Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

8 Mart 1935 Memleket hikâyeleri Efeden alınan faiz Borsa hareketleri lamlığa yardim etmektedir. Dimkfi kapanit fiatleri şunlardir: Hisse senedleri: 25,80 lira Tahviller: 47,95 » Mümessil senedleri: 53,20 » Ergani istikrazi tahvilleri hafta zar • fmda 20 kurus daha yükselerek 19,80 lirada kaldı. Sivas Enturum fiati gene 19 liradir. Yüzde beş faizli H a zine bonolan 71 lira, 1934 senesinde ihrac olunanlar (ki tam kuponradur) 91 lira, yüzde j ikiler 58 Kra, gayrimübadü bonolart | da 20,25 lira değerindedir. I ~ Camhuriy^t Çahhklar arasmda, bîr av kokusu bulan köpeğin arkasmdan adeta koşar adnn gidiyorlardı. Fundal'klardan ya bir eulluğun bavalanmasini, yahud bir tavşaoin firlamasuıi beklerlerken önce sekiz namlu, sonra sekiz zeybek beür di ve daha arkadan bir ses kumanda verdi: Kiprama yakarim! Çocuğun elinden çiftesi düştö, b© * ğazinda bir biçkirık ve çiğhk düğüm lendi ve o'duğu yere çöktii. Yari korku, yarı cesaretle zeybekîere namlu doğrultan uşak ensesinden yediği müthis dipçikle beş metro ileriye savruldu, üç dört defa yuvarlanarak bir kayaya çarpildı. Çocuk derin bir ürküntü üe titriyerek inledi. Bir heykel gibi don. muştu, tek ifade olarak gözlerinden sessiz yaslar dökülüyordu. Zeybekler etrafmı çevirmijler; ona, biraz da aciyarak, bakiyorlardı. Ce • mfl, meşhur zengüılerden Mahmud Ağanm oğlu idi. Daha on altisina yeni giriyordu. tptidaî mektebini bitjrdik • ten sonra okutmamişlardı. Kaninda e fefik bulaşiğı taşiyan Mahmud Ağa, oğhmu on yaşinda iken at koşturmağa, on ikisinde tüfek atmağa aliştirmiştı. Cemil bu, havanin bir pinarbaşi gibi nem koktuğu tonbahar giinünde uşa • ğüe beraber avlanmağa çikmiş, fa • kat hîç ummadığı bir yerde Kara Os man çetesinin baskmma uğramıştı. Kara Osman çoktandir Mahmud A • ğanin peşinde idi. Onu tehdid ediyor, «bin altin yollamazsa ocağinı söndü • receğim» diyordu. Mahmud Ağa bunlarin hiçbirisine aldiriş etmemiş «fer man mı yolluyor bana karimn oğlu? Merdse gelsin de alsin!» cevabmı vermJsti. Osman; yanmda uşak ve çiftçs adj alUnda kirk süâhlı gezdiren bu eski klr »erdarı ile çatişmağı göze ala mamiştı. Nihayet bir gün evvel Cemi • lin üç uşakla, dağ arasindaki çiftliğe geldtgmi duyunca beklediği günün dogduğuna karar verdi ve çocuğun i • zine düftü. Onu akşaro çiftlikte bas • Urmağı tasarlamişti; ama talih ijte CemiK kendi ayağina getirmişti. Çocuğa doğru ilerledi. tçinde însan • ca hislerin pariltisi hiç görülmemis vahşi gozleri; Cemile bir çtft namlu gibi bakarken zeybeklerin bile içi titri • yordu. Osman çok zalim, ve mel'un bir adamdl. Para çikartmak için, eJine düşenlerin göbeğine kizgm zeytinyağ dökmek, koltuklarina kaynatılmiş yumurta koymak ve tabanlarinı demir» le yakmak gibi ne şenaatler yapma • mlstı. Keyif için kaç ktşiyi sirtüstü yattrip ayaklarinı kivirarak dizkapakla « rindan kirmutı. Şimdi önüne müthfş bir firsat dOş • müştii. Mahmud Ağayi mahvetmek e * linde idi ve kim bilir bu fidan gibi çocuğa neler yapacaktı? Cemili ayağa kaldirdı, İki ellerini omuzlarina koyarak, çatılmiş ka$.ları arasindan uzun uzun baktı. Çenesini tuttu, yüzünü sa ğa, sola çevirdi. Bu yillanmiş katilin tarif edümez bir ruh mücadelesi geçirdiği anlaşilı yordu. Bakişlarmin man»si değişti. Elleri gevşedi, yavas yavaş Cemilin yüzünü ve omuzlarinı okşadi: Korkma beyim, dedi, benden sana bir zarar gelmez. Beni efen (ağabeyin) bfl. Osman, Cemili kendi oğluna ben» zetmişti. hukumetin rehine olarak • anasile beraber hapisaneye attığı oğ • luna.. Cemil karşisinda korkudan tit • rerken; bundan on sene evvel, daha eskiya olmadan önce; bir gece gok gürlemesinden korkan oğîunun titriyerek koynuna sokuluşunu hatirîamiştı.. Bu hatiranin uyanişi; kendi geyik a • vtnda iken gelen tahsildarin; karisinh» elini koluna bağhyarak ırzina geçtiği • ni de akhna getirdi ve gözlerinde kara bir bulut kümelendi. Ondan sonra dağa Çikiş, katil, cinayet ve işkence... Bütün bu şenaatler o Uk yaranm hin • cinı çikaramamiftı. Birden kizanlarina döndü. Haydi bizira oğian, gidelim. Hâlâ yüzükoyun yatan uşağa bir tekme atü: Kalk ulan, cavur ölSsü gibi ne yatip durun? Çiftlik binasma yaklaşinca bir du • var arkasina siper ahnarak uşak eve gönderildi. Kâkya ile diğer uşaklar ve rençberler çağirildı ve nekadar sflâh varsa toplanip dipçikîeri ocakta yakıldı. Osman eve girip emniyet tertibatl aldıktan sonra kâhyayı çağirdı: Ata bin ve kasabaya koş, dedi. Ağayi buL Şafak sökünciye kadar elime 3000 alUn gebnezse bir tanecik Cemüini bir daha mahşerde görür. Benden bir haber alan da çikarsa senin derini yüzerim! Kâhya disarı çikmca Cemile dön dü, gülümsüyerek: lnanma beyim, para gelmese bile birşey yapmam sana. Ama, ne ya • parsin oyle demek icab ediyor. Kizan» lara da para lâzim, dedL Beş dakika sonra kâhya klr atin üserinde kasabaya uçarken efe üe Ce • mfl geniş ocağm birer köşesine karşi lıklı geçtiler. Çocuğa derin bir itimad gelmis, Osmanla konuşuyor, on altı yaşmm sonsuz saffeü irinde, onun anlatUğı, av, eşkiyahk ve aşk hikâyelerini dinliyordu. Hiçbirinin akhna uyku gelmiyordu. Fakat gece yarUUıa doğru Sallanan bir toprak üzerine bina yapmak kabil olmadığı gibi müstakar olmiyan bir para üzerine bütün bir e • Cemil, dirseklendiği ocağin taşinda ukonomi sistemi kurmak ta mümkün olyuya kaldı. Efe kizanlara lâfı kestirdi madığı kazîyesinin, klâsik ekonomi ve yüklükten bir yorgan aldirtip ço • mem'eketi olan İngilterede nasil anlacuğun üstüne örttürdü. Bir müddet şilmadığma nekadar bayret edilse ye • sonra Cemil ağbyarak uyandı. F.ena ridir, Bu hakikat vakıâ hiç anlafihna • düşler görmüşe benziyordu. Dişaridan ge'en acı acı horoz sesleri sabahin | miştı denemez. Büyük Harb soolarlna yaklartığmı hmçkınyorlardı. Çocuğun ı dcğru ve onu takip eden senelerde tnyüreğine ince bir sizi düşmüştü. Ya pa | giliz kambiyosu altm esasindan çok aşağı bîr fiate düşmüf ve bu hal dün ra gecikirse; ya babasi yollamazsa? O ya mübadelâtinı adeta felce ugratmiştı. vakit, bu »daroin elinde doğram doğ 1924 senesinde Maiiye Nazirt olan ram' parça'anacağmı muhakkak bili « Churchill bir takim müsaîd ahval ve yor ve simdiden müthiş biçaklarm dar> şeraitten istifade ederek İngiliz Iirasina beîerinî yiyiyormuş grbî yer yer bütün eski kiymetini verdirmeğe muvaffak vücudü sizliyordu. oldu. Fakat bu vaziyet çok sürmedL Gecenin etekleri siyah bir tül cibmDünya ekonomîsini bâlâ kemiren buhlik »iyrilir gibi uçukl&sirken büyük karan evvelâ 1930 senesinde Amerika • pı çalindı ve nöbet yerlerindeki zey • da başgösterdi. Onu müteakıb mer • bek!erden üçü birlik koşuştu. Geîen kezî Avrupa devletleri büyük malî s» • kâhyadı. Dört kişi efenin yanina dal • kintılar geçirdi)er. Almanya; Amerika dılar. Hasan kâhya önce siyah bir kev« tngütereye karjı deruhde etraiş olse, sonra bir z&rf uzattı. Parayı say duğu ticarî bordari veremedL Buna mağa Iüzum görmedUer, ağanm na • mukabil kendi taahhüdatmda sadık musuna emniyetleri vardı! kalmak istiyen Ingiltere, külliyetli raikMahmud canevinden yaralanmıştı, tarda altm ihrac etmek mecburiyetin • mektubunda şöyle diyordu: de bulundu. Fakat, bütün hüsnü niye • «tCsman, beni en müthiş yerimden tine rağmen, bu hacamata dayanama * yakalacm. Seni bu gece beş yüs kişi ile dı. Nihayet 1931 erlulünde, altin esa« basabilir, çahhkta çocuk hirsizlığı yapsmdan tekrar ayrildı ve o tarihten itimanin hesabmi sorabilirdim. Fakat ne baren tngilis lirası mütemadiyen düş yapayim ki, benim ömrümün de bir tü durdu. Bugiin bu sukut yurde 42 tek gü!ü senin elinde. tstediğini yollanisbetini bulmuştur. dim. Şunu unutma: Bir kizil gSmlek tngflterenin en büyük maliyecDeri, yaptirdinv Bir gün ya sen giyeceksin, garibdir ki, bu emrivakii sonradan hiç ya ben!» te fena bulmadüar ve paranm sukutn» Osman okuma bfliyordu. Birer samar nn îbracat içia bir prim mahiyetind* gibi beyninde pathyan her kelimeyi otelâkki ederek parayı îdare etmek sikudukça yüzü renkten renge girmek • yasasuıı güttüler. Bu «monnaie di • te idi. Sonra emir verdi: rigee» sistemi dört senedir devam edî Haydin kizanlar, ortalık ağar • yor. tngiKzIer, isterline karşı vuku bumadan Bozdağa saralira. lacak dahilî Te haricî hScumlara karşl Cemile döndü: koymak üzere bir «fonds d'egalisatioa Sözümde duruyorum ağanm oğdes changes» teaU ettiler. AlUn *to • lu, dedi, seni babana sapasağlam yol kundan ibaret olan bu sermaye, ister • hıyorum. Fakat dünyada daha gözün lin fiati düştüğü takdirde piyasaya alvarsa artık ikimizin arasina girme, bir tin satmak, ve bilâkis yükseldiği tak • daha yoluma çikarsan kabahat ben • diıde de altin satm almak «uretmde de değildir^. kullanihyordu. Geçen hasirandanberi Efe ayrilacağı sirada kâhya ayakla* bu sermayeden hayli sarfedüdi. Hali > rina düştü: hazirda, sarfedilenden geriye ne kal • Aman efetn, dedi, aga kimseye dığı malum değildir; bu cihet gizli tuinanmaz, bana 3000 altmı aldığima tuluyor. Herhalde mühim bir miktar dair sened imzalattı. Büyüklük et sen eksilmiş olacaktir ki isterlin eskisi gibi de bana bir pusulacik ver (sesini ha • müdafaa edilemiyor. FHhakika g«Ç«n fifleterek) yoksa benim malimı mül • hafta zarfinda tngiliz lirası Paris bor • kümü zapteder. sasinda 70,85 franga kadar nraameU Kara Osman gülümsedi. Bir kâğıd gördü. Bu fiat dört »enedenberi ster istedi ve duvara dayiyarak yazdi: lin piyasasindaki fiatlerin en aşağisl • «Mahmud Ağa namina Hasan kâhya • dir ki bizim para ile 588 kuruşa tekadan 3000 altm ald'm.» Tarih koydu, bül ediyor, halbuki ahin paritesi za irazaladı ve kâhyaya flrlatarak kapı • manmda sterlmin kiymeti bizde 1030 dan dışan uçtu. kurasta. Yazan: Feridun Osman Cumhurîyet Müesseseleri tarafından çıkarılan çocuk kitabları Ker kitabcıdan ve gazefe satılan yerierde» arayınız ı^^^S Kücükîere Hîkâyeler Yazan: Server Bedi Zarîf cîîrl ve renkfî gömlek içinde bol resîmli otuzdan fazla hi'îâve 75 kuruş. Ticarî ve sınaî şirketler eshamt 1 Bunlar üzerine gene hiçbir muamele [ cereyan etmedi. Bazılarinin itibari fi • atleri şunlardir: tttihad Değirmencüik 9,50 lira; Şark Değermencilik 0,9? lira; Bomonti 12,25 Ura; Telefon 14 lira} Tramvay 29 lira; Şirketi Hayriye 16 lira. Aslan Çimento üzerine ehemmiyet • siz birkaç iş yapildı ise d«, fiati g*cetı haftaya nisbetle biraz dah» g*rüiy«rek 13,35 lirada kapandı. Bir Varmış, Bir Yokmuş... Çocuk F'asallan 0$ renUli süzel bir tablodan kapak içinde cildli ve resirali masallar. 75 kuruş Amerürada Bîr Türk Çocuğu Büyük Seyahat Romanı zh ve g»yet zarif bir cild içinde renkli tablolar ve resimlerle sütlü lüks baskı. 150 kuruş Taşradan posta puîu da kabul olunur. Bankalar Merkez Bankau 63,50; t» Baoluıl 10 l'rada sabittir. Osraanh Bankastnin nominal fiati 2 3 liradir. Kota harici Muir Kredi Fonsiyeleri de aşağıdaki fıatlerde kaldı: 1886 1903 1911 tertibi » » 153 94,50 87 Bra » » Türk altmı 951 de, t«çen haftadan» beri bir kuruy daha yükselmlştir. K. C Istanbul Borsası kapanış fiatleri 73935 N U K U D I Sterlln 1 Dolar 20 Fraosız Pr. 57». 120. 16b. 20». 900, İ0 LJret 20 Belçik» Fr, •20 Drahml U& 20 lsvıçr* FR 20 Leva I Fiorin •0 Çek troon 2 1 Âvustnry» $t I Peçet» 1 Msrk î Zlotl 20 Ley 20 Dinar 1 Robl» î Yen 1 rsreç tronn 1 Türk altmı 1 Mecidiye 1 Banknot Os. B. »12ı 2», 22. 83. »6. 22. 14 4* a. sı, 950. 13. 52; 33. 168. 2t*. 118. 24. «15. 24. 89. 100. Î4. 18. 48. 24. 26. l«. 54. 34. 951. 45, Kapanış OJ055 1Z06 9. »60 34 845132 tohhe komanda etmek ve ınsanın kendi gemisini istediji hedefe yurülebiK melrtit. Sağlam sınirler mııthıs hajat mücadelesınde muvaffakiyetin en i>< teminalıdır. Bmaenaleyh sınirlerîniıi Bromural .KnottHe kuvvettemiirina. bunun müsekkin ve mulcav\i tesiri her i$te gör&tör, Hiç bir zaran yoktuı vt alışıkltk vermeı t* rt 20 koaprmfyi hıti tAy. Irrdectzanclcrdr tcçttc ile utıiır. sa Knoll A.G. kimyevi maddeler fabrikaları. Ludvvigshafen «/Rhin. Yeni çıktı1 tstanbnl besinci icra memurraiun • dan: İpotekten dolayi açik arttirma üe p*> raya çevribnesine karar verilen ve tama» mina yemmli üç ehlivukuf tarafından (2726) lira kiymet takdir olunan Ba« kirkoyünde Yenimahallede CevizHk sokağmda 20/22/24 numaralı iki bab hane maadükkânm 120 hisse itihariU elli hissesi açik arttırmiya çikarümiy olup 1/4/935 tarihiaden itibaren şart« namesi herkesin görebflmesi için dair* drvanhanes.'ne talik edilecek ve 1 0 / 4 / 935 tarihine musadif çarşamba guntt saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul be şlnci icra dairesmde satılacaktir. Arttırmiya istirak için % 7,3 t«nunat akçesi almir. Arttirma bedeü muhammen kiymetin % 75 ini bulduğu takdirde ihale yapdacaktir. Aksi hal de en son arttiranin taahhüdü baki kalmak üzere arttirma on beş gün daha temdid edilerek 25/4/935 tarihine mueadif perfembe günü ayni saatte muhammen kiymetin % 75 ini bulduğu takdirce en son arttirana ibale edile=ek»L. Bulraadığı takdirde 2280 namaraîı kanuna tevfikan ihale geri bl • raîti'acakîir. 2004 numaralı icra ve lf« lâs kanununun 126 nci maddesine tev* fikan ipotek sahibi alacakhlarU diğer clâkadarlarin ve irtifak hakkı sahibleri nin dahi işbu gayrimenkul üzerindokJ haklarmı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarmı evrakı müsbitelerile yirrni gün içinde icra dairesine bücirmeîeri lâzımdır. Aksi halde hakbrl tapu sicülerile sabit oîmadıkça satiş bedelinin paylastınlmasindan harie ka* brlar. Alâkadarlarln işbu maddei ka nuniyeye göre hareket etmeleri ve da» ha faala malumat almak istiyenlerin 933/171 dosya numarasile memuriy*» timize möracaatleri ilân ohmur. (8997) tstanbul asliye mahkemeleri ikinci yeni'eme bürosundan: 4 kânunuevvel 933 tarihbden e w « l ikame olunup tstanbul asliye ikinci ticaret mahkemesinde derdesti niy«t Mehmed Kaptan ile Süreyya ve Rüsumat müdiriyeti arasmda mütehaddis dava dosyasmm yenilenmesi için ve rüen beyanname ve gönderilen dav«tiyenin muhatabı Süreyya kaptanm i kametgâhı meçhul olduğu beyanile mübaşiri tarafından bilâtebîiğ iade «• dilmlş ve bir ay müddeti e ilânen tebligt.t ifasma ve 25/4/935 tarihine mu sadif persembe günü saat 14 de yeni leme muamelesine başlanilmasma ka • rar verilmiş olduğundan mezkur gün • de Yenipostane binasmda kâin ikinci yeniîeme bürosuna gelmedsgi takdirde 2367 numaralı kanun ahkâmina tevfikan yenüemenin giyabmda yapilacağı ilân olunur. (8970) S39. 44. ÇEKLER Lopdra NevYort Paris MIIÂDO Acılış 0,8044 12.06 Hayalî Sosyalizim ilmî Sosyalizim Ba bahse dair en mükemmel eserdir Engcls Aradan yıllar geçmlş, mesnıriyet ol> muş, Kara Osman da istiroan ederek, affedUmiştL Eski paralaria emlâk, akarat yaptnrmış, dükkânlar aeroış, bü yük tüccarlar arrsına girmişti. Taüh ikisinin bir daha karşılaşmasuıa imkân vermemişti. Lâkin bir gün Mahmud Ağanrn Kara Osman Efe aleyhine 3000 altm liraltk bir dava açtığı duyuldu ve muhakemenin ük celsesi çok hararetli oldu. Ağanm avukah bizzat Efenin im» z«stnı tasiyan pusulayla, artık yetmivne. gîren eski kâhya ve uşaklann sehade tîle borcu ispcta çalısıyordu. Kara Osman parayı aldıçını inkâr etmedi: Fakat, dedi, bu para vaktile Bozd?ıŞJa eşkiya Kara Osmana verümtştî. Ve borc de*fl, baç o'arak alınmısti. Ben şimdi Kara Osman Efe değil, Kara Osmn Efendiyim. Ve o para ile alâkam yok. Beni hükumet affetmiş, Aga ne hakkı ister? Dava, muhitte hukukî bîr hâdise o'du. Mahkemede ve haricde bir sü • riî mımaka?a!arı gecti ve nihayet 3,000 altınm kâğıd liraya tahvili, yüzde on üzerinden faizinin de ilâvesi suretiie Mahmud Ağaya ia desi hüküm altıa alındı. Efe tepe sinden vurulmuşa döndü. Onun en hazmedemediği üstelik faiz vercneğe mahkum olusuydu. tçinden «herif bütüıa efelerden baskm çıktı. Dağda para verip can kurtardı. Şenirde faizile beraber geri aldı. Oğlunu satın aldığı yetişmiyormuş gibi bir de faiz ha! Sanki parayı işletmeğe yatırmış imiş gibi!. Ben Osman Efe değil de Osmanlı Ban • kası mı idim be?» diyordu. Sukatan dünya piyasalartnda akislert lstertmîn bu sukutu dünya ticaretine ve dolayisüe bütün borsalara tesir kra etmekten hâli kalamazdi; nitekiro d« öyle oldu. Avrupa malî gazetelerinden öğrendiğÜTMze göre, umumî bir cüzüntü» hali mevcuddur ve fiatler de gerilemeğe mütemayüdir. Brüks»! Atin a l&tanbul Menkul kıymetlei Borsasında vaziyet Tabiatile borsamU da bu ahvalden müteessir çldu. Piyasamizm neşesizliğini artiran diğer bir amil de Yunanistan vakayiidir. tşte bu gibi sebebler tah • tmda geçen hafta 30,40 lirada birak • tıŞimiz % 7 i faizli Türk düyunu tahvilleri dün akşam 29,47 i lirada ka • pandı. Sofy» Am'sterdam Prag Vlyana Madrid Berlin Vırjov» Bd p Bükrej Pelgrad Yokohama Moskova Stokhoim Ccııevrt 3.405* 84.6132 2.44?» 64.74İ0 9M/3 190410 43»» 4.2P4 4513 35. 558 2.91 V 1.17» fo €4.7480 1,1741 19.0410 4.32» 5J8190 1.97H 4,2175 4514 79.3164 3S.S358 2.91 1083^ Haydar Rifat S0 kurus VAPURCULUK TÜRK ANONİM Ş1RKETİNDEN Şirketimizin senelik adi heyeti omumiye îçtimainin 28 mart 1935 tarihi ne musadif persembe gCnü saat 14 t« firketm merkez muamelâtı olan Sir • kecide Liman hanmdaki dairei mabsu•astnda akdine meclisi idarece karar verilmi* elduğımdan bissedarlarm malumu olmak üzere keyfiyet, tkaret kanununun 370 Te 372 nci ve firket e • sas mukavelenamesinin 56 nci maddelerine uygun olarak Uân olunur. Ruznamei müzakerat: 1 Meclisi îdare ve murakıb tarafından verilen raporlarm kıraati, 2 ~ Şirket bilânçosunun ve kâr ve zarar hesabmm tetkik ve tasdikı, 3 Müddeti biten Murakıbm tek rar hıtihab veya tabdili ve ücretinin tayîni. 4 Meclisi idarece tefrik edilecek vapurlarUı satılmasi hakkmda meclisi idareye sa!âhiyet veri'nıesi. Umum müdürlük tstanbul asliy* mahkemesi birinci ticaret dairesinden: Navman makioeleri «atif Türk Li • mited »irkeü reisi Ali Nuri tarafından Edirne vilâyetj mektubcusu Recai a • leyhine 934/101 dosya numansile açilan 3468 lira alacak davasiı tl.an dolayı nrâddeaaleyhin ahiren ikametgâh olarak mahkemeye göstermiş olduğu Adapazarı Kozluk çiftliğinde böyle bir kimsenin mevcud bnlunmad«C • fsrhile davetiyenin iade kılindığı görübnüş ve göstermiş olduğu işbu ikametgâh müphem bulunmuş olduğundan Uâma tebligat ifasina karar verüerek 10/4/935 çarşamba günü saat 14 e ^>Takılmiç olduğundan belli günde müddeaaley hin gelmesi ve gelmediği tai.i?I/de hakkmda giyab muamelev .v^çolacağı ilân olunur. (6991) tstanbul yednraâ iara raemurluğun dan: Bir borcdan dolayi mahcuz olup satılmasina karar verilen iki at ve araba 12/.*,U5 tarihine gelen sah saat 12 den 13 e kadar Taksimde Valideces mesi caddesinde Feridiyede 157, 159 numaralı ahirda «atüacağı Uân olunur. 3.2940 Açılı; 28.728 Kapanış :«.475 tSTtK R A Z L A R 1933 Türlc borca tıbvili 1 • • 2 > > S 1983 tk, fetüran Istıkrazi Dthill Frgani EîcktrUc Tramvay Tüne) Rıhtım Anadolv 95. Açıiıs Kapasış Anadolu grupa Anadolu fimendifer kâğıdlarl ni» • beten sağlamdir. Bunun sebebi mü • bimce bir şirketin, ihtiyat akçesinden 150,000 liralık bir miktarini bu kâ • ğıdlardan satın almağa tahsis etmis olmasidir. Tahvillerin kupon zamanmm yaklaşması da (nisan 1935) bu sağ • TAHV1LÂT 4780 47.S0 ??,3n 47.75 47.15 •53.25 r Yeni eserier Yeni Adam Beşiktas ikinci hukuk mahkemesin • den: Besiktasta Muradiye mahallesinde Bayir sokağmda 13 numarah evde o • turmakta iken 1/3/935 taribinde ö • len Fethiye terekesine el konmuştur. TarDıi ilândan itibaren ashabı matlub re alâkadaranm 1 ay ve miraaçilarin 3 ay zarfinda Beşiktas ikinci sulh hukuk mahkemesine müracaatieri ilân olunur. Beşiktas ikinci hukuk mahkemesin • den: Arnavudköyünde oturmakta iken o!en General Cavid terekesine mahke mece el konmuştur. ölünün biraktığı eşya 21 mart 935 persembe günü saat 14 te Beyoğlunda Osmanbeyde Çan * kaya apartimaninda 1 numaralı daire • de açik arttirma ile satılacağlndan is • teklilerin o gün satis nahallinde hazlr bulunmaları ilân olunur. (9040) Beşiktaş sulh ikinci hukuk mahke • mesint?en: Besiktasta Abbasağa mahallesinde Tonosboyunda 144 numaralı evde o • turmakta iken elyevm Bakirköy Emnı» zi Akliye ve Asabiye hastanesinde tah. b tedavide bulunan Hasan oğlu Kemal tahtı hacre aluunif ve kendisi • ne ayni evde oturan anasi Safiyenin vasi tayin edilmiş olduğu alâkaranca malum olrn^k üsere Uân ^ Askeriik ışieri "^ 331 doçjumtuların ilk yoklaması Patih As&erlik şubeslnden: 1 Şubemiz mıntakasmda kayidli 83ı doğumlu yerll efradın İlk yoklama larına 9/3/935 tarihinde başlaoacaktır. Birleşliî Esnaf cemiyetleri bürosu ta2 Mükellefler iki aded vesika fotog. I rafmdan çıkarılmakta olan Esnaf mec. rafile ve yeni Uarflerîe yazünuş nufus muasınm 16 ncı sayısı güzel yazılarla cüzdanlarile şubeye gelmelldirler. çıkmıştrr. 3 Yoklama cumadan maada üer gün sabahtan öğleye kadar devam edecektir. Fatih kazasma merbut nahiye lerden aşağıda göste^ilen tarihlerde bu Hüseym Cahid Yalçm tarafından doğumlularm şubeye gelmeleri lâzımdır. Çikarılmakta olan "Fikir Haraketleri., 4 Şehremini nahlyesl 9 mart 935 ten rnecrnuasının 72 nci sayısi çıkmıştir. 19 mart 935 e kadar. Bu savida: Marks ile Ange! üzerinde Fatih nahiyesi: 20 mart 935 ten 4 niFeuerbach ve Hekelin tesirleri. hayat san 935 e kadar. felsffesi, me^rutivet hahrslan, eşhnsi 5 Diğer nahiyeîere mensub yerli muhayvanlardan ibaret olan mcnktbeler, kelleflerle şubemiz mıntakasmda oturan N zınarın kabınesi başlıkli tnakaleler bu doğumlu yabancılann hangi tarlh vardır lerde şubeye gelecekleri başkaca Uân olunacaktır. Bu guael fikir gaıetesinin 63 ncl «avta çıktı. Bu sayısında birçok degerll yaa • lar rardır. İsmail Hakkının matbuat müdürü hadsiz ml? Hayatta muvaffak ol» manın sırlan makalesi, gazetecilik mektebi adlı hlkâyesl, ressam Arif Bediinln Beya»d meydanı ba^lıklı güsel röpor tajı, slyajîî acun üzerine Camlnln yaa», genclik ve dil anketlne verilen cevablar, Beyotlu kıa san'at mektebindeki müza kereler, Amok romanmm tefrtkaa, btrçok reslmler, Sedad Nurtnln çok guzel kari . katürlerl vardır. Degerl 10 kuruştur. Esnaf mecmuası Fikir Hareketleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog