Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

12 Nİean 1935 Dahiliye Vekâîetinden: Aded Aded 50 KaryoU 100 Çarşaf 100 Battaniye 100 Yorgan kıhfı 100 Yastık 50 Dolab 200 Yastık yüzü 50 Yatak Müstahdemler için, nümune, evsaf ve eşkâli şartnamesinde yazıh bulunan ve muhammen bedeli 2500 iki bin beş yüz lira olan yukanda cins ve miktarı yazılı eşya kapalı zarf uslılile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29/4/935 pazartesi günü saat 15,30 da Dahiliye Vekâ leti binasında toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Mu • vukkat tezninat miktarı 187,5 liradır. Istiyenler bu huıustaki şartnameleri almak ve nümuneleri gönnek için hergün eksiltme komisyo nuna müracaat edebilirler. Taliblerin 29/4/935 pazartesi günü saat 14,30 a kadar icab eden bclgelerle birlikte teklif mektublarını Dahiliye Vekâleti eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lâzımdır. (1815) 'Cumfmrivet' 1 •J*^ Dr. Ihsan Samı ^^^. TÜRK ANONtM ŞÎRKETt Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 VAPURCULUK MERSIN YOLU I Levıet Lemır>olıarı ve üman.arı .şıetme Un ıım Idaresı ılânları I Muhammen bedeli 1499 lira 46 kuruş olan aşağıda cins ve mik • tarı yazılı sekiz kalem malzeme için 4/4/935 perşembe günü saat 14 te yapılan açık eksiltmede alınan son fiat haddi lâyikında gö rülmediğinden tekrar açık eksiltmesi 15/4/935 pazartesi günü saat 15 te Haydarpasa gar binası dahilindeki komisyonda yapılmak üze re on güıı uzatılmıştır. Bu işe girmek istiyenlerin 112 lira 46 kuruşluk muvakkat teminatı Haydarpasa veznesine yatırarak alacakları vezne makbuzlarını ve kanunun tayin ettiği vesikalari ve kanunun 4 üncü maddesine isti • naden bu ise girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair beyanna • me ile eksiltme günü saatine kadar komisyon rejşliğine müracaatleri lâzımdır. Bu ise aid sartnameler Haydarpasa gar binası dahilindeki komis • yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 895 kilo yarım yuvarlak başlı demir perçin çivisi, 5 Kğ. transmisyon kay;şı rabıt cıvatası, 3040 Kğ. altı köşe başlı civata muhtelif eb'adda, 250 Kğ. altı köşe dişli somun muhtelif eb'adda, 90 Kğ. düz freze başlı civata, 250 Kğ. gajvanize oluklu saç civatası, 100 Kğ. oluklu saç için demir galvanizli rondelâlı civata, 2 Kğ. dört köşe dipli civata. (1840) Öksürük Şurubu öksiirük ve nefes darlı^ı, boğmaca ve kıramık öksuriikleri için pek te • «irli rf?<*hr. H»r eersnede ve ecza depo'annda feu'unur. f9992> Zunrevi ve cılt hastaııklan müuhassısı • GERZE vapuru 14 nisan PAZAR saat 10 da Mersine kadar. JDr. Hayri Ömerl I Oğleden sonra beyoğlu Ağacamii • karsısında 133 No.43 T*l ı 586 Zayi Istanbul ithalât gümrügünden almiş olduğum 25972 numaralı beyannameye aid 13/5/934 tarih, 129459 numaralı depozit makbuzuna kaybettim. Yenisini çikaracağundan hükmü olmadığmı ilân ederinv. Galata Aslan han 4 Piyer Mığirdiçyan TRABZON YOLU AKSU vapuru 14 nisan PAZAR saat 20 de RtZEYE ka • dar. Türk Ticaret Bankası Tamamı odenm'ş sermayesî: ADAPAZARI Maden suyu Iştahı artlrtr, en ağlr yemekleri kolay hazmettirir, içimi lezzetli, temiz ve slhhi sofra suyudur. Karaciğer ve böbrek taşlarlnl düşürür, taşla rln teçekkülüne mâni o lur, her çeşid hazimsiz liğe, mide ekşiliğine, siskinliğine, kum ve şeker hastalığina en iyi ve tabiî ilâcdlr. En tabiî iştah ilâc K İ S A R N A madeı •uyudur. KİSARNA I lstanbut kelediyesi ilânları j ist. Levazım Amirlığı Satın Alma Komisyonu ilânları 500 aded ahsabdan gezici u • kara 28 nisan 935 pazar günü saat 14 te açık eksiltme ile yap tırılacaktır. Muhammen bedeli bir adedi 275 kurustur. Şartna me ve plânını görmek istiyenler hergün öğleden evvel ve eksilt mesi için de 103 lira 12 kuruş ilk teminatlarile belli saatte Top « hanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1867) •** Tophane fınnında mevcud 3295 kilo kazıntı ve ekmek kırıntısı 16/4/935 salı günü saat 14,15 te pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli kilosu 1 kuruş tur. Arttırmaya gireceklerin belli saatinde Tophanede Satmal ma Komisyonuna gelmeleri. (1865) Merkezi: Ankara 2 , 2 0 0 , 0 0 0 Türk Lirası Türkiyenin h«r yerind* fube ve muhabirleri vardır. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan ve Muammere aid 2472 numaralı Hoçkis markalı otomobiiin 15/4/935 pazartesi günü saat 14 te Unkapanı Fener caddesi 85/87 numaralı dükkânda müzayede ile satılacağı ilân olunur. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan ve Adalete aid Buick markalı otomobiiin 20/4/935 cumartesi günü saat 14 te Taksimde Elektrik Şirketi karsısında Yeni garajda müzayede ile satılacağı ilân olunur. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altma aîınan ve Ahmede aid 2138 numaralı Kraysler markalı otomobiiin 27/ 4/935 cumartesi günü saat 14 te Beyoğlu Billur sokak 34 numarada satılacağı ilân olunur. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan ve Yaniye aid Kraysler markalı ve 2460 numaralı otomobiiin 27/4/935 cumartesi günü saat 11 de Bevoğlunda Billur sokak 15 numaralı Lüks garajında »atılacasjı ilân olunur. (1878) Her nevi Banka muamelâtı yapar. Istanbul Şubesı TeUfon 22042 Galaia Şubes Tal»f»ı 43201 Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kıymeti Lira KAMERHATUN : Yenişehir Demirhane ve Keklik so • kağı eski 16 yeni 16 sayılı arsa ma hallinin 5/12 evin 5/24 payı. 63 KAMERHATUN : Boyacı sokağı yeni 23 numaralı evin 1/2 payı. 400 EMİNÖNÜ : Şeyhmehmedgeylânî Meyhane so • kağı eski 17 yeni 23 numaralı dtik • kânın 295/1440 payı. 410 < Ahıçelebi Limoncular sokağı eski 42 EM1NÖN Ü yeni 61 numaralı dükkânın 15/480 payı. 42 FENER : Hacıisa Sultançeşmesi sokağı eski 90, 92 yeni 94, 96 numaralı iki dükkân ve odaların 80/120 payı. 630 FENER : Seferikoz mahallesi Fener caddesi eski 158, 162 yeni 128, 132 numaralı kahvehane ve odalar ve bir evin 57/96 payı. 1100 FENER : Tevkiicafer Kiremid sokağı eski 81 yeni 67 numaralı evin 4/12 payı. 225 KASIMPAŞA : Eyyühümahmed mahallesi Camiara lığı sokağında eski 40 yeni 4 numa • ralı evin 3/4 payı. 163 YENİCAMİ : Hocaalâeddin Yenicami avlusu eski 72 yeni 76 No. h dükkânın 1/2 payı. 774 : Gülmez sokağı eski 1 yeni 11 numa • BÜYÜKDERE ralı evin 1/2 payı. 666 BÜYÜKDERE : Yenimahalle Pazarbaşı caddesi eski 106 yeni 57 numaralı dükkânın 1/24 payı. 19 t Küçükçukurhan denınü birinci kat esRÜSTEMPAŞA ki 3 yeni 3 No. lı depo. 216 : Kumbarahane caddesi ve Halıcıoğlu HASKÖY iskelesi aralığı yeni 153, 155, 16 numaralı üç dükkânın 1/2 payı. 792 MİRGUN : Boyacıköy Koru caddesi eski 51 yeni 55 numaralı dükkân. 432 GALATA : Kemankeşkaramustafapaşa mahalle si Karaoğlan sokağı eski 20 yeni 24 numaralı dükkân ve odalar. 1998 HAYDARPAŞA : «Osmanağa mahallesi Otonefendi so Wğı eski 46 M. yeni 86 No. lı ev. 648 YEDİKULE : İmrahor caddesi eski 126 yeni 140 numaralı dükkân. 837 Ç ARŞ I : Yağhkçılar sokağı eski 47 yeni 19 No. h dükkânın 36/64 payu 129 E YÜ B : Takkeci mahallesi Alacaçeşmesi caddesi eski 18, 20 yeni 18, 20 numaralı dükkân ve oda. 828 ŞEHREM1Nİ : Fatmasultan mahallesi Ethemefendi sokağı eski 17 yeni 17 numaralı ah • şab hane. 306 Yukanda 7azıh raallar 24/4/935 çarşamba günü saat 14 te peşin ve açık arfîırma ile satılacaktır. lsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçeler'ni vakti muayyeninden evvel yatırmalan. «F.» (1771) "Kimyager ~ Hüsameddin ldrır. kan, kazurat ve ticaret tahlilltri yapılır. Eroinönü, Emlâk ve tytatn Hankasi karsısında tzzet Key Hanı PAMUK ve NEBATİ YAGLAR SANAYİİ T. A. Ş1RKETİNDEN: F e v k a l i d e heyeti umumiye içthnaı için birinci davet sirke • timizin esas mukavelenamesinin 53 v e ticaret kanununun 3 8 5 ve 386 nci maddelerine tevfikan Pa • nrak ve Nebatî Yaglar Sanayii T. A. sirketi hissedarlari 6 nisan 1935 tari hine musadif cumartesi günü saat on da fevkalâde olarak içtimaa davet e dflmişlerdL 6 nisan 1935 tarihli içti mada esas nizamname ile ticaret ka nunonun 386 nci maddesinde muay yen nisabı ekseriyet hâsd olamadığin dan hissedarlar 20 mayu 1935 tarihine mutadif pazartesi günü saat on için fevkalâde heyeti umumiye içtimaina yeniden davet olunurlar. I Istanbul Evkaf Müdiriııeti ilân^arı | üsküdar Kefçedede Çıkmazbostan sokağında bostan. Usküdar Kısıklı Bağlaraltı lstavroz sokağında tarla. Çengelköyünde Talimhane Kuleli caddesinde bostan. Bakırköyü Vidos karyesinde 8 bin Me. 2 tarla. Hasköyde Piripaşa Dere sokak 43 numaralı bostan. Paşabahçe Tepe köyünde 1500 Me. 2 bahçe. Yukanda semti yazılı bostan ve tarlaların üç sene kiraya verilmesi arttırmaya çıkanlmıştır. lhalesi 24/4/935 çarşamba günü «aat 15 tedir. lsteklilerin Istanbul Evkaf Müdürlüğü Orman, Arazi kalemine gelmeleri. (1859) * • • KIMYAGER • » • Dr. Cevad Tahsin IDRAR, KAH, KAZURAT v» sairenin tohlilUrini yapar. Divanyolu ortasmaa. T»l. 23334 HORHORONi Kminönü Valde kıraathanesi yamnda Doktor •TeUfonı 24131 MÜZAKERE RUZNAMES1 1 Şirketin bilihtiyar fesih ve tas • fîyesL 2 Tasfiye memurlarinin tayinL 3 Tasfiye memurlarinin salâhiyetIerlnin tayini ve bu meyanda menkul ve gayriroenkul bilcümle şirket malla • nnin toptan ve pazarlıkla sattsi ve i cabmda şirket mallarinn şirketin borçlanıı fltizam edecek olan bir sabsa d e v ri salâhiyetinin tasfiye memurUrina ve rifanesL 4 Tasfiye memarlarinm Gcretle • rinin tesbiti. 5 Tasfiye için bir Muraksb tayini ve Ucretrain tesbiti. Ticaret kanunun 386 nci maddesi mucibince bu ikinci içtima için muay • yen nisabı ekseriyet şirket •ennayesi • nin nufı olacak, ve ayni kanunun 385 ve esas mukavelenin 5 5 ind maddesi mucibince her hissedar, yalnu bir histeye malik oisa bile fevkalâde heyeti umumiyede hazir bulunabilecek ve sahibi bulunduğu hisse adedince mutlak surette ve bilâkayid ve şart rey sahibi olacak hr. Her hissedar, diger bir hissedar marifetile temsil edSmek hakkinı haizdir. lçtimada asaleten veya vekâleten hazir buluomak istiyenler sahibi bu • lunduklari hisseleri içtimadan bir haf • ta evvel şirketin merkezine tevdi eylemek mecburiyetindedir. Malî möesseseler tarafmdan verilen tevdi vesikalari, hisselerin şirkete tevdii makamma kahn olacak ve o hükümde tutulacaktir. İstanbul, 9 nisan 1935 tdare Meclisi Sstanbul GayrimübadilEer Komisyonundan: D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi BÜYİikada karanfil Galata Kemankeş Amavmköy Feriköy Fener Abdisubaşı Ortaköy Beyoğ'u Höseyinağa Eski zevtfniik yenl AydoÇrin 30 188 metre arsa Karaoğlan Kavden 24 Kârgır dügkân ve hane Kapı 26 Yaghane çıltnazı 18 Ahşab hane vebahç^nin 1/5 hisseei 100 Açık arttırma Ertneni kilisesı 216 „ 28 95 metre arsanin 9/16 hissesi Kariîir hanenin I'2 h'ss si Kireçhane 15<K) Kaoalı zarf * ı4 Açık arturma Ikincioru h »sesi 12 53,40 metre ar?anın 14 , 1/d 12 53,40 Hisseye gore muhammen kıymeti Lira 141 Açık arttırma 4(00 Kapalı zarf «36 Eski Bilezik yeni Y nîicafi Fsici 12 14 59 metre arsa ve Küçülc Mumhane Yeni 8 4194 Bevoflu Kamerhatun 1516 Kapalı zarf Tevtık Eski U Yenı 37 Ahşab hane 4746 Üsküciar Alıunizade 1722 Küçük Çamlıca 8 1722 metre , ırs* 5085 Kadıköv fvuıııu^n^a 37 \y Zühtüpnşa ı" w^ *w » nHuınv» f lflH)IUİVC t.SK1 1 2 3 3 1 LDCIIC 3* ftH «^4 0 ^ ^ metre arsa Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gun mSddetle satisa çikarilmisUr. liıaleleri 24/4/935 tarihine tesaduf eden çarşamba günü saat 14 tedir. Saü» münhasıran gayrünübadil bonosiledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog