Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

12 BUTUN AGRILARA KATAGRIP Gözlülc meraklılarına Hakikî çay isteyenlere: ALBAYRAKMUS1AFANEZiH Iyi bir gözlük almak istersenız bır kere maSazalarımıza uğrayınız. Ve en feon model gözlüklerimızi görünüz. Taşra sibarışleri sıiratle gönderilir. ZEISS ve PERFA gözlük camları Türkiye için yegâoe deposu. Fennî gözlük merkezi Baş, Dfs, Pomatizma, Kadın âdeti, Grîp, Soğuk algınlığı ÇAY1 Otel PUNKTAL Merkezi: Sultanhamam, Havuzlu han IS'o. 5 Şubesi: Beyoğlu IstikJâl eaddesi 152. G. A N E S T i D i S UGUR b.zi yüksek savgıvla selâmlar BOyfik İkramîyeleri kazandırmakla nam kazanan tayyare piyangosumra GiŞESi zarf usulile eksiltme ilânı Beyazidda İş Bankasi ittisalinde Bitlis oteli kirathanesile birlikte kiralıktir. Taliblerin Mahmudpaşa yokusunda 108 numaralı Güzel İzmir kundura mağazasina müracaatleri. tstanbul yedinci icra memurluğun dan: Bir borcdan dolayi mahcoz olup satılmasina karar verilen fotograf makineleri, fotograf agrandisman makinesi ve aletleri ve saire 13/4/935 gününe gelen cumartesi saat 9 dan ona kadar Galatada Küçük Mi'let hanmda hazir bulunacak rt;muru tarafmdan ikinci açık arttırma suretile satılacağı ilân olunur. (10396) tn âlâ v* «n netis Abdiilvahıt Dehrizadenin marbasını kullanınızt Muhtercm müfterılerımiz v* goateraıif eldugunııs reğbat »• tcvccfüh* kcırcı bir ffikran borcu olarak bn defa 19 ncu tartibcUn rtibarvn ieşkiiâtını g*aişl*t«r*k Kcrogöy Köprii ırcyrfeıundaki y«ni merkeıil* şııbcci olan Cağctoçlundaki gişelerind* sîn cevindiracak yani tertip piyango biUtlerini emirleriniz* araad* bulıuıdurduğunu büyük bir saygıyl* bildirir UGUR GİŞESİ : ÖMER RIFKl UGUR Inhisarîar Umum Müdüriüğünden I 1 20/4/935 tarihinde açık eksiltme ile satın alınacağı ilân edi len «70» aded rasad âleti mubayaası iptal ediltniştir. 2 îdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince muhtelif cins 13 kalem de 48 aded rasad âleti ayn, ayrı pazarlıkla sahn alına caktır. 3 Vermek istiyenlerin şartnamelerini almak için hergün ve pa zarlığa iştirak etmek için de 25/4/935 tarihine müsadif per şembe günü saat 14 te % 7,5 muvakkat güvenme parasile bir likte Cibalide Levazım ve Mubayaat Komisyonuna müracaat leri. (1791) iyi bir irad Beyoğlunan en işlek bir yerinde seneîik iradı safisi ( 2 0 0 0 ) lira olan be; katlı bir apartiman satılıktır. Taksimde Suaservflerde Billurcu çikmazında Ahmet Şiikrii Bey apartimanı 3 No. ya hergün beşten sonra müracaat. Yalovada otel inşası Kapalı Akay Işletmesi Müdüriüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş «Yalovada otel inşası» dır. «Elektrik, kalorifer ve sıhhî tesisat ve diğer teferrüatı beraberdir.» Keşif bedeli «350,816» lira «95» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavelename lâhikası C Fennî şartname Ç Fennî şartname lâhikası D Elektrik tesisatına aid umumî şartname E Elektrik tesisatı lâhikası F Kalorifer tesisatı umumî şartnamesi G Kalorifer tesisatı fennî şartnamesi . H Mahal listesi 1 Sıcak su tesisatı fennî şartnamesi J Asansör tesisatı fennî şartnamesi K Izelâsyon, vantilâsyon şartnamesi L Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname M tnşaat keşifnamesi N Projeler İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı «17,5» lira bedel mukabifin de Akay ldaresi veznesinden alabilirler. 3 Eksiltme 22/4/935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Ga latada Köprü basında Akay Idaresinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapaîı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira muvakkat tenrnal vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalari haiz olup göstermesi lâzımdır. A 100 bin liralık otef, banka veya idare binası yapmış olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alımnış bir vesika. B Münakasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 6 Teklif mektubları yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Akay Müdürlüğüne getiriîecek Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile cek mekhıbların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâ zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) BISIKLET Malzemesi satanlara Adedi bir kuruşa kadar vcnlir. Sancı hissettiğinizde kendinize bu suali sorunuz: Bir uzvunuz bir yecre çarptığı veya burkulduğu anda hemen sevki tabiî ile o yeri uvmağa baslarsınız. Acaba niçin boyle yaptığınızı bili • yor mutunuz? Bunun manasını pek az kimseler bilir. O yeri uvarken kanın tehacümüne ve bu suretle sancılanan mahallin etrafına fazla hararet tevlidine sebeb olursunuz. Fakat, DAİMl bir tedavi temin için o yeri yalnız uvmak kifayet etmez, lıatta bir mayi ile bile kâfi değil. Çünkü, tebahhur eder. Mayiler harareti temadi ettiremezler. Ancak daimî bir tesir tahtmda idame edilebilir. Allcock usulünü tatbik ediniz: Ağrıyan mahalle delikli bir Allcock yakısı koyunuz. Istırabınız hararet tesirile derhal sükun bulur. Allcock yakısını arzu ettiğiniz kadar zaman cilt üzerinde bulundu ra bilirsiniz. Hatta işinizden geri kalmağa bfle lüzum yoktur. Siz, isinizle mesgul iken Allcock yakısı da sizin için çalısır. Hararet tevlid etmeleri itibarile Allcock yakıları: Bel ağrılan, romatizma, nevralji, adale sertliği, böbrek sancılan ve soğuk algmlığmı teskin ve tedavi eder. Bütün eczanelerde 40 kuru • sa satılır. MÜHfM: Taklidlerinden sakınmak îçin Kartal markalı ve kırmızı daireli ALLCOCK yakılarını mu sırren isteyiniz. BisîVVt mi'7eme«İTiin fiyatlarirna büviıV TENZİLAT Kevoîlu ARŞIMIDIS MuESSESESI vaı tık. Yem tıyat annnzıi^tevnız UtUâi cad. No. 30 İstanbul İstanbul Millî Emlâk Müdüriüğünden: Beyoğlunda Tarlabaşında Kamerhatun mahattesinih Flçıcı «oka ğmda 27 numaralı ev, parası iki sene ve iki müsavi taksitte verilmek şartile 2638 lira tutar üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. lsteklilerin 9/5/935 perşembe günü saat on iki buçuğa kadar yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. «R.» (1853) PAMUK ve NEBATI YAGLAR SANAYİİ T. A. ŞİRKETİNDEN: Ticaret kanununun 361 ve esas mukavelenamenin 4 7 nci maddelerine tevfikan Pamuk ve Nebatî Yağlar Sana • yii T. A. şirketi hissedarlari 6 nisan 1935 tarihine musadif cumartesi günü saat onda adiyen içtimaa davet edil • mişlerdi. 6 nisan 1935 tarihli içtima • da esas nizamname üe kanunda mu • ayyen nisabı ekseriyet hâsil olmadı • ğindan hissedarlar 3 0 nisan 1935 ta rihine musadif salı günü saat on altı için adi heyeti umumiye içtimaina da • vet olunurlar. İçtima mahalîi: Galata, Voyvoda caddesinde Bahtiyar hanmda kâin şirketin merkezidir. İÇTİMA RUZNAMESİ: 1 tdare Meclisi ile Murakıb ra > porlarinm okunması. 2 Bilanço ile kâr ve zarar hesa • binin kabulü. 3 Idare Meclisi azaiarmin Sçe tenzili ve yeniden tayinleri ve ücretlerinin tesbiti. 4 1935 senesi için murakıb tayi ni ve ücretinin tesbiti. 5 1934 senesi muame'âtı için 1dare Meclisinin ibra edilmesi. Esas mukavelenamenin 57 nci maddesi mucibince elli hisseye sahib her hissedar içtimada hazir bulunabilir. Her hissedar, diğer bir hissedar mari • fetile kendisini temsil ettirebilir. İçtimada asaleten veya vekâleten hazir bulunmak istiyenler hisselerini sirket merkezine tevdie mecburdurlar. Malî müessesat tarafmdan verilen tevdi vesikalari, hisselerin çirkete tevdii makamina kaim olacak ve o hükümde tutulacaktır. İstanbul, 9 nisan 1935 tdare Meclisi BAYANLAR, İFEMİL ve BAĞLARINI kallaninız Gayet yurouşak temiz ve sihhıdir. butun rahatımzı vcrir Hutün dıinva seve seve WB ( J | y | • kullandıklan • * ^ * " Ev:nizde. seyahatir.izde, sporda meden? bayanlanpin I Her eczanede ™ bulunur. Aybafilcurınızı zahmetsiz kolayca geçirmek için Rotbart Luxuosa Yüksek tabakanın ve zevki se lim sahiblerinin tıraş bıçağıdır. 10 adedi 200 kurustan 150 ku ru?a indirilmistir. Ecza depolarile büyük ıtriyat mağazalarmda bulunur. 10 adedi 150 kuruştur. Karaköse Belediye Başkanlığmdan: 1 Beyazıd merkezi Karaköse Belediyesi tarafından yaptırıla • cak olan adî kaldırım işi 1993 lira 60 kuruş keşif bedeli üzerinden 8/4/935 ten başlıyarak 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 • Kat'î ihalesi 28/4/935 pazar günü saat 16 da Belediye Encü • meninde yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 149 lira 52 kuruştur. 4 lsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek üzere hergün Bele diye kalemine ve ihale gününde muvakkat teminatlarile Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. (1856) ALETUAL Hovagiıtıyan Biraâerler Beyoğlu istiklâl eaddesi No. 437 A. CLAVEKIE'nin en son modelleri gelmigtir. Bütün Paris kadınlarının giydiği "KESÎOS,,sütyengorjlan, pek kıymetli yeni "SCA^DALE„ sentürleri, kauçuk^uz "W1C,, damar çorablan, Bel gevşeklıği, tenasül zatiyeti ve vakitsız, vöcud ve zihin \orgunluğu Ademi iktidar Gayet şık ve itinalı ısmarlama korseler. HORMOBİN Hormobin TABLETLER! knPanmakla tedavi edilir Uzviyrti tenbih eder, sinirleri ve dimağı kuvvetlendirir vakitsiz ihtiyarlığın öniine geçer ve yaşamak neşes!ni iade eder Karacabey Harası Müdüriüğünden: Karacabey Harasında yetiştirilen pediğrileri mükemmel 933 dc ğumlu dördü erkek beşi dişi ki ceman dokuz baş safkan tngiliz taylan Izmir yarışlarının üçüncü haftası olan 19 nisan 935 cuma günü İzmir yarış mahallinde alenî arttırma usulile topdan ve perakende olarak satılacaktır. Pediğrilerini görmek istiyenlerin İzmir Baytar Müdürlüğüne ve satın almak istiyenlerin satış gününde Komisyona müra caatleri ilân olunur. (1783) ICelâl SONAT I idrar yolları hastaliklan UROLOG • DOKTOR mütehasM^ı • • Bvyoğlu imam sokah N». 5 ü istanbulda fialı I$O kuruş Eczanelerde bulunur. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 Askerî Fabrikalar U. Müdüriüğünden: Fabrikalar için muhtelif tezgâh ve diğer vesaiti imaliye sipariş edilecektir. Maruf ve mütehassıs firmaları temsil eden alâkadar • ların vekâletname>erini hamilen bu babdaki şeraiti anlamak üzere 20 nisan 935 tarihine kadar Ankarada Umum Müdürlük fen şube sine müracaat etmeleri. (1747) Satılık eczane SIR CI Bnrsanın en işlek caddesindedir. Bahçekapıda Sisa ecza depo;una muracaat. Sahıp ve Başmuharrtn Yunu» Nadi Vmumi neşnyaU tdare eden Yazı tjiert atudürü: Hikmet Münif Uatbaaeütk ve Netrtyat Türk Anonlm Ştrketi . istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog