Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Haşarat uyanmadan Yuvalanni ve Tohumlar ını Yaz geliyor. Tabtakanısu, .inek sivrisinek güve ve bütün haçarat uyanmaga basladı. Havalar ısmdıkça hasarat çoğalır. Bütim hajaratı kokünden k«mek içîn haşaratm yuvalarma ve e;yalarin özerîne ve odalarm havatina ve Uhtalarm, duvarlarin kenarlarına, aralarina bolca Fayda serpiniz, ve tahtakurn yuvalanni Fayda üe tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzir ha»arattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartimanlarda, matfaklarda yemeklerinizi, erzaklarinizi telvis ediniz. Kutusa 30, buyuk eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan kücük bocekleri, tırtıllari, kümes hayvanatmda, köpeklerde bulunan pireleri, biüeri, nebatat ve ağadar üerindeki tirüllan behemehal Fayda fle imha edini ,an küçük 50 kuru?tur. Bir kiloluk kutu 80 kuruşhır. Hasan deposu: Ankara, tstanbnl, Beyoğhı. FAYDA İLE TAHRIB EDINIZ Maliye Bakanlığından: 10 Nisan 1035 Karacabey Harası Müdürlüğünden: Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 1 Zabıta memurlan için 1200 1500 çift fotin kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasiya konulmustur. 24 nisan 935 çarşamba günü saat 15 te ihale olunacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi görmek için Umum Müdürlükte müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 2 Tekliflerle birlikte % 7,5 tan teminat akcesi olan 565 Ii ranın ihaleden evvel komisyona tevdi edilmesi ilân olunur. (1759) Karacabey Harasında yetiştirilen pediğrileri mükemmel 933 do Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk, sekiz bin ğumlu dördü erkek beşi dişi ki ceman dokuz baş safkan Ingiliz tayîan şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı yirmi üç bin şişe yazıldıktan lzmir yarışlarının üçüncü haftası olan 19 nisan 935 cuma günü lzmir sonra siyah olan mürekkeb satın alınmak üzere kapah zarfla ek yarış mahallinde alenî arttırma usulile topdan ve perakende olarak siltmeye konulmuştur. Sartnamesi merkezde kırtasiye müdürlügün satılacaktır. Pediğrilerini görmek istiyenlerin lzmir Baytar Müdürden ve lstanbulda Dolmabahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. lüğüne ve satın almak istiyenlerin satış gününde Komisyona müra • Vermeğe istekli olanlarm beş yüz otuz yedi lira muvakkat teminatcaatleri ilân olunur. (1783) larile 24 nisan 935 tarihine musadif çarşamba günü saat on beşte Maliye Bakanlığında Levazım Müdürfüğü odasında teşekkül eden Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1660) "NURKALEVL <5ik.Linol.din Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Fabrikalar için muhtelif tezgâh ve diğer vesaiti imaliye sipariş edilecektir. Maruf ve mütehassıs firmaları temsil eden alâkadar lann vekâletnamelerini hamilen bu babdaki şeraiti anlamak üzere 20 nisan 935 tarihine kadar Ankarada Uraum Müdürlük fen şube • sine müracaat etmeleri. (1747) | lnhisarlar Umum Müdürlüğünden I s 40000 aded muhtelif eb'adda likör şişesi kapsülü ' 1,050,000 » » » konyak » » Şartname ve nümunesi veçhile pazarlıkla satın ahnacağmdan vermek istiyenlerin 29/4/935 tarihine musadif pazartesi günü saat «14» te «% 7,50» güvenmelerile Cibalide Levazım ve Mubayaat şubesine müracaatleri. (1808) Satılık koşk üsküdarda Paşalimanmda Susuz • bağda iskeleye beş dakika mesafede Boğaz ve tctanbula hâkim, muntazam çiçek ve meyva bahçeli ve sarmçlı oo iki odalı köfk satdıktir. Almak istiyenlerin Harbiye Zafer sokağmda Demir apartimaninda 4 namaraya müracaatleri. (448) Yoklamalara Hazırlık Dersanesi Kadıköy şubesi : Yogurtçu çayın, yedinci melcieb sokak 1*87 Orts \f. F Isenin riyazi, Tabiî ve Fızikl ilımleri az zaroanda talebenin tnevcut malumati göz önüne toplıyarak ona görc yetiştmr. Hcr sınıfin talebe adedi tahdid cdılmiştır. Kavıt başlamişrır. ^^^^^^^^^^^m Bir hafta müddeti vardır. Dersane müdiriyetine müracaat ^ ^ H H H H H H H H B H Beyoğlu Tahsil M üdürlüğünden: Vergi borcundan dolayı haciz altına alınmış olan 5555 aded mü • cedded gramofon plâğının perakende suretile son müzayedesi 13/ 4/935 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten sonra yapılacaktır. Talib olanların Galatada Küçük Millet hanında 24 numarada bulunacak olan Satış Heyetine müracaatleri. (1807) ı Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen kîymeti Lira B A LA T : Hacıisa Işkembeci sokağı eski 8, 10 yeni 4, 6 sayılı maaoda dükkânın 25/72 payı. 157 BÜYÜKÇARŞI : Aynacılar sokağı eski 14 yeni 14 sayılı dükkânın 1/30 payı. 234 DAYEHATUN : Mahallesi Yenihan sokağı eski 2 yeni 2 sayılı dükkân. 900 B A LA T » Hızırçavuş Tahtaminare caddesi eski 169 yeni 163 sayılı dükkân. ' 450 K A D I K Ö Y : Caferağa Rizaiye sokağı eskî 83 yeni 37 sayılı evin 1/2 payı. 1265 » : Hasanpaşa Taşköprü sokağı eski 15, 15 M. yeni 1 sayılı arsa «901 metro murabbaı» 1014 BÜYÜKÇARŞI : Manniudpaşâ mahallesi Kürkçüler çarşısı • içi eski 37 yeni 37 sayılı dükkân 300 D1VANYOLU : Lâlâhayrettin Fatmasultan sokağı eski 27 yeni 1 sayılı dükkânın 1/2 payı. 300 Ü S K Ü D A R : Altunizade Selâmsız caddesi eski 9 M. yeni 15, 17, 19, 21 sayılı bahçeli evin 13/24 1896 B AL AT Hacıisa Dörtyolağzı sokağı eski 103, 105 yeni 91, 91/1 sayılı dükkânın 33/80 ve 577 33/40 payları. BÜYÜKÇARŞI Çuhacı han alt kat yeni 27/28 sayılı oda325 nın 12/45 payı. Çuhacı han alt kat birinci ada yeni J sa900 yılı dükkân. Çuhacı han alt kat yeni 51 sayılı dükkâ313 nın 1/4 payı. Çuhacı han alt kat yeni 13 sayılı dükkâ • 360 nın 3/4 payı. 400 Çuhacı han ikinci kat yeni 5 sayılı dükkân Papasoğlu sokağı eski 25 yeni 25 sayılı 1800 dükkânın 1/2 payı. BÂLA1 Karabaş mahallesi Dibek sokağı eski 5, 7 206 yeni 9 sayılı dükkânın 25/72 payı. Yukanda yazılı mallar 21/4/935 pazar günü saat 14 te peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. lsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmaları. «M.» (1735) Umumi müracaat yeri: Sirkeci. Mühürdar Zad« Han No. 12 KALCMLCR Türk kabiliyetini bu san'atte de gostererek çaı uk yetişmş ve kalemler, ecnebi kalem'erinden d ha >üksek derececfe gfzelleşmişt'r. KUR5UN KOPYARENKL; FEMİL ve BAĞLARIN1 kullanınız Gayet yumuşak tetniz ve sıhhtdir. Evinizde. seyahatinizde, sporda . •»«bütün rahatınızi verir Bütün dünya medent bayanlannm seve seve kuIlındıkUn Aybaşılarınızı zahmetsiz kolayca geçirmek için BAYANLAR • I Her eczanede • •• bulunur. NURKALEM L1Mİ1ED ŞİRKE1İ Toptan satış yerleri: Ali Asgar ve Mahdumlan • S. ve V. Pardo Rokes Bekârzade Hamdi Kitabi Hami ve Şsı. • Kınalı zade ZühtüMordo ve Josef MizrahiHacı Muhtar İSTANBULDA Kehnemui ve Şsı. Rafael Aluf lskon A. Hora sancıyan. Nafiz Mustafa Odemişli Hüseyin Hüsnü • HamI MZ1RD E di Bekir. Mahmud Nedim, Yenİ sebze hâli No. 23. ANKARADA Galaia Rıhtımında Biiyiik Depo Gümrük talonu karfUinda depo ve fabrikaya dverişli Moskof ham denmekle tanınmis büyük tütün deposa kiralıkhr. I Istanbul BeUdyesi ilânları | Üsküdar Muhtelit Ortamektebi Satınalma Komisyonundan: Mektebde nümune ve reshnlerine ve şartnamesine göre yaptmlacak «700» liralık «sıra, masa, dolab ve saire» açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 20/4/935 günü saat 15 te Istanbul Maarif dairesinde Liseler Muhasebeciltğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. llk teminat 52 lira 50 kuruştur. lsteklilerin bu gibi işleri yaptıklanna ve marangoz fabrikaları olduğuna dair vesika göstermeleri ve teminat akçesinin yatınlmış olması mecburidir. Şartnamenin mektebden ögrenilmesi. (1658) Fatihte yangın yerinde Pirinççisinan mahallesinin Yeniçeşme caddesinde 39 sayılı Hacımustafa mektebinin Vilâyet namma tescili isteriyor. Bu yerin tapuda kaydi bulunamadığından senedsiz tasar rufata kıyasen tahkikat için mahalline memur gidecektir. Bu yerde iddiai tasarrufta bulunan varsa on beş güne kadar evrakı müsbite Ierile beraber Istanbul Tapu Başmemurluğuna ve yahud tahkikat günü olan 21/4/935 günü saat 9 dan 14 te kadar mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. (1824) Keşif bedeli 1022 lira olan Vali konağı kalörifer kazanînm yeni sile değiştirilmesi açık eksiltmeye konmuştur. Sartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 77 liralık teminatla ihale günü olan 25/4/ 935 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. KARON ALMAN KİTABHANESi Istanbul • Beyoğlu, Tünel meydanında 523 Satılık Eşya İsianbul Giimrükleri Başmüdürliiğii Sattş Komisyonundan: Bel gevşekliği, tenasül zafiyeti ve vakitsîz, vücud ve zihin yorgunluğu Ademi iktidar 928 senesinden evvel gümrüğe gelmiş ve sahibleri tarafmdan alı nmaması yüzünden amba r larda toplanan aşağıda miktar ve kıymet leri yazılı eşya hizalarında gösteri len tarihlerde satılacaktır. Sa • tış 2490 numaralı kanuna ve beda va verilen şartname dahilinde yapı lır. Satılan eşyanm miktar ve cinsEmlâk ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup tama lerini gösterir cetvel Başmüdvrlük kteki ilân tahtasına asılmıştır. Bu eşyayı almak istiyenler hizala • mına 3698 lira üç ehli vukuf marifetile kıymet takdir edilen Kadı rında gösterilen kıymetin % 7,5 u olan teminat akçesini müzayede saatinden bir saat evvel vezneye köy Zühtüpaşa mahallesi Camiişerif Zahidbey sokak eski 13 yeni yatırmalan lâzımdır. lstekMler satı ş saatine kadar komisyona müraca at ettikleri takdirde istedik'eri bir numaralı hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olup 10/ bilgiyi alabilir ve eşyaları da göre bilirler. (1724)' Kap Muhammen Kıy. Terainat 4/935 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 11/5/1935 L. K. L. Cinsi eşya Müzayede günü ve şekli tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul 137 4126 68 310 22/4/935 saat 15 transit Altıncı İcra Dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Mezkur 4154 küsur kilo sıkletinde muhteAçık arttırma lif fabrikalar mamulâtı toz ve tabhane Emlâk Bankası kanununun maddei mahsusasına tevfikan bi • let sakarin. rinci arttırmada en ziyade arttıranm üzerinde bırakılır. Arttırmaya 373 29/4/935 saat 14. Transit 720 4965 30 Muhtelif cins pek çok ecza müs iştirak için % 7 i teminat akçesi alınır. Açık arttırma. tahzarat, maden sulan, tuvalet Müterakim vergi, belediye, vakıf icaresi müşteriye aiddir. İcra eşyası ve saire. •e iflâs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicil 55 29/4/935 saat 16. Transit. 728 84 Adresli kâğıd, mukavva, etiket. 132 Ierile sabit olmıyan ipotekli alacakhlarla diğer alâkadaranın ve ir • Açık arttırma mantar, kapsül ve sair muhtelif esya. tifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 910 6/5/935 saat 14. Transit. 57 Sessiz dolu sinema filimlert 12126 33 dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı Kapalı zarf. müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde satış bedelinin pay • 167 6/5/935 saat 15. 65 2222 75 B'siklet, otomortil, bunlafa aid laşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kanuniye Açık arttırma. aVsam, sair makineler ve muhte ahkâmma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istilif eşyalar. yenlerin 934/1680 numaralı dosyasile memuriyetimize müracaat et 521 ^6 6/5/935 saat 17. j ^ \ 78 05 tmhaya ayrıfmış ceb fener pilleri, meleri ilân olunur. «89» (1767) Açık arttırma tahta parçaları, kâğıd ve sair eşya. Istanbul Altıncı İcra Memurluğundan HORMOBİN Uzviyeti tenbih eder, sinirleri v« dimagı kuvvetlendirir vakitsiz ihtiyarlığın önüne geçw v* yaşamak nescsini iad« ed«r Hormobin TABLETLER! kul anmakla tedavi eHilir istanbulda ffiatı 150 kuruş Eczanelerde bulunur. ADRES: Galata Posta kutusu 1255 "Kimyager ™ Hüsameddin Satıtp ve Batmuharnn Yunu» Nadi Omuml neşriyatt idaro eden Yan Uüiürü: Hikmet Münif Uatbaacüık te Nemvat gtrKett Idrar. kan, kazurat ve t'caret tah HlKri vapılır. Eminönü, Fmlâk ve Eytam Bankası karşısmch Izzet Bey Ham Turi Anonlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog