Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi înci cüzü çıkti 75 umhur NmnnnnmmııııunıııtııınıiHiıııııııııniMnııııııımnıiıırnfMiıımıiftnımııııriH CUMHURIYET ÇOCUĞUNUN 7 K1TAPLARI ROMANLAR HIKAYtLER MASALLAR Kitabcılardan arayınız. S6ne NO. 3 8 8 5 Teljrraf re mektüp adresl: Cumhuriyet, Istanbul . Posta kntnsn: tstanbnl. No. 248 Teiefon: Başmunarrtr ve evi: 22366, Tahrlr heyetl: 24298, Idare ve matbaa Insmlle Matbaacılık ve Neçrlyat şirketi 24299 24290. I 9 "an 1935 «mımıınmııtnmnııuiMnıiHinMimnniHiıııniMrMiMiiMnımmınuııınınınıuıuMMiııiMMtıııııııiMnMiıiıiMiMHinnııııuıııuııınnHiuniMnıuniMiıııııııiMiMmiMiirnntnmM Dış Bakanının Bulgarların şikâyetine cevabı Hariciye Bakanının mühim beyanatı düştüğü, asi kuvvetlerin Epire «İki taraftan hangisinin mevcud muahedelere riayet etmekte ve hazirlıklarının tedafüî veya bir komşusu aleyhinde tecaviizî oldugunu göstermek için hakikatin meydana çıkarılmasını kabule hazırız» Bulgaristanın bizi şikâyet Pireye hücumdan korkuluyor etmesi dostluğa yaraşmaz Larisanın Venizelistlerin eline sarktıkları haber veriliyor Hükumet donanması Kandiyeyi bombardıman etti. Havaların fenalığmdan Makedonyada büyük taarruz başlıyamadı. Selânik kolordusu takviye edildi. Venizeloscular iki tayyare düşürdüler ParU 8 (A.A.) Ga demek değilse Dramadakî zetelerin Yunanistana gönasilerin Epire gitmeleıine derdikleri hususî muhabir • maddeten imkân yoktur. lerinin verdikleri tafsîlâta Larisanın işgali için de göre asüer \ Tziyet'eıini ayni mütalea variddir. Lirisağlamlaştırıyor gibidir. sa yani Yenişehir, Teaalya Lö Jumalın hususî muha nın merkezi olup burası da biri, Midillinin îşgalînden asi 'dordüncü kolordu kıtaabaşka, asüerin Sakıı ve Si tının bulunduğu Dramadan S2m adalarını da iki torpito asağı yukarı 300 kilometro muhribi ile işgal ettiklerini ve ötededir. Serez ile Kavalada vaziyet • Binaenaleyh merkezi La lerini takviye ettikten sonra risada bulunan 2 nci kolor Dramayı işgal ederek kıs du kıtaatı isyan etmemişlermen Epire geçtiklerini bil • se, 4 üncü kolordu asileri dirmektedir. le bir iki gün içinde Larisa Fekat muhabir, hükumete ya giremezler. Esasen asile sadık kalan donanmanm harin yolu üstünde merkezt zır oldugunu ve üç torpito muhribinin Kandiyeyi bom Selânikte bulunan 3 üncü bardıman ettiğini de ilâve kolordu vaTdır. Şu halde ya etmektedir. Epir ve Larisadaki askeıler Pöti Parizien muhabir i, de hükumete isyan etmiçlcrhükumet tayyarelerinîn Se • Yunanittanda harekât sahatı: Asilerin ellerinde dir; yahud da yukarıki ha rez ile Kavalada demir at bulunan yerlerin altt riyah çizgi ile götterilmistir berler uydurmajır. mış olan iki asi harb gemisini bom • Fırttna harekâta mâni oluyor bardıman ettiklerini bildirmektedir. Atina 8 (A.A.) Harbiye Baka • nı ve asilere karti askerî harekâtı idaLö Peti Jurnale göre Venizeloscu • re eden General Kondilis, göndermiş lar Larisayi işgal etmişler, Averofu olduğu bir telgrafta, şiddetli fırtına ve takib etmek istiyen iki tayyareyi du • soğuklarm devam ederek, Şarki Makefunnuşlerdir. Pireye karsı bir hücum donyadaki asi kuvvetlere karşi mun • yapilmasindan korkulduğu bildirilmektazam ordunun harekâtım güçleştir tedir. mekte devam ettiğini ve kesif bir sisin CUMHURİYET Fransız gaze hava harekâtma mâni oldugunu bildirtelerinin verdikleri yukanki malumatmektedir. ta bir takım yanlışlüdar var. Telgra General Kondilis, rüzgarta şidde • fın bir yerinde asilerin Dramayı işgal tinden bir tayyarenin düştüğünü, orduederek kıamen Epire geçtiklerinden nun kuvvet maneviyesinin mükemmel tskenderiye 8 (A.A.) Girid oldugunu ilâve etmektedir. bahsediliyor. Drama ile Arnavudluk de, Suda limanindaki asi harb ge • hududundaki Epir vilâyetinin merkezi milerine geçen hafta yaptıklari hü • Hükumet ordutu takviye edildi olan Yanya arasinda kuşbaklsl 350 \ cumda, Averof kruvazöru hüku • Atina 8 (Hususî) Larisadan kilometrodan fazla mesafe vardlr. m [Arkast altinct sahifede} gönderOen dört alay asker Selâniğe yeEğer. bu telgraf Epirde de isyan çlktl [Arkast altinct sahifede] Uzıı sozune Uymıyan Bir siyasa ünkü gazetelerin gec va kit ajanstan aldıkları bir telgrafa göre, Bulgaristan; Türkiyeyi Uluslar Derneğine şi kâyet etmiş. Bu şikâyete bakıhr sa, Türkiye rTrakyadaki askerî kuvvetlerini artınyormuş. Trak yaya yeniden üç piyade fırkası, 500 den fazla top göndermişiz; Trakya ihtiyatlarının üçte birlni silâh altma almışız; Trakyaya A nadoludan ve İstanbuldan 23,000 yeni efrad yollarruşız; Cdirnede çeteler teşkil etmişiz; Trakya ahalisi arasında şiddetli propaganda yapıyormuşuz ve Türkiye mat buatı Bulgaristana hücum ediyor muş. Uluslar Dedneğinin bu Bulgar jurnahna ne cevab vereceğini bilmiyoruz. Fakat hükumetimız, daha evvelki gün bu iddiaya iâ zım gelen karşılığı verdi. Trakya da normal zamanlardakinden faz la hiçbir askerî tedbir alınmadı ğını söyledi. Bulgarlar pek iyi bilirler ki Balkan Harbinden önce, Trakyada Türkiyenin tam dört kolordusu vardı. Bunların merkezleri İstan bul, Kırklareli, Tekirdağı ve Edirne idi. Balkan Harbinden sonra yapılan teşkilâtta, yani Büyük Savaç başlarken Trakyadaki orc^u muz, üç kolordudan mürekkebdi: I inci İstanbul, 2 nci Edirne ve 3 üncü Tekirdağı kolordulan. O zaman boğazlar kapalı ve Edirne müstahkem mevkidi. Öyle oldu ğu halde, 3 üncü kolordunun bir fırkası balıkesirde bulunduğun dan Trakyada tam sekiz Türk fırkası vardı. Bu kuvvet, 3 küçük zabit nümune taburile beraber 75 piyade taburu, 45 süvari bölüğü, 19 makinelitüfek bölüğü 55 batarya top, 12 istihkâm bölüğü, 3 telgraf bölüğü, 12 nakliye bölüğü, 3 tayyare bölüğünden ibaretti. Yukarıda da söylediğimiz gibi o zaman Edirne müstahkem mevkidi, Boğazlar açık değildi, Trakyada yalnız Bulgaristanla komşu idik, Yunanistanla sınırlanmız yoktu. Demek ki bugün Trakyadaki ordumuz, en az Büyük Savştan evvelki kadar olmak gerek iken, Cumhuriyet hükumeti, Uluslar Derneğinin çıkardığı Askerî Yıllığın 1934 sayısma göre, Trakya ve Istanbulda yalnız 3 ünc^ kolor duyu bulundurmaktadır. Bulgar lar 3 kolordu ile I kolordu arasmdaki farkı bilecek kadar askerlik ten anlarlar. ''" * >« J Anadoluajansı, 'daha evvelki gün, .gene Bulgarlara oevaben, Edirne ye asker yığdığımız hakkındetki haberlerin doğru olmadığını söy lediğine ve Trakyada bugün nor mal bir surette bulunan kuvvet lerden başka ne sevkiyat, ne de tahşidat yapılmadığını bildirdiğine göre Bulgarların telâş etmesine hiçbir ciddî sebeb olmamak ge'îktir. Esasen, Bulgarların iddialan doğru olsa bile, Trakya bir Türk memleketi değil midir? Türkiye, orada memleketin müdafaası ba * kımından askerî tedbir alamaz mı? Fakat Bulgaristanm maksadı ABlDİN DAVER (Arkast 4 üncu sahifede) Ankara 8 (A.A.) Bulgarîstanın Akvam Cemiyetine Türkiye hakkında müracaat ettiğine dair gerek ajans haberleri üzerine Ulus Başmuharriri, Dış Bakanı Tevfik Rüştü Arasm ' bu mesle üzerine mütalealannı rica etmiştjr. Dış Bakanımız demiştir ki: ^ c Ajansların Bulgaristanm Akvam Cemiyetine hakkımızda müracaat ettiğine dair verdiği haberler doğrudur. Biz bunu an cak dün ak'am gec vakit öğren • dik ve nekadar derin bir hayretle karsıladığımızı tahmin edersiniz. Daha geçen gün yeni Bulgaris • tan Başvekili, Tü> kiye • Bulgaristan münasebetlerinin dostane mahiyeti üzerinde beyanatta bulun • du. Dün Başvekilimiz tsmet Inönü kamutayda hükumetin programı nı ifade ederken Bulgaristan komşumuza karsı olan vaziyetimizi açıkça izah etti. Gerek iki komşu ülkenin baş vekilleri arasmda, gerek hariciye şefleri arasında karşılıkh duygu • 1 Bulgarlann şikâyetine cevab Dış tsleri Bakanımız Tevfik Rüştü Ara* lan göstermesi lâzım gelen dostane tlegraflar henüz birçok okuyu(Arkast uçüncü saMfede) Galatasarayla Fener 00 berabere kaldılar 120 dakika süren maçta, fırtına halinde esen rüzgârla sinirlilik iki tarafın da iyi bir oyun oynamalarına tnâni oldu Lik maçlanmn finali dün ikinci defa olarak Galatasaray • Fener • bahçe takımlan arasında Taksim stadyomunda oynandı. Geçen hafta Galatasarayın, Fenerbahçeyi 40 yenmesi mühim bir spor hâdisesi olmuş, dünkü maça da hususî bir ehemmiyet verdirmişti. Fakat ge çen hafta büyük bir farkla galib gelen Galatasaray, dün ayni mu • vaffakiyeti gösteremedi ve gol yapamadan oyunu sıfır sıfıra bera • berlikle bitirdi. Doksan dakikalık nizamî müddet bittikten sonra tnaç, on beşer dakikadan iki devre olmak üzere yarım saat daha uzatıldığı halde iki taraf ta gene sayı yap mağa muvaffak olamadılar. Bu 120 dakikalık çetin mücadelenin müs • bet bir netice vermemesi iki sebebden ileri gelmiştir. Evvelâ oyun, (Arkası besinci sahifede) Asiler mağlub olurlarsa... Venizelos, Grid adasını müstakil devlet ilân edecekmiş! "Bugünkü vaziyetin anahtarı Berlindedir,, İngiliz gazeteleri, Berlin seyahatinin geriye bırakılması yüzünden hükumeti şiddetle tenkid ediyorlar Bir Yunan vapuru daha yakalandı «Atlas» ta 5000 ton yanıcı maddeler vardı Venizelos söylüyor: cİsyana riyasetten kaçmmak benim hakkım değildir!» Grîdli reisin Valiye bir mektubu Venizelos, hükumetin telgrafma isyanla cevab verdi! Yunan bandırah Atlas vapuru Çanakkalede çevrilerek dün sabah saat 9 da mahfuzen Istanbula getiribniş ve Haydarpaşa önünde deLondra 8 (A.A.) Dun, M. E rar ele geçirmek için mümkün olmirletilmiştir. denin Moskova ve Varşovaya se duğu kadar çalışacağı da ümid e • Karadenizden gelen Atlas vapu* I dilmektedir. yahatinin haber verilmesinden sonru kaptanı Hamburga doğru git • ra bugünkü vaziyetin anahtannm Liberal gazetelerden Niyuskro • mekte oldugunu söylemiçtir. Va Berlinde bulunmakta olduğu açık nikl, Deyli Herald ile beraber, Sir purda 5447 ton benzin, mazut ve ça bildirilmektedir. Simonun Berlin seyahatinin tehiri sair müştail maddeler vardır. tngiliz hükumetinin, beyaz kitames'uliyetini yüklettiği hükumeti Dün sabah limanınuza getirilen (Arkast dordüncü sahifede) bın neşri ile kaybettiği sahayı tekİV'ljllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllUIIUUIIIIHiniUIUIUUIılllllUUUUIUIIIIUIIJUIUUUIU lUllUUllllUfc Atlas vapurile sularımızda tutulan Yunan vapurlarının adedi dörde baAtina 6 (Hususî muhabirimiz liğ olmuş oluyor. dea) Venizelosun isyana tştira (Arkast üçüncü sahifede) kini ve riyasetini aldiğmı tesbit eden vesaik Atina matbuat idaresi tarafmdan burada neşredildi. Bu «ftesaik, Venizelosun isyana baş ol ı Jçtlı bulduğu sebebIerin hiç t ş«syier oldugunu gösterdiği ^ biîtenaîsînî» asi otdugunu dâ t ^ ettiğioden târihî bir kıymeti olsa gerektir. tsyan çıkınca hükumet hemen o Dün sabahtanberi denizlerde kuv gece bütün vilâyetlere, ahaliye hi vetli bir fırtına hüküm sürmektedir. tab eder birer beyanname gönder Gün doğusundan esen çok şiddetü riizgâr dün vapurlarin Karadenize çikma • miştir. Girid umum valisine de bu larina mâni olmuştur. Esasen firtinanm beyanaame ile bir de Venizelosa veKaradenizde daha şiddetli olduğu ha • rilmek üzere husâsî telgraf gönder*ber verümektedir. Maamafih, geç vakmi;tir. Vali, hükumetten aldığı beBaşmuhaırririmizin kızı Bayan Leylâ Nadi ile Bay Halid Ziya te kadar hiçbir kaza kaydedilmemiş • yannameyi hemen halka ilân etmiş, Uşakhğilin oğlu Bay Bülendin düğünlerinin Ankarada yapıldığım yaz • tir. Fırtına yüzünden dün saat 17 de sor.ı a da Venizelosun evine bizzat mıştık. Resmimiz gelin güveyle ebev«yinler!ni; Millî Müdafaa Bakanı limanimiza gelecek olan Izmir vapuru gitmişiir. Venizelos i«e daha evvel General Kâzım özalp, Dış İşleri Bakanı Bay Tevfik RUştü Aras, dört saat teahhurla gelebümistir. valiye hitaben 2 mart 935 tarihli tç tşleri Bakanı Bay Şükrü Kaya, eski Millî Müdafaa Bakanı Bay Giridli reisin şayanı dikkat bir posm [Arkast altinct tahifede\ (Arkast üçüncü sahifede) Zekâi ve ailelerile bir arada göstermektedir. Iflllltttffllllllllllitiflfllllliltlllllllllllltllltlllllllt Her tarafta fırtına leri gene durdu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog