Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

nin bugiin çıkon 2 nci sayısında "NAS • RH>OİN HOCA.. yı korfinızda görec«k. oıtn taiiı tatlı dinl«y«c«kıiniz ERCÜMEND EKREM TALU, tB RAHİM ALAEDDÎN GOVSA, NİZAMEDDİN NAZlF, MAHMUD YESARl, ÖMER RIZA DOĞRUL, KAN DEMİR'in en güzel yazilanni bulacaksmizl Onbirincı sene Nn UIIUIIIIIU umhur QQ I R r UfMftmoym» ki bugiin «n büyi£., •« gîizal r*timlı gaz«t»m ı ""N nin 2 nci saym do ç»Mı „, ISTANBUL . CAĞALOĞLU 5BNrJ HO. 3 3 I 0 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurlyet. Istanbuj . Posta kutusu: İstanbul. No. 246 ve matbaa kısmlle Matbaacüık ve Neşrlyat şirketi 24299 24290 Perşembe 11 Nisan 1935 Cengiz Hanin oğulları istiklâl bay • rağinı açtılar, yaklasmayin yanarsinit yazılarını nvrtlaka okuyunnz! Sinema, raizah, roman, hikâye... bo! ve canlı resim. Her yerde 7 i kımiftnr. Avrupayı sulha, yahud harbe sürükleyecek konferans Ingiliz, Fransız, ltalyan Başvekilleri bugün Stresada toplanıyorlar İtalyanlarla Fransızlar Almanyaya karşı enerjik ve müşterek bir hattı hareket tayinini istiyorlar, «Stresa konferansında bir sureti hal bulunmazsa Cenevre toplantısından hiç birşey beklememeli» diyorlar Tevfik Rüştü Aras dün akşam Cenevreye hareket etti Stresa 10 (Sureti mahsusada gön • derdiğimiz arkadasimizdan) Vak tile Napoleonun ikametile şöhret bul • muş olan, zamanimizda Orta Avrupa devleüerinin iktisadî vaziyetlerini u • laha memur konferansm azalarini misafir etmekle tekrar ehemmiyet ka • zanan Stresa, yarin da Avrupanin mukadderatinda büyük rol oynıyacak bir toplantiya sahne oluyor. Ingiliz, Fransiz Basvekfl ve Harici • ye Nazirlarile İtalya Basvekili yarın burada toplanacaklardir. Bu mühim toplantı Stresaya diinyanın dört bir tarafindan gelen yüzlerce gazeteci toplamiştır. Muhtelif millet lere mensub diplomatlari ve maiyetlerini de hesaba katarsamz sehrin birden nekadar kalabahklastığı aslasıur. Bir fcisim oteller tıklim tıklım doludur. M. Musolini bu sabah tayyare 3e baraya geldi. ltalyan heyetine mensub diğer zevat daha evvel gelmislerdi. rransız Başbakanı M. rtanamie Vı$ tfleri Bakanı M. Laval saat 2 2 de trenle Stresaya vâsıl oldular. Ingiliz Nazirlarınin ise yann sabah gelmeieri bekleniyor. Yann biri öğleden evvel ve biri de öğleden sonra iki toplantı yapilacak • tir. M. Musolini misafir Nazırlar şe • refine bir öğle ziyafeti verecektir. Konferans mesaisini pazar aksami bitirecektir. DOĞAN NADt Neler gorüsülecek ve ttalyanlar neler istiyecek? Roma 10 îtalyanin noktai nazarina göre, Stresa konferansı, üç garb devletinin ayni zamanda hem bir munta • zam emniyet sistemi, hem de Avrupadaki askerî kuvvetlerin tesavisini der • piş eyledikleri 7 sonkânun tarihli Ro • ma itilâflarile 3 subat tarihli Londra mükâlemelerinin gayrimuntazam, fakat mantıkî bir lâhikasidnr. Alraanyanın, 16 martta kendi ken dine vermis olduğu kararla, kendisinin fîlen tahakkuk eden askerî müsavatı > nin karsilığı olan emniyet sistemi mü • zakeratindan kaçinmak btediği kay dolunmaktadır. (Arkast sekizinci sahifede) J Gazetemiz bugün Dünya feministlerile görüşmeler sahifedîr 12 Harb tehJikesine karşı en iii çare neimiş? iyi Isviçre murahhası Matmazel, zamane erkeklerinin akıllanmağa ve uslanmağa başladıklarmı söyJüyor tsviçreli Mat mazel Emilie Gourd Uluslar Bir liği çocukları koruma komitesi yedek azalanndan • dır. Hem kendi • si ayrıca da (Mou vement feministe) gazetesi muhar • riridir. Beni Perapalas otelinde, kongre heyetine tahsis edümis olan dairede kar • sıladı ve sualle • Halk Partisinin biiyük kurultayı Parti Genel Başkanı Atatürkün tebliği Ankara 10 (A.A.) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baskanhğından: Cumhuriyet Halk Partisinin dördüncü bnyük kurultayı 9 mayıs perşembe günii saat 15 te Ankarada Kamutay hura ğında toplanacakttr. Parti ni zamnamesinin 24 üncü mad • desine uyarak bildiririm. Cumhuriyet Hdüc Partisi Genel Başkant ı İsvicreli Matmazel, muharririmiz Suad Dervifle rime şu suretle cevablanm verme tün hayabmda şimdiye kadar içtimâî ğe basbdı: meseleler ve feminizmle alâkadar ol Türk kadınlannı kıskamyoruz dum. Kadmlara hakkı intihab kazan tsviçreliyim, Cenevreliyim. Bü (Arkası aütncı sahifede) KAMÂLATATÜRK «Mecburî askerlik sulh için zamândır» Ludendorf «Siilhu sevmek ancak o zaman mümkündür» diyor Münib 10 (A. A.) General Ludendorf, <Nai tausgabe» gaze tesinin Münih muhabirine asa ğıdaki beyanat • ta bulunmuçtur: « Almanya • da mecburî as kerlik usulünün iadesi sulh için bir zamândır. 1914 te Alman yaya taarruz ko lay olmustur. Zira diişmanları mız, Almanya nin bütiin mikia faa kuvvetlerini birden kullana mıyacağını bili General Ludendorf yorlardı. Silâh taşıyabilecek bes milyondan fazla insan, askerî teırbiye görmemi^lerdi. Bunun ne demek olduğunu, bizzat muharebede ku • manda etmiş olanlar bilir. Sulhu sevmek ancak o zaman mümkün dür.» Çinin Türkiyede ilk elçiliği kuruluyor Dün gelen Müsteşar «Bizkn Türklerle milâddan evvel 11 inci asırdanberi münasebetimiz var!» diyor Stresa konferanst, bugiin toplanacak ve görutmelere basltt/acakttr. Gelen haberlere a****, kantmraa» Strttod*, raJUiU İtalya »»firi%9rtSnnda Nmpoleonun karargâtıt olan tarihi köşkte toplanacaktv. Avrupa bortftnı korumak için yapuacak konufmalarda ftapoleonun hafbcu ruhunun hâkim obnaman temenni edtiir. Nöyyi muahedesinin ı tadilinî kabul etmek Ingilizleri düşündürüyor «Bulgar ordusu kuvvetlenirse Türldye de Çanakkale hakkındaki kayidlerin ilgasını istemekte haklı olacaktır» diyorlar Londra: 10 nisan ogru haber alan mehafil, Londranın, Almanyanm, eski mütte • fiklerine askerî statü müsavatını prensib itibarile tanımağa oldukça amade bulunduğunu, bumınla beraber Bulgaristanın coğrafî vaziyetinin hususî müskülât ihdas etmekte olduğunu bildiriyor. Bu mehafile göre, Bulgar askerî kuvvetlerinin her türlü tezyidi Türkiyenin itirazlannı davet edecek ve Türkiye Çanakkaledeki ayni as • kerî mıntaka rejiminin tadilini istemekte haklı olacaktır. Buna bi naen, Bulgar statüsü meselesinin hususî bir tarzı halle bağlanmak icab edecegi mütaleasında UU1U11I (Anadolu . . . u m u u v ı u ı u u a bulunulmaktadır. T\ e Şark misakının akdi imkânsızhğını anhyan iki mahkum oldular hükumet bu anlaşmanın esaslarını kararlaşbrdılar Bulgar mahkemesinin Makedonya komitacıları hakkmda verdiği karar Sofya 10 (AA.) Nevre kop mahkeme si, son seneler zarfmda isle • miş oldukları bir çok cinayetler den otürü Makedonya ihtilâl komitası üyelerini sorguya çekmis • tir. Bu komita nin bası Mihai lofla muavinleri. Mastef ve Kısrtef Fransa Sovyet Rusya muahedesi yapılıyor Mihailof ile muavinleri idama Rus artistlerinin vereceği konserler Programda Rus şaheser. lerinden pek çoğu var Moskova 10 (A.A.) Büyük Sovyet artistleri tarafından Türki yede verilecek konserlerin pro gramlan klâsik ve modern musikinin en iyi parçalarını ihtiva etmektedir. Orkestra s«fi Steinberg, Türk senfonik orkestrasmı müteaddid defalar idare edecektir. Bu konser lerin programında su eserler mevcuddur: Rimski • Kersakov, Şehrazad, Şehterin Türkmen süiti Şostakoviçin birinci senfooisi Steinbergin keman ve orkestra konseri Opera artisti M. Picogov birçok opera parçalan söyliyecektir. Bunlar arasında, Ruslan ve Suidmıla (Arkası alUncı sahıfede) Yukanda sefaret heyeti ve Cumhuriyet muharriri bir arada, asağtda, Turk inkuabına dair yazılmış bir Çin kitabından iki sahife Çin hükumetinin Ankara elçiliği « Yakmda Ankarada açılacak o müsteşarile bazı memurları dün îslanlan Çin elçüiğinde memuriyetlere ta bula gelmişlerdir. Müsteşar M. Wang yin edildiğimizden dolayi gerek ben, Pun Son dün Tokatliyan otelinde bir gerek arkadaşlarim çok büyük bir semuharririmizi kabul ederek şunları söyvinc duyd^r. Elçimiz General HuYaulemiştir: (Arkası dokuzuncu sahifede) İngiliz kabinesi, yeni siyasetini kararlaştırdı. Fransa Haridye Naztrt M. Laval, Sovyet Rusyamn paris elçist. „"' M. Potemkinle karşı karsıya Paris 10 (A.A.) Sovyet bfiyük Moskovayı ziyareti esnasmda" imzntaelçisi M. Potemkinin M. Lavali diinkü nacaktır. Bunun teknik cihetleri ise, ziyareti üzerine Fransa Ue Sovyet RusFransa ve Sovyet hariciye nazırlan aya arasında akdi mutasavver muabede rasında Cenevrede takarrür ettirilecekhakkmda uyuculmuf olduğu anlasüı • tir. Moahede, 23 nisanda, M. Lavalin Paris 10 (A.A.) M. Flanden Ü« (Arkast sek.izinci sahifede) v : , Müıaüof ölüm j cezasuıa I Bugün 3 uncu sahifede' Hâdıseler karşısında : Ağaoğlu Ahmed. 5 inci sahifede . Terbiye bahıslerı: Se lım Sırrı Tarcan. 6 mcı sahifede 6 lnd sahifede Yunan Dıvanıharbine dntr tatislât Çocuk Sahifesl mahkum edilmişlerdir. Kâtib Bunef müebbed hapis cezasma çarptrrıl mistir. Mahkumlard'an yalnız Mihailof yaband bir memlekette bulu nuyor. Tavşana kaç, Tazıya tut!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog