Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

' Camhttrivet r Meydan okuyan boksöre rakib çıktı Aziz Besimle karşıîaşmak istiyen dört boksör var! Askerlik işleri Subeye tiavet M Isıanbui Borsası kapanış fiatleri 9 4 9 3 5 N U K U D 1 Sterlın 1 Dolar J o hransız Fr. Jw L:reı 20 Belçıka Fr. i'l Urahmj 20 Isvıçre fr. 20 Leva 1 Flornı İQ (r«k kronu l A^uMurja $1, ! Feçeta 1 Mark 1 Zhtl 20 Le\ io Dıı ar 1 Rtble t \en ! Isveç kronu 1 1 urk altını l Mecıdiye 1 Ranknot Os. B. Kadıköy Askerlik subesindne: 1 Kadıköy Askerlik şubesinde yazılı yerll ve yabancüardan şimdiye kadar aakeriiginl yapmamıs 316 dan 328 e kadar (328 dahil) do£um!u!artîan piyade ve deniz sımfına aynlmış olanlar bu nisanda Bevkedileceklerdir. 2 Bu «rl«rln şubede içtima günü 24 nlsan 035 Ür. 3 Bedel vereoelclerln bedelleri nl hayet 23 nlsan 935 akşamına kadar kabul edilecektlr. 4 Yukanda yazılı doğumlulardan piyade ve deniz smıfianndan olanlar m 22 nlsan 935 günü şubeye gelmeleri ve yoklamalannı yaptırmaları lazımdır. • ** Emino'nü Askerlik şubeslnden: 1 Mızıka. deniz sımfından 316 ilâ 827 doğrımlular voklama kaçağı re ba kayasile 328 doğumlulann artıgı ve 329 doğumlular. 2 Piyade sınıımdan 318 dahil 323 dahil doğumlular 24 nisan 935 günü sev. kedilmek üzere silâh altuıa ahnacak . lardır. 3 Yukanda yazılı smıf ve doŞum . lulardan bedel verccek olanlann bedcl leri nihayet 23 nlsan 935 günü a.ksamına kadar kabul olunur. 4 Vaktile bedel vermis olup h*ntiz kıt'aya gitmemls. olan erlerin de l mayıs 035 te kıt'ada bulunmak üzere 28 nisan 935 te şTibeye müracaat etmelerl. Fatih Askerlik subeslnden: 1 316 327 (dahil) bakayalarile 328 ve 32fl doğumln mızıka ve deniz efradı sevke tAbldlr. 2 316 827 <dahin bakayalsjile 328 piyadeler de sevke tâbidir. 8 Bu emıflardan bedel vereceklerin bedellerl 23 nlsan 935 aksamına kadar kabul edillr. 4 Toplanraa gtinü 24 nisan 935 saat 9 dur. •** Üakudar Askerlik şubesi baskanlıgın . dan: 1 316 . 328 dahil doğumlulardan şim. dlye kadar sevkedilmemls gayrllslâm efrad 24 nisan sabahı Üsküdar Askerlik subeslne müracaat edeceklerdir. 2 Nakdî bedel verecekler 23 nisan 935 aksamma kadar bedellerini verebl Iirler. 24 nisandan aonra bedel kabul e dllmez. baftada iki gün idman ettîrilmek • tedir. Millî takimın yapacağı bu oyuna 2,30 da başlanar<ıktv. WK 1'3, l'fi. 8ü. 2. 50 8H>. 22 8^.50 605, 18, 169. ^09. i3, 2*. 814. 24. ^4. HASAN KREMİ Dünyada mevcud kremlerin en nefisi, en sihhisidir. Nazik cildli kadmların hayat arkadaşıdır. Ihtiyarîarı gençleşti • rir ve gençleri güzelleştirir. tnsana ebedî bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tüb halinde 20. Hasan Deoosu: Ankara, Istanbul. Beyoğlu. Acele Satılık Arsa Fmdıklıda Dereiçînde yeni yapilan tlkmektebin karşisında 304 metro miktarindaki arsa satıhktir. Oradaki kahveci Mustafadan sorulur. ISTANBUL TRAMVAY ŞlRKETt Hissedarlar Umumî Heyetinin adi surette toplanması TIFOBIL Dr. Ihsan Sami Tifo ve parstüo hastalıklanna tatnlmsmak için sğızdan altnan tito haplandır. hiç rahatsızlık vcrmez. Herkes alabiiir. Kutusu 55 Kr. tkinci davet ilâm 28 mart 1935 tarihinde adi stırette toplanmiş olan Hissedarlar Unrmmî Heyetinde Ticaret kanununun 366 nci maddesine göre lâzim gelen nisabı ekseriyet hâsil olmadığindan, Istanbul Tramvay Şirken' hissedarlan mezkur kanunun 366 nci maddesi mucibince, asağıda sureti yazılı ayni ruznameyi müzakere etmek üzere 27 nisan 1935 cumartesi günü saat 15 te Beyoğlunda, Tünel meydanmda, Metro hanm daki İdare Merkezinde adi surette topIanacak olan Umumî Heyete tekrar davet olunurlar. En az 10 hisse senedi olup, bu içti mada bulunmak istiyen hisssedarlann Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre toplantıdan en az bir hafta evvel hisse senedlerini: tstanbulda: Şirketin tdare Merkezine Osmanlı Bankasina Selânik Bankasina Bürükselde: «Societe Financiere de Transports et d'En treprises Industriel les» e yatırmaları icab eder. Hisse senedlerinin tevdüne müteallik damga ve diğer resünler yatıran lara aiddir. Ticaret kanunun 366 nci maddesi • ne tevfikan, temsil edilecek sermaye • nin miktari ne olursa olsun, bu Umumî Heyetin müzakereltri ve kararlan muteber olacaktır. MÜZAKERAT RUZNAMESÎ 1) tdare Meclisfle Murakıblar ve Hesab komisesi raporlarinin okunmasi. 2) Mevcudat hesabı, bilânço ve kâr ve zarar hesablarinm tasdikile tdare Meclisinin hesabı sene temettülerine daîr teklifi. 3) tdare Meclisi azası tayini. 4 ) Murakıblarla Hesab komiserinin seçümesi ve ücretlerinin tesbiti. 5) İdare Meclisi azasina bizzat ve • ya bilvasita alâkadar olabflecekleri şirketler veya ticarethanelerle lüzumu takdirinde şirket namuıa ticarî muameleler yapabümesi içtn Ticaret kanununnn 323 üncü maddesine göre mezu • niyet verilmer. Istanbul, 28 mart 1935 İDARE MECLtSİ iyi bir irad Beyoğlunun en îşlek bir yerinde *enelik iradı safisi (2000) lira olan bef katlı bîr apartıman satılıkür. Taksnnde Siraservilerde Billurcu çikmannda Ahmet Şükrü Bey «partımani 3 No. ya hergün beşten sonra müracaat. , •a. 43, 16 26, 15, 5/; 3i, 30, 037. 4 50 23 . Açılıs 60,50 • 7950 22. 17. 43. ^4. 25, 15. 54. 34. 32, 938 44 50 •,40 Kapa ı$ 608,50 1,7938 P.5425 46*85 84.1233 J.4535 65.7:13 I.|7fc6 18.9^6 10A '^4. Dr. BAHATTiN ŞEVKi Bahçekapı Tag Han 2 nci kat. Saat 9 dan 7 ye kadar. r* Zühraviy* NMH«II ÇEKLER Lopdra N e v ^ ork Fans Müâro UrUkscl Atıca Ceıcvre Soha Anısıttoam Praj: Vljana Msdnd lierlır Varfova Budape;te Bükreç Helgiad YoLotıam» Moskova Stnkhoım 124)6 9.5fc91 12.04 Sîpohi Ocağındaır Baskan seçimi toplantısi 14/4/935 pazar günü saat 16 da yapilacaktir. Saygılı üyelerimizin bulunmalarinı dileriz. Boksör Azü Besimtn tekUfM eden boksörlerden İsmaü Hakkt, Hasan Berk, Fahrettin Gazetemizin 6 nisan 935 tarîhli mishasında boksör Aziz Beumin bir mektubu çıkmıstı. Aziz Besim, kendi sikletinde olan bütün boksörlere meydan okuyor ve bunlart maça da•et ediyordu. Bu davete dört bok • •örümüzden eevab aldık. Bunlardan biri Haydarpasa De mrryollan Cer müfettislîk kaleminde Hasan Berktir. Kilosu 55, boyu 1,64 tür. Dört unsluk eldivenle rkişer dakikadan dört veya alti daki lcah bir maçı kabul etmektedir. Kontnratın imzasindan iiç hafta •onra maç yapabileceğin! söylüyor. tkincisi, Bursa tdman Yurdu vamtasile Hüseyindir. Aziz Besimi 7 mayista maç yapmak iizere BUTMya çajfrrrmaktadır. Uçücüsü de Bursa Vilâyet mat • baası yanında 9 numarada Fahrettindk. Bu sporcu, bu gibi ama • tör müsabakalannda bir iki kilo T« üç bes santim fazla urunlufcun ehemraiyeti olmadığını söylemekte ve müsabakaya hazır olduğunu bildirmektedir. Dördüncü mektub, tsmail Hakkı Uminde bir boksörden gelmiftir. { • * mail Hakkı da ckilom 56, boyum 1,64 tür. Bu plçüler dahilinde mü • •abakaya haztrım» demektedir. Gazçtemize gönderdiği bir mektabla bok» yapmak istiyen Aziz Be> simin bu cevablara vereceği cevabı da gene bu «ütunlarda nesredeceğiz. 84.2^32 «5 53 1.1784 18.98:5 4,2375 5.M5 4. 164 4.5'58 78.58^ 85.1375 :..809 1087. 3.19 A Açıiij 29 65 28 4.21 5,8056 4,20»4 4.51X3 7v<55 35.0787 .8045 O8".75 3.D57 ısapanış 9.475 28 RÖNTGEN Kvinızde yatağın zda RÖNTGtN MLJAYENESİ y pt rabilirsımz. Yeni ffetirttıjimiz snn .«istem seyyır Röntgen cıhazımız dokroriaMi ve has talann eronne aroadedir. Rumelı yakası İçin : SIŞU ŞlKA YUROU Tel. 41807 Anadolu yakası içm : RADYOLOG SAADET VK KÂV1İL Kadıköv Te'. 60149 Kumkapı Nüfus memurluğundan: Kumkapı Sofular mahallesi Ye sil tekke sokajı 51/80 34 numarali hanede Rum ortodoks milletin • den Yani Potes Dömüniko kızi 316 tzmir doğumlu lülya bu kere ihtida ederek ismi Avniye tesmiye kılın • dığı tstanbul Müftiliğinin 4/10/934 tarib ve 514 No. Iı ihtida vesikasm dan anlasılmağla alelusul gazete nizle ilânını dilerim. İSTİKRAZLAR 1933 Tiirk borcu tahvlll I • • S > • 3 1933 ik, IstıLrazı stıkriEi Dahlll Frjıanı TAHV1LÂT Eiektrik Trarruay TOnel Rıhıım Aradolo Açılıs Kapanış Veinbergin satışı Nev*î sabsma münbasır olan bu satıs, önümüzdeki 12 nisan 1935 tarihli cuma günü icra edilecektir. On senedenberi gerek saray Iarda, gerek hususî otellerde ya • pılmıs olan müzayedeli satı^Iar • da buna mümasil san'at eserleri ve birbirinin zarafetine uymus kıymetli esya simdive kadar sa tıhğa arzMi1memi?ti. Babusus bu esyanın içinde kıymetli ve tanınmış yağh boya »an'atkârlarının imzalarım havi, altmış aded ar • tistik tablonun mevcud olması ziyaretçilcri hayret içinde bırak • maktadır. Yalnız bu tablolar sa tısın güzelliğini teskil etmemekte olup ayni zamanda Krîstofl fabrikasının gümüs takımları, nadide halılar, Moucharabis mobilye!er, bronz heykeltikler, Viyana mefruşatı ve sair nadide ve kıymetli eşyalar <îa vardrr. Şimdiye kadar e?i görülmiyen ve böyle hayret uyandırıcı bîr satisa behemehal iştirak edilmesi icab eder. Adres: Alyon sokok, 11 numaralı Perpiniyani Apartıman Atma kat, tpek (Opera) Sinematoğ» af karsısmda. • MümpssH n m I 44.M 44^5 51.60 44, 44, 5'.30 Sipahi Ocau balosu Sipahi Ocağı tarafından ber se • ne verilmesi mutad olan ve ocak üyelerile dostlannın birlikte güzel bnr gece geçirmelerini temin eden balo, bu perşembe aksamı saat 22 de Ocak salonlannda verilecektir. ilân Sahibi imtiyazi bulunduğum ermenic« «Jamanak» gazetesinin imtiyazıni oğ • lum Melik Koçunyana devrettiğunden hiçbir vecih ve suretle «Jamanak» gazetesile irtibat ve alâkam kalmadığmı beyan ve ilân ederim. Araksi Koçunyar Bostancı Yardım Birlıği Bostancı Fakhler Yardım Bicli ğinin yıllık kongresi yapılmıs ve yeni idare heyetine Nîyazi Sezgin, Kadti Esen, Nazmi Aydm, Hüsnü Giizgü ve Şevki Çavuş tekrar ve Mecid Akiz, Salih özülgen ve Asım yeniden seçilmi'lerdir. Satılık eczane Bursanın en işiek caddesindedir. Rahçekapıda Sisa ecza deporuna müracaat. übertas takımı cumaya geliyor Şehrimizde Avusturyaaın futbol tajcımı bula gelecek, üç maç yapacak olan Libcrtat profesyonel cuma sababı tstan • ayni gün ilk maçını Cuma pünU yapılacak lik maçian Şan konseri Meshur Yunan basosu Yorgi Drakopulos bu cuma günü saat 18 de Ünyon Fransezde bir konser verecektir. Prog* ramda Verdinin, Rosininin, Halevinin ve Maruf Yunan bestekârlarinin muh telif eserleri vardir. Konser merakla beklenmektedir. Taktim »tadında Galatasaray takırailc saat 16,30 da yapacaktır. Bu takımı getireolerin söyledik • leria* nazaran Libertas, Avustur yada ikinci kümeden birinciliğe geçmit dcrli toplu futbol oynıyan bir takımdnr. Merkezi Avrupada ve Irreçte birçok. tnaçlar yapmış olan bu takımm Avrupa tucnesini muvaffakiyetle bajardığı aynca söylen • mektedir. Lik maçalacuıın nihai oyunlarında Fenerbahçeye karşı ytiksek bir oyun gosteren Galatasaraym, Avusturya takunile yapaca fı bu maç, ilkbahar mevsimlnîn en hararetli bir oyunu olabilecek kiymettedir. Mmtaka Tutbol heyeti baskanlığmdan: 12 nisan 935 cuma güntt yapılacak mmtaka. resmi maçlan: 1 Beşiktas Şeref alamnda: Alan gözcüsü Şazi Tezcan Saat 14 te Karagümrük Peneryılmaz A. takmılan hakem Sadi Karsan Saat 15,45 te Sümerspor Halic A. takımları hakem Şazi Tezcan 2 Fenerbahçe alanında: Saat 13 te Doğanspor Ortaköy A. tak'mlan hakem Ali Rıdvan. Seyhan Vilâyetî Daimî Encümeninden: 1 Adana Misis yolunun 0 + 000 5 + 000 kilometrolan arasındaki şose inşaatı «36833» lira «92» kurus keşif tutarı ile ek • »iltmeye konmustur. 2 8 u işe aid şartnameler ve evrak çunlardır: A Eksiltme çartnamesi. 6 Mukavelename projesi. C Nafıa İşleri Umumî sartnamesi (matbu) D Fennî sartname (matbu) E Hususî şartname F Keşif cetveli ve proje resimleri tstiyenler bu şartname ve evraktan matbu olmıyanlarînı bîr lira seksen dört kuruş bedel mukabilinde Seyhan Vilâyeti Nafıa Baş • mühendisliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 935 senesi mayısın ikinci perşembe günü saat on birde Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır 4 Eksiltme, kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için «2762» lira «54» kuruş teminat vermesi ve Nafıa Başmühendisliğinden tasdikli fennî ehliyet vesikasile Ticaret Odasının içinde bulunduğumuz seneye aid vesikasını göstermesi lazımdır. 6 Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğine verilecektir. Posta ile gön « derilecek mektublar da nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış ol • ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1629) Mister Markam, beyhude vakit kaybediyoruz, dedi. Bu mükâlemelerden ne fayda hasıl olacak? Bize lâzım oîan Sperlingdir. Meaele gayet basit canım. O Mis Beli seviyor, bu yüzden Robini kıskanıyordu. Robinin ok endahtında kendisinden daha fazla muvaffak olması da bir kıskanclık sebebi teşkil ediyordu. Bu yüzden kavga ettiler. Bu kavgayı profesör de işit ti. Beraberce silâh salonuna indiler. Bütün bunlar şahidlerin ifadelerile müspet.. Vans gülerek ilâve etti: Sonra maznunun ismi de serçe manasına geliyor. Bunu da u nutmamalı... Hayır Hat bu tarzı hal pek kolay, pek basit olur. Hat aldırmıyarak devam etti: Orada Sperling eline bir vay aldı. Buna bir ok taktı. Ve Robini bahçede öldürdü. Hat, pek hızlı gidiyorsunuz. Herşey bu kadar kolay bulunacak olsa hayat pek sadelejir. Hayır Hat, Robin asla bu şekilde öldü rülmedi. Robinin kafatasındaki kırıkhğı nazan dikkate alsanıza... Bu sukut neticesi olabilir... Fakat henüz sabit olmadıgı için biz başka türlü de düşünebiliriz. Maktu • lün şapkasına ne diyecekainiz> Niçin ayakları ucunda duruyordu> Sonra okun ucundaki arıza... Bu ok bu şekli ile bir yaya yerleştirilemez. Maktul tam kalbinden vurulmuş... Ne dersiniz Hat, hasmı ona nişan alırken Robin bir nişan tahtası gibi durmağa mecbur muydu? Neye vaziyetini bozmadı? Vans bir sigara yaktı. Sonra a< ğır ağır devam etti: Ha az kalsın unutuyordum, Hat insan kalbinden vurulduğu zaman kan fışkırır. Hele okla vurulursa... Biz bu aramamız lâzım ge* len kan lekelerini bahçede değil, silâh salonunda bulacağız, Hat, Salonun zemininde, kapıya yakın yerlerde... Haydi gidip bakınız! Hat bir müddet dü?ündü. Sonra birden kararını vererek kapıda kayboldu. Kumaş imalinde mütehassıs Galatasaray talebesinin Marmamara felâketzedeleme yardımı Hilâliahmer Beyoğlu kaza şubeslnden: Galatasaray lLsesl talebesi Marmara adasmda felâket görenlere yardım olmak üzere topladıkları 2179 kuruşu subemize venıüşlerdir. Bu vatan genclerine insan. lık duygularından ötürü teşekkür olunur. Ressam, teknisiyen, tecriibeli ve diplomalı bir zat tstanbulda hizmet anyor. cSpesiyalist» rumuzile Galatada Jurnal Doryan gazetesine yazümasi. DOKTOR Istanbul spor kulübünUn kongresi tstanbul Spor fculübü baskanlığından: İstanbul spor kulübünün ikinci ceLsesl 11/4/935 cuma «abahı saat 10 da İstan . bul Halkevinde toplanacaktır. Üyelerin gelmelerl rica olunur. Kongreye davet Hilâliahmer Üsküdar şubesinden: Üsküdar kazası Hilâliahmer kongresi 12 4/S35 cuma günü saat 14 te Üsküdar Halk Fırkası binasmda toplanacaktır. Azalann zamanında gelmelerl rica o • lunur. Millî takım namzedleri ikinci küme muhtelitile karşılaşıyor Birkaç haftadır hazırlık idmanları yapan millî takım namze^*ri bu cuma Galatasaray • Libertas maçından evvel ikinci küme muhtelitile karsılasacaklardır. 2 nci küme kulüblerinden seçilen futbolcular tngiliz antrenörün nezareti altmda ** Cumuriyet,, in t«frikası S 17 Bursada lik maçları Bursa (Hususî) Mmtaka lik maçlanna bu hafta da devam edilmiştir. tdman Yurdile inkisaf takımları karfilaçmıslar, Id'man Yurdu sıfıra karsı btrle maçı kazanmıstır. tkinci maç Demirtasla Muradiye • spor arasında olmustur. Demirtaş lılar bire karsı bes sayı ile galib gelmişlecdir. lerine devam etti: Mister Druker size başka bir şey soracak değiliz. Hiddet etıneğe lüzum yok. Biz validenizin odasından işittiğiniz feryadı cinayetin vukuu zamamnı tesbit için tahkik ediyoruz. Robinin ölümile bu feryad ara8inda ne gibi bir münasebet bulunabilir? O size birşey gördüğünü söyledi mi? Adolf Druker yorulmuştu. Vane yeni bir sual soracağı sırada pro • fesör Dillard ile Arnesson kapıda gözüktüler. Profesör: Ne var, ne oluyor? dedi. Bir gürültü işiterek geldik. Bel zaten pek müteheyyic... Onu daha fazla korkutmesanız iyi olur. Cilt ve zührevf hastaltkiar mütehassısı. Babıali, Ankara caddesi No 43 Cumadan başka hergün sabahtan »kSamt kadir. Teleton: 2 FEYZİ AHMET c Yeni eserler Akşam yıldızı Diş Tabibi K E M A L U1VVER Muayenehanet Çemberlitaş No. 2 Güzel apartıman Şalr Mustafa Remzi bu namda küçük bir şiir kitabı çıkarmıstır. Tavsiye ederiz. Druker zahmetle nefes alıyor du. Bu zalim ve kara kalbli a damlar.... Yok azizim, onlar vazifele rini yapıyorlar. Haydi biraz kendinize geliniz. Ben sizi evinize götüreyim. Arnesson kamburun koluna girdi. Beraberce uzaklaştılar. Markam profesöre hitaben: Sizi rahatsız ettiğimiz için tekrar özür dilerim efendim! de • di. Profesör makul bir sebeb bulunmadığı halde suratını asmıştı. Biraz sert bir eda ile cevab verdi: Buradaki isinizi nekadar çabuk bitirirseniz o kadar memnun olacağım. Markam t Beli korkut • mamağa bilhassa dikkat etmenizi rica ederim. Gitmeden evvel beni tekrar görünüz! Profesör dışarı çıkınca Markam elleri arkasmda dolaşmağa basladı. Vansın önüne gelince durdu: Adolf Druker hakkında ne fi kirdesiniz? Şüphesiz iyi bir ayakkabı değil. Hem bedenen, hem de zihnen maluldür. Mükemmel yalan söy lüyor. Fakat çok tedbirli, pek çok tedbirli. Onda gayritabiî bir dimağ var. Alelekser kendisi gibi malul lerde bulunan bir dimağ... Maamafih mükâlememiz bizim için epey faydah oldu. Markam başını sallıyarak mu kabele etti: Maksada varmak için güzel görülür sekilde ilerlemediğimize eminim. Belki az ilerledik, fakat gene ilerledik. Bu garib riyaziyeci bize üzerinde durulup düşünülecek bir çok noktalar gösterdi. O hiç şüphesiz daha birçok şeyler söyliye cektir. Ben «una eminim ki biz bu ana oğlu nekadar iyi tetkik edecek olursak o kadar çok fayda göre • ceğiz. Belki yarım saattenberi tek kelime söylemeden duran Hat niha yet dayanamadı: Taaan: Tercume eden: 8. S. Vfln Dtnı ömer Fekmi Başkvt Hat ayağa kalkarak ileri doğru bir adım attı. Vans ise hiç kımıldamadı. Koltuğunun arkalığına da • yanarak rahatça sigarasmı içiyor du. Druker bira« »akinleçince söx Vans ayağa kalkmıstı. Birsey •oyliyecekti. Fakat Arnesson ona vakit bırakmadan Adolf Drukere doğru yüriidü. Biraz sakin olunuz dostum. Siz hayatı pek ciddî telâkki edi • yorsunuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog