Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Camharîyet \l İNısaıı Edebi büyukroman : 60 G okyuzu «* | •• •• Erkeklere gelince, başkalarını ka nştınnıyarak yalnız kendimle Harbiyeli akrabamdan bahsedeyim: Henüz tomurcuk halindeki erkekliğimiz bizim için bir yengeden başka birşey olmasına imkân ol mıyan bu kadma karşı gizli istekler duyar, onun hakkında hayal yapmayı, velev ki başka erkeklerle seviştiğini gözönüne getirmeği bizim için bir zevk ve ihtiyac haline sokardı. Harbiyeli akrabamla ben yeni birşey uyduruyor değildik, fakat onun hakkında işittiğimiz kupkuru bir lâkırdıyı öyle zevkle süsleyip işliyorduk ki adeta ona yepyeni bir yalan çekli veriyorduk. Bu dedikodu bal'.A bir akraba hakkında çıksaydı hiç çüphe yok ki | »adece ayıblayıp geçecektik. Bu gibi duygulann ailemizdeki öteki erkekleri de Hacı yenge ile uğraşmağa sevketmiş olması pek mümkündür. Aradan geçen kırk bu kadar sene Hacı yengenin güzelliğile beraber bütün bu dedikodulan da silip süpünnüs,, onu çimdi ailenin mubarek bir ihtiyan yapmıstı. Hacı yenge süd gibi beyaz saçlan, burus.uk yüzile asıl şimdi eli öpülecek bir Hacı yenge olmuştu. Fakat ne yazık ki bugün de yeni zevke uymadığı için midir nedir onu herkes asıl ismile çağınyor, <(Bedia yenge» diyordu. Hadi artık ben de öyle söyleyim. Bedia yenge birçok aeneler denberi ileri bir nafıa mühendisi olan oğluyla vilâyetlerde geziyordu. Oğlu benden beş altı yaş kü çüktü. Fakat buruşmuş yüzü, kamburlaşmış omuzlarile benden çok daha yaşlı görünüyordu . Bedia yenge beni görünce hafif bir hayret ferdyadı kopardı: Aman yarabbi nekadar genc kalmıçsınız!. dedi, sizi sokakta görseydim hiç güclük çekmeden tanıyacaktım... Sürgüne gittiğiniz zaman da asağı yukan böyleydi* niz... Eski bir ehli vukuf ağzmdan çıktığı için bu söz beni adeta mem nu netti. Bedia yengenin kırk bu kadar sene evvel tanıdığı bir çocuğun yüzünü değil, varlığını bile hatırlaması bir meseleydi. Halbuki o bana aid vak'alar, kendimin bile zor hatırladığım hikâyeler anlatıyor du. Bunlan dinlerken gülümsüyor, kendi kendime: Fena yakalandın Bedia yenge, diyordum, bunlar o vakit kalabalık konaklarımızda düzünelerle dolaçan çocuklardan rasgele biri hakkında akılda tutulacak şey'ler değil... Demek o vakit sen de hakikaten güzel olduğunu kendimin de tasdik ettiğim genc ve çılgın mektebliye pek akraba gözile bakmıyordun. f Şehir ve Memleket Haberleri ) Bu sene 80 bin göçmen gelecek Yazam Reşad Nuri GOntekîn Bedia yengenin bazı şakaları aklıma gelıyordu. Meselâ durup dururken parmaklarile burnumu kıstırır, fakat bu şakayı hiçbir zaman büyüklerin yanında yapmazdı. Ellerim çok kuvvetliydi. Avcumu yumduğum zaman ailenin en kuvvetli erkekleri bile parmaklarımı açamazlardı. Bedia yenge bunu bildiği halde benimle ikide birde bahse girişir, parmaklarımı açmak için soluk soluğa dakikalarca uğraşır, dirseklerini göğsüme, kaburgakemiklerime dayar, neti cede muvaffak olamayınca hırsından kapalı yumruğumu ısırmağa kalkardı. Bunlar da tabiî yeiı mızda pek küçük çocuklardan başka kimse bulunmadığı vakit... Bedia yenge İstanbulda aileden kimlerin sağ kaldığını sormuş, beni öğrenince mutlaka görmek istemişti. Fakat bugünkü ziyaretin asıl sebebi bu değildi. Pervin bunu bana şu sözlerle anlattı: Bilmem bilir misiniz? Bedia Sevimin büyük annesinin arka daşıydı. Çok sevişirlerdi. Sevimi tanımamakla beraber hastalığını işitince müteessir oldu. Sonra sebebi bir türlü anlaşılamıyan bu hastalık hakkında bize bazı seyler söyledi. Ben hastalık işlerinde fenden başka birşeye inanmam. Fakat ne olursa olsun bunlan bir kere de sizinle konuşmağa karar verdik. Öyle değil mi? Pervin bu suali kocasına sor muştu. O tesbihile oynıyarak: Evet, evet... Yengenin söyledikleri yabana atılacak şeyler değil, dedi. Muvafık görürseniz bu meseleyi etraflıca konuşahm. Anladığıma göre Pervin bugiin burada bir nevı aıle meclisi kur mağa gelmişti. Acaba bunun al tmdan ne çıkacaktı? Yetmiş beşlik Hacı yengenin Sevimin hastalığı hakkında söylenecek nesi olabilirdi? Bu hastalık hakkında şimdiye kadar doktorlarla ve herkesle o kadar çok konuşmuştum ki bunu bir kere de Bedia yenge ile tekrar etmek fikri beni çimdiden esnetiyordu. Fakat ne yaparsınız? Başa gelen çekilecek... Pervin kadın cemiyetleri azalıklarından kalma bir itiyadla toplantının yukarıda benim kitab odamda olmasını istedi. Tabiî ona da «peki» dedik... Biz yukarı çıkar ken Turgud da elinde bir çiçek demetile sokak kapısından giriyordu. Kalabalığı görünce şaşırdı; oldu ğu yerde kalakaldı. Ben: Gel Turgud, dedim, aramızda yabancı yok.. Yukanda bir aile meclisi kuracağız... Sen de bulun da eksiğimiz kalmasın... [Arkan var] Trakyada şimdiden iskân Seylân adası müslüman kadınları, Avustralva tertibatı alınıyor murahhasları vasıtasile kongreye selâm Bulgaristan ve Romanyadan memleketimize her gün 30, 40 göçve tahassürlerini yolladılar! men gelmektedir. Mevsim dolayı sile göçmenlerin gelmesi için hu susî ve toplu pasaport verilmemesi emredilmesine rağmen bunlar sahsî pasaportlarla gelmektedirler. Hükumetin göçmenler için Kamu taydan istediği tahsisat hakkında • ki lâyiha yakında müzakere ve in tac edilecektir. Bunu müteakıb gelmek istiyen göçmenlerin gelmeleri için tnüsaade verilecek ve nakil vasıtalan gönderilecektir. Bunlann ilkbaharda gelmeleri daha faydah olacak, kışa kadar daha kolaylıkla müstahsil vaziyete geçebilecek lerdir. tç tsleri Bakanının geçenlerde Trakyaya giderek göçmenlerin vaziyetlerini tesbit ve tetkik ettiği malumdur. Trakya Umum Müfet tişi tbrahim Tali de lç Bakanla birlikte Trakyadan gelerek Ankara ya gitmiş ve orada göçmenlerin yerleştirilmesi etrafmda uzun tetki kat icra ediloıistir. Ibrahim Tali dün Ankaradan avdet etmis.Hr Birkaç gün çehri mizde kaldıktan sonra Trakyaya gidecek ve Ankarada kararlaştırılan esaslac dahilinde Trakyada hazırlıklara baslanacaktır. tlkbaharda muntazam vesaitle gelecek göçmenlerin miktarı 80,000 kiçi kadar tahmin edilmektedir. Bunlar Trakyamn muhtelif kasabaIarına yerleçtirilecek ve bilhassa hat boyunca yapılacak ufak köy • lerde iskân edileceklerdir. Uluslarara s ı Kadınlar Birii • ği başkanı Ma > dam Corbett Ashly dün sabahki ekspresle Istan bula gelmiştir. Başkanla bera ber Avustralya murahhas heye ti başkanı Ma dam Bessy Mo bel Rischbieth ile tngilir murah • has heyeti azasından Madam Margarette Mathiws, Mis Bertha Bauer, Mis Lowe Caroline Mis Borry Florence, Mis Spender Christine ve Mis Mory Cooke şehrimize gelmislerdir. Uluslararası Kadınlar Âvrupanm dış nda neler oluyor? Bir liği Başkanı dün geldi Siyasî A tbrahim Tali Vilâyette Tcakya Umum Müfettişi İbra hicn Tali dün Vilâyete gelerek Vali ve Vali muavinini ziyaret etmiştir. MÜTEFERRİK Inkılâb ders.eri Eski Adliye Bakanı Mahmud Esad Bozkurt dün Univecsitede in • kılâb derslerine devam etmiştir. Istihlâk vergisi kanunun a yapılacak degişiklikler Ankaradan gelen haberlere göre istihlâk vergisi alınmayan bazı maddelerden vergi alınmasma ve bazı maddelerin vergilerkıin artırılmasına karar verilmiştir. Decnir ve bakır gibi bazı mad • delerden istihlâk vergisi alınacak • tır. Kahve, çay, kakao, pamuk ip liği ve yün ipliğine yeniden resim konacaktır. Kadastro faaliyeti îstanbul kadastro postalan son za • manlarda birçok yerlerin yeniden ka • dastrolarinı ikmal etmi«tir. tkinci ka • dastro müdiriyetince kütükleri tanzim ve senedleri ihzar edîlen Kumkapida Bayramçavuş mahaUesinin sened ve çaplarinin dağmlmaaına baflandığı haber almmiştır. Güzel Rum kızının ölümii Aspasya Kriki isminde bir Rum kızının barsağmdaki ahtapot yüzünden öldüğü doğru mu? tstanbulun güzel Rum kızların dan Mel. Aspasya Kiriki bundan bir müddet evvel bir barsak has talığına tutularak Senjorj hasta nesine kaldırılmış ve orada yapılan bir ameliyat neticesinde ölmüştü. Bu güzel Rum kızının, genc yafinda, olümü tttanbul Rum aile • leri arasında sadece büyük bir tee*«ür uyandırtnakla kalmamış, zavalh kızın hastalığı ve ölümü hakkmda bazı garib şayialar da ortaya çıkmıştı. Bu şayialara göre As pasyanın barsaklannın içinde küçük ahtapot bulunduğu ve kızın bunu çıkarmak için yapılan ame • liyat neticesinde öldüğü söylenmekte idi. Bu meraklı ölüm h&disesi hak • kında tahkikat yaptık ve ameliyatı yapan doktor operator Sgurdeo» ile görüştük. Doktor Sgurdeos bi • ze şu izahatı verdi: < Bu zavallı genc kız, bu has talığı tam bir senedenberi çekip duruyormuş. Fakat hastalık bir türlü teşhis edilememis. Sonra beni çağırdılar. Hastahğm barsakta olduğuna kanaat getirerek Senjorj hastanesinde ameliyat yaptım. Bu ameliyat neticesinde, kızcağızın ince barsaklan içmde iri bir mandalina büyüklüğünde Polib tabir e • dilen bir cisim bulunduğunu an . ladık. Bu polib ince barsağm menfezini hemen tamamen tıkamış bir halde idi. Bu yüzden tıbda «invagination» denilen yani ince barsağm bir kısmının birbiri içine ginnoti • Bümece kuponları matbua ücretine tâbi olacak Matbuat Umum müdürlüğünün Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü nez • dinde yaptığı tesebbüs üzerine bilmece kuponlarinin matbu bedelile sevkedilmesi kabul edilmiş ve keyfiyet alâka • darlara bildirümiştîr. Dun gelen kaâın murannasıar ikt grup Tmîlnde toplanmıs olmasından ifade edile • Birlik başkanı Madam Asbly miyecek kadar büyük sevinc duy • dün kendisile görüşen bir muhar duk. ririmize şunları söylemiştir: Kongre müzakerelerinin cihan « ^ Simdiye kadar alınan malukadınlannın hak ve imtiyazlaruıın mata göre, feminizm kongresine tamamile tahakkuk etmesi gayesi • 210 murahhas iştirak edecektir. ne müntehi olmasını hararetle te Bundan başka 83 yardımcı aza da menni ederiz. kongrede bulunacaktır. Bittabi a KongTeyi gayet büyük hîr alâka çtktan kongre müzakerelerini ta ile takib edeceğiz. Cihan kadınla • kib etmek için gelenler de çok olarına yeni bir hayat verecek bu topcak tır. Bu vaziyet karşıstnda kon lantıdan çok mütehassU bulunu • gre salonunun dar geleceğini tah yoruz. min ediyoruz. Bugün bu mesele hakBu kongrenin müzakerelerinde kında aramızda konuşarak icab e* Türk hemsirelerimizin göstereceği den tedbirleri alacağız. hissei iştirak ve muvaffakiyet islâm Kongrede nutuklar fransızca, hemşirelerinin ebedî itibaruu bir almanca ve tngilizce olarak söy • kat d"aha ar tıracaktır. lenecektir. Ben açılma nutkumun lngiliz murahhaslart türkçe bir hulâsasını da okuyaca • mgiliz kadınları üç muhtelif heğım. tkinci başkanıtnız Madam yet halinde kongreye iştirak ede Şrayber ile Matmazel Günzberg ceklerdir. Bu heyetler sunlardır: murahhasların nutuklarını tercüme 1 Sen Jandark Birliği, edeceklerdir. 2 Kadın Serbestliği csmiyeti, Seylân mi s'limanlannın selâmı 3 Müsavi Hemşerilik Millî ceAvustralya murahhas heyeti başmi vetL .*... .f kanı Madam Bessie Rischbiette îslngiliz murahhas heyetler baş • tanbul a gelirken Seylân adasmdan kanı ve azalan pazar günü tstan geçmis ve üç gün orada kalmıştır. bula geleceklerdir. Dün gelen FloBu münasebetle Seylândaki Müs rence Barry anasd lzmirlidir. 25 lüman kadınları feminizm kongcesi sene evvel ailesile beraber Ingil başkanlığına vertnek üzere bir mektereye jritmiştir. tub göndermişlerdir. Bu mektubda Mdam Şrayber geldi ezcümle şunlar yazılıdır: Ankaradan dönen Uluslararası «Biz Seylân adası Müslüman kaKadmlar Birliği birinci başkan ve dınları İstanbulda toplanan bey • kili Madam Şrayber, Ankarada Sağnelmilel kadınlar kongresine en salık Bakanı, Kamutay tkinci Başkanı mimî selâmlarımızı ve temennile • Hasanla görüsmüs ve Ankarayı ürimizi bildiririz. midlerinin fevkinde bulduğunu söyBütün dünyada her ırka mensub lemiştir. Madam Şrayber gelecek kadınlığın mümessilleri bulunan •onbaharda Fıransa ve tsviçrede vehenışirelerimizin kadınlı^a taal • ni Türkiye hakkında konferanslar luk eden mühim meseleleri müs • verecektir. tereken müzakere için toplanmıs Gazetecilere çay olmaiarından iftihar duyuyoruz. Seylân Müslüman kadınları ile a • Uluslararası Kadınlar Bicliği icralarında kuvvetli akide ve rauhabra konritesi tarafından pazartesi gübet ve teveccüh rabıtası bulunan nü saat 18 de Perapa'asta tstanbul Türk hemsirelerimizin İstanbulda gazetecileri şcrefine bir çay veri beynelmilel kadınlar kongresinin lecektir. 102 bin liralık bir suiistimal! Yeni kabotaj hatları tarifesi Esnaf cemiyetlerinde bü Ucuz seyahat biletbri ihdas ediliyor Yeni fabrikaiarımızın Sovyet yük yolsuzluklar görüldü Bundan üç sene evvel kurulan bir • Geçenlhde şehrimizde toplanan KaRusyada yetişecek ustaları leşik esnaf cemiyetleri müşterek bü rosu muamelâtmda mühim yolsuzluklara tesadüf edilmiş ve birçok usulsüz sarfiyat yapıldığı görülmüştür. Sui • istimal edilen paranın 102 bin liray& baliğ olduğu söylenmektedir. Bize verilen malumata göre Lirle • şik esnaf cemiyetleri bürosu hesabla • rının karışıklığı ötedenberi nazan dikkati celbetmekte idi. Bundan bir müddet evvel bu is cemiyet reisi ve umumî kâtiblerinin bir toplantısmda pek güriiltülü şekilde mevzuu bahsolrnuş, fakat o vakit biraz da zan hududlan nı geçmiyen bu mesele kapatılmıstır. Esnaf cemiyetlerinin idaresi Ticaret Odasma geçtikten sonra bu usulsüz sarfiyat bütün bütün sıntmış ve bir hafta evvel müşterek büronun muhasibfle birkaç memuruna Oda tarafın • dan isten el çektirilmlştir. Bu işin tahkiki yeni intihab edilen idare heyetine verilmiştir. Tasarruf maksadile kurulan ve bir aralık bankada 12 bin Iirası bulunan büro, bugün borclu vaziyettedir. Büronun şimdi Ticaret Odasına yol borcu olarak dört bin, kendi memurlan maaşlarnu veremediğinden iki bin li lmanyanın silâhlandığın ilân ederek bir gün içinde en büyük askerî devletıer arasında mevki alması Âvrupanm siyasî ahvalini son derecede karıstırdığından bu kıt'anın dışında olup biten hâdiseler hiç nazan dıkkati celbetmiyor. Halbuki bunlar yarın cihan sulhu üzerinde büyük tesirler yapabilecek ehemmiyettedir. Bu işlerden biri Afrikanın şar kında ve ortasında büyük bir harb için siyasî ve askerî büyük hazır lıklar yapılmasıdır. Italya muhtelif sınıfları silâh altinda tutmakta, yenilerini seferber hale koymakta ve bu kuvvetlerden mühim bir kısmını mütemadiyen Bahrıahmerdeki Eritre ye Bahrimuhitihindî sahi lindeki İtalyan Somalisine naklet mektedir. İtalyadan gönderilen hesabsız amele ve istihkâm taburlan bu iki müstemlekeden Habeş hu dudlarına doğru askerî yollar ya pıyorlar. Bu amele dahi kâfi gel mediğinden Mısırdan yirmi bin fellâh mukaveleye bağlanmıştır. Lâkin Mısır efkân umumiyesi ve matbuatı komşu Habe? memlske tine karşı kullanılacak Mısırlı amelenin gönderilmesi aleyhinde is yan ettiğinden Mısır hükumeti mukaveleyi feshetmiştir. Habes hükumeti şimdiye kadar Italya ile yaptığı müzakerelerden müspet netice elde edemediğinden Uluslar Derneğinin hakemllğine müracaat etmiştir. Fakat Demek bu meseleyi I 5 nisan ruznamesine almamıçtır. Bu vaziyet karşısında Habeş devleti dahi ciddî surette harb ve müdafaa hazırlığına giriş miştir. Avrupanın dışmdaki mühim hâdiselerden biri de Amerika ile Japonya arasında hakikî bir dostluk ve anlaşmanın vücud buimasıdır. Amerika deniz kuvvetleri Bahrimuhitikebirin şark havzasında .arihte misli görülmemiş büyük deniz manevralanna hazırlanıyor. Bu manevralar mayısın üçünde başlıyacektır. Japonya İmparatorluğuntm bellibash bütün deniz kuvvetleri de gelecek temmuzda Bahrimuhitikebirin garb havzasın da ayni mikyasta harb manevraları yapmak için hazırlanmaktadır lar. Şimdiye kadar bu manevralar dünyanın en büyük devletlerinden ikisinin yakın bir atide çarpışacaklarına delâlet eden birer başlangıc sayılmakta idi. Halbuki bu manevralar Amerika Japonya münasebatının düzelmesine vesile olmuştur. Amerika Bahriye Nazırı Mis ter Svanson Amerika sahillerinm müdafaası için yapılacak manevraların Japonyada yanhş ve hasmane br hareket olarak telâkki edil memesi için bir Amerikan filosunun 3 mayısta Japonya limanlarını ziyaret ederek bilfiil dostluk eseri göstereceğini Japonya hüku metine bildirmiştir. Amerika Bahriye Nazırı ayni zamanda Japon donanmasmın temmuzdaki büyük manevralan başlarken bir Japon filosunu Amerika limanlarını zıyarete davet etmiştir. İki taraf deniz kuvvetlerinin yapacaklan dostane ziyaretler Amerika ile Japonyanın büyük Okyanusu paylaştıklarına ve yekdiğerinin nüfuz ve hakimiyet mıntakalarının hududlarını tanıdıklarına şüphe bırakmıyor. Şimdi Japonya, İngiliz İmparatorluğu ile dahi böyle bir nühız mıntakalannı tesbit anlaşması yapmak istiyor. Ahiren Nankindeki İngiliz elçisinin Çin hükumetine bir istikraz verilmesi için bazı telkin ve tekliflerde bulunmuş olması üzerine Japon Hariciye Nezareti İngilterenin Uzakşark denizlerine hâkim olmak davasının artık zamanı geçtiğini ve iki büyük imparatorluğun daimî surette dost kalmaları Uzakşarkm Japonyanın nüfuz dairesi olduğunun tanınmasına bağlı bulunduğunu açık bir surette ihtar etmiştir. Bu suretle Japonya Uzakşark hakimiyetiııde biçbir ortak kabul edemiyeceğini anlatmak istemiştir. Muharrem Feyzi TOCAY Aspasya KHkt Dr. Sgurdeos hastalığı tevlid etmişti. Bu polibi ameliyatla çıkardık. Fakat zavallı kızi kurtarmak ka • bil olmadı ve ameliyattan beş altı saat sonra gözlerini dünyaya ka padı. Vak'a çok az tesadüf edilen bir hâdisedir. Fakat öyle sayi ol duğu gibi bir ahtapot yavrusunun kızın barsağma yerleşaıiş olması değildir.» Dün, bu güzel kızın annesile de görüştük. Zavallı kadın bize hâdi • •eyi söylece anlattı: < Kızım bir senedir hasta idi. Birçok doktorlara gösterdik, an • lıyamadılar. Bazılari kum var dediler. Nihayet ıstırablan çok arttu Hastaneye kaldırdık. Ameliyat yapmak istediler. Kızım: «Bu kadar genc yaşımda bana yazık değil mi? Fen ve doktocîar niye beni kurta ramıyorlar. Bana hiç acımıyorlar mı?» diye inliye inliye öldü.> Konya Ereğlisinde yapılacak bez fabrikasinda usta olarak çalismak üzere Moskovaya tahsile ve staja gönde • rilecek 35 gencüı imtihanlan dün ik • mal edilmistir. Bu genclerden muvaf • fak olanlar önümiizdeki hafta içmde anlaşilacaktir. Bunlar mayıs ayi ipti • dasinda Sümer Bank muhendislerin • den birinin nezareti altinda Moskova • ya gönderilecektir. Bu talebeler de bundan evvelki gönderilenler gibi evvelâ Teknikom müessesesinde nazarî bir surette yetisecekler, ondan sonra Moskova ve Leningraddaki dokuma fabrikalarinda amelî şekilde çalishrı • lacaklar, bu suretle staj göreceklerdir. Moskovada usta yetijtirilmek üzere üçüncü parti olarak bir talebe kafilesi daha gönderilmesi düşünülmektedir. Bu genclerden bir kismı da Nazilli fabrikvisinda çalişacaklardır. Ege havzasında bulunan tarihî eserler Izmir Asan Atika Muhibleri cemi • yeti Ege havzasında bulunan tarihî e • serleri görmek üzere Türk Tarihi Tetkik encümenini tzmire davet etmîjtir. botaj Hatları Tarife komisyonunun hazirladığı yeni yük ve yolcu tarifeleri Ekonomi Bakanl'ğı tarafından tasdik edi'miştir. Yeni tarifenin önümüzdeki ay başindan itibaren tatbikina başla • nacaktir. Gerek yolcu ve gerekse yük ucret • lerinde geçen seneki navlunlara nis betîe hayli aşağı obn yeni tarife ile yolcular için ucuz komboıe biletler de satılacaktir. Tenzilâtlı gidiş, geliş bi • let!eri birinci mmtaka olan Marmara havzasi için bir ayhk, ikinci ve üçüncü mmtaka olan Samsun • İzmir ve Ka • radenizdeki daha uzak iske'eler için ikişer aylık olarak kabul edilmiştir. Bu biletler birinci mmtaka için 20, ikinci mmtaka için 50 ve üçüncü mmtaka için 65 lira olarak tesbit edilmiştir. Yolcular bu kombine biletlerle gi • decekleri yere gidecekler ve verilen müddet zarfmda istedikleri posta ile dönebileceklerdir. Bu tenzflâth gidiş geliş biletleri halkm rağbetini kazandığı takdirde önü müzdeki tav'felerde daha mühim nis • bette kolaylıklar gösterilecektir. ra borcu olduğu anlaşılmaktad'r. Büronun kasasmda 800 liralık kadar tahvü vardır. Türkofis Müdürlügü Dün şehrimize gelen malumata göce Türkofis tstanbul şubesi müdürlüğüne tzmir şubesi müdürü Akil Emrullah, tzmir müdürlüğüne Mersin müdürü Ziya Emin tayin edilmişlerdir. Türkofis tstanbul şu besi müdürlüğü şimdiye kadar vekâleten Hayrettin Şükrü tarafındao idars edilmekte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog