Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

V Pra Uadar sizin de serv»tinixi çoğaltır. Çiînki Türlcıyede bir t a n * Gü. zel Son'atlar Atölyesi vardır, ve R«*ım, reklâm, afış, ılân, dekor iş'e» rinde Beynelmilel föhret kcuaıt» mıştır. Bcyoğlu Tün*l Narmanlı Yurdo 200.000 Bu tolefon numoran cfaM 4X769 u m h u r\ yet e NO. 3 9 1 6 Telırraf re melrtnp adresi: Cumhurıyet Istanbui . Posta fentnsn tstantrai No. 248 Cllfîia 1 2 NİSafi 1 9 3 5 Teıefon: Başmuftarrlr ve evl: 22368. Tahrlı heyetl: 24298 Idare ve matbaa lusmlJe Matbaacılı* ve Nesrtyat Şirketi 24299 24290. J Hayat Ansiklopedisi Büvük bir küfünhaneyi bir ararfa evînize gefiren en faydâlı eserdir. Her evde bir fane bufonmak lâzımrfır. Stersa konferansı dün sabah açıldı, müzakereler son derece gizli tutuluyor Konferansın toplandığı ada karadan tecrid edilmiş vaziyette, gazeteciler bile kabul edilmîyor Ha şunu Bileydiniz levfik Rüştii Arasın segahati Belgradda da dün mühim konuşmalar oldu Dış Işleri Bakanımızın Cenevreye giderken Belgradda tevakkufu büyük alâka uyandırdı Belgrad 11 (Hususî muhabiri mizden telefonla) Dıs tsleri Bakanımız Tevfik Rüstü Aras kızi Emel ile birlikte bu akşam saat 21,40 ta ekspresle buraya gelmis • tir. Tevfik Rüstü Aras Îstasyonda Yugoslav Basbakam ve Dıs lsleri Bakanı M. Yevtiç, muavini M. Pu riç, Yunan, Rumen ve Amavud • luk sefirleri, teşrifat umum müdürü, Dış tsleri Bakanhğı erk&nı, Belgrad sefirimiz ve sefaret erkânı tarafından karsılanmıstır. Tevfik Rüstü Arasın geldiği ekspresle, Avrupada ilmî bir tetkik seyahatine çıkan Bayan Afet ve mezunen Berline gitmekte olan Riyaseticumhur Başyaveri Celâl de gelmislerdir. tstasyonda yapılan kar • filama merasimi çok samimî olmustur. Bilâhare Tevfik Rüstü Arasla M. Yevtiç Tük sefarethanesine gide • rek Dzun uzadıya görüşmüşlerdir. Tevfik Rüştu Aras M. Tevtir Tevfik Rüstü Aras ve diğer mi safirler Belgrad sefarethanetnizde kfclacaklardır. Yugoslavya Basbakam M. Yev tiç Dıs tfleri Bakammız serefine bugün bir öğle ziyafeti verecektir. tki Dıs tsleri Bakanı arasında yarın da görüsmelere devam oluna • caktır. (Arkası altınct sahifede) ! ünkü gazetelerde Ajan?ın Londradan alıp verdiği şoyle bir haber vardı: «Doğru haber alan mehafil, Londranın, Almanyanın, eski miittefıklerine askeri statü miisavatını prensip itibarile tanımağa oldukça amade bulunduğunu, bununla beraber Bu!garistanın coğrafî vaziyetinin hususî müskülât ihdas etmekte olduğunu bildıriyoT. Bu mehafile göre, Bulgar askeri kuvvetlerinin her türlü tezyidi Türkiyenin itirazlarını datet edecek ve Türkiye Çanakkaledeki ayni askerî mıntaka rejiminin tadilini istemekte haklı olacaktır. Buna binaen, Bulgar statüsü meselesinin hususî bir tarzı halle bağlanmak icab edeceği mutaleasında bulunulmaktadır.» Ajansın telgrafı, İngiliz politikacılarımn, bu işi iyi anladıklarını göstermektedir. Bulgaristanın elini kolunu bağhyan askerî hükümler Lozan andlaşmasının askerî maddelerinden büsbütün ayrı bir şey değildir. Bu iki andlaşmanın askerî hükümleri bir birlık teşkil eder. Lozan andlaşmasının askerî hülnıa Çanakkale ve Karadeniz Boğazlannın gayriaskerî hale sokulmasmdan ibaret değildir. Trakyadaki TürkiyeYunanistan, Türkiye Bulgaristan sınırlan da gayriaskerî hale sokulmuş ve bu arada Türkiyenin Edirne kaiesi de yıkılarak Edirne apaçık bir şahir olmuştur. İstanbulda 12,000 den fazla asker bulundurulması yasak edilmiştir. Böylece Türkiyenin kuvvet kaynağı Anadoludan boğazlarla ve denizle ayrılmış bulunan Trakya ve İstanbulun askerlik bakımından korunması gücleştirilmiştir. Boğazların bugünkü durumu yüzünden denizden yan ve gerileri açık kalmış olan Trakya ve İstanbulun müdafaasını kolaylaştıran tek birşey vardır ki o da, Bulgar ordusunun, Nöyyi andlaşmasile 20,000 den fazla askeri bulunduramamasıdır. Her nekadar Bulgaristan da, Almanya ve Macaristan gibi, andlaşmanın askerî yasaklannı dinlememiş, gizlice 50,000 kişilik bir barış ordusu yaprmş ise de ne olursa olsun büsbütün başına buyuruk değildi. Askerlik ve silâhlanma bakımından her istediğini yapamıyordu. Şimdi Bulgaristana, Büyük Savaştan evvelki gibi, istediği kadar silâhlanmak hakkı verilirse, Lozan andlaşmasının desteklerinden biri yıkılmış, hem de bizim zaranmıza yıkılmış olur. Gerçi Bulgaristanla dostuz ve Bulgaristandan karşılık gördükçe bu dostluğumuz devam edecektir ve kendileri bizlere saldırfnadıkça biz hiçbir zaman Bulgarlarla savaş yapacak değiliz. Fakat her milletin kendi emniyet ve selâmetini düşünmesi, bugünü değil, karanlıklannda gizlenen şeylerin görünmediği yarını hesablaması gerektir. Onun içindir ki Lozan andlaşmasının askerî hükümlerinin dayandığı desteklerden biri yıkıhnca ötekiler de yıkılmak ve bina yeniden kurulmak lâzım gelir. Eğer, 6 milyondan fazla nüfusu olan Bulgaristanın istediği gibi bir ordu yapmasına izin verilirse, komşumuz, 70 bin, belki de 100 bin kişilik bir banş ordusu yapacak, ilkağızda 600 bin kişiyi seferber edebilecek ve uzun sürecek bir savaşta bir milyondan fazla ad?mı silâh altına çağırabilecek bir askerlik kudreti vücude getirecektir. Böyle olunca artık Trakya ve ABlDİN DAVER İArkau üçüncü sahifede). Konuşmalar İngiliz Nazırlarının son seyahatlerine dair verdik'eri izahatle başladı, bundan sonra Almanyaya karşı takib edilecek hattı hareket hakkmdaki Fransız projesi gözden geçirildi Stresa 11 Fransız Basbakam M. Flanden ile Dıs Işleri Bakam M. Lavalin dün akşam 22,30 da buraya geldiklerini ve M. Musolini tarafından karsılandıklarını dün gece bildirtniştim. tngiliz Basbakam M. Makdonald ile Dıs tsleri Bakanı Sir Con Simon da buraya bu sabah vâsıl olmus • Iardır. İngiliz Bakanlarını tngiliz, Fransız ve Italyan bayraklarile sü*' lenmis olan simendifer istasyonun da M. Musolini karşılamıştır. M. Makdonald ilk olacak tren • den inmiş, ondan sonra Sir Con Simon inmiştir. Uç devlet adamı, îstasyonda bu • lunan askerî kıt'ayi teftis etmislerdir. İngiliz Bakanlarının muvasala • tından iki saat sonra, Majcc gölü • nün dört güzel adasından biri olan ızola Belladaki Borraomo şatosu nun tnüzik salonunda üç devlet konferansı açılmıştır. NAPOLYONUN KÖSKÜ V Tüyier ürpertici bir facia Dün Beyoğlunda ahşab bir ev yıkıldı, 4 ki$i öldü, birçok ta yaralı var Konferans, adada tam bir ketu • miyet içinde ve tecrid edilmiş bir vaziyette çalifmaktadır. tzolabella ile sahiller arasında her türlü münakalât inkıtaa ugcamıştır. Hatta gazeteciler bile satoyu ziyaret e dememektedirler. Evlere yerlestirilmis olan 1,500 Konferansın toplandığı ada tecrid edilmiş vaziyette i İ Üçler konferansmtn topîandığt holabella adacığı ve konferans iinası r Öğleden evvel ve öğîeden sonra yapılan içtimalar M. Musolini gazetecilere müzakereler hakkında malumat veremiyeceğini söyledi ve bir tebliğ neşrine kadar beklemelerini tavsiye etti Stresa 11 (Sureti mahsusada gi> den arkadaşımızdan) Konfe • rans lzolabella adasındaki satoda tam 11 de baslamıstır. tlk içtima 2 saat 20 dakika sürmüs ve bil • hassa istihbarî bir şekilde cere yan etmistir. Bu içtimada Sir Con Simonun Berlin, Moskova, Varsova ve Prag ziyaretlerinden tnünbais vaziyet hakkında etraflı izahat verdiği zannedilmektedir. Bundan sonra tngiliz Dış tsleri Bakanı, vaziyetin bütün safhaları hakkında, Fransız ve ttalyanlar tarafından sorulan suallere cevab vermiştir. Müteakıb müzakeeler, öğleden sonra yapılacak olan toplantıya aid usulün tesbitine tahsis edil • miştir. Bu toplantımn, Fransızların Uluslar Kurumuna verdikleri be • (Arkası altınct sahifede) Izolabella adasmın iskelesi polis asayişi temine nezaret etmektedirler. Demiryolu huduttan itibaren kuvvetli bir surette muhafaza altmda (Arkasi altınct sahlfede) Yukanda yıktian ev, aşağıda enkazt temizleme ameliyesi .ve facia . kurbanlanndan birinin aüesi efradı Dün sabah Beyoğlunda bir ev yıkılmış ve inhidam çok acıklı bir faciaya sebeb olmujtur. Yıkılan evin enkazı altında kaIan dört kisi ölmüs, diğer bazı kim» •eler de yaralanmışlardır. Bu tüyier ürpertici vak'a su se • kilde olmuştur: Beyoğlunda Yenvçehirde Manga(Arkast üçüncu sahifede) Fransız Sovyet misakı Sovyetler Baltık hükumetlerine de bîr misak akdini teklif ettiler Berlinde «bu itîlâf, İngiltereyi zorlamak için yapîhyor» deniliyor, İngilizler de endişeli görünüyorlar Londra 11 (A.A.) Taymis ga • etesine nazaran Sovyet hükumeti AI • • manya ve Lehistan tarafından redde • dümiş olan Şark misakı yerine kaim olacak mütekabil bir yardim ittifakı akdi için Letonya, Litvanya ve Estonya hükumetlerinin fikirlerini istimzaç etmistir. Zannolunduğuna gore yeni itüâfin ana hatları muvakkat Fransız • Rus itilâfinin esaslanna benziyecektir. Fransa Sovyet misafnmn akisleri Londra 11 (A.A.) Franf Sovyet misakı hakkında, Avrupanin mühim merkezlerinde ve Cenevrede birçok mütalealar yürütiümektedîr. Misak, alelumınn, Stresa gorüşmelerine büyük mikyasta tesir edebilecek ma • hiyette mahirane bir hareket olarak teIakki edilmektedir. Fransız matbuatı sevinç içindedîr. Fakat Pariste, Fransiz Sovyet misakı, henüz bir iskelet olarak telâkki edil • mektedir. Bu iskelet, et ve kandan el» ctftna sahifcde). Tayyare piyangosu 200 bin lira bir kadına çıktı Barış için çahstıklarını söyliyen memleketlerde 200,000 lira kazanan Maide parasını ahrken Tayyare piyangosunun 6 ncı keşidesine dün başlanmıştır. Dünkü kesidede (3556) numaraya 200 bin lirahk büyük ikramiye çıkmıstır. Bu biletin bir parçası Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda Daracık so • kakta 5 numarada oturan Maide • dedir. Maide dün piyango gisesinden 20 bin lirasım alntıgtır. Piyangoda kazanan diğer numaralan beşinci sahifemizde bulacakSeyyah Bunlar ne fabrikası, ne iş yapıyorlar? Tercüman Top, tüfek, tank, tayyare fabrikalan siyaset ufkunu karartıyorlar... r Sovyet Hariciye Komiseri M. Litvinof Dünya feministlerile göriişmeler Bugün 5 ncd sabifemizdedir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog