Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet )U Sömikok fabrikası f Şehir ve Memleket Haberlerii) Sıyası İnşaatı haziranda bitecek olan Zonguldaktaki fabrika temmuzda çalışmağa başlıyacaktır icmal Hukuk Fakültesinde imtihan sekli Fakülte Meclisi bir karar verecek Ankarada imtihan talimatnamesi hakktnda müracaatlerde bulu • nan Hukuk Fakültesi üçüncü smıf talebe heyeti dün sabah Ankara • dan sehrimize avdet etmiştiı. Ba kanlık talimatnamede istenilen tadilâtm Fakülte meclisi tarafından yapılmasına karar venniştir. Tali • matnameyi tam salâhiyeti haiz alâkadar profesörler hazırlamıstır. Kültür Bakanhğı, eğer Fakülte meclisi tadilâta lüzum görürse bazı maddelerin hafiflettirilmesi müm kün olabileceğini bildirmisiir. Fakülte meclisi bu hafta içind'e toplanarak bu meseleyi görüsecektir. Meclisin tadilât yapmagi kabul etmesi kuvvetle muhtemeldir. Sümer Bank Geçen yıl 1 milyon 617 bin lira kâr etmiştir Sümer Bank umumî heyeti için hazırlanan rapora göre Banka 1934 senesinde 1,617,000 lira safi kâr temin etmiştir. Banka, geçen sene yeniden büyük tesisat vücude getirmis ve bunlar için mühim parjlar sarfetmiştir. Bunlara rağmen bu kadar kâr temin etmesi Bankanm ve fabrtkalaruı iyi idare edildiğine bir delil te«kil et mis, malî ve »ınaî mehafilde tak dîr uyandırmıstır. ' Tramvay Şirketile müzakereler Belçikadaki merkezden talimat bekleniyor Bayindırlık Bakanlığile Tramvay şirketi arastnda geçen ay baslıyan, fakat iki tarafm noktai nazarları arasındaki geniş farklar yüzünden geri kalan müzakereler'e yakırda tekrar başlanacajn söylenmekted'ir. Tramvay şirketi meclisi Belçika • daki merkezden müzakereye mevzu olan meseleler üzerine kat'î salâ hîvet ve talimat istemiştîr. Halli gerek Ii görülen i«lerin basmda sermayenin yeniden tesbitî ve yeni hatlar inşası için yeni bir mukavele yapıl ması gibi şirketin malî vaziyetini alâkadar eden meseleler bulunduğu için Brükselden talimat almadıkça sirket, hükumetin tekliflerine ce vab verememektedir. Maamafih »irketteki alâkadar • ların ifadesine göre beklenen tali • mat bu ay içinde srelecek ve murahhaslar yeni tekliflerile ay nihave tine do*«ru tekrar Ankaraya gide ceklerdir. Macaristandaki umumî intihab acaristanda yeni parla mento intihabatı yapıldı. Bu umumî intihabm verdiği neticeler yalmz Macaristan için deçil, belki bütün Orta Avrupa ve dolayısile umumî Avrupa politikası için mühimdir. İntihab mücadelesinde Başve kil General Gömböş parlak bir zafer kazandı. Bu zafer Macaristanda irticam bozgunluğu manasını ifade eder. Harbi Umumiyi müte akıb Macaristana bolşevizm hâkim olmuştu. Bu rejim çok yaşamamıştı. Fakat halkın ve bilhassa idareyi ele aîan muhafazkârların üze rinde çok derin aksülâmeller uyandırmıştı. Terakkiye ve teceddüde taraftar herhangi hareket ve teçebbüse derhal komünist temayülü damgası vurulmakta ve bunun ilerlemesine ve tahakkuk etmesine mümaneat olunmakta idi. Bu suretle Macaristan adeta Krunuvusta devirlerini andıracak bir hürri yet darlığı içinde bunalmış kal mıştı. Macaristanda bu zihniyetin devamı bu büyük milletin nihayet beynelmilel mevküne dahi fena tesirler yapmaktan hâli kalmıyacaktı. Haricî politika8İle bütün Avıupada nazarı dikkati celbeden Ge neral Gömböş dahilî siyasette dahi yeni hamleler yapmağa karar vererek intihabata lüzum görmüştü. General Gömböş Macar milletini canlanıdrmak ve kuvvetlendir mek için esaslı ıslahat yapılması lüzumuna çoktanberi kanaat hasıl ettiği halde bu fikrini hükumet hrkası millî birliğin başlanna ve bahusus bunların lıderi gabık Başvekil Kont Bethlene bir türlü kabul ettirememişti. Ekserısi muhafaza kâr olan millî bırlik reisleri köylüye gizli ve müsavi rey hakkı ver mekten ve fikir hürriyetinı genışletmekten korkuyorlardı. Bu vazıyet karşısında General Gömböş kendi ıslahat programiie intihab mücadelesıne atılmağı kurmuştur. Bunun üzerine Başvekihn halk üteflnde büyük nüfuz ve tesiri olduğunu goren millî birHk fırkası da kendi lideri Bethleni feda ederek General Gömböşün bayrağı altında intihab mücadclesıne girmeği öz mevcudiyeti için fay dalı bulmuştur. , Generalin gayet geniş ve hürriyet esasına dayanan programı kendi taraftarlarına kahir bir ekseriyet kazandırmıştır.. Bu intihab neticelerine bakılırs^ Macar milleti artık kendi müessesatım en asrî esaslara uydurmakta engele tesadüf etmiyecektir. Dahildeki mevkii sağlamlaşan General Gömböş te Macar milletinin taleblerini yerine getirmek üzere haricde daha kuvvetli teşebbüslerde buluna büecektir. ı Hulâöa Orta Avrupanın anahtarı mesabesinde olan Macaristan son umumî intihab neticesinde istediği yolu bulmuştur. Maharrem Feyzî TOGAY MÜTEFERRtK Ermeni patriçinin rahatsızlıgı Bir cnüddettenberi ranatsız olan Ermeni Patriği Naroyanın hastalı ğı birdenbire ağırlastığmdan dok • torlann tavsiyesi üzerine Patrik dün Kumkapı patrikhanesinden kaldı rılarak Yedikule Ermeni hastane • •ine naklolunmustur. Zonguldakta yapuan Sömikok ftibrtkaaından bir görunüi: Kömür ihzar binası ve kok ftnnı kumı vardir. Kokıri istihsali esnasında Zonguldakta yapilmakta olan sömielde edüecek gazleri muhafaza için ukok fabrikası epey ilerlemistir. lnsaata fak ufak depolar yapilmaktadır. FabriTürk ve Alman mühendislerinden miikadan istihsal edilecek havagazile bir • rekkeb bir fen heyeti nezaret etmektekaç şehri tenvir etmek kabil olabile • dK cektir. Ancak etrafta böyle büyiik şeınfaatı yapmakta olan Alman grupu hirler mevcud olmadığmdan bu gaz bütün diinyadaki sömikok fabrikalari şimdilik denize verilecektir. nin baslıcalarinı kuran tecrübeli bir Fabrikamn fırinmin msası çok mu • gruptur. him bir iştir. Bu fırin için ayri ayri ve Fabrikanm inşaatı haziranda bitecek numarah 6 0 0 cins tuğla kullanilmaktave temmuzda çalışmağa başliyacaktir. dir. Fabrikanın en miihirn kumı 75 metFabrfkadan istihsal edilecek somikokun memleket ihtiyacmi tamamile te ro yüksekliğindeki bacasidir. Bacanm min edeceği bildirilmektedir. ayrica otuz metro yer altmdan giden VÎLÂYETTE Vaü istirahat istedi Vali ve Belediye Reisi Muhittin Ustündağ rahatstz bulunduğu için. bir müddet istirahat etmek üzere İç tsleri Bakanlığından müsaade istemistir. Muhittin ustündağ Avrupaya giderek bir müddet kalacak ve tedavi olacaktır. Bakırköy hastanes:nde tetkikat Dün Yüceülkü lisesi talebelerin den bir grub hocalarile birlikte Ba» kırköy hastanesine giderek tetki > katta bulunmu|lardır. Oda Meclisinin toplantısı Buğday teşkilâtı MALt MEHAFİLDE istatstık MüdürU geldi Ticaret Odası meclisi bugün toplanacaktır. Bu toplantıda Odaya aid bazı isler görüsülecektir. Ziraat Bakanlığmda buğday ahm satim işJerinin müstakillen yapılması için ayrı teşflcuat kurulacaktir. (Buğday müdürlüğü) adini alacak olan bu teşkilât lâyihası yakmda meciise verilecektir. Suriye parası kote edıldir Suriye ile olan ticaretimiz son zamanlarda inkişaf ettiğinden Suriye parasının borsada kote edilmemesi fiat tahavvülü yüzünden ta • cirlerimizi zarara düşurmekte idi. Bunu nazarı dikkate alan Ekonomi Bakanlığı bir Suriye kurusunun bir Fransız frangı ve bir Mısır lirası • nın 20 Fransız frangı kıymetkıde olduğunu alâkadarlara bildirmif • tir. Profesör Hikmet dün Sevri anlatb iBaştarafı birinci sahifede) cisi Boğazlar meselesine dairdi. Burada hec devletin murahhası bulunduğu halde Türkiyenin yoktu. Bo ğazlar kornisyocıunun ayrica bayragı olacaktı. Boğazlar civarında si lâhlı bir adam bulunmıyacaktı. Si yasî hükümlerin dördüncüsü şark • taki Kürdlere aiddi. Deniyordu ki: Firat nehrinin şarkında oturan Kürd ler, bu muahededen bir sene sonra Osmanlı tmparatorluğundan ayrılmak isterlerse, Osmanlı hükumeti bunu kabul etmeğe mecburdur. Bayrak bizim, hâkimiyet başkasinın! Dördüncü hükütn tzmire aiddi. Bunlar son derece sinti yazılmıstı. Deniyordu ki: tztnir Osmanlı tm • paratorluğunun hâkimiyetinde ka • lacaktır. Bu hâkimiyet îzmir harî cinde bir kalede asılı duracak bayrakla anlasılacak (!) Fakat hâki rniyetin icrası Yunanlılara aid bu • lunacak'br. Şayed beş sene sonra' mahallî parlâmento ekseriyetle buranın Yunanistana geçmesine karar verirse plebist yapılacak ve Yunanistana resmen ilhak olunacaktı. Bu kayidlerden maksad Kuvayı Milliyenin gözünü boyamak ve kandırmaktı, ki bunlar budalaca hareket • lerdi. Muahedenin dördüncü kısmı »kalliyetlerin himayesinden bahse • der. Bu hükümler çok ağırdı. Her hangi bir Türk, vaktile, bir Ermeni veya Ruma f enalık ( !) yapmışsa o Türkün bütün mallan alınabile cek sürgün edilebilecekti. 147 inci madde maarifin uyanmaması için konmuş, 151 inci madde de sinsice muharebenin devam etmesi için vazedilmişti. Buna göre eğer Ostnanlı devleti bu muahedenin ekalliyetle r« tealluk eden ahkâmini tatbik et mezse müttafikler istedikleri yeri ifgal edeceklerdi. tmparatorluğa kalan ordu Muahedenin beşinci kısmı silârtlı kuvvetlere aiddi. Türkiyede Padi • şah muhafızı olarak 700 asker bı rakılıyordu. Asayişi muhafaza için 35,000 jandarma ve jandarmayi takviye için de ayrica 15,000 kisi • lik bir kuvvet aynlıyordu ki bun . lann mecmuu (50,700) kisidir. Bunların tüfek ve mitralyözden başka «ilâhı olmıyacaktı. Jandarmalar dört lejyona tak • sim edilecek, bu lejyonlann her birine % 1 5 i geçmemek şartile müttefik devletlerden birinin zabitleri kumanda edecekti. Bu jandarma lar ücretle ve asgarî 12 sene çalı sacaklardı. Bu suretle millet efra dından kimse askerî talim ve ter • biye görmemiş olacaktı. Donanmaya gelince: 600 tonluk gambottan başka (Şicket vapur • lart kadar), birşey bırakmıyorlardı. Muahedenin 7 incî maddesi de en ağu hükümlerdendi. Nitekim bu hükme göre Musulu, tzmiri ve ts tanbulu isgal altma aldılar. Eğer para kalırsa Malî kısım muahedenin en gü lünc tarafıdır. Malî işler ve vari • dat Türkiyeye iyilik yapmak için(!) teakil edilen bir kocnisyon tarafm • dan idare olunacak.. Varidatın, üçte biri borcların faizlerine, müte baki kısımlan, ecnebilerin Türki yedeki ordularinm iaşesine, komis yonun masraflarına, zarar görmüş tebaalann ziyanlarının tazmhuna M. Baldvinîn miihim bir nutku (Battarafı bıriTici tahifede) s! de Versay hekimlerinin tavsiye eylemis olduklan tedavi tarzına karsı isyan etmişlerdir. Hiç kimse, silâhlan bırakma ameliyatım yap • tırmağa taraftar değildir. Bazıla ıının iddialarına göre, silâhlanma Istanbulda oyun yasagı yok hastalığının davası daha ziyade Ankara vilâyeti tarafından Ankara silâh'.anmaktır. Gene bazıları da dikahvelerinde her türlü oyunun yasak yorlar ki bütün bu hastalık, kurunedildiği haberi üzerine Vali ve Beleditudan ibarettir. Tetkik edilen ilâçye reisi Muhittin Ostündağa müracaat lardan, hele bir tanesi, hastahğın ederek tstanbul için de böyle bir ya • kendinden de beter olmus ve yıl sak düşünülüp dütünülmediğini sorduk. dınm gibi yayılmıştır. Bu da eko • Muhittin Ustündağ bize: nomik ulusseverliktir. Bazı kimse • « tstanbul için böyle birşey mevler diktatörlük denilen, siddetli bir zuubahis değilğidir.» dedi. ilâç daha denemişlerdir. Avrupada SEHtR t$LERl cevelânın bir tımarhane koğuşunu germekten farkı yoktur. Harbe haBelediye tahsilâtı zırlanmakla, sulh feda ediliyor. Belediye, 934 malî senesinin maTezlil edilen Almanya, kendisi yıs sonunda bitmesi dolayısile bu ne verileni reddetti ve silâhlandı. seneye aid varidatın bakiyesiz olaBüyük devletlerin uzun birer tarihi rak tahsil edilmis bulunması için vardir ve 1914 hâdiseleri bu tarih bütün alâkadar subelere tebligat lerin mahiyetini esas itibarile de • yaprnı;tır. Tahsilâtm muntazam se • ğistirmis değildir. Versay tnuahedekilde yapılması için alınacak 35 mesini zorla kabul ettirmekle, bunu murun da imtihan evrakı tetkik ekabul ettirenlerden ziyade, eden dilmistir. Netice yarin belli olacaklerin mahiyetinde bir değişiklik o • tır. Bu memuclar derhal subelere lacağını zannetmek, zaferi müte • gönderilerek ise başlatılacaktır. akıb belki tabiî, fakat her halde azim bir hata olmuştur. Bakırköy ve Adalar suyu Harbi takib eden hâdiselerden Belediyenin Bakırköy ve Adalara alınacak ibret fudur: Bir milletin su nakli için yapacaği 150 bin liraülkü ve emelleri değismedikçe, ohk istikraz teklifi İç i l e r i Bakaa nun hattı hareketini de değistir • Iığınca tasdik edilmistir. İstikraz meğe imkân olamaz.» muamelesi bu ay sonuna kadar biM. Bldvtn bazı Avnrpa memleket • tirilecektir. lerintn, Ingiltereninkilerle taaruz eden Bozuk tramvaylar ulusal ülkülerini anlamak lüzumunu kaydettikten sonra, sözlerini söyle ne • Belediye Şirketler komiserÜği ticelendirmiştir: tramvay arabalannın nk sık yol • « Silihlarm azaltılmasini görmekdan çıkmalanndaki sebebleri tetkiten henüz ümid kesmiyeceğim ve o da ke devam etmektedir. Şimdiye kasilâhlanni tahdid etmek istediğini a • dar yapılan muayenelerde araba • çıkca söyleyuıciye kadar Almanyayı islardan üç tanesi bozuk görülerek tamir edilmek üzere seferden me timzaçtan farig olmiyacağim. Ancak nedilmijtir. Diğer taraftan yollarm gerek Almanya ve gerek başka herhanda tetkik ve muayenesine baslan gi bir memleket bu seyleri tetkik etmek mıstır. istemiyecek olursa, o zaman vaziyetin güçleştiğini teslim ederim. ECNEBÎ MEHAFİLDE tngiltere harbe istekli değildir. Marınetti geliyor Bir harbin çıkmasını istemiyor ve eğer, mütearrızın kim olduğunu taMeşhur fütürist Marinettinin yakın • yin etmek suretile harbin önüne geç da sehrimize geleceği ve burada sefamek imkânı oluyorsa, Avrupada hiç ret binasinda fütürist resimlerinden bir zaman harb zuhur edemiyecekmürekkeb bir sergi açacağı haber ve • tir. rümektedir. tngilterenin, herhangi bir tecavüCEMtYETLERDE zün vukuuna meydan vermemek suretile bütün Avrupa ile beraber, Çocuk bayramı hazırlıgı kendi rolünü ifa edeceğine kanaa 23 nisan Çocuk bayramı müna • tim vardir ve gene kaniim ki sulhu sebetile Kültür Müdürlüğü Çoçuk temin etmenin en iyi çaresi, Ulus Esirgeme kucumile temas ederek lar Kurumunun müzaheretile müsbir program hazırlamağa baslamışterek bir emniyet aistemi vücude tır. Diğer taraftan ilk okullar basgetrrmektir.» muallimleri de mıntaka nahiye menkazlerinde toplantılar yaparak ve geriye para kalırsa (!) devlet bayramda yapılacak merasim ve eğumuruna sarfedilecekti. Her türlü lenceler hakkında görüsmüşler • imtiyaz verme hakkı bu komisyona dir. Başmuallimler her okulun kenverilmifti. Türkiyenin 1600 tondan di mıntakasınd'a bayram yapma • daha büyük ticaret gemisi bulun • tını isteırjislerdir. mıyacaktı. Yani Türkiye bir değil, Çocuk Esirgeme kurumu birçok birkaç devletin müstemlekesi olu • mmtakalann bir araya toplanarak yordu.Muahedenin 9 uncu kısmı ikbir yerde bayram yapmalart fikrintısadî hükümleri ihtiva ediyordu. dedir. Mesele Kültür Müdüırlüğim* Bu kısmın 261 inci maddesi kapi • bildirilmistir. MUdürlük bu hususta. tülâsyonlardan istifade hakkım bübir karar verecektir. tün ecnebi tebaalarına veriyor. Arkadaslar! Bu muahedenin (9) kısmını da saydık. Bunlarm yalnız hepsi değil, hatta bir tanesi bile Türk milletini ortadan kaldırmağa kâfi tstatistik Umum Müdür vekili Celâl Ankaradan sehrimize gelmistir. Celâl Vilayete gelerek nüfus «ayımı hakkındaki hazırhklara datr malumat almıştır. Bugün Vilâyette kaymakamlann içtiraklerile bir toplantı yapılacak ve Celâl nüfus sayımı için yapıl ması lâzıra gelen hazırhklar hak • kında izahat verecektir. ÜNtVERSİTEDE Proî, Leon Bruschbercg gehyor Sorbon Universitesi Felsefe pro fesörü M. Leoa Bruschbercg tara • fından 17 nisanda tstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesinde mü • him bir konferans verilecektir. ProfesöV Leon Bruschbercg beynelmi lel söhreti haiz bir felsefe âlimidir. KÜLTÜR ÎŞLERt Maarif MUdUrlUgU Uce ayrılıyor Kültür Bakanlığı yeni teşkilât kanunu lâyihasında tstanbul icin bazı kayidler konması lüzumlu görül müstür. Yeni kanuna göre tstanbul maarif noktasından Usküdar, Bey oğlu ve tstanbul merkezi olmak üzere üç muıtakaya ayrılacak ve buralara ayrı birer maarif müdürü tayin edilecektir. Bu suretle tstanbul mekezmin işi hafifletilecek, mua • melâtta sürat ve intizam temin edi , îhtısas mahkemelerinde « Esrarcıların muhakemesi Galatada esrar kahvesi işletmekten suçlu Ziya ve arkadasları Ne billa thsanın. muhakemesine dün gümrük 8 inci ihtısas mahkemesinde devam olunmuştur. Şahidlerden komiser Kemal, kaçakçılık bürosu 3 üncü komiseri Hikmet ve Niyazi Aksel dinlenmişlerdir. Vakit geç olduğu için muhakeme başka bir günc bırakılmıstır. İNHİSARLARDA Asrî kav tetkikatı tnhisarlar Bakanlığı yakinda, Bulgaristana asrî sarab kavları hakkında tetkikatta bulunmak üzere üç kişilik bir heyet gönderecektir. tpekli kaçakçıları Avrupadan Istanbula kaçak o • larak ipekli kumas getirmekle suçlu VagonLi memurlarından Jorj Berto ile terzi Jan haklarındaki davaya dün ihtısas mahkemesinde baslanarak bazı sahidler dinlea • mişrir. Bir kısım şanidler daha ça • ğırılmak üzere dava başka güne bırakılmıstır. Çakmak fiatleri indirilecek Hükumet, çakmak fiatlerinin ihtikâr derecesinde pahalı olduğunu tesbit e derek fiatlerin makul bir dereceye in dirilmesini strkete tebliğ etmiştir. Kibrit sirketi çakmak satifinın serbest ol • masuıin kibrit latişlarina çok tesiri olduğunu, çakmak fiatleri de indirüdiği takdirde kibrit sabsinın büsbütün dü • şeceğîni ve bundan hazinenin de müteessir olacağmı iddia etmektedir. Çakmak fiatleri önümüzdeki ay içinde hükumetçe kestirüecek bir hadde iodirilecektir. Diğer taraftan maliye mütehastisi Mollerin firketin malî vaziyeti hakkında hazirladığı rapor da tetkik edümektedir. GÜMRÜKLERDE Sinemacıların dilekleri Sinemacıların dileklerînî tetkike memur komisyon önümüzdeki salı günü toplanacaktır. Bu toplantıya sinemacılar da davet edilerek iti • razları dinlenecektir. Alman istihlâk vergisi iade ediliyor Yolculara aid sahsî esyadan istimlâk vergisi alındığı için kı sa bir müddet zarfmda limanı • mıza gelen yedi ecnebi vapu rundan çikan yüze yakın yolcudan bavul ve valizlerindeki eşyalar için vergi tahakkuk ettirümis ve bunlarm bir kısmi sahiblerinden almmiştı. Bir kısmı da bu vergiye itiraz ederek esyalarim yolcu salonuna emanet birakmişlardı. Ankaradan yolcu eşyalarinm bu vergiden muaf tutulmasi hakkında ikinci emir geldikten sonra, esyalanndan vergi alman yolculann adresleri tesbit edflnuf ve bunlara paralari geri veril • miftir. Vergiye itiraz ederek eşyalarini almiyanlar da yolcu salonuna müracaat ederek mallarini almışlardır. ADLÎYEDE LÎMANOA Cerh değil şakalaşma imiş! Kansı Lâmiayı yaralamakla suçlu tramvay biletçilerinden Fahri • nin muhakemesine dün birinci ceza mahkemesinde bakılarak bazı şa • hidler dinlenmiştir. Sahidler vak'adan haberleri olmadığmı söylemislerdir. Gene şahid sıfatile dinlenen Fahrinin kayinvalidesi Firdes te; evvelce damadı aleyhine şehadet etmiş ise de o zaman aralannda husumet bulunduğunu; halbuki kı zını yaralamış olmayıp sakalastıklarını söylemiştir. Bu hususta bazı sahidlerin daha dinlenmesine lüzum görülerek bunlar çağırılmak üzere dava başka güne bırakılmıstır. Liman Şirketinin resim alacagı yerler tstanbul Liman şirketinin hangi va •' ziyette resim alacağı hakkında yapılan birbirine aykiri iddialar üzerine keyfi yet Ankaradan sorulmustu. Gelen ce • vabda yükleme ve bosaltma işleri için Galata ile iç limanda bağlanan ve Ii manda münakale yapan merakibin ta» şidığı mallar gümrük muayenesine tâbi tutulduğu takdirde resim almacaği bildirilmistir. Bu tefsire göre sirket gümrük muayenesine tâbi olmiyan eşyadan resim aıamiyacaktir. \ Ayakkabısında 590 lira bulundu tskenderiyeye gidecek olan Deniz • yolları tşletme ldarestnin Ankara va • puruna binmek btiyen Zaliyos admda bir kadinin iskarpinlerinin taban astarlan arasında S90 Türk lirau bulunmus ve kadm yakalanarak ihtısas mahke • mesine verilmiştir. Zührevî hastalıklara dair konferans Cumhuriyet Nüshasi S Kuniftur JTurkiye Hariç şeraiti i Pazartesi günü tstanbul Halkevi Konferans salonunda, zührevî hastalıklara dair bir konferans verilmiştir. Konferansta birçok ta lebe ve halk hazır bulunmuştur. Resmimiz bu konferansa aid iki in* tıbaı göstermektedir. Senelik Altı aytık Üç «yUk Bir aylık r Nisan Çocuk Haftasımn başlangıcıdır. 1400 Kr. t700 Kr. 750 14S0 400 800 150 yoktur W J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog