Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

Stersa konferansı dün sabah açıldı müzakerelersonderecegizlitutuluyor taraft birtncı sahıtedel bulunmaktadır. Hatta bazı yerlere mitralyözler konuloıuştucr. '• Camhariyel '• 12 Nisan 19 35 Fransız Sovyet misakı (Baftarafı birinci sahifede) bisesini, hayat ve kuvvetini Cenevre • den beklemektedir. Berlinde, misak, Stresa konferansı arifesinde tngiltereyi zorlamak için yapilmiş bir tesebbüs mahiyetinde telâkki edilmektedir. Bu gorüs, Röyter ajansmm Berlîn * de toplamiş olduğu ihtisaslarin hulâsasidır. Roma ihtiyatlıdır. Hâkim olan dü şünce şudur: Stresa konferansı müspet neticelere iriştiği takdirde, Fransiz Sovyet an laşması bütün manasmı kaybedecek tir. Fakat Stresada biqey yapılamazsa bu anlaşma daha büyük bir ebemmi • yet alacaktir. Deyli Telgrafin Varşova muhabiri, Polonya hükumetinin, Fransa ile Sov yet Rusyanin imzalamağa karar ver • miş gibi göründükleri tarzda bir misak imzalamağa kat'î surette aleytar olduğu nu bildirmektedir. Londra 11 (A.A.) Taymis ga zetesi, «Yeni çeşid ittifaklar» bafhğı altinda yazmış olduğu bir makalede diyor ki: Tevfik Rüştü Ârasın seyahati (Baf tarafı birinci sahifede) Yugoslavya Kral naibi Prens Pol birkaç giindenberi rahatsız olduğu için Diş tşleci Bakanımızı kabul edemiyecektir. Stresa konferansmin başlangı • cında, Diş tşleri Bakanımızm Bel grada uğrayıp 24 saat kalması bura siyasî mehafilinde büyük bir alâka uyandıtmıştır. 1 istanbui Borsası kapanış fiatleri 1 4935 N U K U D 1 Ster in I Dolar 0 Frans z Fr. o Lıret 0 Belçlka Fr. o Drahmi ^0 ısvıçre Fr. '0 Leva I Flonn 20 Çek kroru \ Avnsturya ŞL 1 Psçeta I Mark I Ziotl > Lev 0 DDIT îtalyan, tngiliz ve Franstı heyetleri ttalyan heyeti, M. Musolini, Müsteşar Cîano, M. Suviş, Baron Aloiz ve ttalyanın Parls, Roma sefirleri, Kont Senni ile birçok mütehassıs • lardan mürekkebdir. Fransiz heyeti M. Flandin ile M. Laval, Fransanın Roma sefirile mütehassıslardan, tngiliz heyeti M. Makdonald, Sir Con Simon ve tnü tehaMisIardan terekküb etmekte • dir. Öğleden evvel ve öğ • leden sonra yapılan içtimalar (Baştarafı birinct sahifede) yanname ile, 3 devlet tarafından ahnacak vaziyetin tayinine has redilmesi karargir olmustur. Bundan sonra ilk toplanh ni hayet bulmuş, M. Musolini tngiliz ve Fransız devlet adamlan sere • fine bir öğle yemeği vermiştir. ö ğ l e yecneğini müteakıb gölde bir gezinti yapılmıştır. Gezintinin hitamında müzakerelere devam edilmiştir. Bu toplantıda Versay muahedesi hükümlermi bir taraflı olarak ilga eden Almanyaya karşı aiınacak tedbîrler hakkında Fransanın konferansa verdiği proje müzakere edilmiş tir. Bu müzakereler hakkında çok sıkı bir ketumiyet gösterümekte, hiçbir haber teraşşüh etmemektedir. M. Musolini ikinci toplantmm sonunda gazetecflere bir tebliğ neşredilinceye kadsr beklenilmesini tavsiye etmiş, daha evvel malumat ve • remiyeceğini büdirmiştir. larttnizin inşastai tacil etmeği lüzumîu telâkki ediyoruz.» Konferansta tngiliz noktai nazarı Straze 11 (A.A.) Royter a jansı bildiriyor: Ingiliz heyeti murahhasası bugün Strasede «ulh ve eraniyet hakKmda noktai nazarım Fransa ve ttalyaya açık bir tarzda anlatmıştır. Ingiliz heyeti Fransa ve İtalya ile tesanüdünü kuvvetlendirmek ve isbat etmek için elinden gelen herşeyi yapacağmı temin etmiştir. ' îngiltere fu kanaattedrr ki Av rapa sulhunu kuvvetlendirecek her hangi bir meselede Fransa, tngil • tere ve ltalyamn biribirinden ayrılmaaını hiçbir memleket kendi menfaati iktızasındao addedemez. kılmış olanı, birleşerek yeniden kur • mağa kadirdirler.» Ekselsiyorun da mütaleası sudur: «Vaziyet, seri ve vazih kararlar ittOiazım iktıza ettîrmektedir. M. Musolini Oe Fransız nazırlan buna kanidirler. Bu kanaatlerini Ingiliz meslektaslanna da kabul ettirebllmelerini te • merni ederiz.» Figro, Strsanın üç devletin îcabında, herhangi bir mütecavize karşı hatta müşterek bir cephe tesis ederek Avrupada her ne pahasına olursa clsun sulhu korumak hakkındaki sarih, dürüst ve kat'î arzulannı teyid eyiiye • ceği ümidindedir. Bu gazete, Hitlerin bütün tesebbüslerme karşı koyabilecek ancak bu is tek ve bu birliktir.» diyor. Alış 606. 1'9 ^05 80 22 23 810, 22. ^'50 >aüş 606. 1V5. 169. 209. 83, 8^, 98. 23 50 44. 22, 23. 15, 5?, 33, 30. 839 24, 810, 24. 8A 102. 24. 17. 16 Sofyadan geçerken Sofya 11 (A.A.) Bulgar ajansmdan: Türkiye Dıs tşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, refakrtinde Bayan Afet, kızı Bayan Satı ve Cumhurreisliği Başyaveri binbaşı Celâl, Kalemi Mahsus Müdürü Tevfik Âmir olduğu hal de, Cenevreye gitmek üzere bugün Sofya îstasyonundan geçmistir. Kralın kalemi mahsus müdürü köse tvanoff, istasyonda Türkiye Diş tş • leri Baknını Kral namına selâmla • miş, ve refakatindeki bayanlara Kral ve Kraliçe namına buketler vermiş • tir. Bulgsr Diş tşleri Bakanı M. Bata • loff, Türkiye Dıs tşleri Bakanını hü • kumeti namına selâmlamış ve refakatindeki bayanlara çiçekler tskdim etmiştir. Tevfik Rüştü Aras, ayni zamanda Türkiyenin Sofya elçisi Ali Şevki Berker ve Türkiye sefareti erkânfle Sovyet, Yun?n, Romanya, Yugoslavya sefirleri ve Bulgar hariciye bakanhğı yüksek memurlan tarafından selâm lanmıştır. Tevfik Rüştü Aras, trenin tevak kufu esn~smda sarsya giderek, def teri mahsusa imza etmiş ve mütcakıben, trenin hareketine kadar istas • yonda Bulgar Diş Bakanı Batalofla gorü'müştür. Bu müddet zarfında kadmlar da otomobille şehri dolaşmışlardır. 44, 24. 20 Ruple 'soeç Lronn ' Turk altını 1 \ ecıdı\e I Banknot O« B Yen Almanlar ne diyorlar? Berlin 11 ( A . A.) Alman istihbarat bürosundan: Stresa konferansmm açılmasmdan bahseden Volkiser Bönahter şöyle yazıyor: Saat 19,30 da nihayet bulan oğ • leden sonraki toplantıda Almanya • nın •ilâhlanması karşısında Fransanın protesto notası görüsülürken İngiliz heyeti murahhasası müşte • rek emniyetî en amelî bir tarzda ilerletmeğe âmade olduğunu bil • dirtniştir. tngidiz Nazırlan şurasım da a çıkça anlatmışlardır ki Îngiltere lilâhalarda bir derece tesbiti için çalışmakta ve bu yolda görüşülecek teahhüdlerin yerine getirilip geti • rilmediğinin Uluslar Kurumu ta • rafından murakabe edilmesine â • made bulunmaktadır. Bu akşam, tngiliz mehafuindeki in • tıbaa göre, müzakereler çok iyi bir hava içinde ba^lamifür. Hususî bir ta kun noktalarin tetkikine girifüdigi za • roan mâfkülât çüasası muhtemel ol • makla beraber üç devlet arasmda esaı itibarile hiçbir ihtüâfı efkâr müşahede edilmemiştir. Emniyet meselesine, ve taarruza ugriyana yardım hakkmdaki Uluslar Kurumu nizamnamesinin maddelerini şiddetlendırmek meselesine tetnas edil • memiştir. tngilterenin bu babdaki noktai nazarı şudur: Uluslar Kurumunun bir azasi olan tngiltere, bu heyetin sulh ve emniyeti elde etmek için vâki olacak mesaisine halisane yardım edecektir. MSzakerelerin cumartesine, ve hatta pazara kadar devam etmesi muhte • meldir. Italyanlar ne diyorlar? Stresa 11 (A.A.) Havas muhabirinden: Sir Con Simonun Avam kamarasindaki beyanatile tavazzuh eden, tngiliz heyeti murahhasasınin mefruz hattı hareketi, Îtalyan mehafilinin zihralerini işgal etmektedir. tngiliz tnehafili, M. Makdonaldla Sir Con Simonun beraberlerinde plân gö • türmediklerini temin ediyorlar. Konferansin istihbarî mahiyetinin haricinde, esaslı bir meselenin hallile de uğraşacağı tahmin edilmektedir. Bu mesele, Almanya ile doğnıdan doğru • ya bir teşriki mesaiye hâlâ imkân olup olmadığinı tayin etmekten ibarettir. Böyle bir teşriki mesai imkânıni tesbil edecek müşterek zemin bulunabil diği takdirde bu zemin üzerinde çalı • şilacaktir. t ttalyan noktai nazarı, büâkis, ev • velemirde en müstacel meselenin hal • ledilmesidir ki, bu da üç devletin, Almanya karşisında değil, fakat Almanyanm tek taraflı yeni tesebbüs ü karşisindaki müşterek hattı hareketlerinin tayin idir. tngiliz mehafilmde, aradaki bu far • km, herşeyden evvel bir sekil farkı olduğu ve esasa kat'iyyen taalluk etmediği işaret olunuyor. M. Makdonaldm idaresi altindaki tngiliz delekeleri, bütün meseîeleri realist bakimdan mevzuu babsetmeğe karar vermişler dir. «Daha simdiden Almanya fle Büyük «Sir Saymon ile M. Eden tarafından tatbik edüen yeni seyyar usulün kul ' Britanyanin ijtiraki olmaksizin müfte lanılmmasını ve onun yeı>ne Avru ' rek bir müdafaa sisteminin tahakkuk sahasina isal edilmesine mübaşeret e pa için hiç yeni olmıyan bir manzara dümiştir. Fransa ile Rusyanin Stresa arzeden konferanslar »istemine dö • I konferansmin arifecinde Uluslar Kurunülmesini geriye doğru bir dım olarsk . mu çerçevesi içinde kalacak karşilıklı saymak lâzımdır. Eöylece bütün Av ; yardım misakı imzalamak hususunda rupanm emniyet ihtiyaclannı tesbit I anîaşmiş olduklan söylenmektedir. etmek mevzuu bahsolunca hükümleri Bu itilâf, ihtimal birçok kimselere mecburen mahdud olan bir grub devUluslar Urumunun mevcudiyetini mu • let görülmektedir. A n c k herkesin j hafazaya matuf bir ittifak şeklinde göteşriki mesaisfle hallolunabDecek me • rünecektir. Şu halde bunu, Uluslar Kuseleler küçük bir komite içinde mü • rumunun istatüsünün karşihklı yardıma müteallik olan ahkâmina acilen kuvzakere edOmektedir. Bununla ber?ber vet ve müessiriyet vermeği istihdaf esurasini dü'ünmek lâzundir ki, tngiliz den bir tesebbüs telâkki etmek müm nazırlan, Berlin seyahatinden aldıklakündür. Bununla beraber bu itilâfın n tecrübelerle, muhatabianna yalnız Avrupayı birbirine düşman iki cephe • başlarma Avrupayt temsü etmedik • ye ayirmak tasavvurunu açikça teba • lerini, ve ancak küçük bir kıtmına sarüz ettirmek gibi bir mahzuru vardir. hib olduklan dünyrnm akıbeti hak • Baslamiş olan ve daha simdiden bir kında karar vermeği tecrübe cbnekle felâket halini almiş bulunan silâh yarıpek te iyi olmıyan bir manzara arzetşı bu itilâf yüzünden hiç şüphesiz daha tiklerini anl'taeaklardı.» zlyade şiddetlenecektir. Lon ra Nev \urk P ris Mılâı o BıuLsel Atloa Ceı evre Sofva Am«ıedam Prag Viyaca Madrid Berlin Varşcva Kudapeşt' Bükre; Helgıad Yokohama Moskova Siokholm 4.50 23*. ÇEKLER Açılıs 6OX,?5 .79 0 12.06 9.5«92 4.6O85 84.8397 2,*h% > 54. 34, 32. 440 44 50 Î40 25, 16. Kapanş 619,'MI 1,7959 12.06 9.5785 4t94b 84 839Î5 ^.4584 65 6060 1.1782 | 9 02^ 4.2332 3,815 1.97 0 4,:333 4,51 7.8I 35.0175 7994 1039 3.1910 |.9^3 4. 333 4.İÎ 78,81 35 015 ."894 1093. 3.1858 Açıiış 65'06 1.J8 1925 4,2332 V 5, 1B6 tSTlKRAZLA 1933 Türk borcu tahtili I > • » > > 3 1Ü33 ık. istıkrazı ıstıkrazı Dahili Rrgani R ıvapaoış 9^5 2S.05 28,6/5 29 625 28, 2f,625 . t TA FJektrit Tramvay Tünel Rıhtım Anadolu H V 1 L Â T Açılıs Kapaoıj » Mumessn • ın I II 44, •«, 51.20 43.65 43,65 .4080 Askerlik isleri Şubeye davet ^ Fikir Hareketleri Hüseyîn Cahid Yalçm tarafından çikarilmakta olan Fikir Hareketleri mecmuasrata 77 nci sayui çlkmlş • tir. Bu sayida: tdeoloji sahasinda tarihte maddiyetcilik, Nasyonalizm ve medeniyet, Meşrutiyet batiralari, Eski zaman makineleri, yeni maki neler, Tayyare ve ilâhlara aid menkıbeler başlıkh yazilar vardir. Istanbut asliyey mahkemesi birinci hukuk dairesinden: Giresun tş Bankası tarafından avu • katzade Süleyman namina verilen ve edüecek olan 25/10/934 tarih ve 119/29754 numaralı ve bin lirayi muhtevi çekin zayi edüdiğinden bilbahis mezkur senedin iptali mumai'eyh Süleymana izafetle vekili avukat Ce • lâl Feyyazi tarafından taleb edilmesine binaen ticaret kanununun 638 inci maddesine tevfikan bin Hrayı muhtevi bulunan mezkur çek her kimin yedinde ise 45 gün zarfmda mahkemeye ibrazi ve ibraz edilmediği takdirde müddetî mezkurenin hitamında mezkur çekin iptaline karar verfleceği ilân olunur. (9848) Sovyetler ne diyorarlar? Moskova 11 (Hususî Muhabirimlz dn, telsizle) Moskova siyasî nnehafili Stresa kort'eransmın neticesinden bedbindir. tngilterenin düşündüğü yardım misakı projeleri de gayrikabilli tatbik telâkki edibnektedir. M. Makdonaldm beyanatı Diğer taraftan sulhu ihlâle tesebbüs edecek herhangi bir devlete karşı kullanılacak en müessir korkut • ma çaresi ona karşisında toplanacak mühim miktarda kuvvetler bulunacağı hissı'ni teîkin etmektir. En büyük ümid, bu usulün sulhu muhafaza edebilmesidir.» Londra 11 M. Makdonald ha • reketinden evvel gazetecüere şu beyanatta bulunmuştur: « Arsıulusal hüsnü niyet, elbir liği, emniyet ve banştan miilhem o • Ian vazifemizi yapmağa gidiyoruz. Bu vazifeyi başracağımızı bütün kaîbimle ümid ederim. Şüphesiz ki ba • sarmağa çalışacağız.» Habeşistanda karışıklıklar Roma 11 (A.A.) Eritreden bildirildiğine göre, Habeş toprak larmda vahim şekavet hâdiseleri olmustur. Bazı kervanlara taaıruz edilmiştir. Bazı kimseler öldürül tnüştüc (KALtBR 5 4 ) REVUE KOL SAATLERt MÜKEMMEL CEP SAATLERt KADAR DAKIK VE TAM AYARDADIR Kol saatinin cep saati fle ayni pre • sizyonda obnası pek nadir bir keyfiyettir. Halbuki, KALtBR 54 REVUE KOL SAATİ en siddetli fizik harekâttan bile kat'iyyen müteessir olmaz, ve ayari pek güç bozulur. Bu saatin başhca hususiyetleri: tmtiyazlı saniye çark; büyük çarklı hu • susî diş dizisi, kuvvetin mükemmelen nakli, büyük tavla, tam ve dayaniklı ayar, gayet cv;stikî ve kuvvei miknatbiyesinden ari «NİVAROX» pandülü. c Osküdar Askerlik şubesinden: 1 316 ilâ 328 doğumlulardan şimdiye kadar sevkedilmemiş efrad 24 nisan 935 sabahı Üsküdar Askerlik şubesine muracaat edeceklerdir. 2 Nakdî bedel verecekler 23 ni san 935 ak?amlna kadar bedellerini verebilirler. 23 nisandan sonra bedel kabul edilmez. . ar< • Yeni eserler Çocuğun tahlilı ve terbiyesi Siyasal bilgiler Muallim Nazim Yücel tarafından bu isimle faydaJl bir kitab neşıedilmiştir. Tavsıye ederiz. Siyasal Bıigller (Mulklye) mecmuasının 48 inci aayısı da çıktı. Bu değerll ilım meomuası bu sayıslle dordüncü yılı bltlrmlş oluyor. Bu sayısmda müsamaha • kârlık «S Augustlnln Hukuk Dcktrini», clşsizlik ve çalışma ahlâkının değlsmeai>, cliberallıan, korporatlam, etaüsm», «demokratlk devletin müdafaası>, «dev. let şimendrferciliglne doğru», <lş kanunlan>, «Italyanın mustemleke siyasası>, «yeni basım rejimlerl», ayın siyasaaı ve kronolojlsl yazılan vardir, her okur okumalıdır. M. Musolininin bir makalesi Stresa 11 Popolo d'ltalianm M. Musoliniye atfedilen yeni bir makalesi, siyasal mahfillerde büyük bir alâka uyandırmaktadir. Çünkü makale ttal yanm Stresada bir mubasitn grup tes • kfl etmektense bfitün dikkatini Almanya fle yeniden teşriki mesaiye çevirdi ğine hükmettirmektedir. Makale, Stresadan ne bir harb, ne de harbi yakin bir mazide gayrikabili içtinab küacak bir netice çikmiyaca • ğmı teyid etmektedir. Fakat bu ebedî bir fulbun temin edfleceği manasina da alinmamalıdir. Boyle bir sum Stresada ohniyan b! risine yani Almanyaya bağhdır. Her turlü heyecanb havadislerin öniine geçmek için, makale, hiçbir Îtalyan projesi olmadığinı bfldirmekte ve nracize kabilinden bir teklif yapilmıyacağini söylemektedir. Binaenaleyh, te • melsiz çatüar kurmak gülünç olur. Makalede bundan sonra şöyle deniByor: «Avrupa sulhunu zâman altina al • mak ve kendi sulhumuzu temin etmek için, ufukta bulutlar mevcud oldukça 600 bin kişilik bir orduyu süah altmda bulundurmağı ve hava, deniz füo • düşünüyorsunuz ? Ben ahlâkta tam bir müsavat taraftanyım. Bütün şumulu ve mana • sfle tam bir müsavat. Başka? Başka birşey yok, dedim. Başka bol, bol teşekkürler. Ve Aüahaısmarladık. Yerbden kalkü ve gülerek bizi kapıya kadar teşyi ettL Kapınm onünde içeri giren küçük bir del&anlı fle karşılaşhk: Oğlum, diye bize onu tanıttı ve bu sözü söylerken biraz evvel mâ • cadeleden bahsederken ateş ve kıvıl • cun dolmuf olan gözleri şimdi en müşfik ve en tatlı bir ana bakışfle çocn • İuna çevrumif tL SUAD DERVtŞ Fransızlar ne diyorlar? Paris 11 (A.A.) Matbuat, Al manyanın çok vazih tavır ve hareketine karşı, Fransa, İtalya ve tngilterenin mukavemet göstermelerini hararetle temenni etmektedir. Matin: «Ümid ederiz ki Stresada toplanmış olan devlet adamlan vakit kzanmak için değil de, şiddetle ha • rekete geçmek için kendi aralarında anlaşacaklardır.» diyor. Petk Journal diyor ki: «Kuyuddan kurtulmus ve kovvct Ienmiş ve günden gune artan bir işti haya kapümıs bir Almanyanın karşısmda, sabık müttefikler, kendilerini Stresada şu çetin hakikt önünde buIacaklardır. Almanyanın yeniden doğmus ve Versay andlasmasımn ölmüs olm:sı. Devletler, aynlıklan yüzünden yı M. Musolini Stresaya nasıl geldi? Roma I I (A.A.) M. Musoli ninin Forli ve Stresaya yaptığı hava seyahatine aid sayani hususiyet: Ronco hava meydanınd?n kalk • madan evvel, M. Musolini bizzat pi • lotluğunu yaptığı tayyareye en kü • çük cğlu Romano ile kızı Annayı bindirmiş, onlrra ilk hava seyahatini yaptırmıştır. M. Musolini tayyare i • Ie kısa bir devir yaptıktan sonra çocuklanm bırakmış, Dom meydanile Donato Pozzolo üzerinde dobştık • tan sonra Milânoya doğru seyahati • ne devam etmiştir. Oradan M. Mu • solini üç motörlü bir tayyareye bin • miş, ve gene kendi kullanarak Stresaya gitmiştîr. dikkat bırkaç | Küçük Hikâyeler j HAYDAR RIFAT Beyİn 100 Kuruf Yeni Çıktı Grazieüa Büyük Fransiz sairi Lamartinein saf bir aşkl nefis bir üslubla tasvir eden bu guzel eseri şair Halid Fahri tarafından öz türkçe olarak tercüme ve Ka naat kütiıbhanesi tafaflndan neşredil mi^tir. Şimdiye kadar dünyanın her diline çevrilerek yüzleTce defa basll miş bu şeirane romanl bütün okuyucularimiza tavsiye ederiz. I Gençlikve GüzeLik San'atkâr Ekrem Zekinin konseri t SATIŞ VERLERİ ı Beyogiu isttkl&l C&u. 399 Noiu S MISIRLt. Calata'da TUneı »ok 29 No lu MEYER SAAT TICARETHANESİ İle Başlıca saatcllerde bulunur. "Öldüren kim ?,, «öldüren kimî> güzel bir aşk, macera ve cinayet romanldır. Mıiellifi Fransan'n bu tarzda yazl yazan en büyük muharrirlerindendir. Tavsiye ederiz. REVUc racrıkaları Türkıye satiş şu besi; tstanbul, Bahçekapi Taş han No 19 Kurslarını bitiren tercümanlar Kanzuk eczanesi müstahzarlarindan: Balsamin kremi Teninizm lâtif tazeliğini, cildinizin cazib taravetini ancak (BALSAMİN KKREMt) le meydana çikarabOirsiniz. Güzellik timni terkibmde topbyan ciddî ve şayani itimad elli senelik bir güzellik kremidir. Bir defa (KREM BALSAMİN) kullanan başka krem kullanamaz. Taninmiş ıtriyat mağazalarüe büyük eczanelerde bulunur. Maruf viyolonistimiz Ekrem Zeki, daha evvel haber verdiğlmiz konserini dün Saray sinemasında vermiştir. Konserde kalabalık bir halk tabakası hazır bulunmuş ve san'atkâr çok alkışlanmıştır. Ta nmmıs piyanist Ferdi Von Ştatzer kendisine refakat ediyordu. Re • *im konser esnasında, iki san'atkârın kuvvetli birer pozunu gös • teriyor. Belediye, dün, açtığı kursu bitiren tercümanlara bir çay ziyafeti vermiştir. Belediye Reis Muavini Hâmidle Turizm şubesi müdürü ve memurlarının da bulundukları ziyafette tercümanlara ayni zamanda şehadetnameleri tevzi edilmiştir. Resmimimiz şehadetname alan kadın tercümanlardan ikisini göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog