Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

T> Nisan 1935 Tayyare piyangosu On sekizinci tertibin altıncı keşidesine diin başlandı, 3556 numara 200 bîn lira kazandı Tayyare piyangosunun on sekizinci tertib altıncı keşidesi dün Asrî $ine • mada çekilmeğe başlanmıştır. Bu ke sidenin en büyiik ikramiyesi olan iki yüz bin lira 3556 numaraya çıkmtştir. Bu biletin bir parçasi Çatalca mahkeme kâtibi Adnanda; bir parçasi da Beyoğlunda Kalyoncukullukta Daradk sokakta bes numarada oturan Mahidededir. Bakırköy hastanesi memurlarmdan Necmeddin'e; Sirkeci istasyonu kon doktörîerinden Cevad Şevket te onar bin; Tahtakalede ahçi Hayim Levi yirmi bey bin lira kazanmislardir. Keşideye bugiin de devam olunacaktir. Dünkü kejidede ikramiye kazanan numaraîar sira tertibfle asağıdadır. 22684 23272 23773 24287 24676 22693 22711 22793 22917 23150 23213 23395 23507 23541 23595 23599 23757 23932 23963 23979 23988 24183 24188 24346 24359 24362 24487 24621 24674 24799 24805 24847 24905 24910 Cumhuriy Izmirin meşhur Şaşal suyu Memurin kooperatifi su yun imtiyazını alıyor fei i .mrTZ, Dünı/a feministlerile görüşmeler Viyana takımı bu sabah geliyor "Atatürke hayranım; yap tığı devrim harikadır,, Avustralya murahhası «kadınları is hayatından uzaklaştırmak istiyenler, Atatürk Türkiyesini örnek almalıdırlar» diyor. Bizi Perapalas otelinin en üstkatındaki odasında kabul etti. Üzerinde gri ve sade bir tayyör vardı. Boyu uzun ve vücudü ince bir kadındı. üluslar Arası Kadın Birliği A vostralya murahhasile teserrüf ediyo rum değil mi? Diye sordum. Tatlı bir Ingilir telâffuzu sezilen sevimli fransızcasile: Evet ta kendisiyim, dedi. Avustralya New South Wolas murahhası Linda Littlejohr. Kendimi ons tantttım ve ziyareti • min maksadını söyledim. Taksimde saat 4,30 da G.Sarayla karşıîaşacak Bugiin Taksim stadyomu gene hatırı sayılır bir fotbol maçına sahne olacaktır. Avusturyanm profes yonel takımlanndan Libertas bu sabah şehrimize gelmiş olacaktır. Viyana profesyonel futbol likfcıde dördüncü vaziyette oldugu söyle • nen Libertasın yorucu ve üzüntü lü bir yolculuktan sonra Galata • saray karşısında bütün kuvvetile çahşarak ilk maçı kazanmak arzusımda oldugu muhakkaktır. Ad mira ve Rapid gibi takımlarm pe • sinde ufak bir puvan farkile Viyana likinde oynıyan Libertas, Viya nadaki kupa maçlarında da mev • kiini nihaî oyunlara doğru sağlamlaştırmıs bir haldedir. Avrupa futbolünde büyiik bir mevkii olan Viyanalıların bu takımı her halde bize zevkli birkaç oyun göstere cektir. Takımlarının aksayan tarafla • nnc ıslah carelerini buldularsa Ga 40 lira kazananîar 2 33 83 119 154 175 249 251 255 261 271 314 323 377 392 397 415 424 448 471 529 553 573 602 621 658 690 712 716 733 734 864 837 961 963 1026 1045 1083 1139 1196 1204 1239 1248 1255 1263 1269 1323 1333 1353 1356 1440 1487 1488 1513 1613 1614 1532 1648 1587 1688 1710 1725 1734 1754 1755 1768 1771 1817 1719 1821 1855 1903 1927 1940 1950 1953 2114 2135 2150 2189 2200 2208 2222 2224 2250 2268 2318 2319 2388 2409 2417 Memurin Kooperatiflnin doktorlarla Vi2463 2474 2476 2477 2497 2523 2565 lâyet Meclisi azalanna verdığl ziyafet. 2579 2580 2503 2526 2709 2721 2793 ten bir intıba 2805 2808 2813 2840 2900 2912 2922 Izmir (Hususî) Memurin koope2949 2970 3012 3026 3087 3102 3152 ratifimiz, Şajal suyu membalartnda, 3158 3209 3237 3303 3306 3356 3398 3414 3428 3438 3488 3573 3582 3614 Izmir Vilâyet Meclisi azalarile bazi doktorlara ve matbuat erkânina bir kır 3516 3626 3555 3683 3692 3771 3779 ziyafeti vermiştir. 3843 3884 3908 3947 3957 3979 3985 Şasal membai, îzmire otomcbille bir 4042 4157 4158 4169 4183 4208 4226 saat, bir çeyrek mesafede ve bir dağ 4242 4258 4269 4280 4291 4326 4328 eteğindedir. önünde, yeşil bir ova var4359 4370 4384 4420 4513 4518 4529 dir. Ta karşısinda, meşhur Bozdağin 4553 4622 4711 4731 4737 4792 4802 karlı tepeleri gözc çarpar. 4336 4864 4866 4886 4909 4924 4953 4957 4958 4965 5042 5050 5063 5096 Bu su, Vali General Kâzimm lzmir5111 5228 5281 5299 5361 5377 5384 deki eserîerinden biridir. Kaynak, be6003 5395 5412 5428 5439 5475 5485 5498 tonarme olarak kapatılmiftir. Bu suda 5633 5640 5643 5656 5570 5707 5713 radyoaktovite on beştir. 5730 5304 5368 5873 5893 5988 5994 Geçenlerde gelen bir Alroan miite 5521 6001 6028 6046 6048 6061 6363 6100 hassisi, gerek' tabiatin zenginliği, ge 6111 6160 6191 6222 6230 6233 6292 rekse suyun evsafı itibariie Şaşal kay6375 6396 6471 6508 6513 6547 6571 nağinin ber noktadan büyiik bir alâka 8018 12922 14372 16852 24042 6599 6604 6635 6650 6656 6687 6699 göreceğini temin etmijtir. MütehassU, 6711 6729 6738 6756 6767 6832 6834 yüzme havuzlart, sicak su banyo ma • 6851 6919 6940 6943 7025 7127 7153 halleri ve kür evleri yapilmasim da 18:6 7287 9780 12779 13902 16688 20245 7175 7189 7213 7217 7238 7286 7292 tavsiye ehniştir. Evler, Izmir cibetin • 7297 7336 7343 7407 7419 7468 7471 deki tepede kurulacaktir. Bu tepede 705 801 1067 1412 1719 2141 2341 7476 7508 7521 7532 7681 7695 7729 kiiçük çam ağaçları vardır ve toprak, 2707 2717 2779 2886 3846 4007 4506 7736 7738 7762 7781 7809 7750 7878 çam yetiştirmeğe çok elverişlidir. 5537 5785 5811 5936 6132 6535 7780 7902 7916 7953 7959 8011 8022 8042 Memurin kooperatifi, suyun imtiya • 8218 8460 9810 10512 10589 10617 10643 8065 8078 8118 8152 8239 8254 8258 «nı istemistir. Vilâyet Umumî Meclisi, 11042 11215 11591 11637 11902 12149 12725 8280 8284 8302 8317 8390 8392 8413 bugünlerde kararini verecektir. Bir «12943 13064 13393 13697 13723 14605 14722 8423 8474 8479 8481 8486 8491 8494 se su, yüz paraya satılacaktir. Şimdiki 15484 16026 16855 17064 17247 17430 17547 8505 8503 8528 8563 8609 8620 8628 halde piyasada Şaşal suyu üzerinde 18078 18958 19188 19959 20693 20750 20867 8642 8689 8760 8319 8889 8893 8903 ihtikâr yapilmakta ve suya, adi sular 20966 21525 21564 21952 22139 23364 23654 8938 8955 9019 9072 9093 9138 9227 da karistirılmaktadır. Tesis olımacak 24390 9253 9279 9301 9325 9336 9365 9377 murakabe ve yeni doldurma, mühür • 9400 9440 9446 9477 9498 9500 9510 leme şekillerile bunlara nihayet veri • 9550 9551 9559 9586 9604 9646 9661 Iecektir. 60 378 588 874 900 987 1061 9665 9672 9747 9806 9854 9379 9944 Kaynak, gerek kür evleri, banyolarf 1358 1516 1661 1678 1763 1805 1931 9952 9995 10073 10115 10143 10162 10190 ve mesire olmasi itiEıarile, gerekse 1997 2056 2151 2369 2454 2519 2538 10198 10230 10302 10309 10320 10328 10379 su'arife biiyük bir varidat ta temin e * 2691 2761 2963 3196 3628 3705 3760 10382 10531 10580 10624 10627 10629 10657 decektir. 3970 4102 4155 4273 4857 4990 5188 10637 10694 10733 10755 10770 10781 10804 5278 5357 5438 5452 5470 5953 6249 10821 10874 10906 10962 11139 11142 11167 6255 6400 6637 6673 6679 6345 7090 11186 11246 11280 11310 11326 11330 11340 7132 7295 7337 7370 7516 7593 7874 11350 11359 11367 11391 11422 11439 11484 7890 7892 7934 7994 8074 8147 8318 11498 11500 11517 11560 11577 11650 11734 tspanya ile aramızdaki ticaret 8420 8429 8559 8573 8629 8632 8647 11791 11804 11850 11882 11893 11937 11976 müzakeratmı idare etmek üzere 8701 8814 9022 9286 9303 9513 9568 12012 12040 12067 12076 12110 12143 12272 Ekonomi Bakanlığı hukuk müşa • 9608 9788 9803 9820 9901 9986 10161 12273 12301 12305 12316 12327 12332 12339 viri Necmettin Metoponun başkan10231 10259 10447 10453 10855 11082 11112 12448 12473 12560 12562 12574 12584 12597 lığı altında bir heyet diin Anka 11209 11317 11335 11607 11662 12027 12501 12602 12658 12569 12698 12728 12738 12749 radan şehrimize gelmiştir. Heyet 12740 12995 13031 13063 13290 13435 13795 12772 12807 12809 12846 12871 12886 12927 pazar gün Ispanyaya gidecektir. 13844 13885 13906 13966 14166 14253 14312 12946 12958 12976 13007 13013 13017 13021 14986 15068 15564 15711 15765 15834 16126 13029 13069 13073 13154 13161 13163 13165 16380 16375 16466 16470 16630 17024 17122 13202 13280 13293 13313 13319 13323 13370 17127 17213 17432 17481 17594 17950 17915 13377 13384 13510 13517 13518 13535 13574 18089 18294 18311 18411 18567 18646 18673 13576 13607 13642 13663 13745 13760 13815 HongKong 11 (A.A.) Diin ge18775 18898 18907 18947 19228 19300 19387 13832 13860 13900 13910 13921 13983 14019 ce, yikılan bir sinema binasinın altın • 19524 20131 20171 20228 20259 20536 20637 14077 14097 14118 14182 14207 14309 14311 da kalan seyircilerden dört kişi ölmü», 20658 20841 20974 20986 21068 21194 212U 14327 14400 14412 14430 14441 14473 14508 elli kişi yaralanmistir. Abali birbirine 21217 21370 21487 21718 21961 21975 22332 14631 14693 14731 14742 14752 14796 14805 girmistir. 22570 22654 22785 22946 23331 23390 23472 14821 14838 14846 14877 14925 14941 14951 23487 23710 23779 24131 24168 24192 24642 14983 15023 15037 15111 15130 15148 15163 2466S 15202 15216 15325 15342 15356 15383 15371 15374 15386 15408 15424 15425 15145 15458 15485 15501 15505 15578 15633 15534 15685 57 105 209 258 371 52 14 Türkiyede icrayı faaliyet eden bütün 15692 15708 15732 15813 15876 15939 15951 376 445 536 579 695 726 735 sigorta şirketleri tarafmdan müttefİ 15967 15987 15995 15996 16027 16043 16061 795 840 1095 1184 1408 1565 1575 kan ittihaz edilmiş olan karar mucibin16161 16170 16246 15298 16316 15361 15383 1578 1653 1779 1822 1925 2101 2211 16416 16447 16468 16478 16509 16544 15557 ce her ne seküde olursa olsun müste • 2280 2462 2597 2685 2920 2969 3068 16561 16588 16614 16642 16644 166İ8 15670 rilere komisyon, iskonto ve ikramiye 3080 3094 3143 3168 3271 3417 3688 16689 16724 16733 16795 16798 16307 16839 4025 4165 4463 vermek kat'iyyen memnu olduğmru 3810 3845 3869 3927 16899 16949 16978 16985 16987 16904 17006 5107 5146 5263 4651 4862 4897 4991 yeniden muhterem halka hatırlatınz. 17048 17049 17050 17106 17149 17192 17197 5289 5340 5362 5363 5653 5662 5705 Ayni zamanda, fktisad Vekâletince 17217 17260 17281 17289 17337 17383 17399 6076 6120 6151 6183 6212 6248 6265 17426 17428 17442 17456 17460 17485 17511 musaddak ücret ve tarife nizamnamesi 6289 6346 6374 6633 6770 6785 6911 17555 17599 17637 17647 17665 17695 17699 ahkâminin tatbikı mecburî olup hilâ 6931 6049 6968 6970 7038 7114 7285 17716 17731 17750 17777 17782 17813 17814 fina hareket cezayi müstelzim oldugu 7335 7488 7494 7588 7590 7602 7629 17817 17868 17929 17949 17958 17994 18011 7669 7692 7785 7848 7951 7960 7970 da ilân olunur. 18048 18088 18138 18263 18271 18317 18321 8056 8180 8188 8229 8268 8293 8343 18344 18359 18389 18398 18436 18450 18474 Türkiye Sigortacılart 8389 8394 8408 8539 8546 8556 8642 18577 18580 18600 18645 18707 18712 18729 Dairci Merkeziyesi 8785 8810 9036 9221 9234 9268 9345 18773 18790 18813 18884 18882 18921 18922 9476 9488 9517 9549 9576 9659 9700 Türkiyede calişan bilumum sigorta 18937 19007 19032 19059 19089 19113 19180 9718 9728 9779 9858 9910 9918 9992 sirketleri tarafmdan müttefikan ittihaz 19188 19189 19199 19278 19325 19366 19372 9994 10140 10149 10176 10247 10300 10304 19420 19462 19507 19508 19539 19607 19674 olunan karar mucibince, her ne seküde 10891 11088 11269 10731 10842 10864 10827 19693 19743 19746 19756 19319 19886 19916 olursa olsun, müşterilere tenzflat ve is11543 11583 11726 11303 11348 11414 11491 19921 19969 19980 20003 20012 20046 20055 11907 12108 12166 konto yapmamizin ve komisyon ver • 11752 11790 11828 11606 20116 20142 20177 20205 20227 20311 20320 12238 12239 12464 12505 12509 12547 12551 memizin kat'î bir surette memnu ol • 20348 20361 20414 20442 20488 20575 20630 12691 12696 12716 12721 12774 12893 12936 duğunu muhterem müşterSerin ve ce • 20668 20688 20699 20700 20711 20780 20815 12942 12981 13172 13198 13242 13307 13344 20817 20820 20864 20905 20939 20940 20969 miyetimiz avalarinm nazarı dikkatle • 13472 13637 13652 13660 13664 13772 13818 21017 21027 21094 21108 21110 21128 21130 rine arzolunur. 14074 14114 14333 13862 13869 14004 14054 21151 21233 21232 21252 21405 21419 21449 14652 14677 14774 tktisad Vekâleti tarafmdan musad 14346 14531 14561 14648 21466 21490 21510 21538 21581 21576 21586 15403 15471 15492 15005 15043 15147 15345 dak tarife fiat ve ahkâminin tatbikı 21595 21611 21638 21659 21665 21693 21707 15504 15689 15718 15722 15753 15755 15874 mecburî olup, işbu tarifeye mugayir 21714 21759 21771 21796 21813 21846 21874 | 16121 16157 16203 16256 16317 16337 16380 hareketin memnu oldugu ilân olunur. 21906 21937 21944 21951 21988 22016 22105 16407 16571 16718 16732 16773 16843 16883 22190 22198 22211 22212 22217 22221 22237 Türkiye Sigorta Prodöktörler 17027 17045 17401 17446 17489 17550 17597 22242 22274 22277 22335 22394 22353 22358 Birliği 17635 17683 17712 17717 17831 18070 18195 22398 22427 22429 22431 22533 22550 22579 18220 18331 18359 18491 18493 18562 19960 23823 23827 23853 23879 23919 23958 23971 22665 22695 22707 22743 22751 22758 22825 18967 18982 10011 19114 19166 19359 19561 24002 24007 24026 24039 24048 24093 24İ43 22846 22868 22880 22932 22989 22993 23034 20507 20536 20744 20249 20266 20310 20384 24145 24152 24158 24196 24219 24314 24404 23088 23090 23147 23151 23152 23198 23204 19374 20165 20198 19570 19663 19735 19761 24432 24501 24561 24572 24831 24693 24721 23210 23236 23265 23284 23342 23347 23349 21075 21143 21208 20834 20846 20861 20980 24745 24761 24788 24807 24822 24832 24836 23354 2335* 23376 23422 23435 23456 2351« 21494 21504 21845 S1212 21336 21337 21342 24884 24963 24981 23557 23603 23623 23669 23674 23693 23773 22293 22308 22326 22357 22492 22655 200,000 lira kazanan 3556 25,000 lira kazanan 5097 Avustralyalı bir muharrir ve feminist Buyurunuz, odam biraz dağmık kusura bakmayınız. Mademki benimle kenusmağa geldiniz. Size evvelâ kendimi tanıti>yım. Ben Avustralya Kadın Birliği başkanıyım. Memleketimde bühassa hayır islerile uğrasınm. Bir kadın hastanesi müdürüyüm. Feminist likteki faaliyetimin mühim bir kı<mını işçi kadınlann vaziyet ve gündeliklerinin düzelmesine hasrettim. Bu iç«naî mesguliyetlerimin haricinde yani hususî hsyahmda, muharririm. Makale ve bilhsssa kısa hikâyeler yazanm. Son zamanlarda bir de romamm çıktı. Şündi son üç sene radyoda haftad» üç kere muntszam surette konuşuyordum. Mevzularım politika ve meşhur insanların tercümeihalleri idi. Bazan hikâyeler de okuyordum, Maksadım ekseriya evlerinden harice çıkamıyan ev kadınlarmın siyasî ve içtimaî hayatı tanımalarına bir yardımdı. Buradan avdetimde Londraya gideceğî'm. Londrada tahsilde olan oğlumun yanm da kalacağım. Orada çalIşaeağımı ümid ediyomm. Mademki feminist bir romancısınız, dedim, herhalde bütün hikâyelerinizde kadın tezlerini müdafaa edı'vorsunuzdur. Profesyonel bir muharrir oldugunu İspat eden bir gülüj(le A ^,^,., V f c ^ Amma yaptımz ha, dedi. Tez rom&n ve hikâyeleri yazacak kadar tecrübesiz bir yazıcı değilim.. Tez hikâyelerini kim okur? Ben ask hikâye • leri yazanm, yalnız ask. Memleketinizde ı>çi kadmlann •»ziyetile meşgulmüssünüz, dedmu Size o halde biraz onlara aid sual sorayım. Sizde kadın her meslekte çalısabfliyor rau ? 15,000 lira kazanan 1361 10,000 lira Pazanan 22417 5,000 lira kazanan 2,000 L a kazanan 1,500 lira ka^ananlar 1,000 lira kazananlar 200 lira kazananlar Llbertaa talnmının fiç oyuncusu. Sağ muavin, Friıhrent, merkez tnuavin, Frührent, orta muhacim Herman latasaray bugün yapacağı maçtan alnı açık bir oyunla çıkabilir. Haber aldığımıza göre Galata • saray bugün su sekilde çıkacaktır: Avni Lutfi Kadri Ibrahim Fahir Süavi ? ? Gündüz Münever Necdet Hiicum hattında merkez muha • cim, Gündüz, Saylav Kılıc Alinin oğludur, Galatasaray lisesinin ve Galatasaray kulübünün genc ta kımlarında «antrefor oynamakta • dır. İlk defa olarak böyle mühim bir maçta Galatasaray takıtnınm en mühim mevkiinde oynıyacaktır. Solaçıkla solîçte kimlerin oynıya • cağı bir muamma ve bir sırdır ki Galatasaraylılar ifşa etmek istemiyorlar. Danyalle Fazıl rahatsız oldukları için başkaları oynıyacak • tır. Fakat kimleri oynatacaklarını galiba Galatasaraylılar da bilmi yorlar. Libertası pek iyi tanıması lâzım gelen Galatasarayın Viyanalı an trenörü, takımına vereceği taktiği tatbik ettirebilirse bugünkü maç mevsimin hakikaten en zevkli bir oyunu olabilir. Açıkları ihmal et • memek sartile yapılacak canh bir oyun Galatasarayı muvaffakiye te götürecek yegâne çaredir. Fut • boldeki varlığımızı bilmiyen Libertası ilk ağızda yakalıyan Galatasaray giriştiği bu isten muvaffaki yetle çıkmazsa diğer oyunlan Vi yanalıların lehine kaydetmek daha makul olur. Ikinci ve üçüncü maçta muhite ve spor havamıza alı<acak olan Viyanalı lar ilk maç kadar sıkıntı çekmiş olmıyacaklardır. Libertas takımı şehrimizde yapacağı üçüncü maçtan sonra muta • bık kalındığı takdirde Izmire gi derek Altay ve Karşıyaka ile de iki maç yapacaktır. 70 lira kazananlar Ivustr'ulvtt murakhaslsnndan Linda Ltttljohn değil, imaıt yolundan bugünkü fîkirleriroi kazandım. Ben evli bir kadınım. Benlm için çalısan ve bana hiçbir ıhtiyac hissettirmiyen bir kocam, dört çocuğum ve İki de torunum vardır. Buna rağmen ben etrafımı gormeğe başlaymca anladım ki bir mesleğe sahib bolunmıyan ve bDhassa mesleğinde profesyonel olmıyan insanm hayatta îtiban yoktur. Ben hikâyelerimden, tam kalelerimden, radyoda konferansla nmdan para alırun. Bugün hâlâ zengin aüeler görüyoruz kî servetlerine güvenerek kız çecuklanna bir meslek öğretmiyorlar. Halbuki dünyada biz çok büyük değisiklikler göreceğîz ve pek yakında tufeylilerin ekmek bulamı yacağı devir gelecektir. Evet bir za man gelecek ki aneak çalısan insan yasıyacak, Atatürkunüze olan hayranIığımı bir kere daha tekrarlıyacağım, dedim ya, o, asnmızın en büyük in • sanıdır. O bu haktkati anlamıs ve Şefi oldugu bir milletin kadın ve erkekle rine bilâistisna vatandaslık .vari • feleri v« mes'uliyetleri yüklemiş fc' M*»"»Cyet v« vazife haklannı mud« fn. eUa tourlu bir milfet ancak bütün mille'.lerin önünde gider. O kadar tatlı, canh ve hararetli koncşnyordu ki ona serscağım asü an • ket suallerini sormagı unutmustum. O susunca: Ispanya ile yapılacak ticaret muahedesi Kadın asla atker olmamalıdtr Hong Kongda bir sinema binası çöktü 50 lira kazanan?ar i ilan Şimdi müsaade ederseniz, dedim Size anket suallerimi sorayım. Birincisi Evet her meslekte çahsiyor. Fabu, kadın asker olabilir mi? kat sizde vaziyetlerinin daha îyi olduHiç tereddüd etanedi: «unu öğrendim. Çünkü sizde müssvi Hayır, dedi.. Hfyır, asla kadın is için kadınla erkeğe müsavi ücret veasker olamaz.. Değil asker olmak muriliyormus. harebe ile alâkası olan bir Salibi ah • Kendîs'ne bo malumatı yanlıs vermer tesekkülünde bile çalışamaz. Ben diklerini söylemedim ve konusmakta kendi hesabıma süâh fabrikalannda devam ettik. Sordum: çalısan kadmlann bu çalışması aleyhin* Kadınları çalıştırmak istemiyenler ' deyim. Ben kendi hesabıma harbe rit Avrupamn muhtelif memleketlemektense hapse gitmeği, hatta kursnna rinde meselâ Italya ve Ahmnyadan dizilmeği tercih ederim. Bn sulhcuyum. sonra simdi de Belçikada kadmlan ı> Vekıa hiçbirimiz eski harbde böyle hayatradan uzaklaştırmak için bir hadüşünmüyorduk. Fakat şimdi herke reket var. Meselâ Rutten isminde biri, sin gözü açıldı. Müthis bir tecrübe geBelçikada evli kadmlan çalısmadan çirdİ v« gördük ki harbden kuns* meneden bir kanun hazırlamıs. Bunun istifade etmiyor, hatta galib devlet bihakkmda ne düsünüyorsunıız ? le.. Bu miüetler Atatürk Türkiyesini Örnek alsmlar, derim. Ben kendi hesabıma Atatürke hayranım ve inanımz bana ecnebi memleketlerinde beniro gibi onun milyonlarca hayranı vardır. O Avrupamn en kuvvetli devlet adamıdır ve en ileri basıdır. Yaptıği inkıIâb bir harikadır. Bunu yapan adam çok cesur ve çok kudretlidir. Bütün eski an'aneleri ve batıl fikirieri biran tereddüd etmeden yıkan bu adam bütün dünyanm sevgisini ve takdirini kszanmıshr. Peki, dedim, sizm memleketi nizde kadmlan iş hayatından uzaklaştırmak istiyen bir hareket var I M ? Heyhat, dedi. Maalesef bizde de böyle bir hsreket basgösterdi ve evli kadın mnallimleri hükumet mekteblerinde çahşmaktan meneden bir ka • mm çıktı. Fakat biz feministler o kadar gürültü ve pahrdı yaptık ki evli kadını başka işlerde de çalısmakUn menedecek başka kanun çıkm»dı. tnaanlar tek dil konuşmalı Tertib heyetinin teblioi Libertas maçlarl tertib heyetinden: Libertas takiml yarlnki cuma günü saat 10 da şehrimize gelecektir. Saat 14,30 da millî takiml a ikinci kiime muhteliti arasinda bir ekzersiz maçı yapllacaktlr. Libertas Galatasaray maçl tam saat 16,30 da basllyacakör. Sulh için ne yapılabflir? Eskiden mflletler birbirlerini tanımazlar, birbirleriie daha az temas ederlerdL Halbuki mStarekedenberi bu temas çok daha sıklaşmışhr. Har • bin önüne geçmek için milletlerin birbirlerile tanışması ve anlaşmssı lâzımdır. Ben bütün dünya için bir tek dfl taraftanyım. Bütün insanlar bir dil konussunlar. Çocuklanmıza bu dili mekteblerde ögretmeğe baslıyalun, yirmi bes sene sonra gorürsünüz ki dünya yüzünde anlasnuyan mület kalmaz.. Konusabilen ve anlasmak vası • tası olan insanlar birbirlerine düsmaa olmazlar. Kadınlar çocuk düfüremezler Kadmlar çocuklannı dünyaya gelmeden evvel yok etmek hakkına malik midirler? Hayır.. Bir hayatı mahvetmek isterse bu, henüz vücud bulmakta olan bir hayat olsun bu, kimsenin hakkı değildir. Bu, bir cinayettir ve bunu ya. pan insan cezaya çarpılmabdır. Ama ne zaman büiyor musunuz, halk ka • dmlanna istenilmediği zaman çocu fun dünyaya nısıl getirilmediğfni öğ • retra hbbî mö««ses«Ieri olan memle • ketlerde. Bir ananm dünyaya istediği kadar evlâd getirmek hakkıdır. Zengin kadınlar bunun çaresini bildİklerl için ku h'ktan ••lar istifade ediyor. Gdynia lımanında bir Türk vapurunda bir hâdise Vartovadan 7 nisan taribüe Pöti Pariziyen gazetesine bildirfldiğine göre, kömür yüklemek üzere Gdynia lunanina gelen Erol admdaki Türk süebinin tayfaları süvariye karsi ayak diriyerek müterakim aylıklarinin tesviyesini is • temislerdir. Bualara, çarkçibası Hüse • yin Ali, elebafdık etmektedir. Zabıtanin müdahalesine rağmen hâdise ber» taraf edilememistir. Herkes çalışmaîıdtr Oemek sizde feminizm hareketi oldukça mühimdir? Hayır, arzu edfldiği kadar kuvvetli değildir. Zenrin insanlan, refah içinde bulunanlsn bu gibi haraketiere alakadar etmek siz de bilirstniz ki çok gücdür. Eskiden bizde refah ve konfor çok iyi idi. lasanlar hep çalısıriar ve iyi kasanırlardı. HsJbuki sinıdi konr n ve issizlik gelinee, tabît iftimaî hareketlere karsı gösterOen alâka büyüdü. Ben kendi hesabıma ihtiyac yolundan Ahlikta matavat ~ Ahlâkta müsavat hakkmda •• ILutfen sahtfeyt çevirmUi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog