Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

10 Nisan 1935 1 Camhariyet '• KASADA SAKLADIĞINI2 PAfcA KUBU TÜRK ANONIM ŞİRKET1 Istanbul Acentahğı Liman han, Telefon: 22925 VAPURCULUK Seyhan Vilâyeti Daimî Encümeninden: Denizyolları İŞ L E T M ES 1 Acentaian: KaraJıöy KöprSbaşt T>l 42362 Sirkeci Mübürdarrade H»n TVI 22740 VAZİyCTİNDEDİO ONU TAİZL.E. DANkAyAVECINJZ CEŞME İZMİR SÜRAT YOLU S A K A R Y A vapuru her hafta PERŞEMBE günleri saat 16 da tstanbuldan/ZM/#£ ve PAZAR günleri de İZMIRDEN Istanbula kalkar. KARABIGA YOLU BARTIN vapuru 10 nisan ÇARŞAMBA saat 20 de Ka rabigaya kadar. uususî SOÖUNUZ HOLANTİE KARAKÖyPALASALALtMCİ HAN |Celâl SONATt I ıs L ldrar yollari hastalıklsn n>ütehas«tst • B«yoğlu imant solcofc No. 5 # • UROLOO DOKTOR ISTANBUL TELEFON BANk: ÜNİN TÜRK ANONIM ŞİRKETİ 31 Mart, 1935 tarihinde io'ikad eden 18 inci heyeti umumiye için tevdi edilen hisse senedi adedi ge • rek kanun Te gerekse nizamnamel dahilinin icab ettirdiği asgarî haddi bulmamif olması münasebetile mezkur 18 inci heyeti umumiyenin, birinci davetin asağıda yazılı ruz • namesini müzak«re etmek iizere, 27 nisaa 1935 tarihinde »aat 10,30 da tekrar toplanacağı ilân olunur j 1) 1934 senesine müteallik meclisi idare raporu Ue murakıblann raporu. 2) 31 1 mcikânun, 1934 tarihinde hitama eren seneye miite* ailik h*«abların tasdiki ve işbu sene netayicine mütedair idere meclisinin tekliflerL 3) İdare medisi azalanmn in • tihabı. 4) tdare mecliri azalanmn 1934 ve 1935 seneleri için iicret • lerlnin teıbiti. 5) Şirketin idarei umumiyesile mükellef idare meclisi azalarile müdürlerinin ücretlerinin tayini zımnında mecli*i ida » reye salâhiyet itası. 6) Murakıblann intihabı ve tazminatlannın tayini. 7) Ticaret kanununun 323 üncü znaddesi mucibince, icabı takdirinde, bilvasıta veya bilâvasita menfaatler temin edilebilecek şirket ve müessesatla, «irket namına muamelâta girismek iizer« idare meclisine salâhiyet verilmesi. Heyeti umumiyeye dahil olmak için nizamnamei dahilinin 25 inci maddesile ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince hissedarla • rın hîsse senedlerini veya bunlara mutasamf olundugunu mUsbît vesikalan asağıda gösterilen mahal • lere tevdi etmeleri ve keyfiyetl içtima tarihinden en asağı 7 giin ev•el sirkete iabat etmeleri lâzımdır. Ittanbuldat Şirket idarei mer keziyesine, , Londrada: Throgmorton Street, 1 26, E. C. 2, Ostnanh Bankasına. 204, Dashwood House, 69, Old Broad Street, E. C. 2. Paristes Boulevard Haussmann, ' 173, Thomson . Houston Fransız şirketine. Elli hîsse senedinden az hisseye malik olan hissedarlar aralarında içtima ederek mezkur adedi teskil ettikten sonra içlerinden birini veya heyeti umumiye aza»ından bir zatı mümessil tayin edebilirler. Meclisi idare emrile Kâtibi Umumî P. Marony Karacabey Harası Müdürlüğünden: Kütahya meb'usu ve Ziraat Vekkili Bay Muhlis Erkmenle Yük • sek Ziraat Enstitüsü »ütçültik şefi Ekrem Rüşdünün müştereken yazdıklan «Sütçülük» kitablan «125» kuruş bedel mukabilinde satı lığa çıkarıfmıştır. Bu mevzua dair en son ve en yeni malumatı ih tiva eden bu eseri almak istiyenlerin Karacabey Harası Müdürîü • ğüne müracaatleri ilân olunur. (1686) 1 Adanada Hükumet konağmda Daimî Encümen Riyaset odası ve kalemi, Umumî Meclis salonu ve halk müracaat bürosu insasile bunlarla alâkalı diğer tadüât ve tesisat «con iki bin» lira keşif tutarile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavelename projesi. C Hususî şartname. D Keşif hulâsa cetveli. E Proje resimleri. F Umumî şartname. lstiyenler bu evrak ve şartnameîeri «60» kuruş mukabilinde Seyhan Nafıa Başmühendisliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 935 senesi nisanmm 18 inci perşembe günü saat 11 de Vilâyet Daimî Encümeninde ihale edilecektir. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için «900» lira teminat vermesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli ehliyet vesikasile Ticaret Odası • nın içinde bulunduğumuz seneye aid vesikasını göstermesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları üçiincü maddede yazılı saatten bir saat ev« vel Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel miş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmif olması lâ • zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1628) MERSİN YOLU ANTALYA vapuru 12 nisan CUMA günü saat 11 de Mersine kadar. (1829) İMROZ YOLU KOCAELÎ vapuru 11 nisan PERŞEMBE günü saat 16 da Tophane nhtımından kalka cak gidişte Tekirdağ, Gelibo • lu, Lâpseki, Çanakkale, îm • roza. Dönüşte bunlara ilâve • ten Şarköye uğrıyacaktır. (1830) ist. Levazım Amirlıği Satın Alma Komisyonu ilâniarı lhtiyat subay okullan için 3000 kilo yoğurt 10 nisan 935 çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Kilosunun tahmin bedeli 20 kuruştur. Istekli lerin belli saatte 90 lira teminatlarile Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1795) * •• Bin liralık madenî düğme 10 nisan 935 çarşamba günü saat 14,30 da pazarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli 12 santimdir. ls teklilerin 150 lira son teminat larile belli saatte Tophanede satınalma Komisyonuna gelmeleri (1796) Harbiye mektebinde mevcud ambalâj ve kese kâğıdı yapmağa elverişli tahminen 40000 kilo kitab 25/4/935 perşembe günü saat 14,30 da açık arttırma ile »atılacaktır. Tahmin bedeli 1200 liradır. llk teminatı 90 liradır. Şartnamesini görmek istiyenle rin hergün öğleden evvel arttir maya gireceklerin belli gün ve «aatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1818) *•* Istanbul ekmek yapıcı ar Cemiyetinden: Belediye kanunun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrası mucibince ekmek yapid lannın 1 mayis 935 tarihine kadar belediyece tescilleri hususu Belediye Ifleri müdürlüğünden cemiyetimize tebligat icra edilmiş olduğundan Iktısad tıtanbulda mevcud bilumum ekmek yapicilarin cemiyete müracaatle belediyeden gönderü • mis olan beyannameleri alip muamelelerini ikmal ettirmeleri ilân olunur. Istanbul Birinci tflâs Memurluğundan: Agob Abalıyana aid alacakhlar sira cetveli > K«7rt Ho. Atacakb Taltp *lmKatui ol». r ftn naa Konya Akşehir Malmüdürlüğünden: ldaesi kazamıza aid Bolvadin kazasının Epher gölünün üç seneHk saydiye rüsumu 27/3/935 tarihinden 27/4/935 tarihine kadar bir ay müddetle ve müzayedei aleniye suretîle mevkii müzayedeye vazedilmis olduğundan talibîerin şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere Akşehir Maf kaleminde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (1720) firuı Re. •!•• R*Mla «rtrtlcri 1 Kimil vekili a 19000 vukat ömer F*> ruki 2 Hazrâe 15507 18 19000 00 6 0 00 00 15507 18 Devlet Şârasmda tetkik edilmekte ve faenüz bir karar çikmannf bulunmakta olduğundan redde « dUmiştir. 247 Miiflisin defterinde mukayyed olmadı ğindan reddedil • miştir. 1154 68 Miiflisin borcu ol • dugu anlaçilmadt • gindan reddedUmif* tir. Istanbul Üçiincü İcra Memurluğundan: Emniyet Sandığı namına 11000 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehîi vukuf tarafmdan tamamına 25413 lira kıymet takdir edilen Büyükada, Meşrutiyet mah. Cakoni Cumhuriyet Çankaya S. 23, 25 nu • maralı maabahçe samış ve kuyukı otel, kÖfk, dükkân açık arttir maya vazedilmis olduğundan 13,5,935 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecek • tir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu tak dirde müşterisi üzerine bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttir • manın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 28/5/935 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % yetmiş beşini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin • dir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 | nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektu • bunu hamil bulunmaları lâzımdır. Haklan tapu sicillile sabit olmı yan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit bedeliye rüsumu ve vakıf borçları borçluya aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenleı 20/4/935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık bulundurulacak arttırmada şartnamesile 934/1290 nutna • ralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebile • cekleri ilân olunur. (1827) 3 Kenan; Birinci Vakıf han No33 4 Rasid vekili a vukat Andrapi rim 247. 00' 0 1154 63 00 0 5 Madam Keşişyan 20000 vekilt avukat Kenan ömer Davası derdett olup henüz hükiim veril • ( mediği gibi borç dai hi tahakkuk etmedi' ğlnden reddedilmiş* tir. Agob Abaliyan masasîna müracaat eden beş alacaklı olup btmlar 55908 lira 86 kuruşun kayid ve kabulünü taleb etmisler ve yapüan tetkikat ü«erine yfJniz bir kişinin 19000 lira alacağinın kabulüne ve 6 nci siraya kayid ve diğer dört alacakhnm istekleri 36903 lira 86 kuruşun yukaridaki esbabdan do • layı reddine karar verilmistir. Alacaklari kabul edilmiş olan alacaklılarln 935 senesi mayismm 2 nci perşembe günü saat ikide yapılacak olan ikinci toplan • mada hazir bulunmaları lüzumu işbu sıra cetvelile birlikte Dân olunur. (10300) 00 0 20000 24 kalem çorab makine parçalan 27/4/935 cumartesi günü saat 14,30 da açık eksiltme ile almacakt.r. Tahmin bedeli 1216 liradır. lsteklilerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin 91 lira 20 kuruş ilk teminatla rile belli saatte Tophanede Sa tınalma Komisyonuna gelmele (1819) rı ••• I Emlâk ve Eytam Bankası ilâniarı I Taksitle satılık tarla 186, 187, 188 esaslarımızda yazılı Beylerbeyinde Aziziye Araba sokağında eski ve yeni 4 numaralı 226,627 metro murabbaı tarla «a* tılmak üzere aşağıdaki şartlarla arttırmaya konulmuştur: 1 Arttırma «kapalı zarf» usuliledir. 2 İhale 15 nisan 1935 pazartesi günü saat onda Bahçekapîıındaki şubemizde yapılacaktır. 3 Arttırmaya girmek için 2270 lira depozito verilecektir. 4 Talibler bir lira mukabilinde alacaklari şartnameyi teklif mektublarile birlikte ve orada yazılı şekilde ihale saatinden evvel tevdi edeceklerdir. 5 Satış bedeli ilki peşin olmak üzere sekiz senevî ve müsavî taksitte ödenecektir. 6 Bu babda daha fazla tafsilât almak istiyenler şubemize müracaat etmelidirler. «67» (1518) 25 kalem makine malzemesi 27 nisan 935 saat 14 te açık ek siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2155 lira 90 kuruştur. İs teklilerin şartname ve nümune •ini görmek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin 161 lira 70 kurus ilk teminatlarile belli saatte Tophanede Sabnalma Ko misyonuna gelmeleri. (1820) * • Istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No.si Cinsi ve hissesi 834 1058 Galata Beyazid Eminönü Ahiçelebi 1 Eski Marya yeni Revan} Fırm 18.17 3 Kârgtr hane ve arsanm 3/6 hissesi Kârgir mağaza ve 215 aç4c arttırma üstünde odalaru» 30/630 hissesi Kârgir hane ve 2401 kapalı zarf dttkkfimn 36/60 his. Kârgir hane ve 6288 kapalı zarf 3078 metro bahçe Yarim kârgir hane 702 açık arttırma nin 1/2 hissesi 2021 harita no 478 açık arttırma maralı iki arsa metrosu 398 Yenikapi caddesin 5004 kapalı zarf den 394143454749 numaralı dört dükkânm havasını müftemil 557 metro arsanin 9/16 hîsKârgir mağaza ve 370 açdc arttırma üstündeki odalarin 3 619 200 129 392 640 hissesi Kârgir hane ve 16320 kapalı zarf dükkânm 2/3 hissesi 106,93 metro arsa 428 açik arttırma Hisseye »öre Muhammen K. Türk lirasi 1912 kapalı tarf 1064 1205 1421 1630 1632 2075 Büyükdere Bebek AmavudHcöy Bostancı Çatalçesme Galata Hadama Bflyuicdere E»ki Küise yeni tnıtrah Pııbarao Çatalçesme M7 40 E. 4 Y. 56 Taksitle Satılık Âarsa Esas No. Mevkii ve nev'i Depozita 378 Teşvikiyede Bostan sokağında 4/9 kapı ve 30 harita numaralı 619,50 (altı yüz on dokuz buçuk metro murabbaı arsa) 1300 Lira Yukanda yazılı arsa ilki peşin olmak üzere sekiz senevî ve müsavi taksitle ve açık arttırma ile satılacaktır. İhale 13 nisan 1935 cu martesi saat onda yapılacaktır. Isteklilerin tayin olunan gün ve saatte Şubemize müracaatleri. «75» (1626) Kumaşı eflıeti askeriyeden verilmek ve malzemesi müteahhide aid olmak üzere 981 takım elbise ve şapka 25/4/935 per şembe günü saat 11,30 da ka palı zarfla eksiltmeye konul muştur. Tahmin bedeli 10791 liradır. llk teminatı 809 lira 32 kuruştur. Şartname ve nümune sini görmek istiyenler hergün öŞIeden evvel görebilhrler. Isteklilerin kapalı zarflannı belli *aatten bir saat evvel Tophanede Satınalma Komisyonuna vermeleri. O823) *• 25 kutu galibarda ve 50 kutu çizgi sabunu 13 nisan 935 cu martesi günü saat 14 te pazar lıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 130 liradır. lsteklilerin 19 buçuk lira son teminatlarile belli saatte Tophanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1821)' 1621 Mü. 16 Mfi. Çefmemeydanı ve Cevabir £ . 6*2» çikmazi ve Yenikapi 44 4030 Istanbul Bahkpazarl Ahiçelebi I ^nofifflrf|(tf j 20 Taksitle Satılık Köşk: E«as No. 642 Mevkii ve nev*i Depozito Lira 4321 4790 Beyogln Asmahmescid Fatih MoUafenart Tepebaşı 7173 Eski 123 E. Ahmediye Y. Vatan harita 3857 cad. 72,50 metro maa 829 açık arttırma Beyazid meydanlnda 4841 Beyaeid CamcuB E. 9 Y. 11 bodurum arsanin E. BuğdaycilarkapUi 1/7 hissesi Y. Küpçüler çikmazı çikarilmıştır. thaleleri 22/4/935 tarihine tesadüf eden Yukanda evsafı yazılı gayrîmenkuiler on giin tnüddetle satişa pazartes günü saat on dörttedir. Satış münfıasiran gayrimöbadil bonosOedir. 5000 lirahk haki dikiş makine makarası 13 nisan 935 cumartesi Büyükadada Nizamda Sefer Oglu kösklegünü saat 14,30 da pazarhkla rinden ayrılma 3 parsel numaralı 1920 alınacaktır. Tahmin bedeli be metro murabbaı Kuleli köşk. 1400 | her makara 4,50 kuruştur. lstekYukanda yazılı köşk ilki peşin olmak üzere sekiz senevî ve mü lilerin 750 lira son teminatlarile belli saatte Tophanede Satm savi taksitle satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. thale 17 alma Komisyonuna gelmeleri. nisan 1935 çarşamba günü saat onda yapılacktır. lsteklilerin ştıbe (1822X mize gelmeleri. '87» (1714),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog