp adresi: Cumhuriyet, Lrtanbaı . Posta kntüsa: tstanbni. No. 246 Tcıefon: Basmanarrlı »e erl: 22360, Tahrlı neyetl: 24298. Idare re matbaa (osmlle Matbaacılık ve Nesrlyat şirketi 24299 24290. umhuriyet 1935 Belgrad 12 (Hususi muhabirimiz den, telefonla) Dı* tjleri Bakanı • mız Tevfik Rüştü Aras, refakatlerinde Yugoslavya Başbakam M. Yevtiç ve Belgrad elçimiz Ali Haydar olduğu halde bugün saat 11,45 te Yugoslav • ya Naibi Kralisi Prens Pol tarafmdan kabul edümiftir. Prens Pol, birkaç gündenberi rahatsiz olduğu halde, Tevfik Rüttü Arasi bir saat kadar yanlarinda alıkoymuşlardır. Bundan sonra Tevfik Rustu Aras, M. Yevtiçle Basvekâlet binasma gelerek saat 13 e kadar görüsmüşlerdir. Saat 13 te, Bdgrada on sekiz kilometro mesafede bulunan Avala mevkiinde M. Yevtiç, Dış tsleri Bakanuniz şerefine bir ziyafet vermittir. Bu ziyafette Yugoslavyanm Adliye, Ziraat, Ticaret Bakanlan, M. Yevtiçin muavini M. Puriç, Belgrad elçimiz Ali Haydar, Yu • goslavya Diş tsleri Bakanhğı müste sarı, Protokol Umum Müdürii, şark subesi müdürii, M. Yevtiçin kalemi ütrkast üçüncü sahifede) Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küldphaneyi bîr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evdo bir I fane bnlunmak lâzımtfır, J Ne oldu ? Stresada bugünkü vaziyet şu: = Avrupanm akıbeti meçhul! Feribot işi ransız gazetelerinin yazdığına göre, yakında Ingiltere ile Fransa arasında feribot işliyecektir. Artık İngiltereyi korkutan en büyük tehlıke, havadan gelecek olmasına ve Manşın altında yapılacak tüneli, Fransa ile savaş çıktığı vakit bir ucundan tahrib etmek, yahud da tıkamak pek güc bir iş olmamasma rağmen, İngilizler, bizim araba vapuru deStresa 12 (Suretî mahsusada gi • diğimiz feribotlan tercih ediyorlar. den arkadaşımızdan) Sir Con Bu vapurlar Duvr ile Dönkerk araSaymon, dün sabah yapılan top • sında işliyerek otomobillerle trenlantıda »on seyahatlerinin, Alman leri çabucak karşıdan karşıya geçiyanın Avrupa sulhumı temin hu • Stresa 12 (Sureti mahsusada giden arkadasımtzdan) Konfe receklerdir. Bu suretle Londra susunda birlik çahsmaya ne dere • rans bugün de münakoşolarla devam etmiftir. îngiltere, Fransa, Paris seyahati de, Londrâ Brükceye kadar müsaid bulunduğunu ve ttalya arasında büyük fikir aynltktarı oldağa anlaşdıyor. Netisel gidip gelmeleri gibi kolaylasa anlatmisbr. caktır. Çünkü hayli zamandanbeceden ümid yoktur. Alman Harieiye Nazın von Nöyratın mütekaIngiltere sulh nizamına üç bü ri İngilizlerin Harviç limanile Belyük Avrupa devletinin hâdim olabil yardım misaklan şartile Şark nrisaktm kabule haztr oldağanu çikanın Zebrügge iskelesi araaında cağına kani bulunmakla beraber bildirdiği sayidir. Diğer şartlar meçhal. M. Masolini ba akşam büAlmanyanın Cemiyeti Akvama dcnferibot î$lemektedir. mesini temin hususunda musır gö k bir ziyafet verdi. Kf bi i f di Konferans yartn bitecektir. b i k i Baharda yeni feribotlar işlemeğe (Arkası dördüncu sahifeâe) başlaymca Londradan trene binen bir İngiliz, tekrar inİD binmek güclüğüne uğramadan Parise, oradan ca Semplon ekspresile Türkiyeye, Suriyeye, Filistine, Mısıra, Iraka kadar gidecektir, ama Sirkeci ile Haydarpaşa arasında da feribot içlemek çartile... 600 sene sonra dün Yıllar var ki bu feribot proîesini dinliyoruz; fakat hâlâ tstanbulla meydana çıkarıldı Anadolu, Avrupa ile Asya arasınAnkara 12 (Telefonla) Ankara da feribot yerine bizim emektar Dün Mısır, Hind, Amerika ve Avustralya Su sirketinin boru dösemek için yeni araba vapurları îsliyor; 26 numamurahhas heyetleri şehrimize geldiler açtırdığı bir mecrada çalısan ameleler rah Sühulet ile 27 numaralı Sahilba sabah bir defme buldular. Deflne, bend. . ^y.* *..»£„ Lozanpalas otelmin yan eihetindeki Muhtelif savSçtarda fcmferce genİs caddenin Postan« btnasma ya • Türk askerini toplarile beraber kın olan kısmında çıknvstır. karşıdan karşıya taşımak suretile Amele Mustafa daha ilk kazmayı memleketin müdafaasında değerli vurunca sert bir cisme raslamısbr. ;şler görmüş oîan bu iki ihtiyar ve Bunun büyükçe bir çömlek oldugu yo'suz Şırketi Hayriye vapurunun görolmlis, kmlan kuunlanndan da yerine, bütün bir treni ve bir hayli otomobil ve kamyonu on dakika(Arkası dördüncu sahifede) ca Sirkscıoen Haydarpaşaya göturecek feribotlar işletmenin zamanı çoktan gelmiştir. Maten gazetesi, iki feribotla bunlara mahsus iskelelerin yapılması için dört milyon liramn yetişeceğmi yazıyor ve diyor ki: Bir sıra yaylım ateşten «Böyle bir proje, Boğaziçi sahillerinin yegâne sahib ve hâkımi olan sonra maktul düştü! Ankara hükumetinin dikkatine değer. Atatürk bizi, en cesur te Dün Eyübde sahıblecinin elind'en kurtulan kocaman bir manda o cisebbüslerin şahidi olmağa ve bunvarı altüst etmiş, iki kisi yaralan ların muvaffakiyetle neticelendimıs, bir kasab dükkanile bir ma ğini görmeğe alıştırmıştır. rul bahçesi berbad olmustur. Avrupa sulhuna ve bilhassa, Defterdarda Kepekçi Alinin azBalkanlar durumunun istikrarına (Arkast dörduncü sahife/ie' samimî surette bağlı olan Türkiye Cumhurreisinden bu muazzam teYukanda solda dün çeîen Mısır ve Hlnd murahhaslan Türk murahhaslarüe "bır rakki eseri beklenebilir. arada, sağda Mısir murahfıaslarmdan Havva İdris, aşağvda solda Mısır sefiri bir 15 mayısta Bükreşte toplanacak murahhasla musafahalastvor, sağda Havva İdris muharririmizle gorüsürken olan Balkan Andlaşması daimî Dün akşam Izmir vapurile feminizm Kadınlar Birltği azası tarafmdan kar • Bugün gelerek Ankonseyinin ruznamesinde Boğazikongresine ijtirak edecek olan Mısır, şilanmiştir. Madam Hoda Şaravi Pa • v çinin feribotlarla geçilmesi meselesanın baskanlığı altında bulunan Mısır Hind ve Avustralya murahhas heyet • karaya gidecekler sinin de bulunması temenni olu(Arkası altıncı sahifede) leri gelmis ve Galata nhhmmda Tiirk Ankara Ue lsnur. tanbulda temsilBu yolda alınacak kutlu bir kaler verecek olan rar, Şarkî ve Merkezî Avrupa ile Sovyet sam'atkâc lan bugün Franz Anadolu arasındaki mübadelele Mering vapurile lerin tesrii hususunda 9 şubat Istanbula gele 1934 tarihli Atina paktında mevrek, aksam eks cud bulunan, sonradan Ankarada presile doğru An da teyid edilmiş olan temennileri karaya gidecektahakkuk ettirecektir.» lerdâr. Temsil Uzun zaman hulya halinde kallerin programı mağa mahkum bulunan SarayburAnkarada Kül Şehrimize gelen bir Çin diplomatı, Çinin, nu Salacak veya Rumelihisarıtür Bakanhğile Orkestra şefi Sovyet orkestra Ştaynbera Kandilli asma köprülerile Boğaziçi inkılâblarımızı örnek aldığını söylüvor tünelinin yerine ancak bu feribot sefi Ştaynberg tarafmd'an hazur Birkaç gün evvel tstanbula ge bir hakikat olabilir. Feribot yalnız lanacaktır. len Çinin Ankara elçiliği müsteşan Balkanlarla Anadolu, Avrupa ile Sovyet san'atkârları on gün sonM. Wang Pun Son maiyetindeki ra tstanbula döneceklerdir. Asya arasında rahat bir rabıta olamemurlarla beraber pazartesi güMoskova 12 (A.A.) Büyük Moscağı için değil; Trakya ve Istanbul nü Ankaraya giderek, elçilik için kova tiyatrosu artistleri bugün Odesa münasib bir bina arayacaktır. İlk ile Anadolu arsmda daha sağlam dan Türkiyeye hareket etmislerdir. Çin elçisi General Ho mayısın al bir bağ teşkil etmesi bakımından Artistlere Plenerist Anokinle Romatıncı günü şehrimize gelecektir. ve bizim için bilhassa bu bakırnnof ta refakat etmektedir. Bir Çin diplomatının beyanatt dan mühimdir. Müsteşar M. Wang Pun Son ile Bir savaş halinde Türk ordulaMacaristanda hükumet beraber gelen maruf bir Çin dipnnın bir taraftan öbürtarafa gidip lomatı dün kendisile görüsen bir gelmesi, artık, yalnız iki küçük ve fırkasının zaferi muharririmize Uzaksarktaki siya • yolsuz araba vapuruna bırakılaBudapeste 12 (A.A.) Ulusal sal vaziyet hakkmda şu beyanat şenrimizde bulunan Çtn Müsteşan maz. Zamanımızda orduların silâh ta bulunmustur: birlik hükumet fırkası, meclisteki Pun Son, sefaret erkânından bir zat saylavhklardan yüzde yetmisini kaları ve nakil vasıtalan motörleşti< Japonya ile Çin aynı zamanve muharririmiz zanmışhr. Fırka, mevcud 245 sayrilmiştir. Otomobiller, kamyonlar, da teceddüde basladıkları halde 1 Emperyalist memleketler UIavhğa ilâveten 18 saylavlık daha dağ, sahra, obüs, havan topları, Japon Çine oisbeten daha çabuk zaksarka geldikleri zaman Çini sekazanmıstır. Saylavlaraı hemen yailerlemistir. Bunun sebebleri fu feABtDlS DAVER (Arkası dörduncü sahifede) nsı yenidir. kilde îzah edilebilin İArkası üçüncü sahifede) Dış Bakanımızın Belgraddaki temasları Prens Pol dün T. Rüştü Arasla bir saat görüştü Dış Bakanımız, Belgrad muhabirimize mühîm beyanatta bulundu ve Bebrraddan Cenevreye gitti Ingiltere; Almanyayı Cenevreye ve birlik çalışmalara getirmekte musır Son vaziyet Konferanstan hiçbir ümit kalmadı, Almanya bazı şart Iarla Şark misakını kabul edeceğini bildirdi Kadın misafirlerimiz I t.ş'İtleri Bakantmvs Tevfik Rüttü An» "Kadımn kurtuluşunu Atatürke borcluyuz,, Ankara harbinde gömülen paralar Galatasarayla Libertas 00 berabere kaldılar Galatasaray, ikinci devrede çok hâkim bhr oyun oynadığı halde gol çıkaramadı Eyübü altüst eden azgın manda! Rus san'atkârları nnnııııııınıııınıııııııııııınıııııiNiııııııııtııınn»MiıınııııniHinıııııınııiNiıııiıııı»iHN.aınıııınnııııınıınıııııııııımiHiııiNinııııımiNinnııiM Libertas kalectsi bir Gaîatasaray hücu • Futboı merakîtst bir küçuk ku Galata munda topu yumrukla geri saray kalecisi Avniye bir çiçek demeti gönderiyor veriyor Viyananın profesyonel takımla • Taksrm stadyotnunda Gaîatasaray rından Libertas dün sabah se)>ricnitakımile ilk maçıni yapmıshr. Müze gelmis ve öğleden sonrr ^,30 da (Arkast besinei sahifede) Ahırlar ıslah edildi. Şimdi de sütlerin makinelerle 8ağüması düşünülüyor.. Bir müddet sonra da..... Uzakşarkta uyanış! ((Çin ulusu Atatürkün çızdığı yolda yürümeğe azmetmiştir!)) Bayan Inek Manikürüm halâ gelmedi mi?!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog